f rs kringsmedicinsk definition n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Försäkringsmedicinsk definition PowerPoint Presentation
Download Presentation
Försäkringsmedicinsk definition

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Försäkringsmedicinsk definition - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Försäkringsmedicinsk definition.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Försäkringsmedicinsk definition' - nicole


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rs kringsmedicinsk definition
Försäkringsmedicinsk definition

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner.

fyra sp nningspunkter
Fyra spänningspunkter

Patientperspektivet och vårdgivarperspektivet, mötet mellan patient och sjukvård

Sjukvårdens insatser och individens behov av försäkringsförmåner i växelverkan, positiva och negativa effekter

Utredning och behandling i sjukvården förmedlas i olika medicinska underlag

Kunskapsområde med anspråk på vetenskap, praktisk färdighet och klinisk skicklighet

anv ndbara medicinska underlag
Användbara medicinska underlag
 • Relatera till DFA-kedjan
 • Försäkringsmedicinsk förståelse - läkaren
 • Försäkringsmedicinsk begriplighet – handläggaren på Försäkringskassan
 • Begripliga beslutsmotiveringar – patienten/den försäkrade
 • Avgränsade ansvarsområden - professionalism
dfa kedjan
DFA - kedjan

Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning

Fält 5

Fält 4

Fält 2

slide6

Diagnos:

Föreligger sjukdom? Diagnos enligt ICD-10?

Funktionsnedsättning:

Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens funktionsnedsättning?

Är funktionsnedsättningarna är en väntad följd av D ?

Aktivitetsbegränsning:

Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens aktivitetsbegränsning?

Är aktivitetsbegränsningarna är en väntad följd av D –F ?

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Är Arbetsoförmågan en väntad följd avD – F – A?

funktionsneds ttning r relseorgan
Funktionsnedsättning rörelseorgan
 • Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation
 • Nedsatt kraft
 • Smärta
aktivitetsbegr nsning r relseorganen
Aktivitetsbegränsning rörelseorganen
 • Att ändra kroppsställning
 • Att bibehålla kroppsställning
 • Lyfta armarna ovan axelhöjd
 • Gå med eller utan hjälpmedel
 • Lyfta
 • Stå framåtböjd
 • Sitta
 • Utföra finmotoriskt arbete med händerna
funktionsneds ttning psykisk sjukdom kognitiva funktioner
Funktionsnedsättningpsykisk sjukdom/kognitiva funktioner
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedsatt uthållighet
 • Minnessvårigheter
 • Trötthet
aktivitetsbegr nsning psykisk sjukdom kognitiv neds ttning
Aktivitetsbegränsning psykisk sjukdom/kognitiv nedsättning
 • Att vara uppmärksam
 • Att lära nytt, förstå instruktioner
 • Att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift
 • Att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav
 • Att förstå och uttrycka sig i tal och skrift
 • Att genomföra daglig rutin
 • Att företa mångfaldiga uppgifter
l karintyg fk 7263 vilka uppgifter beh ver intyget inneh lla och hur b r de beskrivas
Läkarintyg (FK 7263) – vilka uppgifter behöver intyget innehålla och hur bör de beskrivas?

När du som läkare ska utfärda ett läkarintyg är din uppgift att uttala dig om personens medicinska tillstånd, samt i vilken omfattning och på vilket sätt funktionstillståndet i relation till arbete är påverkat.

Utifrån informationen i läkarintyget fattar Försäkringskassan sedan sina beslut.

f lt 2 diagnos diagnoser som orsakar nedsatt arbetsf rm ga
Fält 2 - Diagnos/diagnoser som orsakar nedsatt arbetsförmåga
 • Du ska ange vilken eller vilka sjukdomar som medför nedsättning av arbetsförmågan
 • Denna information kan bara utelämnas då intyget gäller avstängning på grund av smitta. I de fall det är en åtgärd som gett nedsatt arbetsförmåga, exempelvis ett kirurgiskt ingrepp, anger du det i klartext utöver huvuddiagnosen.
f lt 2 diagnoskod enligt icd 10 huvuddiagnos
Fält 2 - Diagnoskod enligt ICD-10 (Huvuddiagnos)

Koden ska avse huvuddiagnosen och den ska ha minst tre positioner. Bidiagnoser som har betydelse för patientens arbetsförmåga anger du i klartext.

f lt 3 anamnes f r aktuell sjukdom
Fält 3 Anamnes för aktuell sjukdom

Här ska du kortfattat uppge patientens egen berättelse om sjukdomen och dess konse-kvenser. Eventuell journalinformation, som bedöms vara relevant, är också av intresse. Det kan till exempel handla om sjukdomens utveckling, uppgifter om insjuknandedatum, eventuellt given behandling, inläggningsdatum, operationsdatum eller tidpunkt för hemgång. Anamnesen ska endast röra de sjukdomar som sätter ner arbetsförmågan och som redovisas.

