Instytut kszta cenia eko tur niepubliczna plac wka doskonalenia nauczycieli
Download
1 / 72

- PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Instytut Kształcenia EKO – TUR Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE SZANSĄ NA EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ. Julian Ochenduszko. 1/4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nicodemus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Instytut kszta cenia eko tur niepubliczna plac wka doskonalenia nauczycieli

Instytut KształceniaEKO – TURNiepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

OCENIANIE

KSZTAŁTUJĄCE

SZANSĄ NA

EFEKTYWNE

UCZENIE SIĘ

Julian Ochenduszko


Studio edukacyjne eko

1/4

O C E N I A N I E K S Z T A Ł T U J Ą C E(FORMATIVE ASSESSMENT, ASSESSMENT FOR LEARNING)Paul Black, Christine Haririson, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam (2006) Assessment for Learning. Putting it into practice. Tytuł polski: Jak oceniać, aby uczyć?

Dlaczego

ocenianie kształtujące

trzeba brać na serio?


Studio edukacyjne eko

2/4

 • Jest wiele dowodów na to ,że w wynikutakich zmian uczniowie osiągają lepszewyniki na zwykłych sprawdzianach.

 • Zostało udowodnione, że zmiany takieda się przeprowadzić – są nauczyciele,którzy z dużym powodzeniemwprowadzili je w swojej normalnejpracy z uczniami.


Studio edukacyjne eko

3/4

 • Okazuje się, że wymaganapraca polega na innym rozłożeniuwysiłku: nie chodzi o to,by pracować ciężej, ale by pracować mądrzej.

 • Zmian można dokonywaćkrok po kroku - „wielkiskok w nieznane”nie jest konieczny.


Studio edukacyjne eko

4/4

 • Nauczyciele zaczynają czerpać corazwięcej przyjemności ze swojej pracyi odczuwają większą satysfakcję ,ponieważ ta praca odpowiada ich systemowi wartości zawodowych.

 • Nauczyciele widzą, jak nauka zaczynasprawiać uczniom przyjemność,jak w wyniku tychinnowacji lepiejją rozumieją i cenią.


Studio edukacyjne eko

1/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

CZYM JEST OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE?

Ocenianie kształtujące (Formative assessment) zwane w Anglii „Ocenianiem służącym uczeniu się” (Assessment for learning) definiuje się:

Definicja .1. (Janet Looney, OECD)

OK – to sposób oceniania polegający

na aktywnej współpracy ucznia i  nauczyciela,

mający na celu ocenianie postępów

i poziomu zrozumienia zdobywanej przez

uczniów wiedzy oraz

dostosowanie nauczania

do rozpoznanych potrzeb ucznia.


Studio edukacyjne eko

2/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

Definicja 2. (W. Turewicz,J. Ochenduszko, Eko-Tur)

OK – polega na

interaktywnej pomocy uczniom w  wyzwalaniu

satysfakcji z samodzielnego uczenia się

zapewniającego im sukcesy edukacyjne

na miarę ich możliwości.


Studio edukacyjne eko

3/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

Definicja 3. (J. Ochenduszko)

OK – polega na

wspieraniu aktywnego i świadomego uczenia się

uczniów za pomocą informacji z ciągłego

rozpoznawania jego przebiegu i wyników.

Ocenianie kształtujące różni się od podsumowującego tym,

że informacje zgromadzone w ocenianiu kształtującym mają

służyć przede wszystkim poprawie procesu uczenia się,

a nie jedynie podsumowaniu pracy ucznia.(OECD, 2005)


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

PODSTAWOWE OBSZARY ZMIAN

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

W OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM

Projekt badawczy King`s College

nad ocenianiem kształtującym w Anglii (Black, Wiliam i in.), 1999-2001.

1. Uświadomienie uczniom celów lekcji, wymagań i kryteriów oceniania.

2. Zadawanie pytań (zadań)

3. Informacja zwrotna w toku uczenia się - komentarz

4. Ocena koleżeńska i samoocena uczniów

5. Kształtujące wykorzystanie sprawdzania sumującego


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

„Ocenianie kształtujące, ważniejsze dla ucznia, dostarcza jemu

oraz jego nauczycielowi danych do indywidualizacji dalszego

uczenia się i kształcenia. Im wcześniej jest rozpoczęte

i bardziej systematycznie prowadzone, tym jego rola jest większa.

Większość psychologów i pedagogów opowiada się obecnie

jednoznacznie za ocenianiem kształtującym,

umożliwiającym sprzężenie zwrotne

uzyskanej informacji z uczeniem się.

Podnosi ono rangę uczenia się,

jako procesu podstawowego

dla rozwoju ucznia i nie stawia

nauczyciela w roli

sądu ostatecznego.

B. Niemierko (2007)

Kształcenie szkolne.

