slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk

play fullscreen
1 / 43

Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Jens Erik Jensen Email jnj@vfl.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndteringKom i gang med reduceret jordbearbejdning, LMO, 25/2-2014 Jens Erik JensenEmail jnj@vfl.dk

 2. De tre vigtigste forhold for vellykket overgang til reduceret jordbearbejdning mht. ukrudt • Sædskifte • Sædskifte • Sædskifte!!!

 3. Vindaksbestand ved 80 pct. vintersæd Planter pr. m2

 4. Ukrudtsbestanden i forskellige sædskifter Planter pr. m2 Pallutt 1999

 5. Væselhale i 2008 på Flakkebjerg (JB6)Observeret første gang i 2006. Forsøget startet i 2003 Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg

 6. Pløjning Red. (5 cm) Direkte Agerrævehale i fransk forsøg med ensidig vinterhvede

 7. Agerrævehale i fransk forsøg med vinterhvede-majs Pløjning Red. (5 cm) Direkte

 8. Konklusion vedr. sædskifter • Uden et alsidigt sædskifte er reduceret jordbearbejdning en kæmpe udfordring! • Mange vil gerne have høj andel af vintersæd i sædskiftet, men… • Anbefaling: andel af vårafgrøder 30-40 % • Jo højere vintersædsandel, desto højere krav om effekt af ukrudtsbekæmpelse

 9. De næstvigtigste forhold for vellykket overgang til reduceret jordbearbejdning mht. ukrudt • Godt håndværk i relation til • Stub-management – så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt • Indtænkning af glyphosat i strategien • Valg af rette indsats (middel, dosis) i relation til frøbank-dynamikken • Rettidighed ved bekæmpelse • Forebyggelse af herbicidresistens

 10. De vigtige græsarter, 1 Ager-rævehale Enårig rapgræs Væselhale Vindaks Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg

 11. De vigtige græsarter, 2 Rajgræs-arter Alm. rapgræs Blød hejre Gold hejre Kilde: Bo Melander, AU Flakkebjerg

 12. Frøbanken – nøglen til forståelse Kilde: Fabian Menalled, MSU Extension, Montana State University

 13. Jordbearbejdning flytter frø Loamy sand = JB3-4 Siltyloam = sværerejordtype Kilde: Clements et al. (1996) by Fabian Menalled, MSU Extension, Montana State University

 14. Flest ukrudtsfrøgår tili urørt i stub Spiring, svampe, fugle, mus og insekter ødelægger frø Mange frø konserveres i jorden, når der sker stubbearbejdning

 15. Levedygtighed af frø nedgravet juli 2005Opgravet og spiretestet på angivne dato Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 16. Levedygtighed af frø nedgravet juli 2006Opgravet og spiretestet på angivne dato Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 17. Spiredygtighedefter 3 årijordenSpiredygtigefrøefterår 1999 i % afudsåedefrøefterår 1996. Frøetharliggetimarkeni 25 cm dybde % spiredygtige frø Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 18. Agerrævehale frø levedygtighedudlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 19. Væselhale frø levedygtighedudlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 20. Alm. rapgræs frø levedygtighedudlagt august - indsamlet og spiretest sept. følgende år Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 21. Græsukrudt overlevelse på jordoverflade Spireevne, pct. Tidspunkt for nedgravning Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 22. Levedygtighed af agerrævehaleudlagt august - indsamlet medio september samme år Kilde: Peter Kryger Jensen, AU Flakkebjerg

 23. Integreret bekæmpelse af Gold Hejre Harvning Pløjning Såning 0x 14/9 15/9 1x 14/9 15/9 2x 14/9 15/9 2x 19/9 6/10 Landsforsøgene 1998

 24. Udnyt så vidt muligt frøhenfald • Store forskelle i frøs levetid nedgravet i jord • Stort henfald af næsten alle frø på jordoverfladen • Overlevelse af frø generelt væsentlig lavere på jordoverfladen end indarbejdet i jord • Gælder både græsukrudt og tokimbladet ukrudt • Undtagelse: Gold hejre og spildkorn!! • Dilemma: Afgrøderest-håndtering, snegle, forebyggelse af fusarium og DTR

 25. Blød hejre i vårbyg Hvorfor er den der?

 26. Glyphosat – lav dosis før hver afgrøde! • Glyphosat forkætret, men… • Trods afgiftsstigning billig og effektiv bekæmpelse • Stadig unik virkemekanisme • Ikke berørt af resistens i DK • Ca. 1 liter pr. ha bekæmper nyfremspirede græsser og tokimbladet, lægger en dæmper på kvik mv.

 27. Ny pesticidafgift

 28. Valg af ukrudtsmidler • Vintersæd efterår • Jordmiddel (Boxer, DFF) – reduceret effekt? • Bladmidler (Atlantis, Othello, Topik, Primera?) • Kombination? • Vintersæd forår • Atlantis, Othello efterår udelukker mange SU/minimidler forår - Broadway kan anvendes • Topik, Primera Super, Foxtrot - resistensrisiko • Pas på ikke at lægge for meget vægt på SU-midler • Kerb i vinterraps hvis dispensation fortsætter

 29. Doseringskrav ved reduceret jordbearbejdning? • Øverste jordlag meget vigtigt for frøpuljen • Effektiv bekæmpelse giver mulighed for hurtig udtømning af frøpulje vedr. græsser • Svigtende bekæmpelse et enkelt år kan give voldsom opformering • Doseringskrav højere ved reduceret jordbearbejdning

 30. Status vedr. DK-resistenstest, tokimbladet Kilde: Solvejg Mathiassen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg

 31. Status vedr. DK-resistenstest, græsukrudt Kilde: Solvejg Mathiassen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg

 32. Effektkrav for at modvirke herbicidresistens Sammenhæng mellem nødvendig effekt af resistensbrydere og dyrkningssystem Højt Effektkrav til resistens- brydere Lavt Ensidigt og lav IPM-faktor Varieret og høj IPM-faktor Sædskifte og andre IPM-tiltag

 33. Ikke-kemisk bekæmpelse af agerrævehale i vinterhvede Uddrag fra udredning af Lutman & Moss for Syngenta 2009

 34. Vær ikke fundamentalist! • Mange fordele ved reduceret jordbearbejdning, men… • Problemer kan blive så store, at behovsbaseret pløjning er den bedste løsning! • I eksemplet skulle der dog også sædskifteændring, middelvalg mv. i anvendelse for at give varig løsning

 35. Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige beslutninger Indiansk ordsprog

 36. Tak for opmærksomheden!

 37. Reduceret jordbearbejdning og ukrudtshåndtering Alsidigt sædskifte vigtigere end noget andet Håndtering af stub og afgrøderester Glyphosat skal ind før hver afgrøde Rigtig og rettidig indsats Følg op og vurdér Vær ikke fundamentalist!