1 / 18

Instytut Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki. MOZLIWOŚCI BADAWCZE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI KONFERENCJA ENERGETYCZNA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa 30 września 2003r Jerzy Mukosiej. Instytut Elektrotechniki.

nirav
Download Presentation

Instytut Elektrotechniki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Instytut Elektrotechniki MOZLIWOŚCI BADAWCZE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI KONFERENCJA ENERGETYCZNA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Warszawa 30 września 2003r Jerzy Mukosiej

 2. Instytut Elektrotechniki Instytut Elektrotechniki (IEL) należy do najstarszych i największych instytutów naukowo-badawczych w obszarze przemysłu elektrotechnicznego w Polsce. W rankingu KBN IEl miał zawsze najwyższą kategorię I lub dawniej kategorię A. Inicjatywa powołania Instytutu padła na IX Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1937. roku.

 3. Instytut Elektrotechniki W 1945 roku z inicjatywy prof. J.L. Jakubowskiego jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia SEP powstał Państwowy Instytut Wysokonapięciowy, który 1 września 1946 r. rozszerzył działalność na całą elektrotechnikę zmieniając nazwę na Państwowy Instytut Elektrotechniczny, następnie w 1951r przyjęto obecną nazwę: Instytut Elektrotechniki (IEl).

 4. Instytut Elektrotechniki W chwili powstania IEL posiadał sześć zakładów naukowo-badawczych, personalnie, tematycznie i lokalowo bardzo blisko związanych z Politechniką Warszawską. Obecnie IEL jest zlokalizowany w czterech miastach. Centralna i największa część znajduje się w Warszawie. (Rys.2 – z lotu ptaka).

 5. Instytut Elektrotechniki Centralna część IEL ma 9 zakładów naukowo-badawczych i dwa zakłady usługowe.

 6. Instytut Elektrotechniki Zakłady naukowo-badawcze w Warszawie: Zakł. Badań Podstawowych Elektrotechniki (NBP) Zakład Elektrycznych Napędów (NNO) Zakład Maszyn Elektrycznych (NME) Zakład Małych Maszyn Elektrycznych (NMM) Zakład Metrologii i Badań Nieniszczących (NMB) Zakład Przekształtników Mocy (NPM) Zakład Trakcji Elektrycznej (NTE) Zakład Technik i Systemów Oświetlenia (NTS) Zakład Wielkich Mocy (NWM)

 7. Instytut Elektrotechniki Zakłady usługowe Zakład Informacji Naukowo-Technicznej (BTI) Zakład Przetwarzania Numerycznego (BOP) Oddziały Oddział Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku (OG) Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu (OW) Zakład Doświadczalny w Międzylesiu k/Bystrzycy Kłodzkiej (ZD III)

 8. Instytut Elektrotechniki Aktualne zatrudnienie: Ogółem 653 osoby W tym: profesorów 17 docentów 7 dr hab. 8 doktorów 48 adiunktów i asystentów 77 Oddział Gdański 53 Oddział Wrocławski 79 Zakład Doświadczalny99

 9. Instytut Elektrotechniki Rada Naukowa Instytutu Elektrotechniki w 1956 r. uzyskała uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie elektrotechniki i materiałoznawstwa, a od roku 1970, ma prawo do przeprowadzenia kolokwiów habilitacyjnych (dr hab.). Od 1996 roku IEL zorganizował studium doktoranckie. Słuchaczami studium są pracownicy IEL, uczelni oraz –co jest najbardziej istotne - pracownicy przemysłu elektrotechnicznego.

 10. Instytut Elektrotechniki SYSTEM JAKOŚCI IEL od kilku lat realizuje cele związane z systemami zarządzania wynikającymi z dyrektyw Unii Europejskiej. W IEL wdrażany jest system zarządzania jakością (SZJ) wg normy PN-EN ISO 9001:2001 (ISO 901:2000). Siedem laboratoriów jest uznanych przez PCBC jako akredytowane laboratoria badawcze. Jedno laboratorium ma ponadto certyfikat uznania KEMA Register Quality, a inne laboratorium posiada zaświadczenie o współpracy TŰV Rheinland. IEl posiada również upoważnienie Ministerstwa do wydawania opinii o jakości urządzeń elektrycznych, które mają być instalowane w przedsiębiorstwach wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną. Ponadto IEL ma Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych obsługujących nie tylko nasze laboratoria.

