republika slovenija ministrstvo za gospodarstvo tr ni in pektorat republike slovenije l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo Tržni inšpektorat Republike Slovenije PowerPoint Presentation
Download Presentation
Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo Tržni inšpektorat Republike Slovenije - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo Tržni inšpektorat Republike Slovenije. TLAČNA OPREMA Nadzor Tržnega inšpektorata RS nad dajanjem tlačne opreme in sklopov v promet in obratovanje ter zagotovitve predpisanih zahtev POSVET – GASILNIKI, MORS URSZR, IC-Ig, Marec 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarstvo Tržni inšpektorat Republike Slovenije' - niles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
republika slovenija ministrstvo za gospodarstvo tr ni in pektorat republike slovenije
Republika SlovenijaMinistrstvo za gospodarstvoTržni inšpektorat Republike Slovenije

TLAČNA OPREMA

Nadzor Tržnega inšpektorata RS

nad dajanjem tlačne opreme in sklopov v promet

in obratovanje ter zagotovitve predpisanih zahtev

POSVET – GASILNIKI, MORS URSZR, IC-Ig, Marec 2006

Marjetka VAKSELJ, Tržni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana

marjetka.vakselj@gov.si

pravna podlaga izhodi a
PRAVNA PODLAGA - izhodišča

Zakon o TI (Ur.l.RS, št. 20/1997), ZIN (Ur.l.RS,št.56/02), ZP-1(Ur.l.RS,št.55/03)

ZAKON o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti(ZTZPUS)(Uradni list RS, št. 99/2004)

- PRAVILNIK o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/2002) ta vsebinsko povzema Direktivo ES o tlačni opremi (97/23/EC)

- PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tlačni opremi

(Uradni list RS, št.47/2002, 114/2003)

ODREDBA o enostavnih tlačnih posodah (UR. L. RS, št. 11/2002) (ne velja za gasilne aparate)

ZAKON o varstvu potrošnikov(ZVPot)(Uradni list RS, št. 98/2004)

Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 73/2003, 92/2003 - dopolnitve)

PRAVILNIK o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št.67/2005)

domneva o skladnosti ztzpus
DOMNEVA O SKLADNOSTI - ZTZPUS

3. člen:Proizvodi smejo biti dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati

oziroma se smejo uporabljatisamo, če:

 • so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami,
 • če je bila njihova skladnost ugotovljenapopredpisanempostopkuin
 • če sooznačeni v skladu s predpisi.

S tehničnim predpisom se lahko določi, da se domneva, da je proizvod skladen z zahtevami tehničnega predpisa, če proizvod ustreza zahtevam neobveznih standardov, na katere se tehnični predpis sklicuje.

Objava seznama standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti v Uradnem listu RS.

postopki ugotavljanja skladnosti ztzpus
POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI ZTZPUS

7. člen:preden so proizvodi dani v promet oziroma preden se začnejo uporabljati

mora DOBAVITELJ:

- zagotoviti izvedbo postopkov US s predpisanimi tehničnimi zahtevami

- izdati oziroma zagotoviti (listine o skladnosti)izjavo o skladnosti, preskusno

poročilo, certifikat ali drugo listino o skladnosti

- izdelati in hraniti TD v predpisanem obsegu, obliki in rokih,

- zagotoviti označitev s predpisanimi znaki skladnosti

Postopki US so lahko opredeljeni

neposredno:

1. v tehničnih predpisih

2. v standardih

3. v tehničnihspecifikacijah

Proizvodov ni dovoljeno OZNAČEVATI z

znaki skladnosti ali drugimi znaki, ki so

podobni znakom skladnosti do te mere, ker

bi ti lahko ustvarili zmedo na trgu

ali zavedli potrošnika

izpolnitev predpisnih zahtev pravilnik o tla ni opremi
IZPOLNITEV PREDPISNIH ZAHTEV –Pravilnik o tlačni opremi

Bistvene zahteveiz Priloge I , Pravilnika o TO:

Pred dajanjem TO v promet izpolnitev predpisanih postopkov US iz Pril. III

Izvajanje postopkov US po kategorijah Priloge II

Za kategorije TO uporaba postopkov US iz Priloge III

V promet in obratovanje posamezne TO in/ali sklopov vselej le skladni s tehničnimi predpisi.

