budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia - PowerPoint PPT Presentation


 • 474 Views
 • Uploaded on

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia. Pengenalan Suasana pembelajaran di negara kita sekarang sudah jauh berubah . Kita berinteraksi dengan pelbagai latar budaya masyarakat . . Pembelajaran dalam bilik darjah pula mendedahkan murid kepada pola hubungan kepelbagaian kaum .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia' - nibal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia

BudayadanKepelbagaianKelompokdi Malaysia

Pengenalan

Suasanapembelajarandinegarakitasekarangsudahjauhberubah. Kita berinteraksidenganpelbagailatarbudayamasyarakat.

slide2

Pembelajarandalambilikdarjah pula mendedahkanmuridkepadapolahubungankepelbagaiankaum.

 • Pendedahankepadapelbagailatarbelakangmasyarakatmemerlukanparapendidikmengetahuikonsepbudayadi Malaysia sertakepelbagaiankelompoktersebutuntukmembentuk 1Malaysia seperti yang disarankanolehPemimpinnegara.
pengertian dan konsep budaya
PengertiandanKonsepBudaya
 • Budayamerangkumisetiapaspekkehidupanmasyarakattanpamengirakaum, bangsadan agama penganutnya.
 • Perkataan ‘budaya’berasaldaripadacantumanperkataan ‘Sanskrit’dan ‘Melayu’ yang membawapergertian: ‘KecergasanFikirandan Akal’.
 • Budayamemberimaksudseseorangindividuitumenggunakansegalakekuatankuasa, tenagadanpengaruhsemulajadibagimembantumenjanapemikiranmereka.
slide4

Budayamerupakankebolehanseseorangindividumenggunakankekuatan, tenagadanakalfikirankearahmeningkatkankecergasanakalfikiranbagimenanganisesuatupermasalahan.

 • Penyelesaian yang bolehditerimaolehsemuaanggotamasyarakatakanmenjadiamalanbersama.
 • Amalan yang diterimainiseterusnyadijadikanBudayadalamkehidupanmereka.
slide5

Kebudayaanjugaditakrifkansebagaikeseluruhancarahidupmasyarakat yang merangkumicarabertindak, berkelakuandanberfikir.

 • Kebudayaandapatdibahagikankepada2 bendaiaitu:

i. Kebendaan

ii. BukanKebendaan

slide6

Kebudayaanberbezadarisatumasyarakatkemasyarakat yang lain.

 • Namunbegitu, terdapatjugabeberapapersamaan yang wujuddalammasyarakatdarisegibahasa, objekkebendaan, amalan agama, sistemkekeluargaan, nilaikeseniandan lain-lain. PersamaaninidikenalisebagaiPolaKebudayaanSejagat.
slide7

Terdapat2 perananutamabagipembentukankebudayaanbaru yang bolehditerimaolehkomunitisetempat.

 • Tujuanutamanyaadalahuntukmembinaimejnegarakearahmewujudkankeperibadiansertaidentiti.
 • Budayajugamerupakansesuatu yang diwarisidarisatugenerasikegenerasi yang lain.
 • Namunbegitu, Budayaseringberubahmengikutperedaranmasa yang dapatditerimasecarakolektifolehmasyarakat.
slide8

MenurutNikSafiahHaji Abdul Karim,Budayaadalahtenagafikiran, usaharohaniataukuasa yang menggerakkanjiwa.

 • Hasratsertanilai yang diinginiitu pula seharusnyatidakbercanggahdengankehendakmasyarakatsecaraumumnyadanditerimasertadipersetujuiuntukdiamalkanbersama. NilaitersebutakanmembentukNormadalammasyarakat.
slide9

MenurutKamusDewan (2005), Budayaditakrifkansebagaikemajuanfikiran, akalbudi, caraberfikir, kelakuan, dll.

 • Budayajugadiklasifikasikansebagaisatucarahidup yang diamalkanolehkumpulantertentudanmeliputisistemsosial, susunanorganisasiekonomi, politik, agama, kepercayaan, adatresam, sikapdannilai.
slide10

Sementaraitu, dalam ‘Dictionary of Philosophy (1996), turutdijelaskanmaksudBudayasebagai:

‘The way of Philosophy (1996), ‘The way of life of people, including their attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of perception and habits of thought and activity’.

