ch ng 3 xa c nh sa n l ng ca n ba ng quo c gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chöông 3 XAÙC ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG CAÂN BAÈNG QUOÁC GIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chöông 3 XAÙC ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG CAÂN BAÈNG QUOÁC GIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Chöông 3 XAÙC ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG CAÂN BAÈNG QUOÁC GIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Chöông 3 XAÙC ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG CAÂN BAÈNG QUOÁC GIA. GDP r = Toång chi tieâu döï kieán AD (C+I+G+X-M) Giaù trò haøng toàn kho ngoaøi döï kieán = 0. I.TOÅNG CAÀU 1. Tieâu duøng C.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chöông 3 XAÙC ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG CAÂN BAÈNG QUOÁC GIA' - neviah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
GDP r = Toång chi tieâu döï kieán

AD (C+I+G+X-M)

Giaù trò haøng toàn kho ngoaøi döï kieán = 0

i to ng ca u 1 tie u du ng c
I.TOÅNG CAÀU1. Tieâu duøng C
 • Laø löôïng tieâu duøng cuûa hoä gia ñình mua saém nhöõng tö lieäu sinh hoaït haèng ngaøy trong giôùi haïn cuûa thu nhaäp khaû duïng (Yd).
slide4
vôùi Yd:
 • - Khi coù chính phuû can thieäp:

Yd = Y - Tx + Tr

= Y - (Tx- Tr)

Goïi T= Tx - Tr

- Khi khoâng coù chính phuû:

Yd = Y

slide5
Caùc hoä gia ñình seõ duøng thu nhaäp khaû duïng ñeå tieâu duøng vaø tieát kieäm:
 • Yd = C + S
ha m c theo yd
Haøm C theo Yd:
 • C = f(Yd+)  C = C0+ Cm.Yd

C0: tieâu duøng töï ñònh cuûa hoä gia ñình

Mức tieâu duøng tối thiểu của con người khi Yd=0

Cm (hay MPC): tieâu duøng bieân cuûa hoä gia ñình theo Yd

laø heä soá phaûn aûnh möùc thay ñoåi cuûa tieâu duøng khi thu nhaäp khaû duïng thay ñoåi1 ñôn vò.

2 tie t kie m s
2. Tieát kieäm S

Tieát kieäm cuûa hoä gia ñình laø phaàn coøn laïi cuûa thu nhaäp khaû duïng (Yd) sau khi tieâu duøng (C)

S = Yd – C

= Yd – Co –Cm.Yd

= – Co +(1 –Cm).Yd

S = So + Sm. Yd

s f yd s s 0 sm yd
S = f (Yd+)  S = S0 + Sm. Yd

S0: tieát kieäm töï ñònh cuûa caùc hoä gia ñình,

S0 = - C0

Sm (MPS): tieát kieäm bieân, laø ñaïi löôïng phaûn aûnh löôïng thay ñoåi cuûa tieát kieäm khi thu nhaäp khaû duïng thay ñoåi 1 ñôn vò.

Sm = 1- CmCm + Sm = 1

slide9
TD:

Haøm C = 80 + 0,9Yd. Tìm haøm S, khaûo saùt vaø veõ ñoà thò 2 haøm soá treân.

slide10

C,S

Ñöôøng П/4

C = 80 + 0,9Yd

S =-80 + 0,1Yd

C

800

X

Ñieåm trung hoøa

(Ñieåm vöøa ñuû C=Yd)

     • Yd 0 800
     • C 80 800
 • S - 80 0

80

S

0

Yd

-80

800

Löu yù: 1/ Co = - So

2/ C = Yd => S = 0

3 chi tie u a u t i
3. Chi tieâu ñaàu tö I
 • - Khoaûn chi cuûa doanh nghieäp ñeå mua nhöõng saûn phaåm ñaàu tö, döï tröõ toàn kho, ñaàu tö cho nguoàn nhaân löïc.
 • - Khoaûn chi xaây döïng nhaø môùi cuûa hoä gia ñình.
slide12
Caùc nhaân toá aûnh höôûng I:

- Saûn löôïng (thu nhaäp) Y: Y↑  I↑

-Caùc nhaân toá khaùc: laõi suaát, lôïi nhuaän kyø voïng, moâi tröôøng ñaàu tö…

bie u hie n i f y
Bieåu hieän: I = f(Y)
 • Haøm I theo Y laø haøm ñoàng bieán

I = f(Y+) = I0+Im.Y

2. Haøm I theo Y laø haøm haèng, vì I khoâng phuï thuoäc roõ reät vaøo saûn löôïng maø phuï thuoäc caùc yeáu toá khaùc

I = f(Y) = I0

4 chi tie u cp va o ha ng hoa va dv g
4.Chi tieâu CP vaøo haøng hoaù vaø dv G

Laø löôïng chi tieâu cuûa Chính phuû ñeå chi tieâu duøng thöôøng xuyeân vaø chi ñaàu tö cuûa Chính phuû.

