determinace lidsk psychiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Determinace lidské psychiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Determinace lidské psychiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Determinace lidské psychiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

Determinace lidské psychiky. 2. přednáška. Nature versus nurture ( přirozenost versus výchova , přirozenost proti výchově  nebo  dědičnost proti prostředí)?. Jedním z důležitých témat psychologie a také vědecký sporem je otázka:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Determinace lidské psychiky' - nicholas-terrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Natureversus nurture(přirozenost versus výchova,přirozenost proti výchově nebo dědičnost proti prostředí)?

Jedním z důležitých témat psychologie a také vědecký sporem je otázka:

V jakém poměru je naše osobnost determinována (určována, vymezena)

vnitřními vlivy (biologickými, zděděnými danostmi)

a/nebo 

vnějšími vlivy (prostředí a výchova)?

dva rozd ln p stupy environment ln a nativistick
Dva rozdílné přístupy – environmentální a nativistický

Co upřednostňují environmentální

(environment – prostředí) teorie?

Vysvětlují, že vývoj jedince a celá jeho osobnost je určena vnějšími faktory.

Např. John Locke: člověk se rodí jako „tabula rasa“ a teprve až zkušenost jej formuje do určité podoby.

J. Watson – jakékoli zdravé dítě je schopen „vycvičit“ (vychovat) tak, že se z něho stane to, co on sám bude chtít (lékař, právník, umělec, obchodník, ale také zloděj a žebrák). To vše bez ohledu na jeho talent, sklony, schopnosti a také bez ohledu na povolání a rasu.

Tzv. výchovný utopismus přeceňuje vliv výchovy, přičemž význam ostatních, zejména biologických, faktorů zůstává nedoceněn.

Základem uvedených utopistických názorů je přesvědčení, že všichni

lidé jsou v  podstatě stejní, mají stejné schopnosti. Rozdíly, které jsou

mezi nimi, jsou výsledkem vnějších vlivů jako i vlivů výchovy.

dva rozd ln p stupy environment ln a nativistick1
Dva rozdílné přístupy – environmentální a nativistický

Nativistické teorie vycházejí z teze, že duševní vývoj jedince je určen vrozenými mechanismy.

Tyto přístupy přeceňují biologickou determinaci.

Dva směry: (a) iracionalistické – např. S. Freud: rozvoj osobnosti je určen vrozeným programem (pud života a pud smrti), (b) racionalistické – dispozice jsou pouze předpoklady k vývoji, nejsou hotovými vlastnostmi.

tzv. výchovný pesimismus

interakcionistick pojet
Interakcionisticképojetí

Psychický vývoj se uskutečňuje na základě vzájemného působení dědičných dispozic a vlivu prostředí.

Důležité je, že člověk není jen „pasivním kuřákem“ (vstřebáváním vnějších vlivů) a pouze biologicky determinovanou osobností, ale je důležitá i aktivita samotného jedince.

Člověk je vybaven určitým vnitřním potenciálem k vlastními rozvoji, vliv prostředí tento potenciál může ovlivňovat negativně nebo pozitivně.

Cesta k seberealizaci je spojena se svobodnou vůlí a aktivitou jedince samotného.

tzv. výchovný optimismus

slide6

Představte si situaci v autobuse, ve kterém ráno jede do školy skupina dospívajících studentů. Všichni spokojeně sedí, když na jedné zastávce nastoupí tři starší lidé, jeden dokonce s hůlkou. Nemají si kde sednout a postávají nad mladými lidmi.

Co by dospívající studenti měli udělat?

Jejich chování je dáno determinací biologickou nebo socio-kulturní?

vn j determinace lidsk psychiky soci ln a kulturn
Vnější determinace lidské psychiky –sociální a kulturní

a) společnost, resp. obecné kulturně podmíněné faktory – jazyk, hodnoty, způsob chování aj.

tlaky společnosti: tradice x proměnlivost

vliv médií

Každý jsme ovlivněni charakterem doby, ve které žijeme.

vn j determinace lidsk psychiky soci ln a kulturn1
Vnější determinace lidské psychiky –sociální a kulturní

b) sociální vrstva, k níž jedinec patří

 • má své normy, hodnoty a s nimi související styl života,
 • ty jsou zřejmé např. v různých minoritních skupinách.
vn j determinace lidsk psychiky soci ln a kulturn2
Vnější determinace lidské psychiky –sociální a kulturní

(c ) sociální skupina

 • přímý kontakt všech členů, vymezení rolí
 • parta, sportovní klub, pracovní skupina aj.
 • RODINA: poskytuje základní zkušenosti, citové zázemí (zdroj jistoty a bezpečí), potřeba pozitivní akceptace
 • ŠKOLA
v znam socializa n ho u en pro norm ln psychick v voj potvrzuj t zv vl d ti
Význam socializačního učení pro „normální“ psychický vývoj potvrzují tzv. „vlčí děti“

Co se stane, když člověk vyrůstá mimo lidskou společnost? Jak vypadá život těchto lidí? Jaká je jejich osobnost? Jak se chovají? Jak se vyvíjí jejich psychika?

