slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Wymiar miejski polityki spójności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Piotr Siewierski Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź, 7 grudnia 2012 r. Korzyści: Sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji, Realizacja zintegrowanych projektów, Zwiększenie udziału miast w zarządzaniu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)' - nieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wymiar miejski polityki spójności Zintegrowane Inwestycje TerytorialnePiotr SiewierskiMinisterstwo Rozwoju RegionalnegoŁódź, 7 grudnia 2012 r.

zintegrowane inwestycje terytorialne zit
Korzyści:

Sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji,

Realizacja zintegrowanych projektów,

Zwiększenie udziału miast w zarządzaniu.

Wstępna propozycja funkcjonowania ZIT w Polsce:

ZIT realizowane na:

obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich,

dodatkowo na terenie innych miast (ewentualnie ich obszarów funkcjonalnych) o charakterze regionalnym i subregionalnym – decyzja w gestii samorządów województw.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
kierunki interwencji zit
Kierunki interwencji ZIT:
 • Koncentracja na zintegrowanych projektach (wiązki powiązanych projektów),
 • ścisła koordynacja działań w ramach ZIT z komplementarnymi działaniami realizowanymi w programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT - poprzez realizację kontraktu terytorialnego.

Wsparcie ZIT z wykorzystaniem środków WRS

 • Zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny(cele tematyczne nr 4 i 7),
 • Kompleksowa rewitalizacja realizowana na wybranych (zdegradowanych) obszarach miejskiego obszaru funkcjonalnego, rozumiana w sposób zintegrowany (cele tematyczne nr 6, 8, 9),
 • Ochrona środowiska – głównie małe projekty (cel tematyczny nr 6),
 • Wspieranie efektywności energetycznej(cel tematyczny nr 4),
 • Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miasta (cele tematyczne nr 6, 8, 9),
 • Poprawa dostępu i jakości usług publicznych– realizacja miejskich programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem (cel tematyczny 9).
 • Ostateczne ustalenia w zakresie doboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych na etapie negocjacji kontraktu terytorialnego oraz ustalania zawartości programów operacyjnych.
warunki realizacji zit
Warunki realizacji ZIT

Warunki obligatoryjne:

 • Przygotowanie Programu działań ZIT;
 • Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (powołanie Związku ZIT);
 • Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej;
 • Podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie.

Warunki fakultatywne:

 • Przygotowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta.
system realizacji zit
System realizacji ZIT
 • Realizacja ZIT wyłącznie w ramach RPO (EFRR, EFS).

Warianty wdrażania:

 • Opcja A: specjalne osie priorytetowe ZIT,
 • Opcja B: dedykowane ZIT działania/poddziałania w ramach „zwykłych” osi priorytetowych.

Delegacja zadań:

 • Opcja A: minimalne powierzenie zarządzania ZIT na poziom lokalny,
 • Opcja B: pełne powierzenie zarządzania ZIT na poziom lokalny,
 • Opcja C: częściowe powierzenie zarządzania na poziom lokalny.

Tworzenie partnerstw:

 • Związek komunalny,
 • Porozumienie, stowarzyszenie.
ramy finansowe
Ramy finansowe
 • rezerwa programowa (10% funduszy strukturalnych dla Polski po odjęciu rezerwy wykonania) ustanowiona na poziomie UP.
 • dodatkowa alokacja RPO rozdysponowana na końcowym etapie programowania UP i programów operacyjnych.
 • tylko dla województw, które spełniły warunki.
 • proponuje się dokonanie podziału środków zgodnie z algorytmem bazującym na ludności zamieszkującej w funkcjonalnych obszarach miejskich.
wsparcie instytucjonalne jednostek zaanga owanych we wdra anie zit
Wsparcie instytucjonalne jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZIT
 • Wsparcie Związków ZIT z POPT może rozpocząć się jeszcze w ramach programu z obecnej perspektywy w zakresie przygotowania Programu działań ZIT.

W przypadku miast wojewódzkich

 • Koszty operacyjne funkcjonowania Związków ZIT mogą być współfinansowane ze środków POPT.
 • Na etapie realizacji ZIT wsparcie mogą otrzymać instytucje odpowiedzialne za wdrażanie ZIT – traktowane jak inne instytucje w systemie realizacji instrumentów strukturalnych (np. instytucje wdrażające.
 • W przypadku miast regionalnych i subregionalnych koszty operacyjne funkcjonowania ZIT mogłyby być finansowane ze środków pomocy technicznej RPO.