slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย PowerPoint Presentation
Download Presentation
การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40
nika

การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation

146 Views
Download Presentation
การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การประชุมสามัญประจำปีสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2. วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ • กิจกรรมของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา • รายงานรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย วาระที่ 4 เรื่่องเพื่อพิจารณา • พิจารณารับรองสมาชิกใหม่ • การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย ในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ (เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ฯลฯ) • การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี • การกำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก • พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี) วาระที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Thailand IPv6 Forum

 3. 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ • ประธานการประชุม คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ นายกสมาคม • เนื่องจากในการประชุมวันนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการมีส่วนร่วมเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งและยังไม่เป็นสมาชิกสมาคม กรุณาสมัครสมาชิกสมาคมเพื่อรับการรับรองสมาชิกภาพในวาระที่ 4.1 Thailand IPv6 Forum

 4. 2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15 (3/2550) • กรุณาดูเอกสารแนบ รายงานการประชุมครั้งที่ 15 (3/2550) Thailand IPv6 Forum

 5. 3.1 กิจกรรมของสมาคมในรอบปี 2006-2007 • เข้าร่วมงาน APT IPv6 Workshop, February 2006,Malaysia • จัดงาน 1st Thailand IPv6 Summit 2006, 2-4 May 2006 • จัดอบรม IPv6 Hand-on workshop, 23 June 2006, ม.ศิลปากร, By Cisco (Thailand) • เข้าร่วม IPv6 Task Force @APAN Meeting • 21st APAN 2006, 22-26 Jan 2006, Tokyo, Japan (โดยผู้แทนจากเนคเทค) • 22nd APAN 2006, 17-21 July 2006, Singapore (โดยผู้แทนจากเนคเทค) • 23rd APAN 2007, 22-26 Jan 2007, The Philippines (โดยผู้แทนจากเนคเทค) • 24th APAN 2007, 27-31 August 2007, Xi’an, China (โดยผู้แทนจากเนคเทค) • เข้าร่วม IPv6 Summit Taiwan, 1-3 August 2006, Taipei • ร่วมงาน ICT Forum 2006, 2-4 August 2006 • ร่วมกับกระทรวงไอซีทีจัดทำกรอบนโยบาย IPv6 • ร่วมกับกระทรวงไอซีทีและเนคเทคจัดสัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน IPv6 ของประเทศไทย,5 ก.ย. 2550 • จัดฝึกอบรม IPv6workshop ให้กับบริษัท TT&T,17 ต.ค. 2550 (โดยทีมงานจากเนคเทค) • จัด Thailand IPv6 Summit 2007, 19 พ.ย. 2550 ในงาน ICT Expo Thailand IPv6 Forum

 6. International Communities • สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ • Global IPv6 Forum (since 2005) • Asia-Pacific IPv6 Task Force (since 2005) Thailand IPv6 Forum

 7. 1st Thailand IPv6 Summit 2006 • 2-4 พฤษภาคม 2549 • โรงแรมโซฟิเทล • ผู้เข้าประชุม 300 คนจากภาครัฐและเอกชน Thailand IPv6 Forum

 8. การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน IPv6 ของประเทศไทย • 5 กันยายน 2550 โรงแรมรามาการ์เดนส์ • จัดโดยกระทรวง ICT ร่วมกับสมาคมฯ (ลงทะเบียนฟรี) • ผู้เข้าประชุม 300 คน จากภาครัฐ Thailand IPv6 Forum

 9. Thailand IPv6 Summit 2007 • 19 พฤศจิกายน 2550 อิมแพ็คเมืองทองธานี (ICT Expo 2007) • จัดโดยสมาคมฯร่วมกับกระทรวง ICT และเนคเทค(ลงทะเบียนฟรี) • ผู้เข้าประชุม 226 คน จากภาครัฐและเอกชน 1. หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ 102 คน 2. สถาบันการศึกษา 14 คน 3. บริษัทและรัฐวิสาหกิจ 98 คน 4. หน่วยงานภายใน สวทช. 12 คน • รูปแบบการจัดงาน • การจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากในประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ • การจัดแสดงการทดสอบความสามารถในการใช้ระบบ IPv6 (Interoperability test/plug test) • การจัดนิทรรศการ Showcase ผลงานวิจัยและพัฒนา IPv6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 8,995.- บาท โดยในส่วนค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ICT Thailand IPv6 Forum