Podręcznik skutecznej

dydaktyki.


R d a poszukiwania skutecznego oceniania

Opracowanie Julian Ochenduszko

ŹRÓDŁA POSZUKIWANIA SKUTECZNEGO OCENIANIA

O K

C S

E Z

N T

I A

A Ł

N T

I U

E J

Ą

C

E

Poszukiwania efektywnych

(jakość) systemów

kształcenia

Trudności w ocenianiu

tradycyjnym

Trudności

dydaktyczno-wychowawcze

w szkole

Badania dydaktyczne

nad ocenianiem

szkolnym

Rozwój zawodowy

nauczycieli

Inicjatywy administracji

oświatowej (np. MEN)

Rozporządzenie

o ocenianiu

1999 - WSO

Wsparcie organizacji

społeczno-gospodarczych

(np. OECD, 2004)


Historia oceniania kszta tuj cego

Opracowanie Julian Ochenduszko

HISTORIA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

Prace angielskiego Zespołu Reformy Oceniania (2001) pozwoliły ustalić 10 zasad oceniania wspomagającego uczenie się –OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

 • Ocenianie kształtujące powinno być powiązane z  dobrymplanowaniem nauczania i uczenia się.

 • Ocenianie kształtujące koncentruje się na tym, w  jaki sposób uczniowie się uczą.

 • Ocenianie kształtujące jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego.

 • Ocenianie kształtujące należy traktować jako kluczową umiejętność dydaktyczną nauczyciela.

 • Ocenianie kształtujące powinno być konstruktywne i  przeprowadzane z dużym wyczuciem, bowiem jak każde ocenianie jest nieobojętne emocjonalnie.


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

 • Ocenianie kształtujące musi służyć motywowaniu uczniów do nauki.

 • Ocenianie kształtujące kieruje uwagę na kryteria sukcesu („Na co będę zwracał uwagę”) już na etapie planowania.

 • Uczniowie otrzymują konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i jak mają się rozwijać.

 • Ocenianie kształtujące powinno rozwijać uczniowską zdolność do samoocenytak, by służyło refleksji i samodzielnemu decydowaniu o własnej nauce.

 • Ocenianie kształtujące odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć uczniów .


Kluczowe elementy oceniania kszta tuj cego z raportu oecd 2005

Opracowanie Julian Ochenduszko

KLUCZOWE ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGOz raportu OECD, 2005

 • Tworzenie kultury klasy szkolnej, zachęcającej do współdziałania i wykorzystywania narzędzi oceniania.

 • Jasne określenie celów uczenia się, śledzenie postępów każdego ucznia w osiąganiu tych celów.

 • Stosowanie zróżnicowanych (zindywidualizowanych) metod nauczania, tak aby spełnić różne potrzeby uczniów.

 • Stosowanie różnych sposobów sprawdzania rozumienia zdobywanej przez uczniów wiedzy.

 • Przekazywanie uczniom informacji zwrotnych i dostosowanie nauczania do zidentyfikowanych potrzeb (np. trudności) uczniów.

 • Aktywny udział uczniów w uczeniu się.


O c e n a s z k o l n a

1/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

O C E N A S Z K O L N A

OCENA

SZKOLNA

INFORMACJA

O WYNIKU

UCZENIA SIĘ

KOMENTARZ

=

+

stopień, opis, liczba pkt., …

słowny, pisemny,

pozawerbalny

OCENIANIE

SZKOLNE

USTALANIE

I KOMUNIKOWANIE

OCENY SZKOLNEJ


Studio edukacyjne eko

2/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

SYMBOL (SŁOWNY, CYFROWY, LITEROWY,

GRAFICZNY) SPEŁNIANIA OKREŚLONYCH

WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

STOPIEŃ

SZKOLNY

UPORZĄDKOWANY ZBIÓR

SYMBOLI (STOPNI)

STOSOWANYCH W OCENIANIU

SKALA STOPNI

SZKOLNYCH

Stawianie stopni szkolnych jest przeceniane,

a udzielanie użytecznych rad i uczenie się są niedoceniane.

(P. Black, D. Wiliam, 1998, Inside the black box.)


