slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
นโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ PowerPoint Presentation
Download Presentation
นโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

นโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

นโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ. โดย ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'นโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ' - neville


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

นโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ

โดย ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การฝึกอบรมหลักสูตร

“พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะรัฐมนตรี”

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2549 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

slide2

ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

กรอบการนำเสนอ

 • แนวคิดกระบวนทรรศน์ใหม่ของการวางแผน
 • สาระสำคัญของแผนฯ 10
 • การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 1

ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ

 • ภาพรวมระบบการติดตามประเมินผล
 • ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ
 • การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระยะแผนฯ 10 กับดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข
slide4

กระบวนทรรศน์ใหม่การพัฒนาประเทศกระบวนทรรศน์ใหม่การพัฒนาประเทศ

แผนฯ 9 2545-49

แผนฯ 102550-54

แผนฯ 82540-44

 • อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง
 • เน้นการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • เริ่มต้นนวัตกรรมทางความคิด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
 • สานต่อกระบวนทรรศน์ การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
 • ยึดกระบวนการ พัฒนาต่อเนื่อง จากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม
 • เน้นสังคมเข้มแข็งมีดุลยภาพเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีภูมิ-ปัญญาและการเรียนรู้ รวมทั้งความสมานฉันท์ และเอื้ออาทร
 • มุ่งให้คนมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 • มุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 • มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย

วางรากฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

เครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

สร้าง/ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม

slide5

กระบวนการจัดทำแผนฯ 10

ยกร่างรายละเอียด ยุทธศาสตร์ฯ

อนุมัติและ ประกาศใช้ แผนฯ 10

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ร่วมระดมความคิดจัดทำแผนฯ 10 อย่างกว้างขวาง

ร่วมสร้างวิสัยทัศน์

กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

ประมวลแนวคิด

ประเมินผล

แผนฯ 9

สถานะของ

ประเทศ

วิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลง

บริบทโลก

วิเคราะห์ 3 ทุน เศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรฯ

ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย

slide6

ศตวรรษแห่งเอเชีย

การเคลื่อนย้ายอย่าง

เสรีของสินค้า เงินทุน

เทคโนโลยี

ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก

สังคม

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การเคลื่อนย้ายคนเสรี

 • ยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันฐานทรัพยากร รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์
 • ปรับรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก

ภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ ระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพ

เคลื่อนย้ายแรงงานมีความรู้/ผู้ประกอบการมากขึ้น

 • มาตรการกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 • เตรียมมาตรการรองรับการเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อการปรับตัวของประเทศ

 • ดำเนินนโยบายการค้าเชิงรุก
 • ธุรกิจต้องปรับตัวแข่งขันได้
 • ยกระดับการกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและบริหารจัดการตลาดการเงิน
 • สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์
 • สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้คนไทยปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับจุดแข็งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้

 • โอกาสการขยายตลาดสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • ป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขการแพร่ขยายของวัฒนธรรมต่างชาติที่ก่อให้เกิดค่านิยมและการบริโภค ที่ไม่พึงประสงค์

สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการออม การเปลี่ยน แปลงรูปแบบการบริโภค

slide7

สถานะของประเทศ :ด้านสังคม

 • ไทยอยู่ในกลุ่มที่มีการพัฒนาคนระดับกลาง HDI= 0.78 อันดับที่ 73 จาก 177 ประเทศ
 • ศักยภาพคนไทยด้านการศึกษาเพิ่มสูงขึ้น

- ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.3 ปี (2543) เป็น 8.5 ปี (2548)

- โอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น อัตราการเข้าเรียนเพิ่มทุกระดับ

มัธยมศึกษาเพิ่มจาก 49 % (2544) เป็น 71.2 % (2548)

อุดมศึกษาเพิ่มจาก 40.3 % (2544) เป็น 44.3 % (2547)

 • คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น 96.3% มีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เจ็บป่วยลดลง แต่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้มากขึ้น และเผชิญปัญหาโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดซ้ำมากขึ้น
 • กำลังคนระดับสูง กลาง ขาดแคลน การวิจัยพัฒนาอยู่ในระดับต่ำ ฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • การคุ้มครองทางสังคมครอบคลุมมากขึ้น แต่แรงงานนอกระบบ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่ได้รับหลักประกันทางสังคมทั่วถึง
 • มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการก่อความไม่สงบในสังคมสูงขึ้น
slide8

สถานะของประเทศ :ด้านเศรษฐกิจ

 • เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ย 5.7% (2545-2548) ไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ใหญ่เป็นอันดับ 20 จาก 192 ประเทศ
 • ความสามารถในการแข่งขันจัดโดย IMD ดีขึ้นต่อเนื่อง จากอันดับ 31 (2545) เป็น 27 (2548) แต่ลดลงเป็นอันดับที่ 32 ในปี 2549 จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และประสิทธิภาพของภาครัฐ
 • โครงสร้างการผลิตมีฐานการผลิตที่หลากหลาย ช่วยลดความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจ ยังคงพึ่งพิงการนำเข้าในสัดส่วนสูง นำเข้าพลังงานถึง 80% มีความเสี่ยงจากการขาดดุลการค้า/ดุลบัญชีเดินสะพัด
 • เสถียรภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี

- อัตราการว่างงาน 2%

- หนี้สาธารณะ 46.4% ของGDP ต่ำกว่าเกณฑ์ 60%ของกรอบการคลังยั่งยืน

- ทุนสำรองระหว่างประเทศ 52.1 bill. $us หรือ 5.9 เดือนของการนำเข้า

 • ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นข้า ๆ โดยการกระจายรายได้ดีขึ้น ดัชนี GINI ลดลงจาก 0.525 (2543) เป็น 0.499 (2547) คนจนลดลงจาก 12.8 ล้าน (2543) เป็น 7.34 ล้าน (2548)
slide9

สถานะของประเทศ :ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • การขาดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมโทรม / ปัญหาภัยธรรมชาติ

- พื้นที่ป่าไม้ลดลงเหลือ 33% ของพื้นที่ประเทศ ต่ำกว่าระดับรักษาสมดุล ของระบบนิเวศคือ 40% (ญี่ปุ่น 68% เวียตนาม 40%)

- ภาวะขาดแคลนน้ำ น้ำจืดเฉลี่ย/คน 3.4 พันลบ.ม. (เอเชีย 3.9 พันลบ.ม.)