Če gre za napravo za uporabo v eksperimentalne namene, pristojni inšpekcijski organ lahko SAMO v upravičenih primerih dovoli dajanje v promet in obratovanje takšne naprave;

navodila za obratovanje priloga i pravilnika o to
NAVODILA ZA OBRATOVANJE – Priloga I, Pravilnika o TO

a) Ko je tlačna OPREMA dana na trg mora biti poleg izpolnjevanja tehničnih

pogojev tudi opremljena z: navodili za uporabnika z vsemi varnostnimi informacijami o:

 • Vgradnji, vključno s sestavljanjem delov tlačne opreme
 • Zagonu
 • Uporabi
 • Vzdrževanju, vključno s preverjanji, ki jih mora opravljati uporabnik

b) Navodilo mora vsebovati vse ustrezne podatke pritrjene na tlačno opremo po t.č. 3.3. Priloge I Pravilnika o TO (oznake in napisi).

Za popolno razumevanje navodil so primerni tudi načrti in sheme. (podrobno v standardih za gasilnike)

navodila za obratovanje
NAVODILA ZA OBRATOVANJE

c) PO POTREBI MORAJO ta navodila navajati tudi:

 • Podatke ob neustrezni uporabi po t.č. 1.3. Podrobno, jasno obrazloženo. Kolikor to ni mogoče pa dana ustrezna opozorila, da opreme ni dovoljeno uporabljati na določen način, (npr. določeno temperaturno območje,…) , ter
 • posebne značilnosti skladno z 2.2.3.: računska metoda: tlačna trdnost in drugi vidiki obremenitev, odpornost, vidiki stabilnosti;

Standard za gasilnike: vsebina oznak na artiklu ter navodila za uporabo!

oznake in napisi
OZNAKE IN NAPISI

Pri vsej tlačni opremi:

- Ime in naslov ali drugi podatki, potrebni za razpoznavanje proizvajalca – njegovega pooblašč. predstavnika s sedežem v ES

- Leto izdelave

- Razpoznavni podatki TO - skladno z njeno vrsto (tip, št. serije ali lota in serijska številka)

- Bistvene najvišje in najnižje dovoljenje vrednosti

ODVISNO OD TIPA tlačne opreme dodatni podatki, ki so potrebni za: vgradnjo, obratovanje oz. uporabo ter podatki potrebni zavzdrževanje in redne preglede po t.č. b) 3.3. ter podatki na tlačni opremi ali napisni tablici

pristojnost za nadzor
PRISTOJNOST ZA NADZOR

ZTZPUS – 16. člen

Inšpekcijski organi

za posamezne proizvode

skladno s predpisano pristojnostjo

ZTI (URL, št. 20/97)

Na podlagi 21.člena Pravilnika o tlačni opremi in 2.člena Pravilnika

o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tlačni opremi

Nadzor nad tlačno opremo in sklopi v prometu in obratovanjuizvaja TIRS v skladu

z ZTI (URL,20/97) in ZTZPUS (URL,99/04),

Tržni inšpektorat in drugi pristojni inšpekcijski organi

skladno s pooblastili nadzirajo uresničevanje tega

zakona in izrekajo ukrepe v skladu z zakonom

ZVPot – 70.člen

Na podlagi 15b. člena ZVPot - Pravilnik o blagu z katerega se izda garancija

za brezhibno delovanje (URL, 73/2003, 92/2003 - dopolnitev)

Dopolnitev: v 8 točki-GARANCIJA za brezhibno delovanje se izda:

za naprave za varstvo pred požarom: ROČNI IN PREVOZNI GASILNI APARATI

slide10
Pravilniko dopolnitvah pravilnika o blagu za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje(Uradni list 73/2003, 92/2003)

3. člen:

Garancijski rok za blago začne teči z dnem njegove izročitvekončnemu uporabniku.