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

EKSPERYMENTY RUTH BUTLER, 1987-88 (według P. Knighta)Wpływ stopni i komentarzy na osiągnięcia i zachowania uczniów


Studio edukacyjne eko
EKSPERYMENTY RUTH BUTLER,1987-88 (według P. Knighta)Wpływ stopni i komentarzy na osiągnięcia i zachowania uczniów

Opracowanie Julian Ochenduszko


S t o p n i e j a k o n f o r m a c j a z w r o t n a

1/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

S T O P N I E J A K O N F O R M A C J A Z W R O T N A

O C E N I A N I E R Ó Ż N I C U J Ą C E (STOPNIAMI)

…ponieważ zwykle ci sami uczniowie odnoszą sukcesy raz za

razem, taki system informacji zwrotnej szybko wyłania

„zwycięzców”, utwierdzonych w swoich sukcesach

i „przegranych”, utwierdzonych w swoich porażkach.” (P. Black)

DLA WIĘKSZOŚCI UCZNIÓW WZMACNIANIE POGLĄDU,

ŻE ZDOLNOŚCI SĄ TRWAŁE A NIE NARASTAJĄCE

WIARA, ŻE NIE MOGĘ ODNIEŚĆ SUKCESU

(„wyuczona bezradność”)

WYŁĄCZENIESIĘ Z PROCESU UCZENIA


S t o p n i e j a k o i n f o r m a c j a z w r o t n a

2/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

S T O P N I E J A K O I N F O R M A C J A Z W R O T N A

… niebezpieczeństwo grozi również tym,

którzy mają WYSOKIE STOPNIE

WIARA W SIŁĘ ZDOLNOŚCI

PRACA UCZNIÓW ZORIENTOWANA NA

UTRZYMANIE POZYCJI W KLASIE

UCZENIE SIĘ DLA STOPNI

Nauczyciele (OK) starali się zminimalizować rywalizację między uczniami

ponieważ prowadzi ona do samozadowolenia uczniów zdolnych

oraz zniechęcenia tych, którzy z trudem się uczą. Minimalizację

rywalizacji wzmacnia też współpraca między uczniami . (P. Black i in.. s. 111)


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

 • wspaniale!

  • „stać cię na więcej”

 • Stanin 4

czwórka

51%

niedostateczny

dobry +

C

WSZYSTKIE TEGO TYPU NAUCZYCIELSKIE REAKCJE

NIE MAJĄ WPŁYWU

NA ULEPSZANIE UCZNIOWSKIEGO UCZENIA SIĘ

prof.. J. Potworowski, 2005, Konferencja w MEN


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

SUKCES

6

5

4

3

2

1

TAK ROZUMIANE SUKCESY (WYSOKIE STOPNIE) SĄ DOBREM RZADKIM, SĄ DEFICYTOWE W NASZYCH SZKOŁACH …., DLA WIĘKSZOŚCI UCZNIÓW SĄ NIEDOSTĘPNE.

(J. O.)


S t o p i e w o c e n i e

1/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

S T O P I E Ń W O C E N I E

OCENA SZKOLNA

=

INFORMACJA

O WYNIKU

UCZENIA SIĘ

KOMENTARZ

+

CZ. KSZTAŁTUJĄCA

CZ. SUMUJĄCA


Studio edukacyjne eko

Wady stopni szkolnych(M. Covington i in., 2004, Motywacja do nauki)

2/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

 • Zdobycie dobrych stopni może stać się

 • istotniejsze od samego uczenia się.

 • Stopnie często są przyczyną konfliktów,

 • nieufności i podejrzliwości.

 • Presja w rywalizacji może zachęcać do

 • oszukiwania i pozorowania.

 • Stopnie wystawiane są z dużym

 • subiektywizmem nauczyciela.

 • Motywują tych, którzy najmniej tego

 • potrzebują – uczniów z sukcesami.

 • Odstraszają i przerażają uczniów,

 • którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

-


Studio edukacyjne eko

3/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

Stopnie są faktem – sposobem na życie szkolne.

Dyrekcja szkoły wymaga, by je

stosować, rodzice ich oczekują, a społeczeństwo

na podstawie stopni dzieli uczniów do

konkretnych zawodów i wyznacza ścieżki

ich kariery (…) Krótko mówiąc stopnie

i ocenianie stały się elementem naszego

życia

instytucjonalnego.

(P. Black

i in, 2006)

… często są celem samym w sobie,

mimo iż mało kto wie,

co rzeczywiście one znaczą.

J. Ochenduszko


Komentarz w ocenianiu kszta tuj cym

1/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

KOMENTARZ W OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM

4 ELEMENTY

DOBREJ INFORMACJI DLA UCZNIA:

 • Informacja

 • o walorach pracy (+)

 • 2. Informacja o brakach (-)

 • 3. Wskazówki

 • jak poprawić pracę ()

 • 4. Wskazówki

 • jak pracować dalej ()

KOMENTARZ


Studio edukacyjne eko

2/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

INFORMACJA

O WYNIKACH

UCZENIA SIĘ (1 + 2)

KOMENTARZ =

+

INSTRUKTAŻ

DYDAKTYCZNY (3 + 4)

„Stopniowo zarówno nauczyciele, jak i uczniowie

oswajali się z ocenianiem za pomocą komentarzy i lepiej

sobie z nimi radzili, w wyniku czego zaczęła się zmieniać

tzw. kultura szkoły. Wszyscy z czasem zrozumieli,

że warto włożyć wysiłek w pracę z wykorzystaniem

informacji zwrotnej w postaci komentarzy, bo czuli,

że dzięki temu uczniowie lepiej się uczą.(P. Black, 2006, s.60)


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

INFORMACJA OD UCZNIÓW

 • Zrozumienie tego, czego się uczniowie uczą.

