Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - PowerPoint PPT Presentation

nieve
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
115 Views
Download Presentation

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wymiar miejski polityki spójności Zintegrowane Inwestycje TerytorialnePiotr SiewierskiMinisterstwo Rozwoju RegionalnegoŁódź, 7 grudnia 2012 r.

  2. Korzyści: Sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji, Realizacja zintegrowanych projektów, Zwiększenie udziału miast w zarządzaniu. Wstępna propozycja funkcjonowania ZIT w Polsce: ZIT realizowane na: obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich, dodatkowo na terenie innych miast (ewentualnie ich obszarów funkcjonalnych) o charakterze regionalnym i subregionalnym – decyzja w gestii samorządów województw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

  3. Kierunki interwencji ZIT: • Koncentracja na zintegrowanych projektach (wiązki powiązanych projektów), • ścisła koordynacja działań w ramach ZIT z komplementarnymi działaniami realizowanymi w programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT - poprzez realizację kontraktu terytorialnego. Wsparcie ZIT z wykorzystaniem środków WRS • Zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny(cele tematyczne nr 4 i 7), • Kompleksowa rewitalizacja realizowana na wybranych (zdegradowanych) obszarach miejskiego obszaru funkcjonalnego, rozumiana w sposób zintegrowany (cele tematyczne nr 6, 8, 9), • Ochrona środowiska – głównie małe projekty (cel tematyczny nr 6), • Wspieranie efektywności energetycznej(cel tematyczny nr 4), • Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miasta (cele tematyczne nr 6, 8, 9), • Poprawa dostępu i jakości usług publicznych– realizacja miejskich programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem (cel tematyczny 9). • Ostateczne ustalenia w zakresie doboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych na etapie negocjacji kontraktu terytorialnego oraz ustalania zawartości programów operacyjnych.

  4. Warunki realizacji ZIT Warunki obligatoryjne: • Przygotowanie Programu działań ZIT; • Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (powołanie Związku ZIT); • Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej; • Podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie. Warunki fakultatywne: • Przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta.

  5. System realizacji ZIT • Realizacja ZIT wyłącznie w ramach RPO (EFRR, EFS). Warianty wdrażania: • Opcja A: specjalne osie priorytetowe ZIT, • Opcja B: dedykowane ZIT działania/poddziałania w ramach „zwykłych” osi priorytetowych. Delegacja zadań: • Opcja A: minimalne powierzenie zarządzania ZIT na poziom lokalny, • Opcja B: pełne powierzenie zarządzania ZIT na poziom lokalny, • Opcja C: częściowe powierzenie zarządzania na poziom lokalny. Tworzenie partnerstw: • Związek komunalny, • Porozumienie, stowarzyszenie.

  6. Ramy finansowe • rezerwa programowa (10% funduszy strukturalnych dla Polski po odjęciu rezerwy wykonania) ustanowiona na poziomie UP. • dodatkowa alokacja RPO rozdysponowana na końcowym etapie programowania UP i programów operacyjnych. • tylko dla województw, które spełniły warunki. • proponuje się dokonanie podziału środków zgodnie z algorytmem bazującym na ludności zamieszkującej w funkcjonalnych obszarach miejskich.

  7. Wsparcie instytucjonalne jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZIT • Wsparcie Związków ZIT z POPT może rozpocząć się jeszcze w ramach programu z obecnej perspektywy w zakresie przygotowania Programu działań ZIT. W przypadku miast wojewódzkich • Koszty operacyjne funkcjonowania Związków ZIT mogą być współfinansowane ze środków POPT. • Na etapie realizacji ZIT wsparcie mogą otrzymać instytucje odpowiedzialne za wdrażanie ZIT – traktowane jak inne instytucje w systemie realizacji instrumentów strukturalnych (np. instytucje wdrażające. • W przypadku miast regionalnych i subregionalnych koszty operacyjne funkcjonowania ZIT mogłyby być finansowane ze środków pomocy technicznej RPO.

  8. Harmonogram dalszych prac

  9. Dziękuję za uwagę