Garancijski rok za blago iz 1. člena tega pravilnikaNE SME BITI KRAJŠI OD ENEGA LETA. (ročni in prevozni gasilni aparati!)

4. člen:

ROK zagotavljanja VZDRŽEVANJA, zagotavljanja NADOMESTNIH delov in PRIKLOPNIH aparatov za blagoiz 1. člena pravilnika 73/03NE SME BITI KRAJŠE OD TREH LET.

zakon o varstvu potro nikov
ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV

15.b člen

Blago, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, je blago,katerega brezhibno delovanje se zagotavljaz vzdrževanjem ali zamenjavo njegovih sestavnih delov.

To velja tudi za blago, ki se kupuje samostojno, uporablja pa se kot sestavni del drugega blaga.

Minister, pristojen za gospodarstvo, izda predpis,s katerim določi blago iz prvega odstavka tega člena ter podrobneje uredi garancijske obveznosti za posamezne vrste blaga, zlasti:    - najkrajši garancijski rok;    - čas po preteku garancijskega roka, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

zakon o varstvu potro nikov 16 b len
ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV - 16. b člen

Za blago mora proizvajalec ali prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbeizročiti potrošniku:

GARANCIJSKI list,NAVODILA za sestavo in uporabo in SEZNAMpooblaščenih servisov.

Pri tem je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja te dejavnosti.

Pooblaščen je tisti servis, ki IMA VELJAVNO pooblastilo proizvajalca, da lahko izvaja servisna dela na proizvodih in IMA SKLENJENO POGODBO za dobavo originalnih rezervnih delov.

GARANCIJSKI LIST mora biti za potrošnika LAHKO RAZUMLJIV.Kadar je izdelek namenjen prodaji na ozemlju R-SLO, mora biti garancijski list V CELOTI V SLOVENSKEM JEZIKU.

Proizvajalec je DOLŽAN ZAGOTOVITIpopravilo in vzdrževanje izdelka, za čas garancijskega roka oz. njegovega podaljšanja BREZPLAČNO, po poteku le tega pa proti plačilu tako, da servisopravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Tudi po preteku garancijskega roka je proizvajalec dolžan potrošniku zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate.

Pravice iz garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

Tudi za rabljeno blago iz 15.b člena mora prodajalec, registriran za opravljanje dejavnosti prodajerabljenega blaga, ob sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. V primeru, da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega servisa, je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen, če sam ne opravlja te dejavnosti.

vsebina garancijskega lista 18 len zvpot
Vsebina garancijskega lista - 18. člen ZVPot

GARANCIJKI LIST – NAVEDENI PODATKI:

1. FIRMAin SEDEŽ proizvajalca,

2.Podatki, ki INDENTIFCIRAJO blago,

3.IZJAVA, da proizvajalec jamči za KAKOVOST oziroma za BREZHIBNO DELOVANJE v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,

4. TRAJANJE garancijskega roka, 

5.FIRMA in SEDEŽ prodajalca ter DATUM IZROČITVE blaga potrošniku,

6.NAJKRAJŠI GARANCIJSKI ROK, ki NE SEM BITI KRAJŠI od ENEGALETA, razen če gre za rabljeno blago, za katerega lahko prodajalec določi krajši garancijski rok (P-Url,72/03, 92/03),

7.ČAS PO PRETEKU GARANCIJSKEGA ROKA, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, ki mora biti vsaj 3X daljši od garancijskega roka.

Proizvajalec ima obveznosti po zakonu, tudi če za blago, določeno v predpisu iz 15.b člena tegazakona, garancijski list ni bil izdan ali ni bil izročen potrošniku ali iz njegove vsebine ne izhajajo z zakonom predpisane obveznosti proizvajalca.