. Amalan yang dibentukiniakanmenentukanhalatujubersamadalammasyarakatberkenaan.

slide11

Prof. MohdTaibOsman (1988)memperlihatkanbudayasebagaisatuhimpunankelengkapanintelektualdankebendaan yang mampumemenuhikehendakbiologidankemasyarakatansertamenyesuaikandiridenganalamsekeliling.

 • SeloSoemardjandanSoelaimanSoemardi(1984),bersepakatbahawaBudayamerupakanalatpenghasilankaryaseni, rasa sertapenciptaandalamsesebuahmasyarakat.
slide12

MenurutE.D. Tylor (1947), Budayamerupakankeseluruhankompleks yang mengandungiilmupengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adatsertaamalankebiasaan yang lain.

 • Inimerujukkepadaperkataan‘Bourdieu’ yang membawamaksudsatuprosessosial yang membolehkanBudayadanstruktursosialsalingberinteraksi.
 • Nilaidalammasyarakatadalahterlalukompleks.
 • ProsesSosialisasiakanturutmembantumemperkembangBudaya yang terdiridaripadaLatarBangsadan Agama.
slide13

L.A. White (1956), menjelaskanbahawaBudayamerupakansatupolatingkahlaku, objek, alat, idea, sentimen, yang bergantungkepadasimbol-simbol.

 • TindakandanTingkahLakutersebutakanmenunjukkannilai yang diterimasecarabersamaolehsetiapindividu yang terdapatdalammasyarakat.
 • Kroeber & Kluckohn (1954), berpendapatbahawaBudayasebagaisebagaisatuEntiti yang mengandungipolaImplisitsertaEksplisittentangtingkahlaku yang diperolehdandiwariskanmelaluiSimbolsertaberbentukMaterial.
slide14

Malinowsky (1965), dalambukunya“A Scientific Theory of Culture”, mengkelaskanBudayasebagaisuatutindakbalasterhadapkeperluanmanusia.

 • Budayamerupakankeseluruhanaspekkemanusiaandarisegisejarah, kesusteraan, institusipolitik, muzik, lukisan, falsafah, dll.
 • Budayasecaraumumnyaadalahcaraataugayahidupsesebuahmasyarakatataubangsa.
slide15

Budayamerujukkepadasatucarahidup yang diamalkanolehkebanyakanorangtermasukpemikiran, nilaikepercayaan, pandangandantabiatberfikirseseorangdalammenghadapisesuatusituasi.

 • Budayajugabolehdikaitkandenganpengalamaninteraksisosialindividudenganmasyarakatsekelilingnya.
 • Budayaadalahhakmasyarakat yang akanmenentukanbentuktingkahlakumereka.
slide16

Dalamkontekspendidikansemasa, BudayadisekolahmerupakansebahagiandaripadaBudayamasyarakat.

 • Murid-muridakandididikuntukberbudayasebagaimana yang dikehendakiolehmasyarakat.
 • BudayadalammasyarakatjugaakanmempengaruhiBudayadisesebuahsekolah.
slide17

Adalahmenjaditanggungjawabmuriduntukmenerapkannilai-nilaipendidikan yang mempunyaiNilai MaterialdanBukan Material.

 • Guru seharusnyamerealisasikanhasratKementerianPelajaran Malaysia untukmelahirkanmurid yang bakalmemberikansumbangankepadapembangunanmasyarakattanpamenyalahiBudaya yang diterimabersama.
 • Dalamkepelbagaiankelompokmuriddi Malaysia, Budayameliputiaspeklokasi, pekerjaanibubapa, pendidikan, status ekonomi, sosial, keturunan, kuasapolitik, bangsa, bahasa, adatresam, kepercayaandanjantina.
slide18

Budayadalammasyarakatdikatakanmelibatkankeseluruhanaspek yang mengandungiunsurBudaya Rakyat Asal.