- ดินเสื่อมโทรมมากขึ้น มีปัญหาถึง 60% ขยายตัวปีละเกือบ 1 ล้านไร่

- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความอุดมสมบูรณ์

- ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม สัตว์/พืชใกล้สูญพันธุ์ 684 ชนิด

 • คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมยังเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

- คุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้น

- ปริมาณกากของเสียมากถึงปีละ 22 ล้านตัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- เกิดของเสียอันตรายปีละ 1.8 ล้านตัน กำจัดได้ต่ำกว่าครึ่ง

 • การบริหารจัดการยังแยกส่วน
slide10

สถานะของประเทศ :ด้านการบริหารจัดการประเทศ

 • การพัฒนาระบบราชการไปสู่ความทันสมัย มีประสิทธิภาพก้าวหน้ามากขึ้น คะแนนเฉลี่ยเพิ่มจาก 2.61 ในปี 2546 เป็น 3.82 ในปี 2546
 • ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึง 72.6 % ในปี 2548 สูงที่สุดตลอดช่วงที่ผ่านมา
 • ความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐดีขึ้น ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) เพิ่มขึ้นจาก 3.2 ในปี 2545 เป็น 3.6 ในปี 2549
slide11

ทุน

ทรัพยากรฯ

ทุนเศรษฐกิจ

ทุน

สังคม

ครอบครัว

ชุมชน

สถาบัน

ประเทศ

บุคคล

การวิเคราะห์เสริมสร้างทุนประเทศสู่ความยั่งยืน

 • การศึกษา
 • สุขภาวะ
 • วัฒนธรรม

มุ่งนำทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างให้เข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกัน

 • การออม/หนี้สิน
 • การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 • เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 • ป่าไม้ / ดิน / น้ำ
 • คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วางแนวทางเสริมสร้างทุนจาก

slide12

แนวคิดพื้นฐานยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทางสายกลาง

แนวคิดหลัก

แนวทางการดำรงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ

ครอบครัว ชุมชน รัฐ - ในการพัฒนา บริหารประเทศ

พอประมาณ

หลักการ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

ในตัวที่ดี

คุณธรรม

ความเพียร

ความรอบรู้

เงื่อนไข

ความรู้ในตัวคน ในหลักวิชา รอบคอบ ระมัดระวัง

ซื่อสัตย์ สุจริต

อดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ

เชื่อมโยงวิถีชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/การเมือง

สร้างสมดุล/มั่นคง/เป็นธรรม/ยั่งยืน

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์/ผลที่ได้รับ

slide13

ค น

กระบวนทรรศน์การพัฒนาที่ปรับเปลี่ยน...สู่ความพอเพียง

ยึดคนเป็นตัวตั้ง ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความอยู่ดีมีสุข

สู่ คนเป็นศูนย์กลาง ความอยู่ดีมีสุข

ปรับจากมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ประชาชน

ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความแตกต่างหลากหลายของ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ กับวิถีชีวิตชุมชน

ภูมิ-

ปรับวิธีคิดแบบแยกส่วนรายสาขา

สู่ องค์รวมบูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติ

สังคม

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ปรับกระบวน การพัฒนาจากบนลงล่าง

เริ่มพัฒนา “ตามลำดับขั้น” ด้วยการพึ่งพาตนเอง-รวมกลุ่ม- สร้างเครือข่าย-เชื่อมสู่ภายนอก “ระเบิดจากข้างใน”

สู่ กระบวน การพัฒนาจากล่างขึ้นบน

การอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขระหว่างคนกับคน

ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

slide14

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กับบริบทการพัฒนาประเทศ

ความรอบรู้

คุณธรรม

ความเพียร

คนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตร

พอประมาณ มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

คน สังคม

การพัฒนาคุณภาพคน สังคมแห่งศีลธรรม ฐานความรู้

ดุลยภาพจิตใจ-วัตถุ

พึ่งพาตนเอง ปรับตัวรู้เท่าทันโลก สร้างภูมิคุ้มกันแก่ครอบครัวชุมชน สังคม ประเทศ“สังคม อยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน”

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงสู่ภายนอก

ชนบท-เมือง

ชุมชน

ดุลยภาพภายใน

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานการผลิตที่แข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้ สร้างคุณค่าเพิ่ม

จัดการความเสี่ยง/

ภูมิคุ้มกัน

เศรษฐกิจ

ดุลยภาพภายใน-

โลกาภิวัตน์

การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ สวล.

อนุรักษ์-ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรฯ

ดุลยภาพภายใน

การเสริมสร้างระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย

แข่งขัน-กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม

ธรรมาภิบาล

กระจายอำนาจ อย่างเป็นธรรม

slide15

วิสัยทัศน์พันธกิจการพัฒนาประเทศวิสัยทัศน์พันธกิจการพัฒนาประเทศ

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ เป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

4 พันธกิจการพัฒนา

พัฒนาคน

ให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่าง

เท่าทัน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

พัฒนาระบบบริหาร จัดการประเทศให้เกิด ธรรมาภิบาลภายใต้ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ

เสถียรภาพ เป็นธรรม

ดำรงความหลากหลาย ทางชีวภาพสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

slide16

วัตถุประสงค์ในระยะแผนฯ 10

สร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม

เพิ่มศักยภาพชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิ่มคุณค่าสินค้า/บริการ

