Download
az iskola s funkci i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az iskola és funkci ói PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az iskola és funkci ói

Az iskola és funkci ói

122 Views Download Presentation
Download Presentation

Az iskola és funkci ói

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az iskola és funkciói

 2. Mire való az iskola? „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” Szent-Györgyi Albert

 3. Az iskola kialakulása • Évezredes jelenség • Solon tv. • Felekezeti iskolák (látogatásuk nem általános) • Az oktatás kötelezővé és tömegessé válása a felvilágosodás hatására alakult ki és az ipari forradalom terméke. • Kötelező népoktatásról szóló tv. (1896)

 4. Az iskola meghatározása Olyan intézmény, ahol a tanulóknak szervezett módon ismereteket adnak át, értékeket, magatartásmintákat közvetítenek a tanítványoknak, különféle készségeket alakítanak ki vagy fejlesztenek a tanítási órák keretében. Az oktatás során nem csupán ismeretátadás történik, mellette bevallottan vagy rejtett módon az iskola még egyéb funkciókat; feladatokat is ellát.

 5. Az iskola funkciói • Fő funkciója a szocializáció, a nevelés segítése, valamint a kultúra újratermelése más társadalmi intézményekkel (család, médiumok, stb.) együttműködve. • Különféle emberek (pedagógus, segítő szakember, diákok) szándékosan összehangolt tevékenysége a gyermekek nevelése, oktatása érdekében.

 6. Az iskola hagyományos funkciói • a személyiségformálásban betöltött evolútív (személyiségfejlesztő-fejlődési) funkció • oktató, ismeretátadó funkció

 7. Az iskola járulékos funkciói • Individualizációs funkció • Szocializációs funkció • Szelekciós funkció • Kvalifikációs funkció

 8. Individualizációs funkció • Zene, művészetek, sport + képzési feladatok (jártasság, készség, képesség) • Jártasság – fokozott ellenőrzés mellett • Készség – automatizált tevékenység • Képesség – belső pszichikus feltétel (valamely tevékenység elvégzéséhez szükséges)

 9. Szocializációs funkció • szocializál (a társadalomba illeszt) • közvetíti a társ. elvárásait, rendjét, normáit, értékeit; elsajátíttatja, begyakoroltatja az ezeknek megfelelő magatartást és cselekvésmódot. Az iskola folytatja a család nevelési, szocializációs tevékenységét. • rejtett tanterv: tartalma a hivatalos tantervben nincs megfogalmazva - a rituálék uniformizálnak = mindenkire érvényesek

 10. Szelekciós funkció • kiválogatás (jók-rosszak) • ezzel meghatározza a társadalomban betöltendő helyét • a társadalmi esélyegyenlőtlenség újratermelődik • családi háttér – kulturális tőke • az egyenlőtlenségek nem javíthatók, megmerevednek, még a felsőoktatásban is hatnak

 11. Kvalifikációs funkció • továbbtanulás elősegítése • szakmai kvalifikáció • munkamorál + vonások kialakítása (következetesség, pontosság, önellenőrzés)

 12. Törekvések az oktatásügyben • A kötelező iskolai oktatás meghosszabbítása • A választott és alternatív nevelési programok körének bővítése • Az iskolát korán elhagyó fiatalkorúak társadalmi integrációja, és képzése • A tanulóközpontú oktatásra való áttérés (a tanárközpontúság helyett) • Az iskoláskor előtti nevelési rendszer megerősítése az iskolába lépés megkönnyítése érdekében • A speciális oktatás közelítése a hagyományos oktatáshoz a sajátos igényű tanulók felzárkóztatása érdekében