 • TerdapatUnsurBudayaAsingdarikaum lain yang sesuaidan yang tidakbercanggah, diterimadalamBudayamasyarakatdi Malaysia.
 • Budayamerupakanaspekkepunyaanbersama yang dikongsiolehsemuarakyat.
slide19

Budaya yang terdapatdalamsesuatukelompokmempunyaiciri-ciriberikut:

i. bolehdipelajari

ii. bolehdikongsi

iii. bersifatsejagat

iv. bolehdiwarisi

v. sentiasaberubah

vi. mempunyaiunsursimbolik

vii. mempunyaipandangansemesta

slide20

PemupukanKesedaranKebangsaandanKenegaraandalamkalanganmuridberasaskanciri-cirikerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.

 • Guru perlumenerapkannilaimurnidalammasyarakatsupayamerekakelakdapatmenyesuaikandiridenganBudayamasyarakat.
 • Kita perlumenyatukanpendudukberbilangetnik yang mempunyaiBudayaberlainandibawahsatubentukIdentitiNasional yang khusustetapidapatditerimaolehhampirsemuagolonganetnikdinegaraini.
slide21

Pengalamanpenjajahantelahmeninggalkanpelbagaikesanterhadapmasyarakatkita.Pengalamanpenjajahantelahmeninggalkanpelbagaikesanterhadapmasyarakatkita.

 • ‘IlmuKolonial’ telahmenciptahimpunanmaklumatdananalisismengenai‘Etnisiti’iaituEtnik.
 • MasalahPerhubungan yang timbuldikalanganEtnikadalahberpuncadaripadaInteraksiSosial yang tidakmesrasertakebudayaan yang berbeza-beza.
jenis dan demografi kelompok
JenisdanDemografiKelompok
 • KelompokSosialdidefinisikansebagaiduaindividuataulebih, yang berinteraksi, salingbergantungdansalingbergabunguntukmencapaisasarantertentu.
 • Kelompokbersifat: FormaldanTidak Formal
 • Kelompok Formalmerujukkepadakelompok yang ditentukanolehStrukturOrganisasisertaPengkhususanTugas(Division of Labour)untukmencapaiobjektifOrganisasi.
slide23

KlasifikasiKelompokdalamsesuatumasyarakatdapatdiklasifikasikankepadabeberapakumpulan:

i. KelompokTugas:

Bersama-samamenyelesaikansesuatutugas.

ii. KelompokKepentingan:

Individubekerjasamauntukmencapaisasarankhusus.

iii. KelompokPersahabatan:

Kelompok yang ditetapkansecarabersama-samakeranamemilikisatuataulebihsifat yang sama.

slide24

Alasanoranguntuksalingbergantungdanbergabungdalamkelompokadalahsepertiberikut:

i. Keamanan

ii. Status

iii. HargaDiri

iv. Afiliasi: (DapatmemenuhikeperluanSosial).

v. Kekuatan

vi. PencapaianTujuan

slide25

PengelasanKelompokRasdalammasyarakat pula bolehdilihatkepadabeberapabahagianseperti:-

i. Caucasoid- (Orang-OrangEropah)

ii. Negroid- (Orang-OrangKulitHitam)

iii. Mongoloid- (Orang-Orang Asia)

iv. American Indian-(OrangAsliAmerika)

v. Austroloid-(OrangAsli Australia)

slide26

Antarapermasalahan yang dikenalpastitelahdiringkassepertiberikut:-

i. PerbezaanPencapaian

ii. JurangSosial

iii. Monopoli

iv. Budaya

iv. PengekalanIdentiti

v. Prasangka

vi. Ethnocentrisme

vii. Stereotaip

slide27

Pengelompokanmasyarakatinijugabolehdibincangkansecarabersamadengan ‘Demografi’.

 • AchilleGuillard (1885), pertamamenggunakanistillah ‘Demografi’ inidalamkaryanya yang berjudul‘Elements of Human Statistics or Comparative Demography’.
 • Kata‘Demografi’berasaldaribahasaYunani‘demos’bermaksudpendudukdisesuatukawasan.
 • ‘Grafein’ pula bermaksudmenulistentangsesuatuperkara.
slide28

DemografiKelompokmerupakananalisastatistikterhadapjumlahdankomposisipendudukdisesuatukawasan.DemografiKelompokmerupakananalisastatistikterhadapjumlahdankomposisipendudukdisesuatukawasan.