สร้างภูมิคุ้มกัน/ ระบบบริหารความเสี่ยงให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆ

สร้างระบบแข่งขันการค้า/ การลงทุนให้เป็นธรรม

เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร/ความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศให้เกิดขึ้นในภาครัฐ เอกชน ประชาชน

slide17

เป้าหมายในระยะแผนฯ 10

เป้าหมายด้านพัฒนาคุณภาพคน ความเข้มแข็งชุมชน

พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปัญญามีความสมดุล เข้าถึงหลักศาสนา มีคุณธรรมนำความรอบรู้ มีสัมมาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต

 • ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ : เพิ่มปีการศึกษาเฉลี่ยเป็น 10 ปี / พัฒนาแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเป็น 60 % ของกำลังแรงงานรวม / เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 10 คน : ประชากร 10,000 คน
 • ด้านสุขภาพ : เพิ่มอายุคาดหมายเฉลี่ยคนไทยเป็น 80 ปี / ลดอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกัน ได้ 5 อันดับแรก
 • ด้านสวัสดิการสังคม : ดูแลผู้อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคม / บรรเทาปัญหายาเสพติด และลดคดีอาชญากรรมลงเหลือร้อยละ 10

พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สงบ สันติ และแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

 • ลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนเหลือ 4% ภายในปี 2554
 • ให้ทุกชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม และประสานเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ
slide18

เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจมีคุณภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลมากขึ้น

 • สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศ : ภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 71 % ในปี 2548เป็น 75 %ในปี 2554
 • สัดส่วนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 12.4 % ในปี 2548 เป็น 15 % ภายในปี 2554

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

 • อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย3.0-3.5 % ต่อปี
 • สัดส่วนการออมรวมอยู่ที่ระดับ 35 % ของ GDP
 • สัดส่วนหนี้สาธารณะ : GDP ไม่เกิน 50%
 • การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยต่อปีไม่เกิน 2 % ของ GDP
 • การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นการใช้พลังงานเฉลี่ยไม่เกิน 1:1

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

 • การกระจายรายได้ดีขึ้น โดยรายได้ของกลุ่มที่รายได้สูง : รายได้น้อย มีสัดส่วนไม่เกิน 10 เท่าภายในปี 2554
 • สร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยมีสัดส่วนผลผลิต SME : GDP ไม่ต่ำกว่า 40 %
slide19

เป้าหมายด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • คุณภาพแหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และดีรวมกันไม่ต่ำกว่า 85 %
 • ให้มีพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่า 33 % เป็นป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 18 %
 • คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • รักษาพื้นที่เกษตรในเขตชลประทานไม่น้อยกว่า 31 ล้านไร่
 • ของเสียอันตรายจากชุมชนและ อุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่าง ถูกต้อง 80%

วางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

 • มีระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ระดับประเทศ 1 ระบบ
 • เกิดเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองจากการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 1,500 ชุมชน

เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล

สร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย

มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคส่วนดีขึ้น

 • สร้างองค์ความรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
 • ภาครัฐ มีคะแนนภาพลักษณ์ความโปร่งใส 5.0 ในปี 2554/ระบบราชการมีขนาดเหมาะสมดำเนินงานคุ้มค่าเพิ่มขึ้น / ลดกำลังคนภาคราชการให้ได้ 10% ในปี 2554
 • ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น
 • องค์กรท้องถิ่นมีขีดความสามารถจัดเก็บรายได้มีอิสระพึ่งตัวเองเพิ่มขึ้น /
 • ภาคประชาชนเข้มแข็งรู้สิทธิหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
slide20

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้

5

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลยั่งยืน

พัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

slide21

พัฒนาคนให้มีคุณธรรม

นำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน

เสริมสร้างสุขภาวะคนไทย

ให้แข็งแรง

พัฒนาระบบการรักษา ควบคู่กับการป้องกัน และฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจส่งเสริมการบริโภค ที่ปลอดภัยใช้สมุนไพรภูมิปัญญาไทย ร่วมกับเทคโนโลยีสะอาด ในการผลิต ลดละเลิก พฤติกรรมเสี่ยง

ต่อสุขภาพ

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจดีงาม มีสำนึกสาธารณะ มีสติปัญญา เพิ่มพูน ความรู้และทักษะให้แก่แรงงาน เร่งผลิต นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดการองค์ความรู้ ท้องถิ่นและสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

เสริมสร้างคนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

สร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง สร้างหลักประกันที่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชน ด้านอาชีพ สวัสดิการสังคม การออม การดำรงชีวิตที่ปลอดภัยสงบสุข รวมทั้งขยายบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

slide22

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ

การบริหารจัดการกระบวนการ ชุมชนเข้มแข็ง

ส่งเสริมการรวมกลุ่มเปิดพื้นที่สาธารณะจัดกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงกลไก กฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง จัดการองค์ความรู้ชุมชนและระบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร และพัฒนาต่อยอดสร้างครอบครัว ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน ให้มั่นคงเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกัน

เสริมสร้างศักยภาพ ของชุมชนอยู่ร่วมกับ ทรัพยากรอย่างเกื้อกูล

สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า และบริการ

ให้สิทธิชุมชนร่วมบริหารจัดการ ทรัพยากรสร้างกลไกให้ชุมชน ปกป้องคุ้มครองทรัพยากร

slide23

สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และกระจายผลประโยชน์การพัฒนาอย่างเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม กระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล เป็นธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบการเงินฐานราก ดำเนินนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

สร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ

ปรับโครงสร้างการผลิต

บริหารเศรษฐกิจส่วนรวมให้มี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการออมเพิ่มทางเลือกระดมทุน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งรัดใช้พลังงานทดแทน