 • O wynikach uczenia się.

 • O swojej (uczniów) pracy.

 • O wspólnej (z nauczycielem) pracy na lekcji.


Studio edukacyjne eko

 • „Korzystam z pomysłu Merrilla Harmina

 • (Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki.)

 • i pytam wprost:

 • Czy ja Wam to dobrze wytłumaczyłam?

 • Czy możemy przejść do …? – dają mi informacje

 • ręką (kciuk w dół – nie rozumiem, ręka w górze

 • dobrze rozumiem, ręka podniesiona oparta

 • łokciem na ławce – tak sobie).

 • A. Staszak, j. niemiecki, Gimnazjum w Ostrowie Wlkp.

Danuta Sterna (2006)

Ocenianie kształtujące

w praktyce. CEO.


Studio edukacyjne eko

„Lubię również na koniec lekcji

porozmawiać z uczniami o tym,

czego się dowiedzieli,

co im się podobało, a co nie.

Taka rozmowa zajmuje

2 – 3 minuty.

B. Październiak , n. informatyki, SP Włodawice.

Danuta Sterna (2006)

Ocenianie kształtujące

w praktyce. CEO.


Studio edukacyjne eko

„Na kartkach zamieszczam różne pytania lub niedoko-

ńczone zdania …, np. „najciekawszym ćwiczeniem

było …”;„zapamiętałam/zapamiętałem …”;„czego

dowiedziałeś się na dzisiejszej lekcji?”; „najlepiej

czułem się, gdy pani …”Pod koniec lekcji piszą swoje

opinie. Poza tym, często na tychże kartkach uczniowie

oceniają swoja pracę na lekcji. Wtedy oceniają również

moją pracę. Innym sposobem, ale dającym mało

informacji, jest termometr albo skala, na której

uczniowie tylko kropką lub krzyżykiem zaznaczają

swoje zadowolenie z lekcji.

E. Borgosz, n. j. niemieckiego, Sp SP nr 11 Warszawa

Danuta Sterna (2006)

Ocenianie kształtujące

w praktyce. CEO.


Oceniamy nasz wsp prac

1/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

Oceniamy naszą współpracę

 • Wypełnij poniższą ankietę, zaznaczając

 • cyfrę, która według Ciebie najlepiej odzwierciedla

 • to, co się dzisiaj wydarzyło w klasie.

  • +3 - jeżeli zgadzasz się z wypowiedzią

  • po lewej stronie tabeli

  • 3 - jeżeli zgadzasz się z wypowiedzią

  • po prawej stronie tabeli

  • 0 - jeżeli uważasz, że jest trochę tak, a trochę tak


Studio edukacyjne eko

2/3

Opracowanie Julian Ochenduszko


Studio edukacyjne eko

3/3

Opracowanie Julian Ochenduszko


Studio edukacyjne eko

„Metoda kosza i walizki jest świetna na zakończenie

zajęć. Polega na tym, że na tablicy rysujesz kształt kosza

na śmieci i obok walizkę. Następnie prosisz uczniów, aby

na karteczkach samoprzylepnych wypisali: na pierwszej,

co ich zdaniem z tych zajęć wynieśli, co im się przyda;

na drugiej to, co im się nie podobało. Potem każdy

przykleja swoją kartkę odpowiednio na rysunku kosza

lub walizki. Jeśli nie widzą wad lub zalet po prostu

nie wpisują niczego. Zwykle zostawiam te kartki na

tablicy, aby w trakcie wychodzenia z klasy każdy

mógł je przeczytać.

Potem zbieram kartki i analizuję…

M. Motyka, n. j. polskiego, Gimnazjum nr 6 w Rybniku.

Danuta Sterna (2006)

Ocenianie kształtujące

w praktyce. CEO.


Studio edukacyjne eko

 • Ankieta dla ucznia (fragment).

 • Jak Ci się podobały dzisiejsze zajęcia?

 • W każdym punkcie zaznacz jedno z wymienionych

 • zdań.

 • Zaangażowanie

 • Cały czas czułem się pełen energii i zajęty.

 • Przez większość czasu czułem się pełen energii i zajęty.

 • Nie potrafię tego ocenić.

 • Nie wkładałem zbyt wiele energii w pracę.

 • Czułem się bezsilny i ospały albo niespokojny i napięty.

Ankieta Merrilla Harmina Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki.


