Minimálne požiadavky na personálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení - PowerPoint PPT Presentation

nevin
minim lne po iadavky na person lno technick zabezpe enie zdravotn ckych zariaden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minimálne požiadavky na personálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minimálne požiadavky na personálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
173 Views
Download Presentation

Minimálne požiadavky na personálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Minimálne požiadavky na personálno-technické zabezpečenie zdravotníckych zariadení Boris Pekárek

 2. Vestník MZ SR čiastka: 32-51/2008- 28.10.2008 44. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

 3. - Jednotlivé funkčné priestory ambulantného zariadenia utvárajú prevádzkovo ucelený celok. - Musia mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožniť pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciu, rampou alebo výťahom....

 4. -Skladv ambulantných zariadeniach možno nahradiť vhodnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých a znečistených materiálov. - V ambulantných zariadeniach sa vyčleňuje vhodný priestor s výlevkou s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody na uloženie upratovacích a dezinfekčných potrieb.

 5. - Čakáreň priamo naväzuje na prípravovňu alebo vyšetrovňu. - Minimálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii a vyšetrovni sú 24oC a v čakárni 20oC. - Maximálne teploty vzduchu v prípravovni, ambulancii, vyšetrovni a čakárňach nesmú prekročiť 30oC. - Relatívna vlhkosť vzduchu má byť 30-50%.

 6. - Výškaprevádzkových miestností má byť 3m. V prípade ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, možno pripustiť nižšiu výšku, najmenej však 2,5m. - Steny miestností majú byť svetlé. - Kde je možnosť priameho znečistenia stien musí byť umývateľný povrch stien najmenej do výšky 180cm .

 7. - Podlaha má byť ľahko umývateľná, dekontaminovateľná, má odolávať umývaniu namokro, chemickým a mechanickým vplyvom, nesmie podporovať vznik statickej elektriny. - Nábytok a ostatné zariaďovacie predmety v čakárni a na pracovisku musia mať ľahko umývateľnú a dekontamitovateľnú povrchovú úpravu.

 8. - Musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitným predpisom. - Použité ostré pomôcky sa odkladajú do špeciálne nepriepustných, trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. - Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore.

 9. - V ambulancii, vyšetrovni, prípravovni a zákrokovni musí byť k dispozícii tečúca zdravotne bezchybná studená pitná voda a teplá úžitková voda. - Odpadové vody majú byť odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom. - Toalety musia byť vybavené umývadlom s prívodom studenej pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Dvere otvárateľné smerom von a najmenej jedna záchodová kabína musí byť prístupná pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 10. - Pracovisko musí mať zriadený vhodne odčlenený, dostatočne odvetranýpriestor na občerstvenie a na prezlečenie personálu vybavený umývadlomalebo drezom. Tento priestor môže byť spoločný pre viaceré pracoviská. - Každý poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti musí zabezpečiť pracovisko informačno - komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

 11. Ambulancia: l. Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti: a/ ambulancia 15m2, b/ prípravovňa (ak je zriadená) 12m2, c/ čakáreň 8m2, d/ toalety pre pacientov 2m2, e/ toaleta pre personál 2m2, f/ denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie, g/ priestor s výlevkou pre upratovačku.

 12. Ambulancia: 2. Základné vecné a prístrojové vybavenie ambulantných zariadení všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti ......... nástenný teplomer,.... ,poháriky na vodu na jednorazové použitie,.......,uzamykateľná kartotečná skriňa aj skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,...., chladnička na liečivá,.... ,infúzny stojan,.. ,najmenej 3 stoličky v čakárni,.. 3. 4. Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovane použiteľného inštrumentácia musia byť okrem umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje. 5. 6.

 13. Ambulancia: 7. Resuscitačný set musí mať každá ambulancia 8. Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje predpísané lieky a infúzne roztoky.

 14. Gastroenterologická ambulancia l. Personálne zabezpečenie tvoria a)lekár so špecializáciou špecializačnom odbore gastroenterológia b)sestra alebo sestra s certifikátom endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch alebo sestra so špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

 15. Gastroenterologická ambulancia 2.Materiálno – technické vybavenie tvoria a) základné priestorové - ako v spoločných ustanovaniach,ale je potrebná prípravovňa vybavená zariadením na manuálnu dekontamináciu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopov, umývadlom, drezom a germicídnym žiaričom, b)základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ako je dané v spoločných ustanovaniach

 16. Gastroenterologická ambulancia 2.Materiálno – technické vybavenie tvoria: c) ďalšie vybavenie: 1.flexibilný gastroskop, 2.flexibilný kolonoskop, 3.elektrochirurgická jednotka k endoskopom, 4.germicídny žiarič, 5.zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k endoskopom, 6.rigídny rektoskop/ anoskop,

 17. Gastroenterologická ambulancia 2.Materiálno – technické vybavenie tvoria: c) ďalšie vybavenie: 7. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte elektrokoaguláciou a opichmi, sklerotizáciou, odstraňovanie polypov tráviaceho traktu a na odstraňovanie cudzích telies, 8.ultrazvuková čistiaca vaňa s preplachom pre flexibilné endoskopy- ZMENA!

 18. Vestník MZSR 2009, čiastka 33-39, str.25741. VÝNOS MZSR z 10.08.2009, ktorým sa mení a dopĺňa doteraz citovaný výnos takto: 8. ultrazvuková čistička príslušenstva endoskopov a umývací a dezinfekčný automat na flexibilné endoskopy

 19. U detského gastroenterológa nie je povinné prístrojové vybavenie uvedené v písmene c) ak uvedené vybavenie ambulancia nemá, musí mať zabezpečené gastrointestinálne vyšetrenia na inom pracovisku. Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastnú elektrochirurgickú jednotku k endoskopom, musí mať zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku. Ak gastroenterologická ambulancia nemá vlastný sonogratický prístroj pre abdominálnu sonografiu s rektálnou sondou, musí mať zabezpečený prístup k danému zariadeniu na inom pracovisku.

 20. Ďakujem za pozornosť