komponentowe i rozproszone n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komponentowe i rozproszone PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komponentowe i rozproszone

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Komponentowe i rozproszone - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Komponentowe i rozproszone. Komponenty i zależności. Moduł. Obecne rozwiązania pozwalają łatwo dzielić kod na moduły Nie utrudnia to kompilacji , łatwo zmienić rozmieszczenie klas itd . Serwery CI pozwalają wykrywać niespójności pomiędzy modułami

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komponentowe i rozproszone' - nigel-phelps


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komponentowe i rozproszone

Komponentowe i rozproszone

Komponentyizależności

slide2
Moduł
 • Obecnerozwiązaniapozwalająłatwodzielićkodnamoduły
 • Nieutrudnia to kompilacji, łatwozmienićrozmieszczenieklasitd.
 • Serwery CI pozwalająwykrywaćniespójnościpomiędzymodułami
 • Nie ma dużejróżnicyczydostarczamy program w postaci 1 plikuwykonywalnegoczygrupyplików. Na potrzebyinstalacjimożnascalićkilka assemblies w jednonp (exe+dll-ki -> exe)
 • Na poziomiekoduitakdążymy do rozluźnieniazależnościmiędzyklasami, użycieróżnych assemblies jest właściwie “bezbolesne”
 • Rozwiązaniatypukontenery DI pozwalająnarozluźnieniezależnościmiędzyklasami
komponent
Komponent
 • Co jeżelichcemydostarczaćposzczególnemodułyoddzielnie?
 • Jaktestowaćkomponent, którymożebyćużywany w kilkusystemach/aplikacjach?
 • Co jeżelikażdyużytkownikchcemiećswojezmiany ?
 • Co jeżelizmianazaindukowanaprzezjeden system wymuszatestowaniekoduzewszystkimi?
 • Czyliprzykażdejzmianietrzebatestowaćwszystkichużytkowników/ ???
komponenty vs modu y
Komponenty vs. moduły
 • Komponent
  • Jest dostarczanyniezależnie
  • ma indywidualnycyklżycia/testowaniaitd
 • Poszczególniużytkownicymogąużywaćswoichwersji.
 • Mogąsię “przesiąść” nanowsząwersję w wybranym, dogodnymmomencie (jakrobiąwłasnezmiany)
 • Możnawersjonowaćkomponentynapoziomiebinarnym
slide5
.Net
 • CLI pozwalanawykorzystywaniekodunapisanego w dowolnymjęzykuwspierającym .NET
 • Zarządzalnebiblioteki w połączeniu z refleksjąpozwalająnałatweużyciekodunapoziomiebinarnym (CL)
 • Wersjonowaniepozwalanajednoczesneużycieróżnychwersjitejsamekjbiblioteki
 • Na poziomiesystemowymmożnarejestrowaćbiblioteki w GAC
net vs java
.Netvs Java
 • ….
 • JNBridge
 • IKVM
 • WebServices ?
uwaga
Uwaga

Komponent ≠ Serwis

net podzespo y assemblies
.NET Podzespoły(assemblies)
 • Logiczny zbiór jednego lub więcej EXE, DLL
 • Wydzielone pliki z zasobami
 • Manifest
 • Definiowanie podzespołu:
  • AL.EXE (ILDASM.EXE)
  • IDE
net manifest
.NET Manifest
 • Definiuje obiekty wchodzące w skłąd podzespołu
 • Może określać kulturę (język, formaty, itd)
 • Może zawierać klucze publiczne
 • Może zawierać prywatne atrybuty (ignorowane przez CLR)
 • Może określać wymagany/pożądany CLR
net wdra anie podzespo w
.NET wdrażanie podzespołów
 • Podzespołymogąbyćwspółdzielneimogąwspółdzielićpliki
 • Najprostszapostać to pliki w jednymkatalogu(niewymaganeżadnewpisy do rejestru)
  • Brakew. konfliktów
  • Pot. multiplikacjabibliotek
 • Współdzieleniezasobów:
  • GlobalAssemblyCache (GACUTIL.EXE, AssemblyCacheViewer)
  • Wamagasilnychnazw: Nazwa+fragmentkluczapublicznegoSN.exe -> plik.snk -> projekt
net wersjonowanie
.NET Wersjonowanie
 • AlternatywadlapiekłaDLLi
 • „Docelowyplik jest nowszyniżkopiowany. Czykontynuować ?” (9()% - TAK)
 • Manifest zawierainformację o wersji
  • Głównyidrugorzędnynumerwersji
  • Numerkompilacji
  • Numerkorekty
 • Manifest zawierawersjęinformacyjną
 • CLR próbujeznaleźćwersjepodzespołówwymaganelubdopuszczaneprzezklienta
net global assembly cache
.Net: Global Assembly Cache
 • Rejestracja/derejestracja
  • gacutil [options] [assemblyName | assemblyPath | assemblyListFile]
 • Assembly musibyćpodpisane
zale no ci
Zależności
 • Rodzajezależności:
  • (Afferent) - ktozależy
  • (Efferent) – odkogozależy

