slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
วาระการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

วาระการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

วาระการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕. วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ ๑.๑ ครม.แต่งตั้งรองเลขาเป็นผู้ตรวจราชการ ๑.๒ กศน.สรรหาผู้เชี่ยวชาญ กศน. ๑.๓ กศน.ประชุมผู้บริหาร กศน.ทั่วประเทศ และทอดกฐินพระราชทาน ๒-๔ พย. ๕๕.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วาระการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕' - nikki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

วาระการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ครม.แต่งตั้งรองเลขาเป็นผู้ตรวจราชการ

๑.๒ กศน.สรรหาผู้เชี่ยวชาญ กศน.

๑.๓ กศน.ประชุมผู้บริหาร กศน.ทั่วประเทศ

และทอดกฐินพระราชทาน ๒-๔ พย. ๕๕

slide2
วาระที่ ๑ (ต่อ) ๑.๔ การบริหารในจังหวัดพิษณุโลก(โดยผู้บริหาร ๑๑ คน และมีผู้ช่วย ผอ.อีก ๔ คน เน้นคุณภาพ กศน. คือ ศน.) ๑.๕ งานธุรการ ให้ถูกต้องและค้นหาง่าย ๑.๖ งานการเงิน ถูกต้อง รวดเร็ว ๑.๗ งานบุคลากร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความก้าวหน้า ๑.๘ งานพัสดุ ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต ๑.๙ งานจัดการศึกษา มีคุณภาพ ใช้ปรัชญา กศน. และพัฒนาต่อเนื่องเหมาะสม
slide3
วารที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ .....เดือน กันยายน ๒๕๕๕วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การประชุมปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ศูนย์ฝึกอบรมเวิลพิช เขาใหญ่ ๓๐ ตค.-๒ พย. ใช้ รถตู้ อ.เมือง ต่อเนื่องประชุมผู้บริหารและดูงานที่ นครวัตนครธม ๒-๖ พย. ๓.๒ การประเมินและเลื่อนค่าจ้างพนักงานราชการ ปี ๒๕๕๕
slide4
วารที่ ๔ เรื่องหารือและปฏิบัติกลุ่มอำนวยการ๔.๑ การสมัครและคัดเลือกครู ศรช. จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒๕ ตค.-๑๔ พย. สอบ ๒๐ หรือ ๒๔ พย. ประกาศผล ๒๖-๒๘ พย. บรรจุ ๑ ธค.๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ตรวจหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน การยืมเงินวางแผนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ เงิน รายได้สถานศึกษาให้ล้างเงินยืมให้ถูกต้อง และราย งานเป็นประจำทุกเดือน๔.๓ งานพัสดุ ตรวจสอบประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียน ควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
slide5
งานพัสดุ (ต่อ) การก่อสร้าง กศน.ตำบล (ยกเลิกสัญญา)กลุ่มนโยบายและแผนฯ ๔.๔ การจัดสรร งปม. การควบคุมการเบิกจ่าย ๔.๕ แผนปฏิบัติปี ๒๕๕๖ , รายงานผลปี ๒๕๕๕กลุ่มการศึกษานอกระบบ ๔.๖ การจัด กศ.เพื่อการมีงานทำ กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) ให้ทุกตำบลมีหมู่บ้านหลัก ๔.๗ การจัดการศึกษา กศน.ระดับพื้นฐาน เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ครูวางแผนบูรณาการ วิชาเลือกประเมินรวบยอด ๔.๘ การเทียบระดับการศึกษา(ให้ครูอาสารับผิดชอบ)
slide6
การศึกษานอกระบบ(ต่อ)๔.๙ หลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือ(ครูอาสารับผิดชอบ) ใช้หลักสูตรสถานศึกษาเทียบเท่า ป.๓ โดยครูอาสาฯหรือบุคคลภายนอก๔.๑๐ ประชุมครู กศน.เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การวางแผนบูรณาการ และการจัด กศ.ตามอัธยาศัย ๑-๒ พย.๔.๑๑ อบรมครู วิทยากรกะบวนกร(บูรณาการเชิงบวก) โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมภ์ ๑๗-๑๙ มกราคมการศึกษาตามอัธยาศัย๔.๑๒ บ้านหนังสืออัจฉริยะ๔.๑๓ ห้องสมุดประชาชนมีชีวิต๔.๑๔ รถโมบาย IT
slide7
กลุ่มงานเครือข่าย ๔.๑๕ โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริกลุ่มงานนิเทศ ๔.๑๖ การประเมินคุณภาพตนเอง (SAR) ๔.๑๗ การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ๔.๑๘ การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. อ.นครไทยเรื่องหารือจากสถานศึกษาวารที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ad