ch ng 12
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chương 12

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Chương 12 - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

Chương 12. ĐIỆN HÓA HỌC. Cu 2+ (dd) + Zn(r) ⇌ Cu(r) + Zn 2+ (dd). OXH 1 + KH 2 ⇌ KH 1 + OXH 2. +2. 0. 0. +2. Zn - 2e - ⇌ Zn 2+. Dạng OXH lh có tính OXH ↑. Chất oxyhoá Chất bị khử. Chất khử Chất bị oxyhoá. Dạng KH lh có tính khử ↓. Quá trình k hử

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chương 12' - nickan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ch ng 12
Chương 12

ĐIỆN HÓA HỌC

cu 2 dd zn r cu r zn 2 dd
Cu2+(dd) + Zn(r)⇌Cu(r) + Zn2+(dd)

OXH1 + KH2 ⇌ KH1 + OXH2

+2

0

0

+2

Zn - 2e-⇌Zn2+

Dạng OXHlh có tính OXH↑

Chất oxyhoá

Chất bị khử

Chất khử

Chất bị oxyhoá

Dạng KHlhcó tính khử ↓

Quá trình khử

Điện cực : Catod

Cu 2+ + 2e- ⇌ Cu

OXH1 + ne ⇌ KH1

Quá trình oxyhoá

Điện cực : Anod

KH2- ne ⇌ OXH2

c c lo i ph n ng oxyho kh
Các loại phản ứng oxyhoá khử

Phản ứng giữa chất OXH khác chấtKH

2Ag+(dd) + Cu ⇌ 2Ag + Cu2+

Phản ứng oxyhoá khử nội phân tử

AgNO3 (r) ⇌ Ag (r) + NO (k) + O2(k)

Phản ứng tự oxyhoá khử (pư dị phân )

Cl2 (k) + H2O (l) ⇌ HClO (dd) + HCl (dd)

c n b ng ph n ng oxy h a kh
Cân bằng phản ứng oxy hóa - khử.

Nguyên tắc chung:

Bảo toàn: điện tích , điện tử, nguyên tử.

Nếu dạng KH và dạng OXH có số oxy khác nhau sẽ có sự tham gia của môi trường

Môi trường axit : dư oxy + 2H+ = thiếu oxy + H2O

Môi trường kiềm : dư oxy + H2O = thiếu oxy + 2OH-

Môi trường trung tính: dư oxy + H2O = thiếu oxy + 2OH-

thiếu oxy + H2O = dư oxy + 2H+

c ch ti n h nh ph n ng oxyho kh
Cách tiến hành phản ứng oxyhoá khử

Trực tiếp - chất OXH tiếp xúc KH

Hoá năng pư  nhiệt năng

Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu 2+(aq) + 2Ag(s)

G < 0

Gián tiếp – chất OXH không tiếp xúc trực tiếp với chất KH

Hóa năng pư  điện năng

t i sao ph i nghi n c u i n ho h c
Tại sao phải nghiên cứu điện hoá học?
  • Pin
  • Ăn mòn
  • Công nghiệp hoá chất sản xuất:Cl2, NaOH, F2 và Al
  • Pư oxh sinh học

The heme group

th i n c c
Thế điện cực

Điện cực kim loại M |Mn+

Mn+ (dd) + ne ⇌ M

G = - nF

- thế điện cực – thế khử

Số e trên thanh Zn nhiều hơn thanh đồng

0 - thế điện cực tiêu chuẩn – thế khử chuẩn

_

_

_

+

+

+

+

+

+

-

-

-

 càng dươngMn+ có tính oxyhoá càng mạnh

M có tính khử càng yếu

 càng âmM có tính khử càng mạnh

Mn+ có tính oxyhoá càngyếu

Zn2+/Zn

Cu2+/Cu

 0(Zn2+/Zn) < 0 (Cu2+/Cu)

slide9
CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG NGUYÊN TỐ GANVANIC

Zn2++2e⇌ Zn

Cu2+ +2e ⇌ Cu

SO42-

Zn2+

c u t o v ho t ng nguy n t ganvanic
CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG NGUYÊN TỐ GANVANIC

Cu2++2eCu

Zn -2e Zn2+

(-) Zn | Zn2+ (dd) || Cu2+(dd) | Cu (+)

(-) M1| M1n+|| M2n+| M2 (+)

Quá trình oxyhoá

Anod (-)

Quá trình khử

Catod(+)

- < +

c c lo i i n c c
Các loại điện cực

a. Điện cực kim loại.

Zn Zn2+

Zn2+ +2e ⇌ Zn

b. Điện cực kim loại phủ muối

AgAgCl Cl-

AgCl +1e ⇌ Ag+ Cl-

c. Điện cực khí

Pt H2 H+

2H+ +2e ⇌ H2

d. Điện cực oxy hóa - khử.

Fe3+ +1e ⇌ Fe2+

Pt  Fe2+, Fe3+

i n c c hydro ti u chu n
Điện cực Hydro tiêu chuẩn

Pt | H2 |H+

0H+/ H2 = 0

aH+ =1mol/l ; PH2 =1atm

c ch x c nh th i n c c
Cách xác định thế điện cực

Thế điện cực của một điện cực bất kỳ bằng thế hiệu của nó so với điện cực Hydro tiêu chuẩn.