Životní příběh AMALY (18 měsíců) A KAMALY (8 let)

- byly nalezené v Indii, projevovaly vlčí chování:

ožívaly hlavně v noci, neměly rády slunce, velmi dobře viděly ve tmě, měly pronikavý čich a sluch, měly rády syrové maso a jedly z misky na zemi.

Dívky projevovaly hypersenzitivitu k dotekům a nesnášely nosit oblečení, nebyly citlivé na chladno a horko. Projevovaly jen málo lidských emocí jakéhokoli druhu – kromě strachu.

Kamala se nakonec naučila čistotnosti a zvykla si na společnost ostatních lidí. Byla schopna chodit i vzpřímeně, ale nikdy ne dokonale (často se vrátila na všechny čtyři když potřebovala jít někam rychle).

Když byly nalezeny, neznaly lidskou řeč. Obě dívky vydávaly vysoké naříkavé zvuky podobné vlčímu vytí. Zatímco Amalapřed svou časnou smrtí začala projevovat známky pokroku v lidské řeči jako normální batole, Kamalin pokrok byl mnohem pomalejší. Po několika letech se naučila pouze okolo 40 slov, jen chabě ovládala gramatiku.

s tejn rodinn a jin prost ed m e na d t p sobit r zn
stejné (rodinné a jiné) prostředí může na dítě působit různě

sourozenci vyrůstají ve stejné rodině.

liší se pohlavím, věkem, vlastnostmi …

vnit n determinace lidsk psychiky biologick
Vnitřní determinace lidské psychiky –biologická

DĚDIČNOST – přenos určitých dispozic z jedné generace na druhou.

Soubor dědičných předpokladů, které si jedinec přináší na svět, je nazýván genotyp.

Výsledkem dlouhodobých a složitých vztahů mezi souborem dědičných dispozic jedince (genotypem) a faktory životního prostředí, v němž se tyto dispozice v průběhu vývoje projevují, je fenotyp (Ridley, 2001).

Tak jako většina z nás i vědci neustále pátrají po tom, které vlastnosti a projevy osobnosti jsou dědičností podmíněny nejvíce.

Je známo, že dědičná může být například: agresivita, odolnost vůči chemickým závislostem, alkoholismus, sklony k depresím, ale také schopnost energicky prosazovat vlastní potřeby, schopnost někoho vést, schopnost učit se cizím jazykům, odolnost vůči stresům, temperamentovévlastnosti a mnoho dalších.

v zkumy d di nosti na dvoj atech jedno dvou vaje n ch
výzkumy dědičnosti na dvojčatech (jedno-, dvou-vaječných)

Francis Galton(1822–1911) provedl experiment s porovnáním 35 dvojčat (jednovaječných) s 20 páry dvojčat (dvojvaječných).

Jednovaječná dvojčata si byla velmi podobná i v dospělosti. Podobala se nejen fyzicky, ale i osobnostně, inteligencí, zájmy a profesní dráhou.

Je známo, že jednovaječná dvojčata mají v podstatě stejnou dědičnou výbavu. Vznikla totiž rozdvojením již oplodněného vajíčka a všechny geny jsou u nich stejně zastoupeny.

v zkumy d di nosti na dvoj atech jednovaje n ch
výzkumy dědičnosti na dvojčatech (jednovaječných)

Jsou si podobnější jednovaječná dvojčata, která vyrůstají společně, nebo jednovaječná dvojčata, která vyrůstají odděleně (například při adopci, kdy každé z dvojčat vyrůstá v jiné rodině)?

slide15

Případ jednovaječných dvojčat (Beth a Amy) vychovávaných odděleně. Po narození byla dvojčata dána k adopci novým rodičům, v obou případech to byly židovské rodiny ze státu New York.

Matka Amy byla obézní, nejistá, žárlivá a nemilující.

Matka Bethbyla atraktivní, plná radosti a lásky k dítěti.

Amynikdy nezapadla do rodinného prostředí, vyrůstala s emočními problémy. Už jako malá byla ukňouraná a vyžadovala stálou pozornost. Tyto vlastnosti jí vydržely až do dospělosti.

Bethvyrůstala v milující rodině a byla středem pozornosti od chvíle, kdy si ji přinesli domů. Beth se dostávalo všeho, přesto byla Beth problémovým dítětem a pořád plakala, stejně jako Amy. Jako dospělá byla protivná, neurotická a nesnášenlivá žena, stejně jako Amy (dle Hammer, Copeland, 2003).