Vaäy: G = Cg + Ig

slide15

Caùc quyeát ñònh chi tieâu cuûa chính phuû khoâng phuï thuoäc roõ reät vaøo saûn löôïng maø phuï thuoäc vaøo caùc chính saùch chuû quan cuûa chính phuû.

Haøm chi tieâu cuûa Chính phuû laø haøm haèng

G = f(Y) = G0

5 thue ro ng t
5. Thueá roøng T
 • Thueá roøng T laø phaàn coøn laïi cuûa thueá sau khi chính phuû ñaõ chi chuyeån nhöôïng .

T = Tx – Tr

slide17
Khi Y taêng :
 • Löôïng thueá maø Chính phuû thu ñöôïc cuõng seõ taêng.

Tx =Tox + TmY

 • Caùc khoaûn chi chuyeån nhöôïng cuûa Chính phuû phuï thuoäc phaàn lôùn vaøo quyeát ñònh chuû quan cuûa Chính phuû, khoâng phuï thuoäc vaøo saûn löôïng

Tr = Tor

Ta coù: T = Tx-Tr

Vaäy: T = (Tox-Tor)+ TmY

=> T = To + TmY

t to tmy
T=To+TmY

To: Möùc thueá töï ñònh

Tm: Thueá bieân

slide19
C = C0+ Cm.Yd

T = T0 + TmY

C = f (Y) = ?

C = C0+ Cm.Yd

= C0+ Cm.(Y- T)

= C0+ Cm.(Y- T0 – TmY)

C = C0 - CmT0

C = 80 + 0,9.Yd

T = 10 + 0,2.Y

C = f(Y) = ?

C = 80 + 0,9(Y-10-0,2Y)

C = 71

+ 0,72.Y

+ Cm(1 - Tm) Y

C’o

C’m

: TDB theo Y

slide20

T↑: 0,2ñ

Y↑1ñ

C↑: 0,8ñ x 0,9 = 0,72ñ

Yd↑: 0,8ñ

S↑: 0,8ñ x 0,1 = 0,08ñ

c 80 0 9yd
C = 80 + 0,9Yd
 • S = -80 + 0,1Yd
 • = -80 + 0,1 (Y- T)

= -80 + 0,1 (Y - 10 - 0,2Y)

S = -81 + 0,08Y

6 xua t kha u x
6. Xuaát khaåu X
 • Xuaát khaåu khoâng coù moái quan heä roõ reät ñoái vôùi saûn löôïng quoác gia maø noù phuï thuoäc vaøo:

- Quan heä ngoaïi giao.

- Nhu caàu ngöôøi nöôùc ngoaøi ñ/v haøng trong nöôùc.

- Ñieàu kieän tieâu thuï treân thò tröôøng theá giôùi.

 • Haøm xuaát khaåu theo saûn löôïng quoác gia laø haøm haèng:

X = f(Y) = X0

7 nha p kha u m
7. Nhaäp khaåu M
 • Khi saûn löôïng quoác gia taêng, caàu ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu cuõng taêng.

M = f(Y+)  M = Mo + MmY

Vôùi : Mo laø nhaäp khaåu töï ñònh.

Mm laø nhaäp khaåu bieân.

xa c nh ad
*XAÙC ÑÒNH AD

AD = C + I + G + X – M

Vôùi :

C = f (Y+) X = X0

I = f (Y+) M = f (Y+)

G = G0

xa c nh ad1
* Xaùc ñònh AD

AD= C + I + G + X – M

AD=[C0-CmT0+ I0+G0+X0–M0]

AD= AD0 + ADm . Y

Chi tieâu töï ñònh Chi tieâu bieân

0 < ADm < 1

+ [Cm(1-Tm) +Im–Mm]Y

o th ad
* Ñoà thò AD

AD

AD = C + I + G + X – M

0

Y

ii xa c nh sa n l ng ca n ba ng quo c gia
II. XAÙC ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG CAÂN BAÈNG QUOÁC GIA.
 • 1. Xaùc ñònh Ye theo phöông phaùp ñaïi soá
 • 2. Xaùc ñònh Ye theo phöông phaùp ñoà thò
1 xa c nh ye theo ph ng pha p a i so
1.Xaùc ñònh Ye theo phöông phaùp ñaïi soá

Y = C + I + G + X – M (1)

S+ T + M = I + G + X (2)

S + Sg + Sf = I + Ig (3)

y c i g x m 1
Y = C + I + G + X – M (1)