 10. ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงวิชาการ“Thailand IPv6 Summit 2007”

 11. นโยบายและแผนดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย ผ่านการเห็นชอบจาก รมว.กระทรวงไอซีทีเมื่อ เมษายน 2550 Thailand IPv6 Forum

 12. เป้าหมายของกรอบนโยบายเป้าหมายของกรอบนโยบาย เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปี 2010 ได้อย่างพอเพียง และเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน IPv6 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างการรับรู้ (Awareness) และผลักดันให้เกิดการใช้งาน IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 12 Thailand IPv6 Forum

 13. IPv6 Action Plan (2007-2010) Short Term 2007-2008 การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (IPv6 Excellence Center) ภายในปี 2008 Thailand IPv6 Forum

 14. IPv6 Excellence Center Roles & Responsibility ออกใบรับรอง IPv6 ready แก่ ISP, Telco จัดตั้งดูแล IPv6 testbed จัดตั้ง ดูแล IPv6 showroom จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการฝึกอบรม IPv6 Thailand IPv6 Forum

 15. IPv6 Action Plan (2007-2010) Medium Term 2007-2009 การจัดตั้งเครือข่ายภาครัฐให้เป็นโครงข่ายหลักที่สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 ได้ Thailand IPv6 Forum

 16. IPv6 Action Plan (2007-2010) Medium Term 2007-2009 การกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทางด้านโทรคมนาคมสามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ Thailand IPv6 Forum

 17. IPv6 Action Plan (2007-2010) Long Term 2007-2010 การกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้ IPv6 Address แก่ผู้ใช้งานและรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ภายในปี 2010 Thailand IPv6 Forum

 18. IPv6 Software/Embedded/Services Appl & end user ISP Services TSP/ISP Telco Services E-Government/State Enterprises Government ThaiREN IPv6 Excellent Centre Infra/ R&D IPv6 Promotion/Training/Certifying 2007 2008 2009 2010 IPv6 Roadmap (MICT & Thailand IPv6 Forum) Thailand IPv6 Forum

 19. 2550 2551 2552 2553 กิจกรรม แผนงาน แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง แผนระยะยาว 1. จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญIPv6 (Excellence) Center ออกใบรับรองIPv6 Ready จัดทำIPv6 testbed จัดทำIPv6 showroom จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการฝึกอบรม IPv6 2. จัดตั้งเครือข่ายภาครัฐเป็นโครงข่ายหลักที่ สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 3. กำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม สามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ กำหนดให้ ISPสามารถให้ IPv6 Addressแก่ ผู้ใช้งานและรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ 4. กรอบนโยบาย IPv6

 20. สถานะการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย Thailand IPv6 Forum

 21. IPv6 Address Allocation in Thailand There are currently 18 IPv6 allocations and 8 of them are correctly announced. Thailand IPv6 Forum

 22. เครือข่ายทดสอบ IPv6 ประเทศไทย Thailand IPv6 Forum

 23. บริการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 • 6to4 Relay Service (free) • NECTEC: 203.185.129.129 • PSU: 202.12.74.195 • UNINET: 202.28.28.252 • IPv6 Tunnel Broker (free) • http://tb.ipv6.nectec.or.th • http://ipv6.coe.psu.ac.th • Static Tunnel (free) • Connect to one of the nodes on Thailand IPv6 Testbed (PSU, CAT, NECTEC, etc) Thailand IPv6 Forum

