Istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

ISTRAŽIVANJA MEĐU POPULACIJAMA POD POVEĆANIM RIZIKOM OD HIV-a I MEĐU OSOBAMA KOJE ŽIVE HIV-om. Dr sc med. Tanja Kne žević. Projekat Ministarstva zdravlja Srbije. Unapređenje nacionalnog odgovora na HIV/AIDS decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga. Organizacija rada na Projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nicholas-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om

ISTRAŽIVANJA MEĐU POPULACIJAMA POD POVEĆANIM RIZIKOM OD HIV-a I MEĐU OSOBAMA KOJE ŽIVE HIV-om

Dr sc med. Tanja Knežević


Projekat ministarstva zdravlja srbije
Projekat Ministarstva HIV-a zdravlja Srbije

Unapređenje nacionalnog odgovora na HIV/AIDS decentralizacijom ključnih zdravstvenih uslugaOsnovni ciljevi istra ivanja
Osnovni ciljevi istra HIV-a živanja

 • praćenje i procena kretanja HIV infekcije

 • praćenje prevalence HIV infekcije

 • praćenje i procena faktora rizika za dobijanje infekcije praktikovanjem rizičnih oblika ponašanja ;

 • formiranje nacionalnih pokazatelja obuhvata, ishoda i uticaja vezanih za HIV/AIDS u populacijama sa posebnim rizikom ;


Osnovi ciljevi istra ivanja
Osnovi ciljevi istraživanja HIV-a

 • procena efikasnosti , efektivnosti i adekvatnosti postojećih programa prevencije ;

 • identifikacije faktora koji utiču na stvaranje stigme i diskriminacije vezane za populacije pod povećanim rizikom za HIV infekciju odnosno za osobe koje žive sa HIV- om.


Glavni cilj istra ivanja
Glavni cilj istraživanja HIV-a

Unapređenje Nacionalnog odgovora

na HIV


Faze realizacije projekta
Faze realizacije Projekta HIV-a

 • I faza

  - definisanje protokola svakog pojedinačnog istraživanja

 • razvijanje istraživačkih instrumenata

 • uspostavljanje saradnje sa partnerskim institucijama ;


Faze realizacije projekta1
Faze realizacije Projekta HIV-a

 • II faza -terenski rad i sakupljanje podataka;

 • III faza -obrada podataka i izrada finalnog izveštaja.


Istra iva ke procedure
ISTRA HIV-a ŽIVAČKE PROCEDURE

 • Nacionalnom strategijim za borbu protiv HIV /AIDS-a ;

 • Sistemom i planom za monitoring i evaluaciji nacionalnog odgovora na HIV epidemiju ;

 • Nacionalnim preporukama i instrukcijama za sprovođenje istrađivanja

Istraživačke procedure,obrasci,protokoli i upitnici

su usklađeni sa :


Sadr aj istra ivanja
SADRŽAJ ISTRAŽIVANJA HIV-a

IProcena prevalencije HIV i virusne hepatitis C infekcije,

faktora rizika, rizičnog ponašanja i korišćenja usluga u

populaciji injektirajućih korisnika droga u Beogradu,

Novom Sadu i Nišu

IIStudija procene prevalence HIV-a i učestalosti ponašanja

povezanog sa rizikom za dobijanje HIV-a među muškarcima

koji imaju seks sa muškarcima u Beogradu i Novom Sadu


Istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om

III HIV-a Procena učestalosti javljanja HIV-a među komercijalnim

seksualnim radnicama/ima u Beogradu i analiza

njihovih rizičnih oblika ponašanja

IVIstraživanje rizičnih oblika ponašanja i faktora rizika

na HIV i druge polno prenosive infekcije među mladima

pripadnicima romske etničke pripadnosti


Istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om

V HIV-a Stavovi, znanje i rizično ponašanje mladih bez roditeljskog

staranja u Srbiji

VI Rizični oblici ponašanja i faktori rizika na HIV i druge

polno prenosive infekcije među zatvorenicima

VII Procena kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om


Istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om

Brza procena stanja i odgovor (RAR) na HIV/AIDS među posebno osetljivim mladima, UNICEF, 2002;

RAR među mladim Romima u 3 gradova Srbije (Beograd, Niš, Kragujevac), UNICEF, NVO SPM, 2004;

HIV/AIDS, Strateški marketing, 2004;

Kvalitativna studija faktora rizika na HIV među IKD i SR u Beogradu, Imperial College, UNDP/HPVPI, 2005;

Bio-bihejvioralna studija među IKD i SR u Beogradu, 2005;

MICS, UNICEF, Republički zavod za statistiku, 2005;

Narkotici u Srbiji, Strateški marketing, 2005;

Kvalitativna studija među PLHIV, Imperial College, UNDP/HPVPI, 2006;

Bihejvioralna studija među MSM u 5 gradova Srbije, NVO SPM, 2006;

Stigmatizacija, Strateški marketing, 2006;

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, Ministarstvo zdravlja, 2006;

Mentalno zdravlje i HIV, NVO IAN, 2007;

RAR na HIV/AIDS među mladima koji žive/rade na ulici i prodaju seks i/ili koriste PAS, UNICEF, NVO JAZAS, 2007.

ISTRAŽIVANJA HIV/AIDS OD 2000 GODINE


Istra ivanja me u populacijama pod pove anim rizikom od hiv a i me u osobama koje ive hiv om

BUDUĆE AKTIVNOSTI posebno osetljivim mladima, UNICEF, 2002;

 • Disiminacija informacije o istraživanjima

 • Uporedna analiza ovih istraživanja sa

 • drugim istraživanjima HIV /AIDS

 • koja su izvođenja u Srbiji

 • Priprema za sledeća istraživanja