ปรับโครงสร้างภาคเกษตร/ อุตสาหกรรม/บริการ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต

slide24

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

มีการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษ

จัดการองค์ความรู้

สร้างภูมิคุ้มกันสร้าง นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ

รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนร่วมจัดการดิน น้ำ ป่า แร่ พัฒนาระบบจัดการร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร และแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

slide25

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

ปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบ

สร้างความ เข้มแข็งภาคประชาชน

สร้างภาค ราชการให้มี ธรรมาภิบาล

ให้ภาคีต่างๆ ร่วมเสนอแนะ/ตรากฎหมาย เพื่อประสานประโยชน์อย่างเสมอภาคเป็นธรรม

สร้างเครือข่ายกลไกตรวจสอบภาคประชาชนให้เข้มแข็ง

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบส่วนรวม ลดการบังคับควบคุม

พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตรวจสอบ

ธรรมาภิบาล

ภาคเอกชน

กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคท้องถิ่น/ชุมชน

รักษาและเสริมสร้างความมั่นคง

สร้างจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรมเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

ให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ จัดบริการสาธารณะ

ให้ประชาชนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตน

พัฒนาศักยภาพ บทบาท ภารกิจ หน่วยงานด้านการป้องกันประเทศสร้างความมั่นคงของ ประชาชน/สังคม

slide26

บทบาทภาคีพัฒนา

ภาครัฐ

การเมือง

ดำเนินนโยบายต่อเนื่อง โปร่งใส

เป็นธรรม ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เป็นแกนจัดทำนโยบายแผน ยุทธศาสตร์/สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ผลักดันสู่ปฏิบัติ ติดตามผล สนับสนุนข้อมูลวิชาการ

เอกชน

ประชาชน

ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและ

สังคม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพแรงงาน สร้างโอกาสการเรียนรู้

ร่วมลงทุนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้

มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและติดตามตรวจสอบ มีสำนึกความเป็นพลเมือง รับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น

สื่อมวลชน

วิชาการ

เป็นสื่อกลางสะท้อนข้อเท็จจริง

ความรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างมี คุณภาพ สร้างสรรค์ ร่วมติดตามตรวจสอบและรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะ

สร้างความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลให้สังคม จุดประกายความคิด สร้างความเข้าในทางเทคนิควิชาการ

slide27

การพัฒนาคุณภาพคนฯ

การสร้างความเข้มแข็งชุมชนฯ

การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพฯ

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลฯ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฯ

ภาครัฐ

การติดตาม

ประเมิน

ผล

พัฒนา

ระบบ

ข้อมูล

ภาคเอกชน/สถาบัน/สื่อ

ชุมชน

ครอบครัว

การขับเคลื่อนแผนฯ 10 สู่การปฏิบัติ

กำหนดแนวทางลงทุนสำคัญตามยุทธศาสตร์แผนฯ 10

แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการระดับต่างๆ

แผนองค์กร/สถาบัน

ทบทวนปรับปรุง ยกร่างกฎหมาย ที่จำเป็น

แผนชุมชน

แนวทางดำรงวิถีชีวิตคน/ครอบครัว

ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ เชิงลึกหนุนเสริมสร้างขับเคลื่อน

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา

slide28

บทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะแผนฯ 10

ตัวอย่าง

 • สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ของคนทุกกลุ้ม พัฒนากำลังคนทุกระดับร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา สร้างปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 • ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและผลักดันการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
 • บริหารสังคมโดยการเชื่อมโยงแผนทุกระดับ ตั้งแต่แผนระดับชาติจนถึงแผนชุมชน บูรณาการกิจกรรมภายใต้วาระแห่งชาติ อาทิ ยาเสพติด ความยากจน

พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง

 • ปรับปรุงกฎ ระเบียบ เครื่องมือด้านการเงิน การคลัง เพื่อส่งเสริมธุรกิจเอกชนที่สร้างอาชีพในชุมชน
 • สร้างระบบเตือนภัยทางสังคมที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมข้าชาติ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
 • กำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพและเพิ่มคุณภาพในการขยายตัว

สร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจ

 • กำกับและสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชนให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินงานตามแนวทางบรรษัทภิบาล
 • ดำเนินภารกิจในส่วนที่จำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา และในกิจการที่ไม่ให้ผลตอบแทนในเชิงพาณิชย์แต่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
slide29

รักษาฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

 • สนับสนุนสิทธิภารดูแลทรัพยากรและพัฒนาองค์ความรู้แก่ชุมชน รวมทั้งกติกาสร้างความยุติธรรมในการใช้ประโยชน์ของภาคการผลิตและชุมชน
 • ปรับปรุงนโยบายสาธารณะให้สนับสนุนการประหยัดการใช้ทรัพยากรและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมจูงใจให้เกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้บริโภค
 • สร้างระบบฐานข้อมูลระดับชาติ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกับชุมชน กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการคุกคามภายนอก
 • รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝึงจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมประชาธิปไตย และจิตสำนึกธรรมาภิบาล

เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

 • สนับสนุนสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เยาวชน ให้เข้าใจสิทธิ หน้าที่ในระบอบประชาธิไตย และยึดถือปฏิบัติในวิภีชีวิต
 • เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ
 • พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ตอบสนองความต้องการของพื้นที่
 • ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนอง/สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ จังหวัด
slide30

ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาศัยความรอบรู้ การมีคุณธรรม และความเพียรเป็นเงื่อนไข

 • รู้จักพอประมาณ บริหารจัดการงานพัฒนา โดยคำนึงถึงศักยภาพและทุนที่มีอยู่
 • โดยอาศัยความรอบรู้ ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติ ปรับแนวคิด วิธีการและกระบวนการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและสังคม
 • ใช้เหตุผลในการคิด ตัดสินใจและดำเนินการ มีการจัดการวางแผนติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงความประหยัด ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
 • มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีสำนึกรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน มีความโปร่งใสพร้อมถูกตรวจสอบ
 • มีความเพียร มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขของชาติและประชาชน
 • สร้างภูมิคุ้มกัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยง/การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น จัดทำทางเลือกหรือแผนสำรอง พร้อมรับมือและปรับตัวอย่างเหมาะสม

