1 / 25

GIS ja kartograafia kutsehariduses

GIS ja kartograafia kutsehariduses. Ain Jõgi pedagoog – metoodik hüdrotehnika insener Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool. Kutseharidus aastast 1925 Hetkel järgmised valdkonnad (600 õpilast) Toitlustus Arvutid Rasketehnika Ehitus Maamõõtmine.

nguyet
Download Presentation

GIS ja kartograafia kutsehariduses

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GIS ja kartograafia kutsehariduses Ain Jõgi pedagoog – metoodik hüdrotehnika insener Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

 2. Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool • Kutseharidus aastast 1925 • Hetkel järgmised valdkonnad (600 õpilast) • Toitlustus • Arvutid • Rasketehnika • Ehitus Maamõõtmine Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 3. Maamõõtmine • Vastuvõtt aastast 1994 • Eestis otsiti kooli, kus hakataks õpetama maareformi elluviimiseks vajalikke mõõdistajaid • Kehtna oli ainuke sooviavaldaja, otsus tugines kogemusele maaparandajate koolitajana, kelle õppekavas oli suur tähtsus mõõdistamisel Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 4. Maamõõtmine • 1995 – 1997 Phare programm VET (Vocational Educational Training) • Vajalik tehnika: elektrontahhümeetrid, GPS seadmed Ashtec Z-12 • Vajalik tarkvara AutoCAD, ArcView • Kaasnes vajalik täiendkoolitus Eestis ja Soomes • Antud vallas siis ümmarguselt 15 aastane kogemus Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 5. GPS mõõdistamine 1996 Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 6. Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 7. Nüüd Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 8. Õpilased • 220 lõpetajat • Võimalikud töökohad kõigis valdkonnaga seotud ettevõtetes, palju omavalitsustes erinevate spetsialistidena • Hetkel palju täiskasvanud ümber õppijaid, kelledest kõrgharidusega 10- 20 % • Palju kellel kõrgharidus pooleli • Riiklik tellimus 25 õpilast Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 9. Täiendkoolitus • Aasta käive ca 400 000 EEK • Õppureid ca 120 aastas • ESF programm „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” • Koostöö Eesti Geodeetide Ühinguga • Peamised teemad – ehitusmõõdistamine ja märkimine, GPS ja ka GIS • Koolituse kestus 3 – 5 päeva Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 10. Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 – 2013“ Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 11. Haridus- ja teadusministri määrus vastu võetud 14.03.2008 nr 19 Maamõõtmise riiklik õppekava Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 12. Moodulid Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 13. Geoinfosüsteemid Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 14. Kartograafia Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 15. Kirjanduse analüüs Olulised punktid: • Kõigile kättesaadav • Eesti keelne • Õpikud! Tulemus: http://www.ekk.edu.ee/programmid/programm-kutsehariduse-sisuline-arendamine/oppematerjalid Mille põhjal kuulutati välja riigihange õppekava elluviimiseks vajalike materjalide valmistamiseks Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 16. GIS ja kartograafia alused • Riigihanke võitis AlphaGIS • Autorid – Ranel Suurna ja EveliSisas • Retsensent – Ain Jõgi Probleem – ei osaleta riigihankel, ei ole õpikute kirjutajaid! Paljud hanked luhtuvad, näiteks samas hankes oli ka satelliitmõõdistamine (GPS) ja laserskaneerimine Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 17. Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 18. GIS ja kartograafia alused • http://www.ekk.edu.ee/programmid/programm-kutsehariduse-sisuline-arendamine/oppematerjalid • Kõigile vabalt alla laetav Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 19. GIS ja kartograafia alused Alla laetav kolmes osas: • Õpik (loengukonspekt) „GIS ja kartograafia alused“ - pdf • Praktilised harjutused - pdf • Algandmed (failid) harjutusülesanneteks - ArcGIS põhine Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 20. Näited Ülesanded 1. Mõeldes oma kodu/kooli ümbrusele, tee nimekiri diskreetsetest objektidest. Milliseid objekte on raske diskreetsetena ette kujutada? 2. Koosta ja esita kas suuliselt või kirjalikult temaatilise kaardi kujunduse analüüs. Hinda, kas kaardile kantud informatsioon on loetav ning lõppkasutajale arusaadav. Oma töö käigus püüa saada vastused allolevatelt loetletud küsimustele: a. Kaardi nimetus, koostaja, väljaandmise aeg; b. Millist tüüpi temaatilise kaardiga on tegu; c. Kirjelda kaardi kompositsiooni (värvide valik, tekstid jt); d. Mis kaardi juures meeldib/ei meeldi. põhjenda oma arvamust ning mida teeksid ise teisiti; e. Anna omapoolne lõplik hinnang 10-palli süsteemis. Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 21. Näited • Praktiliste ülesannete jaoks detailsed juhtnöörid • Koostatud töövihikuna Leidke, kui suur on Otepää Looduspargi pindala, mis jääb Otepää valda. Selle jaoks saate kasutada tööriistaribal Toolsolevat Identifynuppu või vaadates loodud kihi atribuutide tabelis vastava veeru väärtusi. Otepää vallas asuva Otepää Looduspargi pindala on: ……………………………………… Salvestage kaardidokument ja sulgege ArcMap. Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 22. Näited • Praktiliste ülesannete jaoks detailsed juhtnöörid • Koostatud töövihikuna Leidke, kui suur on Otepää Looduspargi pindala, mis jääb Otepää valda. Selle jaoks saate kasutada tööriistaribal Toolsolevat Identifynuppu või vaadates loodud kihi atribuutide tabelis vastava veeru väärtusi. Otepää vallas asuva Otepää Looduspargi pindala on: ……………………………………… Salvestage kaardidokument ja sulgege ArcMap. Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 23. Oluline • Kodumaised näited • Maa-ameti WMS teenuse õpetus • Sageli koolitajad ja tarkvara juhendite tootjad-koolitajad kasutavad mugavuse pärast tarkvara tootja valmis näiteid ja algandmeid Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 24. Valdkonna areng • Hetkel pooleli riigihankega õppekorpuse ehitus-remont • Ettevalmistatud valdkonna seadmete riigihange • Seadmete soetamise finantseerimise vahe 15 aastat ja vahendid „euro“ projektidest • Mis saab kaugemas perspektiivis? Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

 25. Tänan! Ain Jõgi - Rahvusraamatukogu - GIS päev

More Related