 • KajianSaintifikdanStatistikalmeliputisoalFertiliti(kelahiran), Mortaliti (Kematian), PerkahwinansertaImigrasidanbagaimanakomponeniniberubahmengikutmasasertamempengaruhisaizdantaburanpendudukmanusia.
slide29

DemografiKelompokdiMalaysia pula terdiridaripadapelbagaibangsadan agama.

 • GolonganBumiputera Malaysia terdiridaripadapelbagaikaumsepertiMelayu, sukukaumetnikdi Sabah sertasukukaumetnikdi Sarawak.
 • Masyarakatdi Malaysia bolehdiklasifikasikankepadapelbagaibangsadankelompokiaituMelayu (54%), Cina (25%), India (7%), Sukukaumetnikdi Sabah dan Sarawak ialahsebanyak (14%).
slide30

Pendudukutama Malaysia adalahakibatpembentukanMasyarakatMajmuk.

 • MasyarakatMajmukterdiridaripadaetnikMelayu, Cina, India, OrangAslidanSukuKaumdi Sabah dan Sarawak.
 • PendudukAsalatauMelayu yang mendiamialamMelayuinitelahmembinaasasperadaban yang mantapsebelumbertembungdanmelaluiProsesDifusiBudaya.(MenerimaBudayaorang lain kedalamBudayasendiri).
 • Peradaban Islam sertaPeradaban India amatmempengaruhipembangunanperadabanMelayudi Asia Tenggara.
slide31

Di Sabah,terdapatkira-kira23 sukukaumetnikmanakaladiSarawakterdapatkira-kira17 sukukaumetnikyang menetapdisini.

 • Terdapatkira-kira46 SukuKaumetnik yang terdapatdi Malaysia.
 • Pada tahun2006, terdapatjumlahorangAsliseramai 141, 230 orang. EkonomiorangAslimasihlagiberasaskanpertaniandansaradiri.
slide32

Malaysia meletakkanPerpaduanNasionalsebagaimatlamatakhirnya.

 • Matlamatakhirprosespenyatuaniniialahterbentuknyasatu ‘Bangsa Malaysia’ yang terdiridaripadasatumasyarakatberbilangetnik yang bersatupadu, sejahteradanmempunyaiidentitinasionaltersendiri.
 • Prosesperpaduannegaradalamkalangannegara yang berbilangetnikdiwakiliolehpartipolitiketnikmasing-masing.
 • Merekamengamalkanbudaya, agama, bahasadanorientasipemikiranmasing-masing.
slide33

Perbezaaninilahdikatakansebagaipenghalangkepadamasalahdalamprosespenyatuan, perpaduandanpembinaanbangsa Malaysia.

 • TeoriHubunganKaummerupakanteori yang terdapatdalammenyatupadukanmasyarakat Malaysia danmembentukhubunganataukepelbagaiankaum.
slide34

Peringkatprosesseterusnyadinamakan: Sergresi.

 • Hubungan yang bersifatPemisahanantaraetnikdalamsebuahnegarasepertipemisahankawasantempattinggal, sistempersekolahan, pengangkutandankemudahanawam.
 • Akomodasiadalahsatukeadaan yang manakelompok yang berkonflikbersetujuuntukmenghentikankonflikapabilaadanyainteraksisecaraaman.
slide35

MasyarakatMajmukhidupberdekatan, salingbekerjasamatetapitidakbersatupadu. Merekahidupsecaraharmonidanmenghormatiantarasatusama lain. (Furnival, 1949).

 • Prosesiniberlakuapabilaetnik-etnikmenyedaritentangkepentingannormadannilaimerekaantarasatusama lain, namunmerekatetapmempertahankanBudayahidupmasing-masing.
slide36

Institusi-Institusitertentusepertiekonomidanpendidikansalingbergantunganantarasatusama lain. Contohnya, negaraSwitzerland.

 • Negara SwitzerlandmempunyaihubunganetnikbersifatAkomodasi, dimanaetnik-etnikdidalamnyasepertiEtnikJerman, PeranchisdanItalisalingmembuatpenyesuaianantarasatusama lain danhidupdalamkeadaanaman.
slide37

Akulturasi pula merupakansatuproses yang kadangkaladikenalisebagaiAsimilasiBudaya yang terjadiapabilamanusiadalamKumpulan Minoritimenerimanorma, nilaidanpola-polatingkah-lakudanBudayadariGolonganMajoriti.

 • Prosesinimerupakanprosesmeminjamdanmenerimaunsur-unsurBudayagolonganMajoriti, tanpamengubahunsur-unsurBudayaAsal.

AsimilasiadalahProsesPercantumandanPenyatuanantarakelompokdanindividu yang berlainankebudayaandanidentitisupayawujudsatukelompok yang mempunyaiidentiti yang sama.

slide38

AmalgamasiBudayamerupakansatuproses yang terjadiapabilaBudayadanRasbercampuruntukmembentukjenis-jenisBudayadanRas yang baru.

 • Cara utamauntukmenentukanProsesAmalgamasiterjadiialahPerkahwinanCampurantaraEtnikdanRas.
 • PerbezaanSosio-Ekonomi, Budaya, Segregasi, PemisahanFizikal, Agama, DasarKerajaan,dllturutmenjadifaktorpenghalangketara.
slide39

PelbagaiusahaSosialdanKebudayaanturutdiadakanolehkerajaanbagimencapaimatlamatpembentukanBudayaini.PelbagaiusahaSosialdanKebudayaanturutdiadakanolehkerajaanbagimencapaimatlamatpembentukanBudayaini.

 • PelbagaiusahasosialdanKebudayaanturutdiadakanolehkerajaanbagimencapaimatlamatpembentukanBudayaini.
 • AntaranyamemperkenalkanKonsepKebudayaanNasional.
 • PenggunaanBahasaMelayusebagaiBahasaRasmidalamSistemPendidikanKebangsaantelahdiakuidanditerimaolehsemualapisanmasyarakat.
slide40

Peristiwa 13 Mei 1969 telahmenjejaskanhubunganantaraetnik.

 • Kemajuanekonomisahajatidakmemadaitanpapembangunanekonomi yang seimbang.
 • KementerianPelajaranperlubertanggungjawabmemupuksemangatperpaduansejakdaribangkusekolahlagi.
 • MuridperludiberikankesedarantentangkepentinganmemahamihubunganEtnik.
slide41

. Antarausaha yang telahdijalankankearahmemupukPerpaduanNasional yang telahdijalankanolehkerajaanadalah:

i. PenubuhanJabatanPerpaduan Negara

ii. Rukun Negara

iii. DasarEkonomiBaru

iv. DasarPendidikanKebangsaan

v. DasarKebudayaanKebangsaan

slide42

vi. GabunganParti-PartiPolitik.

 • vii. Integrasiantara Wilayah.
 • viii. IntegrasiSemenanjung Malaysia dengan Sabah/Sarawak.

Usaha kerajaan(Top-Down)sahajatidakmemadaitetapimestidigenapkandenganusaha yang berbentuk(bottom-up)menerusikerjasamadansumbangandaripadasektorswasta, sektorkomunitidansemuapartipolitik.

slide43

HubunganantaraKumpulan KelasSosial yang berbezasepertiKelasAtasan, KelasMenengahsertaKelasBawahanperluditingkatkan.

 • HubunganEtnikmerupakansatuciripenting yang mencorakkanSistemSosialdi Malaysia.
 • WalaupuntahapPerpaduanNasionaldinegarakitasukardiukur, Malaysia berjayamewujudkanhubunganetnik yang harmonis.
slide44

Abdul RahmanEmbong (2001), menjelaskanbahawabangsa yang terdiridaripadasemuakaumdi Malaysia yang terbentukdalamsejarahdanmempunyaiperasaansebangsadengannamaKolektif(Bangsa Malaysia) yang samasertaberkongsiwilayah, ekonomi, Budayadannasibmasadepandenganrupabangsa yang sepunya.

slide45

Pembinaan Negara Bangsa(Nation Building)

melibatkansatuproses yang panjangdanmerupakansatukeperluanbagi Malaysia.

. Pembinaan Negara Bangsa(Nation Building)memerlukanpenyertaanmenyeluruhsetiapanggotamasyarakatdanpenglibatansepenuhnyajenterakerajaan.

. SatuNilaidikongsibersamaperludiwujudkandandihargaiolehseluruhwarganegara Malaysia.