บทบาทภาครัฐ

ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ผนึกกำลังร่วมกับ ภาคส่วนอื่นๆ

สร้างพันธมิตร

slide31

บทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในระยะแผนฯ 10

ตัวอย่าง

ร่วมพัฒนาสมรรถนะทักษะแรงงาน และสร้างความมั่นคงในการทำงาน

 • พัฒนาคุณภาพแรงงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการฝึกอบรมในสถานประกอบการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่การเรียนการสอนในระบบ และจัดทำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 • สร้างสภาพแวดล้อมและความมั่นคงในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน
 • สนับสนุนสร้างโอกาสการมีงานทำให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้

 • ร่วมลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนากับภาครัฐเพื่อสร้างฐานเทคโนโลยีของตนเอง
 • สร้างองค์ความรู้ ยกระดับต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ขยายผล เชิงพาณิชย์

สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 • สนับสนุนการลงทุน และสร้างโอกาสทางการตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน การสร้างผู้ประกอบการใหม่
 • ร่วมรับผิดชอบชุมชน สังคมรอบสถานประกอบการ จัดกิจกรรม อาสาสมัครเพื่อชุมชน
slide32

สนับสนุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสนับสนุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต

 • พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยการสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง
 • พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการที่โดดเด่นทางวัฒนธรรม ความเป็นไทยให้เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • ให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุน ร่วมดำเนินการกับภาครัฐในการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 • ผลิตสินค้าและบริการด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีสะอาด

ร่วมรักษาฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • ส่งเสริมการสร้างคุณค่าจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพด้านนวัตกรรมและเทคนิคทางการตลาด
 • มีความยุติธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ให้สถาบันวิชาชีพ สมาคม กลุ่มชมรม มีบทบาทสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ธุรกิจเอกชนรู้ถึงประโยชน์การกำกับดูแลธุรกิจที่ดี และมีบทบาทร่วมสร้างขับเคลื่อนธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจทั่วไป

ภาคธุรกิจเอกชนเข้มแข็งเป็นบรรษัทภิบาล

 • ให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจเอกชนทั่วไปเข้าร่วมในกระบวนการบรรษัทภิบาลมากขึ้น
slide33

ยึดหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี อาศัยความรอบรู้ การมีคุณธรรม และความเพียรเป็นเงื่อนไข

 • รู้จักพอประมาณ ทำธุรกิจไม่เกินตัว ทำตาม ศักยภาพและความถนัดไม่ตามกระแส
 • โดยอาศัยความรอบรู้ ใช้หลักวิชาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติ ปรับกระบวน การผลิตอาศัยฐานความรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
 • มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ไม่โลภ รู้จักพอ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม เอื่ออาทรต่อชุมชนสังคม
 • ใช้เหตุผลในการคิด ตัดสินใจและดำเนินการ มีการจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ มองระยะยาว
 • มีความเพียร ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การปรับวิธีการทำงาน
 • สร้างภูมิคุ้มกัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมรับมือและหาวิธีจัดการปรับตัวอย่างเหมาะสม

บทบาทภาคเอกชน

ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ผนึกกำลังร่วมกับ ภาคส่วนอื่นๆ

สร้างพันธมิตร

slide34

สรุปแผนฯ 10

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

เทคโนโลยี

5 บริบท

ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก

สังคม

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การเคลื่อนย้ายคนเสรี

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา

ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวิเคราะห์แนวโน้มสภาวะประเทศ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

บริบทการเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยฯ

พันธกิจ

 • พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ คุณธรรม รอบรู้เท่าทัน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็นฐานที่มั่นคงของประเทศ

 • เสริมสร้างเศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป็นธรรม
 • ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพสร้างความมั่นคงทางฐานทรัพยากรคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและคุณภาพ สวล.

 • พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศ ให้เกิดธรรมาภิบาล

สถานะของประเทศ

เป้าหมาย

ด้านสังคม : คุณภาพการศึกษา หลักประกันสุขภาพทั่วถึง คุณธรรม-จริยธรรมลดลง เสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

 • ด้านคุณภาพคน ความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
 • ด้านเศรษฐกิจ
 • ด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ด้านธรรมาภิบาล

ด้านเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจโตต่อเนื่อง ฐานการผลิตหลากหลาย พึ่งพาการนำเข้าสูง คนจนลดลง

ด้านสิ่งแวดล้อม : ความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศน์เริ่มเสียสมดุล คุณภาพสิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรม

บทบาทภาคี

ด้านธรรมาภิบาล : ภาคราชการปรับตัวทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอำนาจสู่ส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

ภาครัฐ/ภาคการเมือง/ภาคเอกชน/สถาบัน/สื่อภาคชุมชนและประชาชน

slide35

ส่วนที่ 2

ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ

slide36

การติดตามประเมินผลระดับต่างๆการติดตามประเมินผลระดับต่างๆ

ระดับของแผน

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

 • เป็นเครื่องมือในการ
 • กำหนด/ชี้นำนโยบายสำคัญ
 • จัดสรรทรัพยากร
 • ปรับแผน
 • รายปี
 • ครึ่งแผน
 • สิ้นสุดแผน
 • วัดผลกระทบสุดท้าย
 • จากการพัฒนา
 • การวัดประสิทธิผล
 • ของยุทธศาสตร์

1.

แผนชาติ

 • เป็นแผนแบบองค์รวม/
 • ประสานระหว่างหน่วยงาน
 • การประเมินผลเป็นเครื่องมือ
 • จัดเตรียมแผนงาน/โครงการ
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 • จัดสรรทรัพยากร
 • ปรับแผนและการดำเนินงาน
 • รายปี
 • ครึ่งแผน
 • สิ้นสุดแผน
 • การวัดประสิทธิผล
 • การพัฒนาเฉพาะเรื่อง
 • ซึ่งจะนำไปสู่การวัด
 • ประสิทธิผลของ
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนเฉพาะเรื่อง

แผนแม่บท

2.