Znovu si připomeňme tzv. výchovný (pedagogický) pesimismus …

vnit n determinace lidsk psychiky biologick1
Vnitřní determinace lidské psychiky –biologická

MOZEK a NERVOVÁ SOUSTAVA

J. Delgado: zastavil rozzuřeného býka v aréně pouhým zmáčknutím tlačítka, které aktivovalo elektroduv mozku zvířete.

Delgadopotlačil minimálním elektrickým impulsem v určité části mozku agresivní chování a proměnil rozzuřeného býka v beránka.

poj me se pod vat na mozek
Pojďme se podívat na mozek

Existuje úzká spojitost mezi mozkem

a prožívám a chováním.

Římský císař Caligula po zánětu mozku údajně zešílel, začal být neuvěřitelně krutý a agresivní.

Josef Mánes po horečnatém onemocnění, které zřejmě postihlo jeho nervovou soustavu, trpěl velkými bolestmi hlavy, jeho organismus byl vyčerpaný a choval se „podivně“.

eln front ln laloky
čelní (frontální) laloky
 • dirigent, generál, šéf

1928 Neurolog Tilney prohlásil, že celá lidská evoluce se má chápat jako „věk čelních laloků“

 • přijímají a koordinují informace z dalších laloků,
 • kontrola pohybu,
 • produkce řeči,
 • vyšší kognitivní funkce jako myšlení, emoce, paměť
 • sebereflexe, sebeuvědomění,
 • sídlo plánování, předvídání, záměrů

Pacient s onemocněním čelních laloků si uchovává schopnost pohybu, užívá jazyka, poznávání předmětů, pamatuje si nové informace, ale stejně jako armáda bez velitele se rozpadá, i poznávací funkce bez čelních laloků se začnou postupně rozpadat.

(Goldberg, 1994, s. 39).

slide20

temenní laloky:interpretace tělových pocitů

spánkové laloky: slyšení, porozumění jazyku, paměť a část emoční kontroly

týlní laloky: vzadu; vidění, vizuální percepce

s pecializace hemisf r1
specializace hemisfér
 • přerušenícorpus callosumposkytujeinformaci o roli a funkcích levé a pravé hemisféry
co to k o fungov n mozku
Co to říká o fungování mozku?
 • Je uvedený „seznam“ specializací hemisfér za všech okolností stále platný?
 • Názor neurochirurgů: „U velmi malých dětí je poškození pravé hemisféry doslova ničivé, zatímco důsledky poškození levé hemisféry jsou poměrně malé.“ U dospělých je to přesně naopak.

(Goldberg, 1994, s. 59).

Jak to vysvětlit?

zm ny aktivace mozku p i zvl d n kolu p esun zprava doleva
Změny aktivace mozku při zvládání úkolu – přesun zprava doleva

Experiment Bever-Chiarellihose zpracováním hudebních zkušeností

 • Muzikálně nerozvinutí lidé zpracovávají hudbu P hemisférou. Hudebníci však zpracovávají hudbu L hemisférou. => stará představa o vazbě na hudební informace na P hemisféru platí jenom omezeně.

Experiment A. Martina a kolegů se slovními a neslovními informacemi

 • Přesun aktivace zprava doleva
zm ny aktivace mozku p i nov ch podn tech a podn tech zn m ch
Změny aktivace mozku při nových podnětech a podnětech známých

Experiment A. Martina a kolegů se slovními a neslovními informacemi

 • Přesun aktivace zprava doleva. Vztah činnosti PH k novým informacím a LH k rutinám nezáleží na druhu činnosti, ale je obecný. (Goldberg, 2004, s. 66).
 • Platí pro symboly

(podle ortodoxní teorie by měly být zpracovávány LH)

 • pro tváře

(podle ortodoxní teorie by měly být zpracovávány PH)

neuroplasticita
Neuroplasticita

Neuroplasticita znamená, že lidský mozek dokáže proměňovat sebe sama.

Jestliže určité „součásti“ selžou, jiné části mozku někdy dokážou jejich úlohu převzít.

(Doidge, 2012)

v hody a nev hody neuroplasticity
Výhody a nevýhody neuroplasticity

Ta dobrá zpráva je, že mozek dokáže změnit vlastní strukturu a funkci prostřednictvím myšlení a aktivity.

Naše mozky jsou vynalézavé, ale také zranitelnější a citlivější na vnější vlivy.

„Plastický paradox“ – jakmile se v mozku objeví určitá změna a dobře se „zabydlí“, může zabránit výskytu jiných změn. Problém závislostí, rigidity chování atd.

shrnut d le it informace na z v r
Shrnutí – důležité informace na závěr

Psychický vývoj – co to je?

– na čem je závislý?

Psychický vývoj je proces postupné přeměny jednotlivých psychických funkcí i celé osobnosti.

Jeho průběh závisí na individuálně specifické interakci vrozených dispozic a komplexu různých vlivů prostředí.

(Vágnerová, 2010, s. 24-33)

Co je zrání a učení?

Proces zrání je předurčen genetickým programem. Projevuje se zákonitou posloupností určitých změn, které lze chápat jako stav připravenosti k dalšímu vývoji.

Učení tyto předpoklady dále rozvíjí.

(Vágnerová, 2010, s. 33-35)