Nasza biologia jest

-1

2

1

3

3

0

2

-1

-1

2

-1

3

-1

1

NASZA BIOLOGIA JEST …

Diagnoza wstępna („wejście”)

Diagnoza końcowa („wyjście”)


Studio edukacyjne eko

1/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

ŚWIADOMOŚĆ CELÓW LEKCJI I ŚWIADOMOŚĆ WYMAGAŃ - KRYTERIÓW OCENIANIA

Nim wejdziesz na drogę,

powinieneś ją zobaczyć.

przysłowie

chińskie

„Uczniom bardzo trudno jest

osiągnąć cel uczenia się

dopóki nie zrozumieją tego celu

oraz nie ocenią, czego

potrzebują, by ten cel osiągnąć.

R. Adler

1989


Studio edukacyjne eko

2/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

 • Ukierunkowuje uczenie się.

 • Pomaga w doborze środków

 • i sposobów uczenia się.

 • Motywuje do pracy.

 • Upewnia w osiągnięciu celu

 • – świadomość sukcesu.

 • Uświadamia braki („odległość od celu”).

 • Umożliwia dobór zadań „na miarę

 • możliwości” ucznia.

 • Daje poczucie obiektywizmu

 • i sprawiedliwości w ocenianiu.

 • Nadaje treść ocenom szkolnym.


Jawno kryteri w oceniania wymaga

UCZEŃ:

czuje się bezpiecznie

(nie jest zaskakiwany).

koncentruje uwagę na wymaganiach.

wie, co powinien wykonać.

jest zainteresowany komentarzem

w ocenie.

umacnia wiarę w siebie.

1/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

JAWNOŚĆ KRYTERIÓW OCENIANIA - WYMAGAŃ

(„Na co będę zwracał uwagę

– „nacobezu”, ang. „wilf” –what I am looking for)


Studio edukacyjne eko

2/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

NAUCZYCIEL:

 • analizuje zadania zadawane uczniom.

 • dostosowuje zadania sprawdzające do wymagań lekcyjnych.

 • ocenia prace ucznia (np. klucz punktowania) do podanych wymagań.

 • ma mniej skarg uczniów dotyczących oceny.

 • ułatwia współpracę z uczniami.

Podstawowym kryterium nauczania-uczenia się

i oceniania są jasno i realistycznie określone

wymagania programowe.(J. Ochenduszko)


Zadawanie pyta zada uczniom czas

1/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

ZADAWANIE PYTAŃ (ZADAŃ) UCZNIOM – CZAS

M. B. Rowe (1974) Wait time and rewards as instructional variables, their influence on language, logic

And fate control.

wyniki badań stwierdzają bardzo krótki

czas oczekiwania na odpowiedź (0,9 sekundy- od

pytania do interwencji nauczyciela, gdy nie padła

odpowiedź ucznia)

uniemożliwia większości uczniów

uczestniczenie w dyskusji (brak czasu na zebranie

myśli i sformułowanie odpowiedzi)

nauczyciel często zadaje pamięciowe

pytania „ratunkowe”

spłycony dialog.


Studio edukacyjne eko

2/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

Skutki wydłużenia czasu oczekiwania

według M. Rowe (1974):

 • odpowiedzi były dłuższe,

 • mniej przypadków braku odpowiedzi,

 • większa pewność odpowiadających uczniów,

 • uczniowie korygowali lub uzupełniali

 • odpowiedzi kolegów,

 • większe zróżnicowanie wyjaśnień.

„W trakcie wszystkich lekcji stosuję teraz wydłużenie czasu oczekiwania (liczę

w myśli do 5). Czasami ta cisza w dalszym ciągu mi przeszkadza, ale wiem

jak bardzo jest potrzebna. Jeśli po odliczeniu do 5 nie słyszę odpowiedzi,

proponuję uczniom rozmowę w parach albo zmieniam pytania.

(A. Arkusińska, WOS, historia, Zgierz)


Zadawanie pyta tre ci

1/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

ZADAWANIE PYTAŃ – TREŚCI

Pytania mogą mieć różne poziomy złożoności:

(taksonomia B. Niemierki, 1975)


Studio edukacyjne eko

2/2

Opracowanie Julian Ochenduszko

Stosowanie zadań pamięciowych w nadmiarze

(encyklopedyzm) ma poważne skutki w kształceniu:

 • ogranicza rozwój myślenia uczniów,

 • powoduje sztywność i małą elastyczność

 • myślenia uczniów,

 • hamuje aktywność i zainteresowanie

 • uczniów w uczeniu się – bierność,

 • utrudnia wykorzystanie

 • wiedzy w praktyce,

 • zniewala emocjonalnie (moralnie),

 • …………………………………………


O c e n a k o l e e s k a

1/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

O C E N A K O L E Ż E Ń S K A

Ocenianie koleżeńskie wspomaga

uczniów w uczeniu się i przygotowuje

do obiektywnej samooceny.