 • เป็นเครื่องมือบริหารโครงการและองค์กร
 • ติดตามความก้าวหน้า
 • ปัญหา อุปสรรค
 • ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/
 • เป้าหมาย
 • ปรับแผนและการดำเนินงาน
 • ก่อนทำ โครงการ
 • ระหว่างทำ โครงการ
 • สิ้นสุด โครงการ
 • การวัดประสิทธิผล
 • การดำเนินงานของ
 • แผนงาน/โครงการ
 • การวัดประสิทธิผล
 • ขององค์กร
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนงาน
 • โครงการ

3.

slide37
การติดตามผลโครงการ
 • การบริหารและการดำเนินโครงการ
 • ผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการ
 • การขยายผลของโครงการ
 • การทำรายงานติดตามผล
slide38

การประเมินความเหมาะสมและการออกแบบโครงการการประเมินความเหมาะสมและการออกแบบโครงการ

วงจรการติดตามและประเมินผลโครงการวงจรการติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลกระทบ

ปัจจัยเข้า

การดำเนินโครงการ

การพัฒนาที่สมบูรณ์

การติดตามผลการใช้ปัจจัยเข้าและผลผลิตที่ได้

การประเมินผลกระทบของโครงการ

การกำหนดและคัดเลือกโครงการ

ผลสำเร็จ

ผลผลิตที่ได้

การปฏิบัติและการบำรุงรักษา

การดำเนินงานแล้วเสร็จ

การดำเนินงานแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ

การติดตามผลความยั่งยืนของโครงการ

slide39

การติดตามและประเมินผลโครงการการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามผล (Monitoring)

เป็นการศึกษาความก้าวหน้าของการนำทรัพยากรโครงการมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดผล

การประเมินผล (Evaluation)

เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบเชิงลึก เพื่อวัดผลที่ได้รับจากโครงการ โดยเปรียบเทียบผลที่วัดได้จริงกับผลที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

slide40
มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาหลักมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาหลัก

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ทบทวนการตัดสินใจ

ปรับการใช้ทรัพยากร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เรียนรู้จากประสบการณ์โครงการ

รายงาน/สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบายและการวางแผนทุกระดับทราบ

ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ

สร้างความเชื่อถือ ไว้วางใจ

กำหนด Best practices

ทำไมต้องติดตามประเมินผล ?
slide41

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลขั้นตอนการติดตามประเมินผล

ขณะดำเนินโครงการ

ก่อนเริ่มโครงการ

หลังโครงการสิ้นสุด

 • ประเมินความเป็นไปได้
 • จัดลำดับความสำคัญ
 • ติดตามงาน
 • บริหาร จัดการ โครงการ
 • ประเมินความสำเร็จ/ความล้มเหลวโดยเทียบกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
slide42
ขั้นตอน กระบวนการ และประเภทของการติดตามประเมินผลโครงการ

การติดตามประเมินผล

ขั้นตอน

กระบวนการ

ปัจจัยเข้าผลผลิตที่ได้

1. การดำเนินโครงการ

ติดตามผลการใช้ปัจจัยเข้าและผลผลิตที่ได้

รายงานการดำเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ

2. การสิ้นสุดโครงการ

ผลผลิตที่ได้

การติดตามผลความยั่งยืนของโครงการ

3. การปฏิบัติและ

การบำรุงรักษา

ผลผลิตที่ได้/ผลสำเร็จ

ผลสำเร็จ/ผลกระทบ

การประเมินผลกระทบของโครงการ

4. การพัฒนาที่สมบูรณ์

slide43

ประเภทของการติดตามประเมินผลประเภทของการติดตามประเมินผล

 • การประเมินประสิทธิผล: การประเมินความสำเร็จของโครงการเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • การประเมินผลกระทบ:เป็นการพยายามวัดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากผลของโครงการ สามารถประเมินผลได้หลายระดับ
 • การประเมินประสิทธิภาพ: เน้นการประเมินการใช้ปัจจัย/ทรัพยากรว่าได้ใช้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหรือไม่ ลดลงอีกได้หรือไม่
slide44

ประเภทของการติดตามประเมินผลประเภทของการติดตามประเมินผล

 • การประเมินกระบวนการ: ให้ความสำคัญกับคำถามว่าทำงานอย่างไรจึงบรรลุเป้าหมาย/ไม่บรรลุเป้าหมาย เน้นการวิเคราะห์วิธีบริหารจัดการ
 • การประเมินความเป็นเหตุและผล:เป็นการศึกษาลึกลงไปเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ใช้ไปกับผลที่ได้ และตรวจสอบว่าความสัมพันธ์เป็นไปตามทฤษฎี/หลักการพื้นฐาน
slide45

ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาครัฐ

หน่วยงานกลาง

สศช.

สลค.

สตง.

กพร.

สคร.

สงป.

ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของรัฐ

ผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ

หน่วยปฏิบัติ : กระทรวง/กรม

 • ติดตามประเมินผลแผนกระทรวง
 • ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เฉพาะเรื่อง
 • ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
slide46

ภารกิจการติดตามประเมินผลของ สศช.