Šteje se, da garancijski list ni bil izdan, če potrošniku niso bile izročene listine, na katerih so vsi podatki iz prvega odstavka tega člena. Če se podatki iz prvega odstavka tega člena nahajajo na različnih listinah, mora prodajalec potrošnika na to posebej opozoriti.Proizvajalec ima vse obveznosti po zakonu tudi, če garancija ni obvezna, pa jo je javno obljubljal (prostovoljna garancija).

gasilni aparati ro ni gasilniki in prevozni gasilniki
GASILNI APARATI – ročni gasilniki in prevozni gasilniki

PRAVILNIK o ugotavljanju skladnosti za ročne gasilne aparate ter gasilna sredstva

(Ur. list RS, št. 4/2001) z objavo v URL št. 34/2004 od 09.04.2004 ne velja več!

Novi pravilnik sprejet na podlagi 35.člena Zakona o varstvu pred požarom

(Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) :

PRAVILNIK o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/2005)

 • Gasilniki morajo izpolnjevati zahteve določene s:
 • Pravilnikom o tlačni opremi (Ur.l. 15/02,47/02, 54/03,114/03)
 • Pravilnikom o premični tlačni opremi (URL ŠT. 18/04) ter
 • Standardovserije SIST EN 3 za ročne gasilnike in
 • SIST EN 1866 za prevozne gasilnike;
 • GASILNIKI se morajo preizkušati in vzdrževati v skladu s PREDPISI, STANDARDI
 • in NAVODILI proizvajalca.
standardi serije sist en 3 veljavni
STANDARDI serije SIST EN 3 -VELJAVNI

SIST EN 3-3:1995- Prenosni gasilniki - 3. del: Konstrukcija, odpornost proti pritisku, mehanski preskusi - Portable fire extinguishers - Part 3: Construction, resistance to pressure, mechanical tests - Status: Veljaven

SIST EN 3-6:1995- Prenosni gasilniki - 6. del: Navodila za dokazovanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3, 1. do 5. del - Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5 - Status: Veljaven

SIST EN 3-6:1995/A1:2000- Prenosni gasilniki – 6. del: Navodilo za dokazovanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3, 1. do 5. del - Portable fire extinguishers - Part 6: Provisions for the attestation of conformity of portable fire extinguishers in accordance with EN 3 part 1 to part 5 - Status: Veljaven

SIST EN 3-7:2004- Prenosni gasilniki – 7. del: Lastnosti, zahteve za obnašanje v uporabi in preskusne metode - Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods - Status: Veljaven

standardi prenosni gasilniki veljavni
STANDARDI prenosni gasilniki - VELJAVNI

SIST CR 13934:2001- Razlagalni dokument k EN-3 Prenosni gasilniki - Interpretation document of EN 3 Portable fire extinguishers

Status: Veljaven

SIST EN 1866:1998- Prevozni gasilniki - Mobile fire extinguishers –

Status: Veljaven

standardi serije sist en 3 razveljavljeni
STANDARDI serije SIST EN 3 - RAZVELJAVLJENI

SIST EN 3-1:1996-Prenosni gasilniki - 1. del: Opis, trajanje gašenja, požarna preskusa razredov A in B - Portable fire extinguishers-Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test - Status: Razveljavljen

SIST EN 3-1:2002-Prenosni gasilniki – 1. del: Vrste gasilnikov, trajanje delovanja, preskusni kurišči razredov A in B - Portable fire extinguishers–Part 1: Description, duration of operation, class A and B fire test - Status: Razveljavljen

SIST EN 3-2:1997-Prenosni gasilniki - 2. del: Tesnost, dielektrični preskus, preskus s stresanjem, posebne zahteve - Portable fire extinguishers-Part 2: Tightness, dielectric test, tamping test, special provisions - Status: Razveljavljen

SIST EN 3-4:1997-Prenosni gasilniki - 4. del: Polnitve, najmanjši preskusni ogenj - Portable fire extinguishers-Part 4: Charges, minimum required fire - Status:Razveljavljen

SIST EN 3-5:1997-Prenosni gasilniki - 5. del: Specifikacije in dodatni preskusi - Portable fire extinguishers-Part 5: Specification and supplementary tests - Status: Razveljavljen