efferent

classY{ … }

class X{ … Y field; }

afferent

podzia na komponenty
Podziałnakomponenty
 • REP: The Reuse/Release Equivalency Principle: The granule of reuse is the granule of release. Only components that are released through a tracking system can be effectively reused. This granule is the package.
 • CRP: Common Reuse Principle:The classes in a package are reused together. if you reuse one of the classes in a package, you reuse them all.
 • CCP: Common Closure Principle:The classes in a package should be closed together against the same kinds of changes. a change that affects a package affects all the classes in that package.

Robert C. Martin

komponent1
Komponent

REP: Grupowaniedlareużycia

CCP: Grupowaniedlapotrzebutrzymania

Zbędnereleasy

Kompo-nent

Zmianyrozproszonemiędzykomponentami

Niewygodne (re)użycie

CRP: podziałdlauniknięciazbędnychreleasów

Granicepodziałudeterminujączęstośćreleasów, wygodędevelopmentuikorzystania z komponentu

zale no ci mi dzy modu ami
Zależnościmiędzymodułami
 • Acyclic Dependencies Principle: the dependency structure between packages must be a directed acyclic graph (dag). that is, there must be no cycles in the dependency structure.
 • Stable Dependancies Principle:the dependencies between packages in a design should be in the direction of the stability of the packages. A package should only depend upon packages that are more stable that it is.
 • Stable Abstractions Principle: packages that are maximally stable should be maximally abstract. instable packages should be concrete. The abstraction of a package should be in proportion to its stability.

Robert C. Martin

miara zale no ci
Miarazależności
 • CA (X) = liczbafunkcji/klas/modułów, którezależąod (odwołująsie do) X
 • CE (X) = liczbafunkcji/klas/modułów do którychodwołujesię X
 • N = liczbatypów
 • NA = liczbatypówabstrakcyjnych
 • Niestabilność: I =CE / (CA+ CE)
 • Abstakcyjność: A=NA/N
stabilno
Stabilność

Modułystabilne (trudne do zmiany) niepowinnyzależećodniestabilnych (łatwych do zmiany)

 • Co jest łatwe do zmiany? Klasyfinalne, do którychniewielekodusięodwołuje.
 • Co jest trudne do zmiany? Klasyfinalne, do którychodwołujesiędużokodu, klasybazowe, interfejsy.
 • Co zmieniasięczęsto: klasykonkretne, implementacjelogikibiznesowej
 • Co zmieniasięrzadko: abstrakcje – interfejsy, klasyabstrakcyjne
optymalna sytuacja
Optymalnasytuacja

A

1

Strefabrakuużyteczności:

klasyabstakcyjne, z którychniktniekorzysta

Klasyczystoabstrakcyjne o dużejstabilności

1 I

Strefabólu:

klasykonkretne, b. częstoużywane w kodzie

Klasykonkretne o małejstabilności

Miara pot. problemów: D = |A+I-1|

wiecej nt komponent w
Wiecej nt. komponentów
 • Robert C. Martin - Clean Design, Components Principles.wmv
rozszerzalna architektura z ms
Rozszerzalna architektura z MS
 • KonteneryIoC/DI
  • Wieledostępnychrozwiązań
  • Decoupling, testowanie, scentralizowanarejestracja,
 • MEF
  • Wprowadzony w .Net 4.0
  • Discovery, obsługametadanych, opóźnionakreacja
mef podstawowe poj cia
MEF – Podstawowe pojęcia
 • Export
  • Export dlatypu/funkcji/pól
  • Wymuszonytyp: Export(typeof(Ixxx))
  • Nazwanykontrakt: Export("name",typeof(Ixxx))
  • Export nie jest dziedziczony – możnaużyćInheritedExport
 • Import
  • Dlatypuokreślonego w kodzie
  • Import określonegotypu/kontraktu
mef zalecane praktyki
MEF – Zalecane praktyki
 • Imort/EksportInterfejsówzamiastkonkretnychtypow
 • Stałejakonazwykontraktow
 • stale/ikontrakty w oddzielnych assembly