f lt 4 status och objektiva unders kningsfynd p organniv funktionsneds ttning
Fält 4 - Status och objektiva undersökningsfynd på organnivå (funktionsnedsättning)

Beskriv funktionsnedsättningen utifrån den/de diagnos/er (fält 2) som orsakar nedsatt arbetsförmåga och som observerats vid din och andra professioners undersökning och medicinska utredning. Beskriv hur du uppfattar att sjukdomen/symptomen påverkar patientens kroppsliga respektive psykiska funktioner. Om möjligt, redogör även för hur du har fastställt funktionsnedsättningen, till exempel genom de observationer, undersökningsfynd eller utredningsresultat som kommit fram.

exempel p funktionsneds ttningar
Exempel på funktionsnedsättningar:
 • Nedsatt rörlighet, böj- och sträckförmåga, rotation
 • Nedsatt kraft
 • Smärta
 • Koncentrationssvårigheter
 • Nedsatt uthållighet
 • Minnessvårigheter
 • Trötthet
f lt 5 hur begr nsar sjukdomen patientens f rm ga aktivitet p individniv aktivitetsbegr nsning
Fält 5 - Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga/aktivitet på individnivå? (aktivitetsbegränsning

  När det gäller aktivitetsbegränsningar i rörelseorganen ska dessa vara beskrivna så att det framgår om patienten exempelvis har förflyttningssvårigheter, nedsatt tolerans för sittande eller framåtböjda arbetsuppgifter eller inte klarar lyft eller långvarig statisk belastning av någon kroppsdel. Omfattningen av begränsningen kan beskrivas till exempel i gångsträcka med eller utan hjälpmedel eller hur länge sittande eller stående tolereras

aktivitetsbegr nsning forts
Aktivitetsbegränsning forts.
 • Vid psykiska problem kan aktivitets-begränsningen innebära att personen kan ha mer eller mindre svårt att vara uppmärksam, lära nytt och förstå instruktioner eller att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift, hantera stress, förändring och andra psykologiska krav eller att förstå och uttrycka sig i tal och skrift.
 • Ge också gärna en uppskattning av om aktivitetsbegränsningen är lätt, måttlig, svår eller total.
exempel aktivitetsbegr nsning
Exempel aktivitetsbegränsning
 • att ändra kroppsställning
 • att bibehålla kroppsställning
 • att lyfta armarna ovan axelhöjd
 • att gå med eller utan hjälpmedel
 • att lyfta
 • att sitta
 • att utföra finmotoriskt arbete med händerna
 • att vara uppmärksam
 • att lära nytt, förstå instruktioner
 • att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift
 • att hantera stress, förändring och andra psykologiska krav
 • att förstå och uttrycka sig i tal och skrift
exempel p hur funktionsneds ttning och aktivitetsbegr nsning kan beskrivas f lt 4 och 5
Exempel på hur funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kan beskrivas (fält 4 och 5)
 • Både funktionsnedsättning och aktivitets-begränsning är viktiga att belysa för att Försäkringskassans handläggare ska kunna fatta rätt beslut. I vissa situationer finns det dock svårigheter att reda ut vad som är funktionsnedsättning respektive aktivitetsbegränsning. Följande exempel kan vara ett sätt att underlätta gränsdragningen:
exempel 2
Exempel 2
 • Patienten har en icke specifik psykiatrisk diagnos eller ett stressrelaterat tillstånd med funktionsnedsättning i form av koncentrationssvårigheter och nedsatt uthållighet. Här skall konsekvensen av koncentrationssvårigheterna och/eller den nedsatta uthålligheten för aktivitetsförmågan beskrivas. Att till exempel vara uppmärksam, att lära nytt, att genomföra och avsluta en arbetsuppgiftblir då aktivitetsbegränsningen.
exempel 2 forts
Exempel 2 forts.
 • Även här är det av värde om det går att beskriva omfattningen av den angivna aktivitetsbegränsningen. Om en patient, som har svårighet att vara uppmärksam, klarar av att köra bil eller cykla i stadstrafik liksom att följa ett program på TV i mer än 45 minuter kanske begränsningen kan anses vara normal. Om patienten däremot inte klarar av att följa en berättelse eller ett program på TV i mer än 10 minuter och/eller på egen hand ta sig över en starkt trafikerad väg innebär det svåra begränsningar när det gäller både privat- och yrkesliv.
varf r g r vi d detta
Varför gör vi då detta?
 • Den enskilde i centrum
 • Ofullständiga underlag riskerar ”att stjälpa i stället för att hjälpa”
 • Lättare att sätta in rätt åtgärder (samordnings-uppdraget)
 • Tidiga insatser viktigt (Rehabiliteringsrådets delbetänkande)