พรบ. สศช. 2521

พรฎ. กิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประเมินผล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

ประเมินความ

คุ้มค่าฯ

ติดตามนโยบาย/

มาตรการสำคัญ

รายงานการ

ดำเนินงานของ

รัฐต่อสาธารณะ

รายปี

slide47

การติดตามนโยบายและมาตรการสำคัญการติดตามนโยบายและมาตรการสำคัญ

นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม มาตรการเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2548 โครงการ Fix it Center โครงการ SML

 • เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการสำคัญ
 • เพื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการสำคัญ
slide48

การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินภารกิจของภาครัฐการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินภารกิจของภาครัฐ

การประเมินความคุ้มค่า:การประเมินการดำเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ผลลัพธ์เป็นได้ทั้งผลสำเร็จ และผลกระทบทางลบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

slide49

หน่วยงาน

ระดับกรม

ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่า

หน่วยการประเมิน

ภารกิจที่ต้องประเมิน

ภารกิจหลัก/งานหลัก

๏บริการสาธารณะ

๏ บริการด้านการพัฒนา/ ความมั่นคง

ผลผลิตหลัก

โครงการที่สำคัญต่อภารกิจ

slide50

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ผลกระทบ

1

2

3

กรอบการประเมินความคุ้มค่า

บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร /

กระบวนการทำงาน / ผลิตภาพ

ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ

ตามที่คาดหมายและไม่คาดหมาย

slide51

ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการกับการประเมินความคุ้มค่า

ประเมินความคุ้มค่า

การจัดทำคำรับรองฯ (กพร.)

เป้าประสงค์

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์

กลุ่มภารกิจ 1

 • ต้นทุนต่อหน่วย
 • Cost-effectiveness
 • ผลประโยชน์ของภารกิจ
 • -อัตราส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • -NPV
 • -IRR
 • -ผลกระทบอื่นๆ ที่ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้

กระทรวง

ผลลัพธ์

เป้าประสงค์

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์

กลุ่มภารกิจ2

ประเมินความเหมาะสมของ งาน/โครงการ

ก่อนดำเนินการ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลคุณภาพการพัฒนาองค์กร(Balanced Scorecard)

ผลลัพธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

เป้าประสงค์

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ผลผลิต

ผลลัพธ์

ยุทธศาสตร์

สำนักงาน ก.

การประเมินความคุ้มค่า:ดำเนินการทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติภารกิจ โดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามคำรับรองฯ (กพร.) บวกกับตัวชี้วัดผลลัพธ์/ผลกระทบและตัวชี้วัดเพิ่มเติม

slide52

ประเด็น/ตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าประเด็น/ตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดหลัก

ภารกิจ

บริการสาธารณะ

(ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง)

ประสิทธิภาพ ๏ ต้นทุนต่อหน่วย

๏ สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร

๏ สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ประสิทธิผล ๏ ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย

๏ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์

๏ คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness)

บริการด้านการพัฒนาและความมั่นคง

(ประชาชนได้ประโยชน์โดยอ้อม)

ผลกระทบ ๏ ต่อประชาชน

๏ ต่อเศรษฐกิจ

๏ ต่อสังคม

๏ ต่อสิ่งแวดล้อม

ผลสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ

๏ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART)

ประเมินทั้ง 4 ประเด็น

Benefit-Cost Ratio

ภารกิจที่เป็นโครงการ

slide53

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 :

กลยุทธ์หลักที่ 7.1.4 :

การจัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม

จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะเป็นรายปีในทุกระดับของหน่วยงานเพื่อใช้ประเมินผลภาพรวมของประเทศ

slide54

กรอบการรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปีกรอบการรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี

รายงานประจำปีของหน่วยงาน

รายงานประจำปีของประเทศ

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 : ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 : ภาพรวมผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน

ส่วนที่ 3 : รายงานการเงิน

ส่วนที่ 4 : เรื่องอื่นๆ

ส่วนที่ 4 : เรื่องอื่นๆ

slide55

การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ

slide56

กรอบการติดตามประเมินผลกรอบการติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค์

1. วัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ

 • ประเมินผลสำเร็จ/ล้มเหลวของแผนพัฒนาฯ
 • วัดผลตามเป้าหมายของแผนฯ
 • วัดผลกระทบของการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่ดีมีสุข ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ประเมินผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

2. ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ และวาระแห่งชาติ

 • ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญตามยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติ
slide57

ผลงานที่ผ่านมาและการดำเนินงานในปี 2549

ปี 2547

การใช้ประโยชน์

รายงานผลครึ่งแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 9

 • เสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผลักดันให้เกิดการปฏิบัติต่อไป

ปี 2548

รายงานผลในระยะ 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

 • รายงานต่อสาธารณะในการประชุมประจำปีของ สศช.

ปี 2549

 • ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

รายงานในระยะ 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

slide58

การติดตามประเมินผลการพัฒนาในระยะแผนฯ 10 :การพัฒนาดัชนีชี้วัด ความอยู่เย็นเป็นสุข

slide59

ความเป็นมา

ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ

นรม.มีดำริให้ สศช.เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ทั้งนี้เนื่องจากการวัดความเจริญของประเทศไม่ควรพิจารณาเฉพาะ GDP จะทำให้มุ่งเน้นเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ ละเลยคุณธรรมค่านิยมที่ดี สศช.ควรศึกษาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้วัดความสุขที่เข้าใจง่ายบนพื้นฐานดัชนีความอยู่ดีมีสุข

จุดเริ่มต้นการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็น เป็นสุข

สศช.เริ่มกระบวน การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมจัดสัมมนา “การพัฒนาดัชนีชี้วัดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”

(13 กย.49)

เป็นองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสมัชชาสุขภาพปี 49 “ดัชนีอยู่เย็นเป็นสุข...สร้างสุขได้อย่างไร”

(27 ตค.49)

จัดประชุม Focus Group “กรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย”

(16 ตค.49)

เข้าร่วมการสัมมนา “ความสุขมวลรวมประชาชาติและเศรษฐกิจพอเพียง”

(9 สค.49)

slide60

หลักการและความสำคัญ

วัตถุประสงค์

อดีต ใช้ GDP และการเติบโตของรายได้ต่อหัวเป็นเครื่องมือวัดผลสำเร็จของการพัฒนา

พัฒนากรอบแนวคิด และจัดทำดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

เป็นเครื่องมือบ่งชี้สถานะ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ติดตามประเมินผล และใช้ปรับทิศทางและนโยบายสาธารณะให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