 • naturalność rówieśnicza

  (bez bariery, np. pokoleniowej)

 • motywuje do lepszej pracy

 • uczy uczciwości i odpowiedzialności za słowo

 • zmniejsza lęk przed błędami

+


Studio edukacyjne eko

2/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

 • pewniejsze przyjmowanie uwag krytycznych od kolegów (niż nauczyciela)

 • natychmiastowa informacja zwrotna i poprawa

 • wzmacnia głos uczniów i poprawia komunikacje między U a N

 • forma uczenia się oraz rozumienia jak się uczyć

 • uczy słuchania się wzajemnie i prowadzenia dialogu

 • uczy współpracy (!)

 • oszczędność czasu w sprawdzaniu

 • zmniejszenie rywalizacji o stopnie

+


Studio edukacyjne eko

3/3

Opracowanie Julian Ochenduszko

„Informacja zwrotna od kolegów

jest mniej „naładowana emocjonalnie”

niż informacja zwrotna od

osób mających władzę,

jest też łatwiejszą

do zaakceptowania.”

P. Black

2006, s.92


Ocena kole e ska

Opracowanie Julian Ochenduszko

OCENA KOLEŻEŃSKA

WYPOWIEDZI


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

 • Podoba mi się ocenianie innych, bo wiem, że muszę to zrobić porządnie i bardzo się koncentruję.

 • Wolę, gdy ocenia mnie kolega, bo mam odwagę z nim porozmawiać.

  - Nie do końca wierzę

  w to, że kolega mnie

  sprawiedliwie

  oceni.

Wypowiedzi uczniów

Anny Staszak, nauczycielki

języka niemieckiego

w Publicznym Gimnazjum

w Ostrowie Wlkp.


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko

 • Nie lubię oceniać swojego najlepszego kolegi, bo on później się gniewa, jak go źle ocenię. Wolę, jak pan ocenia.

 • Żeby oceniać kogoś, to trzeba dużo umieć i się uczyć.

 • Mogę sprawdzić,

  czy dobrze umiem

  robić to,

  co sprawdzam.

Wypowiedzi uczniów

Mirosława Jadrycha,

nauczyciela matematyki,

informatyki

w Gimnazjum w Drążnej.


Studio edukacyjne eko

 • Nie sądziłem, że Hubert zmobilizuje mnie do wysiłku, a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

 • Ocena przez kolegę z ławki bardzo mi się podobała. Czułam się mniej zestresowana i miałam możliwość naprawienia swoich błędów. Ćwiczyliśmy aż do skutku i teraz mogę powiedzieć, że dobrze umiem rozwiązywać równania.

 • Przy okazji poprawiania pracy mojego kolegi sam się „podszkoliłem”. Wystąpienie

  w roli nauczyciela sprawiło,

  że musiałem lepiej przygotować się

  do tematu. Po prostu musiałem

  sam stać się „fachowcem”.

  Nie mogłem „dać plamy”

  i nie mogłem zawieść kolegi.

Wypowiedzi uczniów

Joanny Klupsch,

nauczycielki matematyki

w ZS nr 3 w Kościanie.


Studio edukacyjne eko

1/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

O C E N A K O L E Ż E Ń S K A

Uczniowie od początku lekcji pisali

sprawdzian z budowy zdania,

a następnie wymienili się kartkami

i sprawdzali go. Kryteria oceniania

przedstawiłam uczniom po wymienieniu się

przez nich pracami i wyjaśniłam ,

że nie będziemy ustalać liczby punktów

za poszczególne zadania,

tylko uczniowie napiszą krótki komentarz

do pracy sąsiada z ławki,

posługując się kryteriami,

np. „Umiesz wskazać podmiot i orzeczenie” lub

„Masz problemy ze wskazaniem orzeczenia”.


Studio edukacyjne eko

2/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

Kryteria oceniania

 • Wskazanie podmiotu i orzeczenia.

 • Poprawność wykresu (dopuszczalny jeden błąd).

 • Zaznaczenie grupy podmiotu i orzeczenia.

 • Wypisywanie związków wyrazów.

 • Zaznaczenie wyrazów nadrzędnych.

  Barbara Andrzejczyk, nauczycielka języka polskiego w Gminnym Zespole Szkół w Piszu


Uczniowska samoocena

1/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

UCZNIOWSKA SAMOOCENA

Ocena koleżeńska i samoocena uczniowska pozwala uczniom

odczuć jak bardzo oni sami są odpowiedzialni

za proces uczenia się.