 24. Real-time collaboration IPv6 Applications and Activities • Telemedicine over IPv6 • Between medical schools in Thailand and Japan • Remote surgery demonstration • Distance Learning over IPv6 • Snow-festival project demonstration (Feb 2007) • Live Hi Def Video IPv6 Multicast • IPv6 cameras on Supporo and Bangkok to exchange live broadcast via JGN II-ThaiSarn networks • ACM SIGCOMM 2007 provides IPv6 Multicast • ThaiREN receives the video/audio streaming via TEIN2

 25. SOI Asia Partners22 partners in 11 countries SOI: School on the Internet IPv6 Multicast over Satellite Network

 26. 3.2 รายงานสถานะทางบัญชีของสมาคมฯ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2550 *หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2007 Thailand IPv6 Forum

 27. 4.1 รับรองสมาชิกใหม่ • รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ (ณ วันที่ 26 พ.ย.2550) • สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา • ดร.ภาสกร ประถมบุตร • ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ • ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ • นายสิทธิเดช ทองสุก • นายเอกชัย สุวรรณาลัย • ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ • นายอดิศักดิ์ บุษรานันท์ • นายพลกฤษณ์ จักโขบลมาศ • ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ • ดร.สุขุมาล กิติสิน • คุณอนันต์ ขันธ์ทอง • คุณอิทธิพงษ์ วงศ์แสนสุข • คุณพรเทพ นิวัตยะกุล • คุณไพฑูรย์ ไพลุวสัณฑาลัย • คุณนิธิพงษ์ บุญหลง • คุณพลพัฒน์ Verizon • ประสงค์ NTT Thailand IPv6 Forum

 28. 4.1 รับรองสมาชิกใหม่ • รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ • สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล • บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) • บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด • บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด • บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด • สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (ม.สงขลานครินทร์) • บริษัท เอฟดีเอส เน็ทเวิรค์ (ไทยแลนด์) จำกัด • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Thailand IPv6 Forum

 29. 4.2 เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม • ตามระเบียบสมาคมข้อที่ 14 • ให้มีคณะกรรมการสมาคมคณะหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่... มีจำนวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน • โดยให้สมาชิกสามัญของสมาคมทำการเลือกตั้งสมาชิกสามัญคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคม และเลือกตั้งสมาชิกสามัญคนอื่นซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้เป็นกรรมการสมาคม • ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสมาคมเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคม Thailand IPv6 Forum

 30. 4.2 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชุดจดทะเบียน • คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ นายกสมาคม • ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ อุปนายกสมาคม • ดร.อานนท์ ทับเที่ยง อุปนายกสมาคม • ดร.ภาสกร ประถมบุตร ประชาสัมพันธ์ • ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ เลขานุการ • ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ กรรมการวิชาการ • คุณพรเทพ นิวัตยะกุล กรรมการวิชาการ • ดร.นิธิพงศ์ บุญหลง กรรมการวิชาการ • ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ กรรมการวิชาการ • ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ กรรมการวิชาการ • คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ กรรมการวิชาการ • คุณจีรศักดิ์ ทองทา กรรมการวิชาการ Thailand IPv6 Forum

 31. 4.2 ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ • เหรัญญิก • ปฏิคม • นายทะเบียน • ตำแหน่งอื่นๆ • ตำแหน่งอื่นๆ • ตำแหน่งอื่นๆ • ตำแหน่งอื่นๆ • ตำแหน่งอื่นๆ Thailand IPv6 Forum

 32. เสนอชื่อกรรมการ • นายกสมาคม • ดร.สินชัยม.อ. 10 • คุณสุรพล CAT 1 • ดร.ภาสกร NECTEC 3 • ดร.เฉลิมพล NECTEC 1

 33. เสนอชื่อกรรมการ • กรรมการ • ดร.เฉลิมพล เหรัญญิก check • ดร.สุรัตน์ นายทะเบียน check • ดร.วัสกา ปฏิคม • คุณสุรพล อุปนายก 2 check • ดร.พนิตา เลขานุการ check • ดร.นิธิพงศ์ กรรมการวิชาการ • คุณพรเทพ กรรมการวิชาการ • ดร.ภาสกร อุปนายก 1 check • คุณมงคล กรรมการวิชาการ • คุณพลพัฒน์ กรรมการวิชาการ • คุณประสงค์ กรรมการวิชาการ • คุณไพฑูรย์ กรรมการวิชาการ

