K non p sma svat ho
Download
1 / 29

Kánon Písma svatého - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

Kánon Písma svatého. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4). Bible = Písmo svaté ‘η βιβλος ( hé biblos ). Co obsahuje?. Bible = Písmo svaté ‘η βιβλος ( hé biblos ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kánon Písma svatého' - niles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K non p sma svat ho

Kánon Písma svatého

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4)


Bible p smo svat h biblos

Bible = Písmo svaté‘η βιβλος (hébiblos)

Co obsahuje?


Bible p smo svat h biblos1

Bible = Písmo svaté‘η βιβλος (hébiblos)

Co obsahuje? Odpovědět můžeme dvěma způsoby:

1. Boží slovo

2. Boží zjevení


Bible bo zjeven m dv d le it etapy kter

Bible = Boží zjevenímádvě důležité etapy,které?


Bible bo zjeven m dv d le it etapy kter star z kon a nov z kon

Bible = Boží zjevenímádvě důležité etapy,které?Starý zákon a Nový zákon


Bible bo zjeven m dv d le it etapy kter star smlouva a nov smlouva

Bible = Boží zjevenímádvě důležité etapy,které?Stará smlouva a Nová smlouvaKdo je d le itou postavou star smlouvy moj proroci

Kdo je důležitou postavou Staré smlouvy?MOJŽÍŠ (+ proroci)

Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“ Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ (2 Moj 19,5-8)


Kdo je d le itou postavou nov smlouvy je apo tolov

Kdo je důležitou postavou Nové smlouvy?JEŽÍŠ (+ apoštolové)

A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?“ I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. (1 Moj 15, 7 – 11; 17n)

Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“(2 Moj 24, 8)

A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena?PROLITÍM KRVEProč?Poslušnost Božímu slovu je otázka života a smrti.Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. (5 Moj 30,15n)

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh položil před tebe oheň i vodu, po čem chceš vztáhni ruku. Před každým je život a smrt, Bůh mu dá to, co bude chtít. (Sir 15,16–17)

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24)

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (Jan 3,16-18)


P smo sv je inspirovan duchem svat m

Písmo sv. je inspirované Duchem svatým když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. (5 Moj 30,15n)

Říkáme ve vyznání víry: „Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.“

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“ (Luk 10,16)


P smo sv je inspirovan duchem svat m co to znamen

Písmo sv. je inspirované Duchem svatým když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. (5 Moj 30,15n)Co to znamená?


P smo sv je inspirovan duchem svat m co to znamen1

Písmo sv. je inspirované Duchem svatým když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. (5 Moj 30,15n)Co to znamená?

Písmo svaté obsahuje bez omylu:

vědecké pravdy

historické pravdy

náboženské pravdy

Škrkni, co je špatně.


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek.

Jaký?


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek.

Božský

Lidský


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek.

Božský – neomylnost v náboženských pravdách a úplnost Božího zjevení.

Lidský – dobové a kulturní smýšlení, slohový styl, schopnost pisatele včetně gramatických chyb


K non knih star ho z kona

Kánon knih Starého zákona říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Knihy SZ byly prvotně napsány v hebrejštině – PROTOKANONICKÉ (prvokanonické).

Dodatečně byly přeloženy do řečtiny. Vznikla SEPTUAGINTA – LXX.

Septuaginta obsahuje sedm knih navíc DEUTEROKANONICKÉ (druhokanonické) – Tobiáš, Judit, Moudrosti, Sirachovec, Báruk, 1.+2. Makabejská a přídavky k Ester a Danielovi

Protestantské církve je neuznávají jako inspirované a řadí je mezi apokryfy.

Apokryfy jsou spisy, které vypadají jako knihy inspirované, ale nejsou.


K non knih star ho z kona1

Kánon knih Starého zákona říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.


K non knih star ho z kona2

Kánon knih Starého zákona říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.


K non knih nov ho z kona

Kánon knih Nového zákona říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.


K non knih nov ho z kona1

Kánon knih Nového zákona říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.


K non knih star ho z kona3

napsán v hebrejštině (čte se zprava do leva) říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

בְּרֶאשִׁיתבָּרָאאֱלֹהִיםאֵתהַשָּׁמַיִםוְאֵתהָאָרֶץ׃ = Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Kánon knih Starého zákona


K non knih nov ho z kona2

napsán v řečtině říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου θεου: = Začátek evangelia o Ježíši Kristu Božím Synu

Kánon knih Nového zákona


ad