 11. Instytut Elektrotechniki Instytut Elektrotechniki wydaje drukiem „Prace Instytutu Elektrotechniki”, oraz jako wkładkę czasopisma SEP „Wiadomości Elektrotechniczne” - „Biuletyn Informacyjny Instytutu Elektrotechniki”. Drukuje także książki własnych autorów. Największa w kraju biblioteka elektrotechniczna dysponująca bogatymi zbiorami.

 12. Instytut Elektrotechniki Współpraca z zagranicą. Do 1989 roku współpraca z zagranicą była bardzo ożywiona, a nakierowana była głównie na dwustronną współpracę z instytutami n/b znajdującymi się w dawnym ZSRR i w krajach satelitarnych oraz na współpracy wielostronnej w ramach Międzynarodowej Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Naukowo-Technicznej w Dziedzinie Przemysłu Elektrotechnicznego INTERELEKTRO. Po okresie transformacji instytuty n/b tych krajów przeżywają duże trudności w wyniku tego część z nich została zlikwidowana.

 13. Instytut Elektrotechniki Współpraca dotychczasowa została zachowana zINTERELEKTRO do której przywiązujemy duże znaczenie, a także z innymi instytutami. Powstały jednocześnie możliwości współpracy z innymi krajami. Z tej możliwości IEL korzysta współpracując w ramach programów Marie Curie,Copernicus, Phare, a ostatnio NATO, lub przy współpracy dwustronnej.

 14. Instytut Elektrotechniki Współpraca ta jednak nas nie zadawalała więc IEL złożył dwa wnioski do Unii Europejskiej na projekty Centrum Doskonałości. Celem CD jest znaczące ożywienie i rozszerzenie tej współpracy, a także podniesienie poziomu i zadań współpracy. Spodziewamy się, że w wyniku tej współpracy uzyskamy projekty w ramach 6 Programu Ramowego.

 15. Instytut Elektrotechniki Obydwa złożone projekty CD zostały zaakceptowane przez UE i są realizowane od początku b.r. . Pierwsze CD o akronimie ELECTRIC ENERGY ma tytuł: “Improvement of the Quality of the Electric Energy and Safety of Electric Products” (Podniesienie jakości Energii Elektrycznej i Bezpieczeństwo Wyrobów Elektrotechnicznych) realizowany jest w IEL Warszawa i w Oddziale Gdańskim. Drugi o akronimie MALET ma tytuł: ”Centre for Low-Energy Consuming Technologies in Electrotechnics” (Centrum Energooszczędnych Materiałów Elektrotechnicznych) realizowany jest w Oddziale Wrocł.

 16. Instytut Elektrotechniki Sieć Naukowa Centrów Doskonałości „ENERGY FUTURE”, Podsieć SEE W priorytecie 6.1 KE „Zrównoważone Systemy Energetyczne” (ZSE) istnieją w Polsce 19 CD. KPK wspólnie z CD Instytutu Energetyki zainicjowały działanie nad utworzeniem Sieci Naukowej Doskonałości ZSE „ENERGY FUTURE”. Sieć ta zamierza działać w grupach merytorycznych tworząc Podsieci. Proponuje się utworzenie 14 Podsieci.

 17. Instytut Elektrotechniki Spośród nich 6 już rozpoczęło działalność. Instytut Elektrotechniki jest członkiem założycielem tej Sieci i zajął się koordynacją Podsieci Zrównoważone Systemy Energii Elektrycznej (ZSEE). Wchodzi do niej 9 CD (3 jbr, 6 Politechniki) ponadto 4 grupy reprezentujące Instytuty Uczelniane.

 18. Instytut Elektrotechniki Branżowy Punkt Kontaktowy 6 PR W Polsce oprócz Krajowego Punktu Kontaktowego 6 Programu Ramowego KE istnieją Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) i Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK). W Instytucie Elektrotechniki powstał BPK, który zaczęto organizować od 17.04.2003. Branżowy Punkt Kontaktowy 6 PR w dziedzinie elektrotechniki obejmuje swoim działaniem obszar całej branży elektrotechniki w Polsce.

More Related