kuntakentt muutoksessa l yt k asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuntakenttä muutoksessa – löytääkö asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuntakenttä muutoksessa – löytääkö asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Kuntakenttä muutoksessa – löytääkö asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa? - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Kuntakenttä muutoksessa – löytääkö asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa?. Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Sosiaalialan asiantuntijapäivät, 13.3.2013. Kuinka suomalainen hyvinvointiyhteiskunta selviytyy 2020- ja 2030-luvuilla?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuntakenttä muutoksessa – löytääkö asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa?' - nichole-oliver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuntakentt muutoksessa l yt k asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa

Kuntakenttä muutoksessa – löytääkö asiakas sosiaalipalvelut tulevaisuudessa?

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Sosiaalialan asiantuntijapäivät, 13.3.2013

slide2

Kuinka suomalainen hyvinvointiyhteiskunta selviytyy 2020- ja 2030-luvuilla?

Kuntauudistuksen ytimessä on kolme isoa kysymystä, joista kaikkien suomalaisten tulisi käydä vakavaa keskustelua:

Kuinka kuntaperusteinen järjestelmä kestää 2020- ja 2030-luvulla?

Kuinka paljon joudumme siirtämään ylimääräistä talouden taakkaa pienten ikäluokkien harteille 2020- ja 2030-luvulla?

v est nmuutos 2009 2030
Väestönmuutos 2009-2030

Positiivisen väestönkehityksen kunnissa väkimäärä lisääntyy ennusteen mukaan 2009-2030 yhteensä noin 600 000 henkilöllä.

Väestöään menettävissä kunnissa väkimäärä puolestaan vähenee ajanjaksolla yhteensä noin 100 000 henkilöllä.

Koko maan väestönkasvu olisi tällöin noin 500 000 henkilöä.

Muutos 2009-2030

henkilöä

50 000

25 000

5 000

-5 000

-25 000

-50 000

Kuva: Suomen Kuntaliitto

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste

slide7

Muutosten aikailematon toteuttaminen

indeksi

indeksi

80

80

70 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti

Talous

kiristyy

70

70

Hoivatarve

kasvaa

60 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti

60

60

Eläköityminen

lisääntyy

Hyvinvointiyhteiskunnan

rakentamisvaiheessa oli

hyvin edullinen huoltosuhde

50

50

40

40

0

0

1980

1990

1970

2000

2010

2020

2030

vuosi

2040

kunta alan el kepoistuma 2010 2030
Kunta-alan eläkepoistuma 2010–2030

2010-luvulla eläkkeelle siirtyy 166 000 kuntatyöntekijää (KuEL- ja VaEL-vakuutetut).

Keva 2011

10

kuntauudistus ei ihan uusi asia
Kuntauudistus ei ihan uusi asia
 • 1960-luvun pienkuntakomitea esitti kunnan vähimmäiskooksi 8000 asukasta
 • Sopivaksi kuntamääräksi katsottiin 315 kuntaa (1969)
 • Tilanne 2013: Kunnan mediaanikoko 6000 asukasta, kuntamäärä 304
 • Kuntien tehtävämäärä moninkertaistunut, Suomen aluerakenne muuttunut
slide14

Miksi kunnille ei löydy yksiselitteistä optimikokoa?

1. Kuntien väliset erot saman kokoluokan sisällä ovat suurempia kuin eri kokoluokkien välillä

2. Saman kokoluokan kunnat voivat järjestää oman palvelutuotantonsa hyvin eri tavoin

(esim. pinta-alaltaan pieni ja väestöltään keskittynyt kaupunki on edullisessa asemassa)

