Lidé s mentálním postižením v knihovně - PowerPoint PPT Presentation

nicki
lid s ment ln m posti en m v knihovn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lidé s mentálním postižením v knihovně PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lidé s mentálním postižením v knihovně

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Lidé s mentálním postižením v knihovně
105 Views
Download Presentation

Lidé s mentálním postižením v knihovně

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lidé s mentálním postižením v knihovně Eva Cerniňáková Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 4. 5. 2014

 2. http://knihovna.jabok.cz/doc/mp.ppt

 3. Mentální postižení • Poškození mozku v prenatálním období nebo do 2. roku života • Omezený vývoj schopností • Mentálních • Motorických • Sociálních • Individuální • Příčiny • Projevy

 4. Vliv mentálního postižení na život • Postihuje celou osobnost • Provázanost s dalšími handicapy • Zrak • Sluch • Motorika • Výslovnost • Poruchy autistického spektra • Psychické poruchy • Poruchy chování

 5. Specifika mentálního postižení • Infantilita osobnosti • Zvýšená sugestibilita • Ulpívání na stereotypech (nepružnost) • Možnost úzkostných reakcí • Impulsivita, citová vzrušivost • Závislost na jiných osobách • Potřeba bezpečí • Snížená schopnost reagovat na sociální požadavky

 6. Potíže v učení Obtížné zpracování informací Snížená logická a mechanická paměť Menší míra pozornosti Omezení srovnávacích schopností Pomalé tempo Omezená schopnost abstrakce, zobecňování Nerovnováha výkonu Nepřiměřené sebehodnocení Potíže v komunikaci Ulpívání na detailech Problém vyhodnotit běžné situace Problémy s pohybovou koordinací, jemnou motorikou Problémy s prostorovou orientací a orientací v čase Problémy s rozlišováním podobných hlásek Kognitivní schopnosti

 7. Obecné zásady komunikace • Člověk na prvním místě • Důstojnost člověka • Společenské konvence • Žádné „velké děti“ • Doprovod je jen pomocník • Světlo a klid jsou důležité • Co se bude dít? • Všechno krok za krokem • Naučit, jak věci dělat • Nastavení hranic • Pozor na nechtěnou manipulaci

 8. Jak komunikovat • Přizpůsobit tempo a způsob komunikace • Používat jednoduchá sdělení, jednoduché kladné věty • Popisovat jednotlivé kroky, ne sled úkonů • Nepoužívat • Cizí slova • Abstraktní výrazy • Přenesené výrazy • Ironii, dvojsmysly • Dát si pozor na výslovnost • Zařazovat do komunikace alternativní komunikaci (gestikulace, názorné předměty, obrázky) • Kontrolovat porozumění nepřímými otázkami

 9. Úprava prostoru • Srozumitelný informační systém • Odstranění bariér • Odstranění potenciálních krizových bodů • Vytvoření klidného prostoru bez rušivých vlivů

 10. Návštěva knihovny • Vysvětlení, jak to v knihovně chodí • Pomoc s výběrem literatury • Orientace v knihovně • Pomoc při práci s PC a technikou

 11. Vhodné knihovní dokumenty • Jednoduchá beletrie a naučná literatura • Upravené (zjednodušené) texty • Obrázkové knihy • Knihy s výrazným fontem • Audiovizuální dokumenty • Výukové CD, DVD a tematické materiály • Didaktické hračky • Hry (didaktické hry na počítači, deskové hry)

 12. Vhodné činnosti a aktivity • Informace o knihovně interaktivní formou • Divadlo/dramatizace/tanec/pohyb • Jednoduché výtvarné aktivity • Hudba, zpěv • Praktické informace • Zapojení do pomoci druhým • Zapojení do vzdělávacích projektů

 13. Jak připravit program pro lidi s mentálním postižením • Střídat činnosti • Zapojit klienty do aktivit • Přizpůsobit dané skupině • Vizuální komunikace (gestikulace, piktogramy, obrázky, fotografie, názorné předměty) • Kontrolovat porozumění (např. semafor srozumitelnosti) • Lze využít podobné činnosti jako pro trénování paměti, divadlo, scénky, zpěv, kreslení, skládání obrázků, hádanky … • Dodržovat zásady vhodné komunikace

 14. Knihovní informace a dokumenty • Webové stránky • Knihovní řád • „Návod na knihovnu“ • Informace o konaných akcích

 15. Jak vytvářet srozumitelné informace • Jednoduchá slova, vysvětlení nových termínů • Konzistentní používání termínů • Jasné nadpisy • Vizuální informace • Krátké, kladné věty • Nepoužívat pasivní formu • Nepříliš dlouhé texty • Zapojit do přípravy lidi s mentálním postižením • Test srozumitelnosti: http://www.inclusion-europe.com/checklist_cz/

 16. Bezpatkový font Větší velikost písma Písmo bez formátování Nepoužívat barvy jako nositele významu Vhodný kontrast textu vůči pozadí Zarovnat text doleva Dostatečně velké okraje a mezery Nepoužívat poznámky pod čarou Pro seznamy používat odrážky Formát vhodný „do ruky“ Grafická podoba textu

 17. Ukázka: vhodné písmo

 18. Ukázka: Vhodný kontrast textu vůči pozadí

 19. Ukázka: Obrázky

 20. Přístupnost webu pro lidi s MP • Důležité informace na vstupní stránce • Srozumitelná a konzistentní navigace • Vhodný kontrast textu a pozadí • Omezit nutnost posunů na stránce • Aktivním prvky přístupné i bez myši • Používání názorných informací (obrázky, videa) • Akce ovládá uživatel • Odkazy vizuálně odlišené, srozumitelné

 21. Projekt ruku v ruce http://www.kjm.cz/ruku-v-ruce-projekt-handicapovani Občanské sdružení PETIT Olomouc http://www.petit-os.cz/ Dobromysl http://www.petit-os.cz/profil.php Bezbariérová knihovna http://bezbarierova.knihovna.cz Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením http://www.spmpcr.cz/ SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. 1. Vyd.Praha: Portál 2010. ISBN 978-7367-691-9.  INCLUSION EUROPE: Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením: doporučené přístupy k lidem s mentálním postižením v rámci jejich celoživotního vzdělávání i mimo něj. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-137-3. Dostupné také z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/Komunikace_FINAL_web.pdf INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací. Praha, [Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením], [2009]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné také z: http://www.inclusion-europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf. Zdroje informací

 22. Inspirace • Sebeobhájci https://www.youtube.com/watch?v=T7tNyoeV77c • Podpůrci http://www.inclusion-europe.com/topside/ • Zaměstnávání lidi s mentálním postižením https://www.youtube.com/watch?v=pnKB1Acn1Rc • Hry bez hranic https://www.youtube.com/watch?v=iY5H22mY78w • Instruktážní video o sexu pro lidi s mentálním postižením https://www.youtube.com/watch?v=Rjfj9YgyK_U • Lidé s mentální postižením – mýty a realita http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/documents/kurzy/prace_s_pocitacem.pdf • Kurz práce s počítačem http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/documents/kurzy/prace_s_pocitacem.pdf

 23. Eva Cerniňáková cernin@jabok.cz Dotazy?

 24. Workshop • Vhodný knihovní fond • Vhodné akce a aktivity knihovny • Příprava akce • Orientační systém • Knihovní řád • Návod na knihovnu • Webové stránky