นับจากแผนฯ 8 น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนำทางการพัฒนา ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา มุ่งคนและความสุขของคน

เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนแนวคิด สร้างกระแสหลักให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิยมร่วมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ไม่สามารถใช้ GDP เช่นในอดีต จำเป็นต้องพัฒนาดัชนีชี้วัดใหม่ให้สะท้อน “ความอยู่เย็นเป็นสุข” ที่ทุกภาคส่วน ทุกระดับเห็นพ้องต้องกัน

วางแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข

slide61

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุขประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุข

ใ น ป ร ะ เ ท ศ

ดัชนีชี้วัดในระดับภาพรวม

ดัชนีชี้วัดในระดับชุมชน/พื้นที่

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

 • ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยหน่วยราชการ นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้สภาพของการพัฒนาของประชาชน
 • มุ่งในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงวัตถุวิสัยเป็นหลัก
 • พัฒนาโดยภาคประชาชน ชุมชน NGOs
 • เริ่มจากการหาแนวทางแก้ปัญหาทุกขภาวะของคนในสังคม (ความยากจน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม) พัฒนาไปสู่การวัดความสุขในชุมชน/พื้นที่

องค์กรระหว่างประเทศพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมใหม่ๆ ใช้แทน GDP และรายได้ต่อหัว โดยมีจุดเน้นในมิติที่ต่างกัน เช่น การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุข

slide62

บทสรุปจากการทบทวนดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องบทสรุปจากการทบทวนดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

ทุกดัชนีมีมุมมองการพัฒนาในเชิงบูรณาการมิติการพัฒนาที่หลากหลาย ไม่ยึด GDP เป็นเป้าหมายหลักอย่างเดียว

การพัฒนาดัชนีมุ่งให้ความสำคัญกับการวัดความสุขที่เกิดขึ้นกับคน

องค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตที่นำมาใช้พัฒนาดัชนีตัวชี้วัดส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย

ดัชนีชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ เป็นทั้งเครื่องมือในการวางแผน การติดตามประเมินผล และเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

slide63

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข

: หลักการ

นำไปใช้กำหนดปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ/นโยบาย กระตุ้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิยม

“ความสุข-ความอยู่เย็นเป็นสุข”

การพัฒนาดัชนีชี้วัด

สะท้อนเป้าหมาย/วิธีการ

ร่วม กำหนด กรอบความคิด ความหมาย องค์ประกอบ ความอยู่เย็นเป็นสุขที่เห็นพ้องร่วมกัน

แบ่งระดับการพัฒนาเป็น 3 ระดับ

ค่านิยมร่วมของการดำรงชีวิต

และพัฒนาสังคมไทย

มุ่งสร้างความสุข พัฒนาคุณค่าจิตใจเพิ่มขึ้น สร้างตัวชี้วัด เชิงปริมาณ/คุณภาพ

ความสมดุลเป็นธรรมทุกมิติเน้นเชิงคุณค่าของความสุข คุณค่าทางจิตใจ

ระดับสังคมไทย

กำ หนดจาก ปัจ จัยร่วม ที่ สัง คมยอม รับ

กระตุ้นให้ชุมชนคิด ดำเนินการเอง เน้นปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน/ระดับการจัดการ/วิธีการแก้ปัญหา

ระดับชุมชน

เน้นให้ทุกคน ทุกครอบครัว ใช้ประเมินตนเองได้ (Self-Assessment)

ระดับครอบครัว/บุคคล

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

slide64

ความหมายและองค์ประกอบความหมายและองค์ประกอบ

“ความอยู่เย็นเป็นสุข”

หมายถึง การดำเนินวิถีชีวิตของคน ทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดีงาม มีดุลยภาพ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่เป็นธรรม

การพัฒนาปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุข

การพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและครอบครัว

การบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล

ดุลยภาพการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

สังคมเข้มแข็ง และสันติสุข

เศรษฐกิจมีคุณภาพและเป็นธรรม

slide65

ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุขปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุข

ความอยู่เย็นเป็นสุข

เศรษฐกิจมีคุณภาพและเป็นธรรม

ดุลยภาพการอยู่ ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐานศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ ใช้ฐานความรู้ นวัตกรรม เกิดการมีงานทำทั่วถึง เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง การแข่งขันดำเนินธุรกิจโปร่งใส เป็นธรรมมีสำนึกรับผิดชอบ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคงและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม กระจายรายได้เท่าเทียมมากขึ้น

สงวนรักษาฐานทรัพยากร และความสมดุลของระบบนิเวศนำมา ใช้อย่างเป็นธรรมสงวนไว้สำหรับคนรุ่นอนาคต ดำรงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

คนและครอบครัว

สุขภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปัญญามีสมดุล เข้าถึงหลักศาสนา และคุณธรรมนำความรอบรู้ มีจิตสำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวม มีสัมมาชีพ มีรายได้และหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วย ความรัก ความอบอุ่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีอิสรภาพ สิทธิและศักดิ์ศรี ความเป็นคนเท่าเทียมกัน

สังคมเข้มแข็งและสันติสุข

คนและชุมชนเข้าถึงหลักศาสนธรรม มี วัฒนธรรมและระบบคุณค่าทางสังคมที่ดีงามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม เคารพศักดิ์ศรี รู้รักสามัคคี แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง และความ สงบ สันติสุขของสังคม

การบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล

ระบบโครงสร้าง กลไก และกระบวนการการบริหารจัดการที่ดี มีกฎเกณฑ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมบริหารจัดการประเทศด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม คุ้มค่า โปร่งใส และสำนึกรับผิดชอบ ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นสู่ประชาชน

การเสริมสร้างสำนึกในคุณธรรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง