Ministerului muncii protec iei sociale i familiei
Download
1 / 11

Ministerului Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Plan de activitate 2012. Domenii de competență. Asistența socială Asigurări sociale Munca, ocuparea forţei de muncă şi migraţia de muncă Politici de gen Politici demografice Parteneriatul social Educație și cercetare.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministerului Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei' - nhung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Domenii de competen
Domenii de competență

 • Asistența socială

 • Asigurări sociale

 • Munca, ocuparea forţei de muncă şi migraţia de muncă

 • Politici de gen

 • Politici demografice

 • Parteneriatul social

  • Educație și cercetare


1 asisten a social
1. Asistența socială

 • Creşterea calităţii vieţii familiilor, reducerea sărăciei, inegalităţii şi inechităţii în societate:

  • sistem nou de evidență și distribuire a ajutoarelor umanitare;

 • Susţinerea grupurilor vulnerabile şi a persoanelor cu venituri mici:

  • cuantumul indemnizației la nașterea copilului • prestații sociale pentru familiile cu copii, pentru copii în situații dificile, precum și a copiilor a căror părinți sînt plecați la muncă peste hotare • evaluarea psiho-sociale a solicitanţilor la adopţie • familiile defavorizate • programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015;

 • Eliminarea ineficienţelor în sistemul de protecţie socială:

  • sistemului informațional automatizat în domeniul protecției sociale • legea cu privire la ajutorul social • acordul privind protecția socială • ocrotirea sănătății cetățenilor ce au suferit în urma catastrofei de la Cernobîl • cazarea în instituții sociale • instituțiile sociale rezidențiale pentru persoane în etate • regulamentul pentru internatul psihoneurologic • regulamentul pentru serviciul de îngrijire socială • centrul de plasament temporar pentru persoane în etate • centrul de zi pentru persoane în etate și cu dizabilități;

 • Asigurarea accesului populaţiei la servicii sociale de calitate:

  • acreditarea prestatorilor de servicii sociale • regulamentul și standarde minime de calitate pentru serviciul casă comunitară pentru copii în situații de risc • centrul de asistență a familiei și copilului • accesul pentru adulți cu dizabilități și în etate la servicii sociale de calitate • managementul de caz a beneficiarilor de asistență socială • rețeaua de prestatori de servicii sociale • dezvoltarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor subordonate;

 • Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi:

  • standardele europene • strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013) • compensațiile pentru călătorii în transport.


2 asigur ri sociale
2. Asigurări sociale

 • Sporirea nivelului de protecţie socială a persoanelor asigurate:

  • indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor asigurări de stat • calcularea cuantumului pensiei pentru toate categoriile în baza acumulărilor contribuțiilor de asigurări sociale • trecerea graduală la sistemul cumulativ de pensii;

 • Asigurarea durabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale:

  • tipuri de riscuri asigurare și cota-parte de asigurări pentru fiecare risc • eliminarea cheltuielilor care nu sînt prestații de asigurări sociale (ex. indemnizația unică la naștere);

  iii. Respectarea principiului contributivității la plata pensiilor pentru persoanele care activează în condiții foarte nocive și foarte grele de muncă:

  • sistem de pensii ”suplimentare ”(privat, profesional, pentru persoanele care activează în condiții nocive de muncă etc) • asigurări sociale pentru accidente de muncă și boli prefesionale;

 • Asigurarea unui cadru de garanţii sociale pentru lucrătorii migranţi originari din Republica Moldova:

  • Acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale cu Polonia, Belgia, Lituania, Ungaria şi Letonia.


3 munca ocuparea for ei de munc i migra ia de munc
3. Munca, ocuparea forţei de muncă şi migraţia de muncă

i.Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul muncii pentru asigurarea unui echilibru între drepturile şi interesele angajatorilor şi salariaţilor:

• flexibilizarea legislației muncii • Migrația de muncă • racordarea legislației naționale la directivele UE;

ii. Perfecţionarea continuă a sistemului de salarizare din economia naţională:

• noul sistem de salarizare a funcționarilor • protecției sociale a salariaților cu retribuție mică din sectorul bugetar • cunatumul minim al salariului în sectorul real • practica achitării salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”;

iii. Asigurarea condiţiilor complete şi productive de angajare şi de muncă decentă pentru toţi:

• minimul de existență • completarea Strategiei naționale cu privire la ocuparea forței de muncă din 2007 • proiect de lege privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă • planul de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă în 2013 • propunerea de politici publice cu privire la ”ocuparea informală” • propunerea de politici publice privind situația tinerilor pe piața de muncă • planul de acțiuni cu privire la forța de muncă • stragtegia națională cu privire la politicile de ocupare a forței de muncp (2007-2015);

 • Consolidarea sistemului naţional de management al migraţiei, asigurarea condiţiilor pentru migraţia legală şi îmbunătăţirea statutului social al lucrătorilor migranţi:

  • acorduri bilaterale (Rusia) • Parteneriatului pentru Mivilitate RM-UE • colectarea datelor ”profilul migrațional extins” • promovarea migrației circulare/sezoniere • Forumul Global pentru Migrație și Dezvoltare;

 • Facilitarea reintegrării lucrătorilor migranţi reîntorşi în ţară.


4 politici de gen
4. Politici de gen

 • Implementarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015:

  •Ajustarea cadrului legal-normativ naţional la Legea cu privire la asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi din 2006 • Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015;

 • Implementarea Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (SNR):

  • Strategia Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane • servicii sociale adresate victimelor violenței în familie și agresorilor • incluziunea socială a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA • egalitate între femei și bărbați • prevenirii și combaterii violenței în familie • asistență și protecție socială pentru persoanele afectate de TB/HIV.


5 politici demografice
5. Politici demografice

 • Redresarea consecventă a problemelor demografice în vederea diminuării declinului demografic şi crearea condiţiilor pentru creşterea cantitativă şi calitativă a populaţiei, realizîndu-se conexiunea dintre starea de securitate demografică şi cea economică şi socială în scopul dezvoltării:

  • Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025) • ghidul de parcurs pentru Republica Moldova privind îmbătrînirea demografică • activitățile Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare • mecanism unic de elaborare a prognozelor demografice şi utilizarea plenară a acestora în programele de dezvoltare şi planificare.


6 parteneriatul social
6. Parteneriatul social

 • Dezvoltarea parteneriatului social la nivel naţional, la nivel de ramură şi la nivel teritorial:

  • proiectul Convenţiei colective (nivel naţional);

  ii. Implicarea activă a partenerilor sociali în elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul muncii şi cel social-economic:

  • consultări tripartite între partenerii sociali .


Educa ie i cercetare
Educație și cercetare

 • Asigurarea accesului echitabil al populaţiei la studii de formare profesională şi de formare profesională continuă:

  • planurile de înmatriculare în anul 2012 în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior • elaborarea legii cu privire la profesii şi calificări • dezvoltarea profesională a colaboratorilor ministerului.


Statistic general
Statistică generală

 • 7 domenii de competență

 • 20 obiective

 • 68 acțiuni

 • 134 sub-acțiuni

 • 130 indicatori de rezultat

 • 56 acte normative existente

 • 4 proiecte în colaborare cu donatorii

 • 4 programe la nivel internațional