1 / 50

“Den gyldne timen”

Behandling av bruddskader og multitraume Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maritim medisin. “Den gyldne timen”. Skadebehandling. Finne skademekanismene Sikre skadested og seg selv. Verneutstyr Primærundersøkelse og resuscitering (ABCDE) “Damage Control”

nile
Download Presentation

“Den gyldne timen”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Behandling av bruddskader og multitraumeArne J. UlvenForskningssjefNorsk senter for maritim medisin

 2. “Den gyldne timen”

 3. Skadebehandling • Finne skademekanismene • Sikre skadested og seg selv. Verneutstyr • Primærundersøkelse og resuscitering (ABCDE) • “Damage Control” • Først ABC - deretter systematisk us av hele kroppen • Stabilisering/Behandling/Transport/Overvåking

 4. Primærundersøkelse • A “airways” m/ nakkestabilisering • B “breathing & ventilation” m/ 100% O2 • C “circulation” m/ blødningskontroll • D “disability” kort nevrologisk vurdering • E “exposure” full avkledning / ”environment” holde pasienten varm • Resuscitering starter samtidig med primærundersøkelsen

 5. Oksygenbehandling • ALLE skadepasienter skal ha oksygen! • Teknikk: • Ansiktsmaske (med reservoar), 10 L O2 /min • Maske & bag-assistanse • Vurder ventilasjonen ……Se, Føle, Lytte

 6. Utilstrekkelig ventilasjon • Begge sider: • Luftveistilstopning • Større brystskader • Ensidig: • Luft i brysthulen / blod i brysthulen • Lungeklemskade • Ustabil brystkasse • ”Avrevet” luftrørsgren • Fremmedlegeme • Skadet mellomgulv

 7. Nakkeskade? • Mistenkes dersom: • Fall, oppbremsning, sleng av hodet • Hos alle som ikke er helt våkne, edru og helt smertefri • Tegn på nakkeskade: • Smerter ved bevegelse • Utstråling til armer eller resten av kroppen • Redusert følesans, lammelse eller kraftreduksjon

 8. Tegn på blødningsjokk • Øket pustefrekvens • Øket hjertefrekvens • Redusert bevissthet • Blek og kaldsvett hud • Forlenget kapillærfylning • Redusert blodtrykk og svak puls • Redusert urinproduksjon

 9. Årsaker til sjokk • Blødning (brysthule, buk, bekken) • Trykkpneumothorax (klinisk diagnose) • Hjertetamponade Tegn på sjokk skyldes blødning inntil noe annet er bevist!

 10. Resuscitering av sjokkerte skadepasienter 1. God surstofftilførsel: ventilasjon med 100% O2 2. Blødningskontroll: heve blødningstedet, direkte kompresjon evt. pakking av sår 3. Volumerstatning med varme væsker Ringer, kolloider eller hyperosmolære løsninger 4. Smertelindring 5. Unngå nedkjøling

 11. Venetilgang • To grove venekanyler (hvite, grå eller brune) Ikke bruk tid på håndrygg om pasient er kald eller i sjokk • Fest dem godt! • Alternativ: væske inn i benmargen (BIG)

 12. Mål for sirkulasjonsbehandling • Stanse blødning: • komprimere ytre blødninger • pakke blødende sår • immobilisering av bekkenbrudd • Erstatte blodtap: • krystalloider • mål: systolisk BT ~ 90, puls < 100 • ”bevisst pasient med tørr, varm hud som tisser”

 13. Den beste behandling av hode- ryggskader er å opprettholde • oksygenering • perfusjon • ventilasjon

 14. Hodeskader • “Patients who talk and die” • En del av dem som senere dør av hodeskader har vært i stand til å si meningsfulle ord etter skaden • Disse pasientene dør av følgene av den sekundære hodeskaden (trykkstigning/blødning) • Nedsatt bevissthet gir ufri luftvei • Ufri luftvei gir hypoksi, hyperkapni og acidose

 15. Hodeskader • ALDRI skylde på alkohol ved redusert bevissthet og sannsynlig hodetraume!

 16. Behandling av hodeskader • Beskytte luftveiene og overvåke respirasjon (tell pustefrekvens og se på pustemønster) • Assistere ventilasjonen om nødvendig • Unngå hypotensjon (stoppe blødning) • Overvåke bevissthetsutvikling • Ikke gi smertestillende eller anestesimidler

