slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Dla Kandydata: opolskie.edu.com.pl. Zapoznanie się z ofertą szkół. Rozpoczęcie rekrutacji. od 19 maja 2014 k andydaci rejestrują się w systemie i mogą dokonywać wyboru szkół i oddziałów .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych' - nicki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szk ponadgimnazjalnych
Adres internetowy strony elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Dla Kandydata:

opolskie.edu.com.pl

rozpocz cie rekrutacji
Rozpoczęcie rekrutacji

od 19maja 2014 kandydaci rejestrują się w systemiei mogą dokonywać wyboru szkół i oddziałów

spos b zak adania konta w systemie rekrutacji
Sposób zakładania konta w systemie rekrutacji:
 • Samodzielnie zakładając konto w domu
 • Samodzielnie zakładając konto w gimnazjum
 • Proszą o założenie konta szkołę ponadgimnazjalną.
bardzo wa ne
Bardzo ważne !!!

Przy zakładaniu konta w drugim kroku pojawia się login, który powinien zostać spisany (zapamiętany) przez kandydata (login to 3 litery imienia, nazwiska i kolejny nr zgłoszenia).

Kandydat nie musi od razu po założeniu konta dokonywać wyboru szkół i oddziałów.

Należy uczulić kandydatów, aby jednak nie zakładali kilku kont w systemie.

dostarczanie wniosk w oraz wymaganych dokument w przez kandydat w
Dostarczanie wniosków oraz wymaganych dokumentów przez Kandydatów
 • 19.05.– 06.06.2014 do 15.00
weryfikacja wniosk w
Weryfikacja wniosków

Kandydaci dostarczają kompletne wnioski – podpisanez załącznikami -tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Szkoły ponadgimnazjalne weryfikują wnioski w ciągu 7 dni i jeśli ich treść jest zgodna, z tym co w systemie akceptują je.

Po akceptacji wniosku na koncie kandydata pojawia się odpowiedni komunikat, że szkoła potwierdziła wniosek i nie może on już zmienić danych na swoim koncie.

slide24
Kandydaci powinni pamiętać, aby po złożeniu wniosku poprosić szkołę o potwierdzenie złożenia dokumentu na druku, jaki otrzymali z systemu wraz z wydrukowanym podaniem.Tak samo należy postąpić po złożeniu kopii świadectw i egzaminu gimnazjalnego.
slide25
Do danego zawodu na liście preferencji wymagane jest zaświadczenie lekarskie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich

W przypadku problemów zdrowotnych ograniczających wybór kierunku kształcenia należy dołączyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust 2 Ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Załączniki

wprowadzanie ocen wynik w egzaminu gimnazjalnego konkurs w umieszczonych na wiadectwie
Wprowadzanie ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego, konkursów, umieszczonych na świadectwie
dostarczanie kserokopii osi gni
Dostarczanie kserokopii osiągnięć

od 27.06 -01.07.2014 r.

UWAGA:do godz. 14.00!!!

punkty dodatkowe za osi gni cia umieszczone na wiadectwie maksymalnie 25 pkt
Punkty dodatkowe za osiągnięcia umieszczone na świadectwie- maksymalnie 25 pkt
 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -6pkt
 • Udział w konkursie wymienionym w zarządzeniu kuratora oświaty
  • Na szczeblu wojewódzkim-3 pkt
  • Na szczeblu ponadwojewódzkim-5 pkt
 • Osiągnięcia sportowe lub artystyczne- łącznie max.14 pkt
  • Na szczeblu powiatowym (miejsca od Ido III)-1 pkt
  • Na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III)-2 pkt
  • Na szczeblu ponadwojewódzkim ( miejsca od I do VI)-3 pkt
 • Dodatkowe osiągnięcia takie jak
  • Wzorowa ocena z zachowania-1 pkt
  • Udział w zajęciach kulturalno-artystycznych-1 pkt
  • Uznana praca w samorządzie szkolnym-1pkt
  • Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi,

zwłaszcza w formie wolontariatu -2 pkt

 • Gimnazjum powinno wpisać osiągnięcia kandydata na świadectwie
dostarczanie dokument w po wiadczaj cych osi gni cia
Dostarczanie dokumentów poświadczających osiągnięcia

27.06. –01.07.2014r.

UWAGA:do godz. 15.00!!!

wa ne dla ucznia
Ważne dla ucznia
 • Należy uczulić uczniów aby koniecznie w tym terminie dostarczyli dokumenty do szkoły I wyboru (kopia świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty). Najlepiej aby zrobili to w dniu rozdania świadectw.
 • W przypadku niedostarczenia przez ucznia dokumentów nie będzie brał udziału w przydziale do oddziału.
slide34
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

System publikuje

rozdział miejsc

w szkołach

ponadgimnazjalnych

03.07.2014 r . do godz. 10:00

slide35
Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przyjęcia

Zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

03.07.2014 r. godz.10.00

04.07.2014 r. godz.15.00

slide36
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły następuje w dniu:

07.07.2014 r. godz. 12.00

wyniki rekrutacji dla kandydata
Wyniki rekrutacji dla kandydata

Kandydat otrzymuje na swoim koncie, w systemie, informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście.

Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji.

Może dostać powiadomienie o wynikach SMS-em-pod warunkiem, że podał w formularzu rejestracyjnym poprawny nr telefonu komórkowego i wysłał sms z numerem pesel

slide38
Rekrutacja uzupełniająca

od 07.07.2014r. do 09.07.2014r.

 • Uczestniczą w niej kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie
 • Kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami
 • Ogłoszenie list przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej
 • 11 lipca 2014 do godź.13.00
dodatkowe post powanie uzupe niaj ce
Dodatkowe postępowanie uzupełniające
 • 28 sierpnia 2014
 • Dotyczy uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły i mogą w tym dniu składać wnioski do szkoły dysponującej wolnymi miejscami
 • Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej szkół wszystkich typów
 • 29sierpnia 2014 do godź. 13.00
slide40
Dziękuję za uwagę!

marzena.dec@vulcan.edu.pl

ad