3. Erikokoisissa kunnissa on erilainen palvelutarjonta (esim. keskuskaupunkien erityistehtävät)

4. Eri palveluilla on erilaiset tuottamisen optimikoot - se vaikeuttaa optimikokomäärittelyjä

5. Suurilla kaupungeilla on parhaat edellytykset käyttää hyväksi palveluiden optimikokoja

ja tuottaa palvelut lähellä optimaalista kokoluokkaa ja palveluverkkoa

hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen
Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen
 • Hallitusohjelma asettaa vahvoille peruskunnille ja kuntarakenteen kehittämiselle seuraavat reunaehdot:
  • Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista
  • Vahva peruskunta on riittävän suuri vastatakseen itsenäisesti peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta
  • Vahva peruskunta kykenee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön
  • Vahva peruskunta voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen.
kuntauudistus on kokonaisuus
Kuntauudistus on kokonaisuus
 • Kuntarakennerakennelaki
 • Kuntalain kokonaisuudistus
 • Kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ohjaavien lakien uudistus
 • Metropolialueen hallintoratkaisut
 • Kuntien tehtävien arviointi
  • Näiden kaikkien tulee tukea toisiaan ja varmistaa tulevaisuuden kannalta riittävän vahvat ja elinvoimaiset kunnat
kuntarakenteen uudistamista ohjaavat kriteerit
Kuntarakenteen uudistamista ohjaavat kriteerit
 • Yleiset edellytykset
  • Selvitysalueiden tulee muodostaa alueellisesti eheä kokonaisuus tai muu toiminnallinen kokonaisuus
 • Perustuslain reunaehdot
  • kunnallinen itsehallinto, sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet sekä kielelliset oikeudet (kansalliskielet ja saamenkieli) ja saamelaisten kulttuuri-itsehallinto
 • Kolme pääkriteeriä:
  • Palvelu- ja väestöpohjakriteeri
  • Työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennekriteeri
  • Talouskriteeri
 • Kunnalla on tarve selvittää kuntaliitosta, jos yksikin kolmesta pääkriteeristä osoittaa selvitystarvetta
  • Kunta ei kuitenkaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle, vaikkei yksikään pääkriteeri osoita selvitystarvetta, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa toiminnallista kokonaisuutta.
kuntarakennelain keskeinen sis lt
Kuntarakennelain keskeinen sisältö
 • Kuntarakenneuudistuksesta säädettäisiin kuntajakolaissa, jonka nimike muutettaisiin kuntarakennelaiksi
 • Kuntarakenneuudistusta koskevat säännökset olisivat määräaikaisina voimassa vuoteen 2017 saakka
  • Selvitysvelvollisuus ja –velvollisuuden sisältö
  • Selvitysperusteet
  • Selvitysten määräaika ja seuranta
  • Poikkeusperusteet ja poikkeamista koskeva päätöksenteko
  • Kuntien yhdistymisselvitysten ja yhdistymisen taloudellinen tuki
 • Lain toistaiseksi voimassa olevia säännöksiä muutettaisiin joiltakin osin, mm.
  • kuntajaon kehittämisen tavoitteet
  • valtioneuvoston nk. kriisikuntia koskeva toimivalta päättää kuntien yhdistymisestä
selvitysvelvollisuus
Selvitysvelvollisuus

Kunnalla on selvitysvelvollisuus, jos se täyttää yhdenkin selvitysperusteen

Kunnalla on selvitysvelvollisuus lisäksi, jos alueella ei muuten ole saavutettavissa toiminnallista kokonaisuutta

Selvitysalueiden ulkopuolelle jäämässä oleva kunta voi valita selvityskumppanikseen naapurikunnan, jonka kanssa se muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden

Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää kuntajaon muuttamisen edellytykset (ml. perustuslain reunaehdot)

selvitysten m r aika ja seuranta
Selvitysten määräaika ja seuranta

Kuntien tulee tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys 1.4.2014 mennessä

Kunnan tulee ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä

Ministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta, jos kunta ei ole 1.4.2014 mennessä tehnyt kuntien yhdistymisesitystä.

henkil st n asema
Henkilöstön asema
 • Henkilöstön asema turvattaisiin vuosien 2014–2017 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa nykyisen tasoisena:
  • Kuntajaon muutos, joka johtaa työnantajan vaihtumiseen katsotaan liikkeenluovutukseksi
  • Uuden kunnan palvelukseen siirtyvällä henkilöstöllä viiden vuoden irtisanomissuoja
 • Yhdistymisselvitysten ja -esitysten valmistelu yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
sote uudistuksen eteneminen
Sote-uudistuksen eteneminen

SOTE-palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki (nk. järjestämislaki).

STM asetti 21.3.2012 työryhmän valmistelemaan muodostuvien kuntien pohjalta palvelurakenneselvityksen. Työryhmä antoi 31.5.2012 sosiaali- ja terveyspoliittiselle ministerityöryhmälle kuvaukset käsittelemistään palvelurakennemalleista sekä työryhmän välijohtopäätökset. Sote-poliittinen ministeriryhmä linjasi jatkotyötä. Työryhmältä väliraportti 27.6.2012 ja loppuraportti 11.1.2013.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä linjasi sote-palvelurakennetta lausunnolle lähteneen kuntarakennelakiluonnoksen liitteeksi 15.11.2012.