 17. Transport av bevisstløse pasienter • Ønske om immobilisert pasient (nakkekrage & strapping), samtidig som optimale forhold for ventilasjon og luftveier, inklusiv oksygen • Pas kan ligge strappet på backboard eller scoop-båre, som så legges i lett sideleie på annen båre • Eller en kompetent person må overvåke pasienten hele tiden, med utstyr for luftveishåndtering (sug, maske & evt bag)

 18. Bruddskader • Husk først på ABC! • Skademekanismen • Klinisk undersøkelse: • Observasjon (feilstilling, akseknekk, sår) • Palpasjon (smerte, benfragmenter) • Funksjonsvurdering (redusert bevegelse)

 19. Typer brudd • Lukkede • Åpne • Kompliserte (knusninger)

 20. Bruddskader/ Bløtdelsskader

 21. Bruddskader Sikre bruddtegn • Åpent, synlig brudd • Forandret akseretning • Unaturlig bevegelighet • Forkortet knokkel • Gnisselyd ved bruddsted

 22. Bruddskader Usikre bruddtegn • Smerter • Hevelse • Misfarging • Nedsatt bevegelighet

 23. Bruddskader • Tiltak: • Hold bruddstedet mest mulig i ro • Sjekk puls nedenfor bruddstedet • Ta hånd om og dekk til eventuelle sår • Eventuell spjelk • Forebygg nedkjøling • Transporter skånsomt

 24. Bruddbehandling • Reponering om mulig • Immobilisering, evt traksjon (strekk) • Sårbehandling, dekke til men ikke lukke sår • Smertebehandling • Antibiotika? • Bløtdelsskade: stanse blødning, fjerne dødt vev og fremmedlegemer, fuktige kompresser som skiftes regelmessig • Kompresjonsbandasje ved amputasjoner, IKKE tournique!

 25. Bruddskader Spjelking av brudd • 7 Krav til en spjelk: • Skal være lang nok – leddet over og under bruddstedet skal holdes i ro • Skal være godt polstret – den skal ikke øve trykk eller gnage på huden • Skal ikke stramme over bruddstedet

 26. Bruddskader Krav til spjelk (forts) • Skal være fast, men ikke så stram at blodsirkulasjonen hindres • Skal ikke lede kulde • Skal være tilstrekkelig stiv • Skal ikke være for tung

 27. Komplikasjoner ved brudd • Blødning • Perifer status (arteriell & venøs sirkulasjon, følesans) • Compartment-utvikling (trykkøkning i vevet gir nedsatt blodsirkulasjon) • Infeksjon

 28. Bekkenbrudd • Bekkenbrudd • Nesten alltid knusninger • Stor blødning (livstruende) • Minst mulig manipulering • Væskebehandling IV (helst blod) • Undersøkelse? (max en gang), se på beinas stilling • For ustabile pasienter med mekanisk ustabile bekkenfrakturer gjøres: Rask ekstern kompresjon for å redusere indre blødning og stabilisere med improvisert slynge

 29. Simpson T, Krieg JC, Heuer F, Bottlang M. Stabilization of pelvic ring disruption with a circumferential sheet. J Trauma 2002; 52: 158-61.

 30. Dislokasjoner (ut av ledd) • Ikke alvorlige • Smerte, hevelse, rubor, varme, funksjonsnedsettelse • ”ICE”-behandling • Immobilisering • Kompresjon • Elevasjon & avlastning • Antiflogistika & smertestillende

 31. Bløtdelsskader • Med bløtdelsskader forstår man skader i bl.a muskulatur, sener og leddbånd. • Svært mange av disse skadene oppstår i forbindelse med fysisk aktivitet og går også under betegnelsen ”idrettsskader”.

 32. Er en i tvil om det foreligger et brudd, så skal en alltid behandle skaden som et brudd

 33. “Exposure & environment” • Undersøk hele pasienten • Klær fjernes • Sørg for varmekonservering • Varme væsker • Varme tepper

 34. Målene for effektiv traumebehandling • Resuscitere og stabilisere de vitale funksjoner • Identifisere og korrigere livstruende skader • Avdekke omfang og alvorlighet av andre skader • Kategorisere skadene etter prioritet • Forberede for, og transportere pasienten til sted for definitiv behandling

 35. Sekundærundersøkelse • ABCDE er under kontroll • Hele tiden anta ustabil nakkefraktur • Gå gjennom kroppen topp-til-tå (husk ryggen!) • Alle organsystemer, forsøk å finne skader som kan true vitale funksjoner • Vurder skademekanismene • Om forverring: Tilbake til ABCDE !

More Related