E0 = 0đc - 0hydro

E0 = 0đc

s c i n ng c a nguy n t ganvanic
Sức điện động của nguyên tố Ganvanic

aKH1 + bOXH2 cOXH1 + dKH2

+ne

-ne

G = - Amax’ = -qE =-n (e.NA)E = -nFE (thuận nghịch)

G0 = -nFE0

e = 1,6.10-19 [C]

NA= 6,02.1023

F = 96500 [C/mol]

G [J]

R= 8,314 [J/mol.K]

E [v] ; E0[v]

ở 250C

quan h gi a h ng s c n b ng v s c i n ng ti u chu n
Quan hệ giữa hằng số cân bằng và sức điện động tiêu chuẩn

F = 96500[C/mol]

R=8,314 [J/mol.K]

T [K]

Ln = 2,303.lg

E0 [v]

ở 250C

ph ng tr nh nernst
Phương trình Nernst.

a OXH + ne + x[MToxh] ⇌ b KH + y[MTkh]

G = -nF ; G0 = -nF0

ở 250C

Thế điện cực ( thế khử ) là thông số cường độ.

slide22
a OXH + ne + x[MToxh] ⇌ b KH + y[MTkh]

Thế điện cực phụ thuộc :

Bản chất cặp OXH/KH và bản chất dung môi

Nồng độ chất OXH và chất KH

Nhiệt độ

Môi trường

Ảnh hưởng chất tạo phức và tạo kết tủa

slide23
[OXH] ↑  ↑  tính oxh của OXH↑  tính khử của KH↓

[KH]↑  ↓  tính oxh của OXH ↓  tính khử của KH↑

OXH + ….  Phức hay kết tủa  [OXH] ↓   ↓

 tính oxh của OXH↓  tính khử của KH ↑

KH + ….  Phức hay kết tủa  [KH] ↓   ↑

 tính oxh của OXH↑  tính khử của KH↓

th kh v th oxyho
Thế khử và thế oxyhoá

Quá trình khử:OXH + ne ⇌ KH

G = -nF(kh)

Quá trình oxyhoá:KH - ne⇌ OXH

G’ = -nF(oxh)

G = - G’   (oxh) = -(kh)

chi u c a ph n ng oxy h a kh
Chiều của phản ứng oxy hóa - khử.

OXH1 + ne  KH1 G1’ = -nF1

KH1 - ne OXH1 G1 = -nF(- 1)

OXH2 + ne KH2G2 = -nF2

KH1 + OXH2OXH1+ KH2G < 0

G = G1+ G2= -nFE = -nF(2 - 1) < 0

2 - 1 > 0 ; 2 > 1

OXH > + KH <KH > + OXH <

i n ph n
Điện phân

Pin G < 0

Zn(r) + Cu2+(dd) Zn2+(dd) + Cu (r)

Điện phân G>0

Pin G < 0

Phản ứng hoá học Dòng điện

Điện phân G>0

c c qu tr nh x y ra trong pin v b nh i n ph n ng c nhau
Các quá trình xảy ra trong Pin và bình điện phân ngược nhau

Cực âm

Cực dương

Catod Điện phânAnod

Zn2+ +2e  ZnCu -2e  Cu2+

Anod Pin Catod

Zn -2e  Zn2+Cu2+ +2e  Cu

th ph n gi i e p th hi u t i thi u ti n h nh qu tr nh i n ph n
Thế phân giải Ep – thế hiệu tối thiểu để tiến hành quá trình điện phân

Quá thế-0 = Ep – Epin = a0 + c0

0 – phụ thuộc vào bản chất điện cực, mật độ dòng điện, thành phần dd….

Ep = a0 + c0+ Epin = a0 + c0+ + - -

Ep = (+ + a0 ) - (- - c0 )

Thế phóng điện ở anod

Thế phóng điện ở catod

s i n ph n trong dd i n ly
Sự điện phân trong dd điện ly

Anod (+) / quá trình oxyhoá

(- - c0) lớn OXH p.điện

( + a0 ) nhỏ  KH sẽ phóng điện

Catod (-) /qt khử

 (Mn+/M) >  (H2O /H2)

Anod trơ (graphit)

Anion không chứa oxy: I-, Br-, Cl-..

Nước 4OH- - 4e  O2+2H2O pH>7

2H2O - 4e  O2 + 4H+ pH7

Anioncó oxy

Mn+ +ne  M

 (Mn+/M) <  (H2O/H2)

pH < 7

2H3O+ +2e  H2+ 2H2O

Anod tan (kim loại)

M – ne  Mn+(Mn+/M) < 

pH ≥ 7

2H2O +2e  H2+ 2OH-

nh lu t faraday
Định luật Faraday

m – lượng chất tạo thành hay hoà tan ở điện cực

Đ – đương lượng gam chất đó

Q- lượng điện đi qua chất điện ly ; Q = I.t

I – cường độ dòng điện ; t- thời gian

n – số electron trao đổi

ad