(A. Majewska, j. niem.,Zsz. Nr 3 Kościan

 • kształtowanie samodzielności ucznia

 • poczucie odpowiedzialności za swoją naukę

 • poczucie własnej wartości

 • chętniej poszukują pomocy i poprawiają swoje prace

 • rozumienie tego czego się uczą i po co oraz

  czego trzeba się uczyć

+


Studio edukacyjne eko

2/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

+

 • trwalsze zrozumienie braków (bardziej tkwią w pamięci)

 • uczenie staje się bardziej interesujące

 • nauczyciel otrzymuje rzetelną informacje o brakach, postępach i zamiarach ucznia

 • oszczędzanie czasu w ocenianiu

 • trafne wyjaśnienie sobie przyczyn sukcesów i braków

 • ogranicza oszukiwanie – nauka sprawiedliwego oceniania

Podstawą samooceny uczniowskiej powinny być

podane uczniom wymagania

programowe lub inne kryteria oceniania.(J. O)


Uczniowska s a m o o c e n a

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

UCZNIOWSKA S A M O O C E N A

WYPOWIEDZI


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Umiem już bardzo dobrze stosować rzeczowniki w zdaniach , potrafię określić większość form części mowy, niestety, nie pamiętam wszystkich zasad stosowania zaimków osobowych w zdaniu (zwłaszcza na początku zdania). Muszę popracować nad określaniem formy czasownika w zdaniu, mylę rodzaje, mam kłopoty z zamianą zdań ze strony czynnej na bierną. Wiem, że nie ćwiczyłam

w domu zbyt dużo, myślałam,

że zapamiętam przykłady z lekcji.

Następnym razem włożę

więcej wysiłku

w powtórzenie.

Wypowiedzi

uczennicy Ewy

z SP nr 4 w Andrychowie


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

 • Jak sam musiałem poszukać swoich błędów, to bardziej utkwiły mi one w pamięci i może dzięki temu nie będę już takich samych popełniał.

 • Jak pani sprawdzała, to patrzyłem, co zrobiłem źle, ale szybko o tym zapomniałem i wiele się nad tym nie

  zastanawiałem. Błędy

  wyszukane samodzielnie

  będę pamiętał dłużej.

Wypowiedzi uczniów

Beaty Woźniak,

nauczycielki matematyki

w Gimnazjum w Drążnej.


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Bardzo podoba mi się taki sposób poprawy, bo można się nawzajem uczyć. Chociaż nie otrzymujemy ocen,

ale staramy się wypaść jak najlepiej. Dodatkowo ważne jest, że uczymy się rozmawiać ze sobą. Podoba mi się taki sposób oceny. Na pewno teraz lekcja jest ciekawsza, a my zdobywamy nowe doświadczenia i … zaczynamy doceniać pracę nauczyciela. Jednak żeby samoocena

coś dawała , przede wszystkim musimy się

nauczyć uczciwości i wyrobić

sobie przekonanie,

że nie wszystko umiemy.

Myślę, że taki sposób oceniania (…)

ma dużą zaletę – nie uczy ściągania ,

bo chyba nikt nie chciałby

oszukiwać samego siebie.

Opinia Marty

z ZS Ponadgimn.

w Krośnie.


Studio edukacyjne eko

KSZTAŁTUJĄCE WYKORZYSTANIE OCENIANIA SUMUJĄCEGO a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

ANALIZY INDYWIDUALNE - U

 • STAN

 • OSIĄGNIĘĆ

 • SUKCESY

 • BRAKI

 • WNIOSKI DO

 • UCZENIA SIĘ

KONTEKST

STAN

POCZĄTKOWY

ANALIZA WYNIKÓW

ZADAŃ/UMIEJĘTNOŚCI

ANALIZA

SPEŁNIANIA

WYMAGAŃ

ANALIZA

WYNIKÓW

TESTU

A n a l i z a z b i o r o w a - N

 • STAN OSIĄGNIĘĆ KLASY

 • SUKCESY

 • BRAKI

 • WNIOSKI ULEPSZAJĄCE

 • KSZTAŁCENIE


Korzy ci ze stosowania oceniania kszta tuj cego

1/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

 • Poprawa wyników nauczania.

 • Zapewnia aktywne i świadome uczenie się.

 • Zwiększa motywację i inicjatywę w uczeniu się.

 • Zwiększa świadomość uczniów o ich wiedzy, sukcesach i brakach.

 • Przygotowuje uczniów do kształcenia ustawicznego.

 • Kształtuje samodzielność, odpowiedzialność i uczciwość uczniów.

 • Sprzyja pełniejszemu poznawaniu i wykorzystaniu możliwości i potrzeb uczniów.

 • Wzbogaca relacje nauczyciel - uczeń.


Korzy ci ze stosowania oceniania kszta tuj cego1

2/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

 • Wyzwala wzajemny szacunek i zaufanie (N - U) – partnerstwo.

