dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jako ci kszta cenia na uniwersytecie warszawskim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Kształtowanie motywacji pracowników a proces zapewniania jakości kształcenia w Szkole Języków Obcych. Motywacja:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniu jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Dobre praktyki w zapewnianiu i doskonaleniujakości kształceniana Uniwersytecie Warszawskim Kształtowanie motywacji pracowników a proces zapewniania jakości kształcenia w Szkole Języków Obcych

  2. Motywacja: Stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania – wzbudzony potrzebą zespół procesów psychologicznych i fizjologicznych określających podłoże zachowań i ich zmian

  3. Jakość: • Pewien stopień doskonałości

  4. Jakość: • Pewien stopień doskonałości • Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi

  5. Jakość: • Pewien stopień doskonałości • Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi • Wszystko co można poprawić

  6. Jakość: • Pewien stopień doskonałości • Zgodność z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi • Wszystko co można poprawić • Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspakajania stwierdzonych i przewidywalnych potrzeb

  7. Jakość kształcenia: • Budowanie organizacyjnej zdolności odkrywania i przyswajania wiedzy w zakresie potrzeb edukacyjnych • Implementacja tej wiedzy do tworzenia mechanizmów pozwalających na spełnienie oczekiwań odbiorców usług edukacyjnych

  8. Kultura jakości w placówce edukacyjnej: • kształtuje zachowania projakościowe

  9. Kultura jakości w placówce edukacyjnej: • kształtuje zachowania projakościowe • pomaga zrozumieć misję i strategię

  10. Kultura jakości w placówce edukacyjnej: • kształtuje zachowania projakościowe • pomaga zrozumieć misję i strategię • wspomaga identyfikację z celami na rzecz jakości

  11. Kultura jakości w placówce edukacyjnej: • kształtuje zachowania projakościowe • pomaga zrozumieć misję i strategię • wspomaga identyfikację z celami na rzecz jakości • umożliwia zaangażowanie całej społeczności

  12. Kultura jakości w placówce edukacyjnej • Stałe doskonalenie • Myślenie systemowe • Zaangażowanie, współpraca i życzliwość

  13. Pierwsze kroki: • ustalenie celów

  14. Pierwsze kroki: • ustalenie celów • powołanie grup zadaniowych

  15. Pierwsze kroki: • ustalenie celów • powołanie grup zadaniowych: • szeroki i reprezentatywny udział pracowników

  16. Pierwsze kroki: • ustalenie celów • powołanie grup zadaniowych: • szeroki i reprezentatywny udział pracowników • osobiste zaangażowanie samych pracowników

  17. Pierwsze kroki: • ustalenie celów • powołanie grup zadaniowych: • szeroki i reprezentatywny udział pracowników • osobiste zaangażowanie samych pracowników • integrowanie pracowników

  18. Pierwsze kroki: • ustalenie celów • powołanie grup zadaniowych: • szeroki i reprezentatywny udział pracowników • osobiste zaangażowanie samych pracowników • integrowanie pracowników • praca merytoryczna nad określonymi problemami o dużym znaczeniu dla samych pracowników

  19. Ankieta przed 2007 • ok. 30 procent populacji • zmieniający się format • ogólne informacje • studenci nie informowani o wynikach

  20. Ankieta 2007 • objęcie ankietą wszystkich studentów • rozbicie wyników na poszczególne grupy (np. Zespoły Językowe, indywidualni nauczyciele)

  21. Ankieta 2007 • 10 pytań, w tym: • 9 zamkniętych: - np. ‘Czy lektor stosował wyraźne kryteria oceny pracy i osiągnięć wszystkich studentów?’ - odpowiedzi (‘zdecydowanie tak’, ‘raczej tak’, ‘raczej nie’, ‘zdecydowanie nie’); • pytanie otwarte

  22. Ankieta 2007 • 5480 ankiet • średnia w skali od 1 (zdecydowanie nie) do 4 (zdecydowanie tak) – 3,4939

  23. Ankieta 2007 • wyniki w rozbiciu na: • SzJO ogółem • Zespoły Językowe • poziomy • nauczyciele uwzględniając poszczególne pytania

  24. Ankieta 2007 • spotkania indywidualne z pracownikami: pasek z informacją o średniej za poszczególne pytania; średniej ze wszystkich pytań; podsumowanie informacji z pytania otwartego;