SIST EN 3-5:1997/AC:1997-Prenosni gasilniki - 5. del: Specifikacije in dodatni preskusi - Portable fire extinguishers - Part 5: Specification and supplementary tests - Status: Razveljavljen

obvezne zahteve ozna evanje
OBVEZNE ZAHTEVE - OZNAČEVANJE

Oznaka - Priloga VI, Pravilnika o TO

ter

identifikacijske

oznake

VIDNA, LAHKO ČITLJIVA in NEIZBRISANA

na vsaki enoti ali vsakem sklopu

ob upoštevanju 3. odst. 5.čl. (18.čl Pravilnika o TO)

Oznake in zahtevani podatkI:

na opremi ali napisni tablici

obvezne zahteve ozna evanje19
OBVEZNE ZAHTEVE - OZNAČEVANJE

Podatki na gasilniku morajo biti skladni:

1. S predpisanimi tehničnimi zahtevami;

2. Upoštevanega standarda serije SIST EN 3 (na primer: označevanje glede gasila, gasilne sposobnosti, tip gasilnika, napotki za uporabo oziroma aktiviranje (fotografije, opis), uporabnost gašenja, pomembni podatki za uporabnika glede uporabe (opozorila), teže, vrste polnjenja, temperaturno območje, podatek o odobritvi POUS, tip, podatki proizvajalca; Navedba podatkov v predpisani vsebini, obliki piktogramov in velikosti ostalih oznak;

BARVA GASILNIKA - skladna s predpisanimi tehničnimi zahtevami in upoštevanim standardom Z DOLOČENIM barvnim razmerjem in velikostjo ostalih oznak;

Podatki in navodilo za uporabo morajo biti zagotovljeni v slovenskem jeziku ob upoštevanju identičnosti.

es izjava o skladnosti
ES - IZJAVA O SKLADNOSTI

ES IZJAVA O SKLADNOSTImora vsebovati:

 • Ime in naslov proizvajalca ali nj.pooblašč. zastopnika s sedežem v ES;
 • Opis tlačne opreme ali sklopa;
 • Uporabljene postopke ugotavljanja skladnosti;
 • V primeru sklopov: opis TO, ki sestavlja sklop in uporabl. postop. US;
 • Kjer je primerno, ime in naslov POUS, ki je opravil pregled;
 • Kjer je primerno, sklicevanje na potrdilo o ES o pregledu tipa ES pregledu načrtovanja ali ES potrdilo o skladnosti;
 • Kjer je primerno, ime in naslov POUS, ki nadzira proizvajalčev sistem zagotavljanja kakovosti;
 • Kjer je primerno, sklicevanje na uporabljene standarde iz seznama standardov;
 • Kjer je primerno, druge uporabljene tehnične standarde in podrobne opise
 • Kjer je primerno, sklicevanje na druge predpise

Podrobnosti o podpisniku, pooblaščenem za podpis pravno obvezujoče izjave proizvajalca ali nj. Poobl.zastopnika s sedežem v ES

nadzor
NADZOR

Pri različnih tlačnih opremah smo ugotavljali:

 • označenost z oznako CE
 • če so na napisni tablici vsi zahtevani podatki in
 • če so proizvodom priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku

34.člen ZVPot: mora podjetje mora za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom v prodajalnah, izročiti:

 • označbe,
 • izjavo o skladnosti,
 • garancijski list,
 • navodilo za sestavo in uporabo in druge spremne dokumente,

če je s predpisi tako določeno;

kje dobimo ve informacij
KJE DOBIMO VEČ INFORMACIJ ?

Tržni inšpektorat Republike Slovenije:www.tirs.si

Ministrstvo za gospodarstvo: http://www.mg-rs.si/

Slovenska zakonodaja:http://objave.uradni-list.si/

Komisija EU: http://europa.eu.int/comm/enterprise/presure_equipment/index.htmhttp://ped.eurodyn.com

Priglašeni organi pri komisiji EU: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en97-23-ec.pdf

hvala za va o pozornost prijeten in uspe en dan e naprej marjetka vakselj tr ni in pektorat rs
HVALA ZA VAŠO POZORNOST!Prijeten in uspešen dan še naprej.Marjetka Vakselj Tržni inšpektorat RS