 • Sprzyja demokratyzacji życia szkolnego i kształtowaniu postaw społecznych.

 • Sprzyja rozwojowi nauczyciela jako refleksyjnego praktyka.

 • Indywidualizuje nauczanie-uczenie się.

 • Wzmacnia kulturę oceniania w szkole.

 • Pogłębia rozumienie procesów nauczania-uczenia się.

 • Promuje w szkole kulturę sukcesu i wiary w siebie.

 • Stymuluje reformę edukacji „od dołu”.


Studio edukacyjne eko

1/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

BARIERY UTRUDNIAJACE STOSOWANIEOCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

 • Brak zrozumienia i wsparcia

 • ze strony dyrekcji szkoły.

 • Brak zainteresowania rodziców osiągnięciami

 • swoich dzieci.

 • Autokratyczny styl nauczania i wychowania.

 • Komunikacja obronna w klasie i szkole –

 • niskie zaufanie i niski poziom współpracy

 • uczniów z nauczycielem.

 • Małe ambicje uczniów i brak

 • wiary w siebie.


Studio edukacyjne eko

2/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

BARIERY UTRUDNIAJACE STOSOWANIEOCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

 • Złe relacje społeczne w klasie, brak

 • współpracy między uczniami.

 • Słabe umiejętności diagnostyczne

 • nauczycieli (obserwowania

 • pracy uczniów).

 • Przeładowane programy nauczania.

 • „Uzależnienie” od stopni szkolnych.

 • Niechęć nauczycieli do zmian.


Sposoby rozpocz cia oceniania kszta tuj cego w szkole wed ug p black a i in 2006

1/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

SPOSOBY ROZPOCZĘCIA OCENIANIAKSZTAŁTUJĄCEGO W SZKOLE według P. Black`a i in., 2006

0.

Sesja doskonalenia zawodowego

dla całej szkoły o ocenianiu kształtującym.

Wybór dwóch przedmiotów w szkole

i roczne wprowadzenie projektu w szkole.

Po okresie rozwijania oceniania kształtującego

w przedmiocie sprawozdanie

realizacja zaproponowanego oceniania

kształtującego w przedmiocie

+ wprowadzenie nowych przedmiotów

w nowym roku szkolnym.

1.


Studio edukacyjne eko

2/2 a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Opracowanie Julian Ochenduszko

Mała grupa nauczycieli z różnych przedmiotów

okres próbny (roczny) w nowym roku:

okres zaawansowanego oceniania kształtującego

w tych przedmiotach + poszerzenie

próby w nowych przedmiotach.

2.

Zmiany dla wszystkich uczniów i nauczycieli

jednego rocznika (klasy), rok próbny +

okres zaawansowanego oceniania kształtującego.

3.

4.

Posiadanie własnych lub zewnętrznych

osób wspierających, np. „krytyczny przyjaciel”.


Ocenianie kszta tuj ce szans na aktywne i skuteczne uczenie si

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE SZANSĄ NA AKTYWNEI SKUTECZNE UCZENIE SIĘ

„Ocenianie kształtujące, to część szerszych

starań, by skłonić zarówno uczniów jak nauczycieli do pogłębienia refleksji nad nauką: uczniów nad uczeniem się, nauczycieli nad nauczaniem.

Czy stanie się to elementem szkolnej

codzienności w Polsce?

Nie mam wątpliwości, że tak się stanie i to nie

dlatego przede wszystkim, że o rywalizację ekonomiczną idzie, ale że jako naród dobrze rozumiemy konieczność myślenia.”

Prof. Jan Potworowski, 2005,na Konferencji w MEN


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

ŚWIADOME

WYBORY

ROZWÓJ

EMOCJONALNY

WIARA

W SIEBIE

ROZWÓJ UCZNIA

ROZWÓJ

INTELEKTUALNY

ROZWÓJ

SPOŁECZNY

CIEKAWOŚĆ

ŚWIATA

INFORMACJA ZWROTNA N-U

ŚWIADOMOŚĆ CELÓW I WYMAGAŃ

WSPÓŁPRACA KOLEŻEŃSKA

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELEM

SAMOOCENA

OCENA NAUCZYCIELSKA

UCZENIE SIĘ


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Wprowadzając zmiany

w rutynę życia, pozwalasz

by narodził się w tobie

nowy człowiek.

Paulo Coelho Życie. Myśli zebrane.


Studio edukacyjne eko

Opracowanie Julian Ochenduszko a stało się zupełnie inaczej. Świetnie wytłumaczył mi moje błędy. Sądzę, że dzięki pracy z nim dużo się nauczyłem.

Wprowadzając zmiany

w ocenianiu, pozwalasz

by narodził się w tobie

nowy nauczyciel.