  25. Efekty Ankiety 2007: • ogólny obraz SzJO jako jednostki UW

  26. Efekty Ankiety 2007: • ogólny obraz SzJO jako jednostki UW • wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli

  27. Efekty Ankiety 2007: • ogólny obraz SzJO jako jednostki UW • wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli • wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia

  28. Efekty Ankiety 2007: • ogólny obraz SzJO jako jednostki UW • wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli • wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia • identyfikacja obszarów pracy dydaktycznej, które wymagają doskonalenia

  29. Efekty Ankiety 2007: • ogólny obraz SzJO jako jednostki UW • wgląd w ocenę zajęć poszczególnych nauczycieli • wgląd w kryteria, jakimi posługują się studenci oceniając zajęcia • identyfikacja obszarów pracy dydaktycznej, które wymagają doskonalenia • wnioski dotyczące ankiety

  30. Ankieta 2008 • Grupa Zadaniowa ds. Ankiety; • Zespół Zapewniania Jakości w SzJO (przedstawiciele Studentów i Doktorantów); • Biuro Jakości Kształcenia;

  31. Ankieta 2008 • nowy format; • nowa procedura (pieczęć SzJO, przekazywanie ankiet, większy udział Samorządu Studentów itp.)

  32. System Motywacyjny • Praca dydaktyczna • Rozwój własny • Zaangażowanie w pracę na rzecz SzJO i UW

  33. System Motywacyjny I. Praca dydaktyczna: I.1. Ankieta studencka (0-20 pkt.) I.2. Hospitacje (0-5-10 pkt.) I.3. Programy i materiały (0-10-20 pkt.)

  34. System Motywacyjny II. Rozwój własny: II.1. Udział w szkoleniach organizowanych przez SzJO (0-3-5 pkt.); II.2. Udział w zajęciach na zasadzie ‘peer observation’ (obserwacja koleżeńska) (0-3-5 pkt.);

  35. System Motywacyjny III. Zaangażowanie w pracę Zespołu, SzJO i UW: III.1. Udział w pracach grupy zadaniowej (0-3-5 pkt.); III.2. Praca organizacyjna na rzecz Zespołu, SzJO, UW (0-15 pkt.);

  36. Arkusz Osiągnięć Pracownika • sprzężony z Systemem Motywacyjnym; • Pracownicy wpisują osiągnięcia i składają Arkusz do 15 października za zakończony rok akademicki; • Kierownicy Zespołów (w porozumieniu z Dyrektorem) przyznają punkty wg. skali w Systemie Motywacyjnym;

  37. Dokonania: • Zewnętrzne: • Poprawa wizerunku SzJO

  38. Dokonania: • Zewnętrzne: • Poprawa wizerunku SzJO • Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW

  39. Dokonania: • Zewnętrzne: • Poprawa wizerunku SzJO • Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW • Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów

  40. Dokonania: • Zewnętrzne: • Poprawa wizerunku SzJO • Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW • Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów • Wewnętrzne: • Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk”

  41. Dokonania: • Zewnętrzne: • Poprawa wizerunku SzJO • Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW • Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów • Wewnętrzne: • Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk” • Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć

  42. Dokonania: • Zewnętrzne: • Poprawa wizerunku SzJO • Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW • Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów • Wewnętrzne: • Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk” • Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć • Stworzenie ram dla działalności projakościowej

  43. Dokonania: • Zewnętrzne: • Poprawa wizerunku SzJO • Podniesienie jakości kontaktów z władzami UW • Współpraca z Samorządem Studentów i Doktorantów • Wewnętrzne: • Określenie kategorii i kryteriów „dobrych praktyk” • Wprowadzenie przejrzystych kryteriów osiągnięć • Stworzenie ram dla działalności projakościowej • Zaangażowanie społeczności SzJO

  44. Problemy: • Jak przekonać pracowników do konieczności zmian?

  45. Problemy: • Jak przekonać pracowników do konieczności zmian? • Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom?

  46. Problemy: • Jak przekonać pracowników do konieczności zmian? • Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? • Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości?

  47. Problemy: • Jak przekonać pracowników do konieczności zmian? • Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? • Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości? • Jak zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości?

  48. Problemy: • Jak przekonać pracowników do konieczności zmian? • Jak przeciwdziałać lękom i uprzedzeniom? • Jak wspomóc identyfikowanie się z celami na rzecz jakości? • Jak zaangażować wszystkich pracowników w działania na rzecz jakości? • Jak premiować najlepszych pracowników?