Palvelurakenneuudistuksen valmistelun tueksi on asetettu selvityshenkilöryhmä, joka selvittää yhdessä kentän toimijoiden kanssa alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja.

Sotepol antoi selvityshenkilöiden toimeksiannolle täydentäviä linjauksia 13.12.2012.

Selvityshenkilöryhmän ehdotukset valmistuvat 19.3.2013.

sote uudistuksen l ht kohdat
Sote-uudistuksen lähtökohdat

Uudistuksella vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä integraatiota. Näin luodaan mahdollisimman laajat palvelukokonaisuudet, vähennetään byrokratiaa ja vahvistetaan peruspalveluita.

Uudistuksella turvataan kuntalaisten lähipalvelut.

Tavoitteena on kaksitasoinen palvelurakenne.

Päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta on jatkossa perustasolla. Sitä tukee pääosin koordinaation keinoin erityisvastuutaso.

Kunta voi tuottaa palvelut itse, yhdessä toisten kuntien kanssa tai ostaa ne toiselta kunnalta tai yksityisiltä palvelutuottajilta (yritykset, järjestöt, säätiöt).

slide24

Sosiaali- ja terveystoimen järjestäminen 1.1.2013

Sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue, 203 kuntaa

Terveydenhuollon kuntayhtymä, 10 kuntaa

Sosiaalitoimen yhteistoiminta-alue, 2 kuntaa

Kunta järjestää palvelut itse, 89 kuntaa

Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma

slide25

Sosiaali- ja terveystoimen yhtenäisyys 1.1.2013

Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä, ratkaisun väestöpohja

alle 20 000 asukasta, 79 kuntaa

Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä, ratkaisun väestöpohja 20 000 – 50 000 asukasta, 96 kuntaa

Sosiaali- ja terveystoimi yhdessä, ratkaisun väestöpohja

Yli 50 000 asukasta, 42 kuntaa

Yhteistoiminta-alue järjestää kaikki terveystoimen tehtävät ja yksittäisiä sosiaalitoimen tehtäviä,

ratkaisun väestöpohja alle 20 000 asukasta, 3 kuntaa

Yhteistoiminta-alue järjestää kaikki terveystoimen tehtävät ja yksittäisiä sosiaalitoimen tehtäviä, ratkaisun väestöpohja 20 000 – 50 000 asukasta, 45 kuntaa

Yhteistoiminta-alue järjestää kaikki terveystoimen tehtävät ja yksittäisiä sosiaalitoimen tehtäviä, ratkaisun väestöpohja yli 50 000 asukasta, 4 kuntaa

Yhteistoiminta-alue järjestää terveystoimen tehtävät,

ratkaisun väestöpohja alle 20 000 asukasta, 14 kuntaa

Yhteistoiminta-alue järjestää terveystoimen tehtävät,

ratkaisun väestöpohja 20 000 – 50 000 asukasta, 12 kuntaa

Yhteistoiminta-alue järjestää terveystoimen tehtävät,

ratkaisun väestöpohja yli 50 000 asukasta, 5 kuntaa

Yhteistoiminta-alue järjestää sosiaalitoimen tehtäviä,

Ratkaisun väestöpohja yli 50 000 asukasta, 2 kuntaa

Ahvenanmaa, 16 kuntaa

Kuntien välinen yhteistoiminta

kuntauudistuksen eteneminen
Kuntauudistuksen eteneminen
 • Rakennelakiluonnoksen lausuntokierros päättyi 7.3.2013
  • Yhteensä 384 lausuntoa, lausuntopalautetta kootaan
 • Hallituksen esitys eduskuntaan huhtikuussa
 • Yhdistymiset voimaan muutoksen suuruudesta riippuen 2015/2017, kuitenkin viimeistään 1.1.2017
 • Hallitus arvio kuntauudistuksen etenemistä loppuvuodesta 2013
  • Kunnille, jotka eivät täytä rakennelain kriteereitä tai eivät ole tehneet tarvittavia päätöksiä 1.4.2014 mennessä, varaudutaan asettamaan valtion erityisselvittäjät
kuntauudistus
Kuntauudistus
 • Lisätietoa kuntauudistuksesta ja taustamateriaalia:

www.kuntauudistus.fi

www.kommunreformen.fi