 34. 4.3 ผู้ตรวจสอบบัญชี • สมาคมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวันที่ 5 ก.ย. 2549 • ปิดบัญชีงบดุลประจำปีทุกวันที่ 30 กันยายน • ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจ้างผู้ทำบัญชีสำหรับงบดุลสิ้นสุด 30 กันยายน 2550 • จะต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชี • และนำบัญชีงบดุลส่งกรมสรรพากรภายใน 150 วันหลังจาก 30 กันยายน 2550 Thailand IPv6 Forum

 35. 4.4 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก • ยังไม่มีมติเป็นทางการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบสมาคม ข้อที่ 13 (หน้า 5) • รวบรวมข้อเสนอ อาทิเช่น • สมาชิกที่สมัครสมาชิกภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 รับสิทธิยืดอายุสมาชิกภาพถึง 31 ธันวาคม 2552 • ส่วนลดในการอบรม สัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯ (เท่าไร?) • สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนา ก่อน • เป็นตัวแทนประเทศในการประชุมนานาชาติ • รับข่าวสาร อัพเดท เทคโนโลยีก่อน • ส่วนลดค่าบริการอินเทอร์เน็ต? • ฯลฯ  email discussionfor further details Thailand IPv6 Forum

 36. 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ • รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ควรแก้ไข • ข้อ 7 สมาชิกนิติบุคคล  หน่วยงานรัฐ? ภาควิชา? คณะ? • สมาชิกสามัญมีสามประเภท คือ บุคคล นิติบุคคล และองค์กร • สมาชิกประเภทองค์กร (หน่วยงานที่ไม่ใช่นิติบุคคล) เก็บค่าบำรุงเท่าสมาชิกประเภทนิติบุคคล • ข้อ 7 ย่อหน้า 2 ควรตัด “ล่วงหน้าทุกครั้ง”ออก (ถือการมอบอำนาจตามใบสมัคร) • ข้อ 1 เปลี่ยนเป็น Thailand IPv6 Forum (เช็ค legal definition) หรือIPv6 Forum Thailand (เช็คไวยากรณ์) • แก้โลโก้ให้เป็น v ตัวเล็ก • ข้อ 8.2 แก้เป็น สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา Thailand IPv6 Forum

 37. 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ควรแก้ไข ข้อ 14 ย่อหน้า 1 ตัด “ซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่” 37 Thailand IPv6 Forum 27/11/2007

 38. 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก • สมาชิกกิตติมศักดิ์ • คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ • ดร.อาจิน กระทรวง ICT • ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ TRIDI • ดร.พันธ์ศักดิ์ (ผอ.เนคเทค) • คุณธนพงษ์ ณ ระนอง (SIPA) • ดร.ปานใจ (รอง ผอ. UNINET) • ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน • Salman (CISCO) • กรรมการที่ปรึกษา • ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง Thailand IPv6 Forum

 39. 7. อื่นๆ • ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ทำงานให้สมาคม • ไม่มีงบประมาณสำหรับจ้าง full-time • จ้าง part-time? • จ้างทีมเนคเทค? • มติ เห็นด้วย และควรมีการพิจารณาเบี้ยเลี้ยงในกรณีพิเศษ เช่นในการจัดอบรม • ประมาณ 3000-4000 บาทต่อเดือนจ่ายเป็นก้อน • นายกจะตัดสินใจอีกที Thailand IPv6 Forum

 40. 7. อื่นๆ • แผนงานเพื่อให้สมาคมสามารถเลี้ยงตัวเองได้ • เก็บค่าโลโก้บนเวบไซต์? • จัดอบรม? • IPv6 Excellent Center (TRIDI & ICT have funding) • ที่ไหน? ภายใต้สมาคม? • นัดคุยกรรมการ • นัดประชุมกรรมการครั้งต่อไป • 8 มกราคม 2551