Phöông trình caân baèng giöõa GDPr vaø toång chi tieâu döï kieán, taïi ñoù, giaù trò haøng toàn kho ngoaøi döï kieán =0

y c i g x m 11
Y = C + I + G + X – M (1)

(1) => I + G + X = Y – C + M

= (C + S + T) – C + M

= S + T + M

s t m i g x 2
S + T + M = I + G + X (2)

Taïi giaù trò saûn löôïng caân baèng, giaù trò ruùt ra (hay roø ræ) khoûi neàn kinh teá phaûi baèng löôïng giaù trò bôm vaøo neàn kinh teá.

s t m i g x 21
S + T + M = I + G + X (2)

S + T + M < I + G + X

C+S + T + M –M < C + I + G + X -M

 • Y < AD
 • Saûn löôïng < Toång caàu
s t m i g x 22
S + T + M = I + G + X (2)
 • T = Cg + Sg
 • G = Cg + Ig

Thay vaøo (2)

=>S + Cg + Sg + M = I + Cg + Ig + X

S + Sg + (M – X) = I + Ig

S + Sg + Sf = I + Ig

s sg s f i ig 3
S + Sg + Sf = I + Ig (3)
 • Taïi saûn löôïng caân baèng toång tieát kieäm baèng toång ñaàu tö
 • - Toång tieát kieäm goàm: Tieát kieäm gia ñình, tieát kieäm chính phuû, tieát kieäm nöôùc ngoaøi.
 • - Toång ñaàu tö goàm: Ñaàu tö doanh nghieäp, ñaàu tö chính phuû
ba i 9 trang 70
BAØI 9 trang 70

Co=40; Cm=0,75; Im=0,2; G=337; Tm=0,2X=60; Mm= 0,03 (caùc ñaïi löôïng khaùc = 0).

 • Xaùc ñònh ñieåm caân baèng saûn löôïng baèng phöông phaùp ñaïi soá vaø ñoà thò.
 • Neáu CP taêng XK 50 tyû, CCTM thay ñoåi nhö theá naøo?

C = 40 + 0,75Yd

= 40 + 0,75(Y-0,2Y)

= 40 + 0,6Y

c 40 0 6y
C = 40 + 0,6Y
 • I = 0,2Y

G = 337

X = 60

-M = - 0,03Y

AD = 437 + 0,77Y

Y = AD

Y = 437 + 0,77Y

(1 – ADm)?

Y = 1.900 tyû

c 40 0 75yd
C = 40 + 0,75Yd
 • S= -40+ 0,25Yd
 • = -40+ 0,25(Y-0,2Y)
 • = -40+ 0,2Y
slide39
S = - 40 + 0,2Y

T = 0,2Y

M= 0,03Y

= - 40 + 0,43Y

I = 0,2Y

G = 337

X = 60

= 397 + 0,2Y

S + T + M = I + G + X

-40 + 0,43Y = 397 + 0,2Y

Y = 1.900 tyû

slide40

AD

S+T+M

I+G+X

Ñöôøng П/4

AD

1.900

Y 0 1.900

AD 437 1.900

S+T+M -40 777

I+G+X 397 777

S+T+M

I+G+X

777

437

397

Y

-40

1.900

AD = 437+0,77Y S+T+M =-40+0,43Y I+G+X= 397+0,2Y

slide41

Baøi 11 trang 70

C= 100 + 0,8Yd; I=150+0,2Y; G=400;

T=0,2Y; X=500; M=200+0,25Y

a/ Xaùc ñònh saûn löôïng caân baèng quoác gia vaø tình hình caùn caân thöông maïi taïi ñoù?

b/ Neáu taêng chi tieâu chính phuû 70, saûn löôïng caân baèng thay ñoåi nhö theá naøo?

iii so nha n 1 so nha n to ng ca u a s d ch chuye n ng ad ad o ad m y
III. SOÁ NHAÂN1. Soá nhaân toång caàu a. Söï dòch chuyeån ñöôøng AD = ADo + ADmY

Neáu coù caùc nhaân toá taùc ñoäng laøm dòch chuyeån AD (laõi suaát, moâi tröôøng ñaàu tö, caùc chính saùch kinh teá, döï ñoaùn veà neàn kinh teá trong töông lai, caùn caân ngaân saùch, tình hình xuaát nhaäp khaåu… ) thì toång caàu thay ñoåi, laøm saûn löôïng caân baèng thay ñoåi theo.

td mo t ne n kinh te v i ca c ha m nh l ng nh sau
TD: Moät neàn kinh teá vôùi caùc haøm ñònh löôïng nhö sau:

C = 50 + 0,7 Yd, I = 50 + 0,1 Y (KT ñoùng, khoâng CP).

1/ Xaùc ñònh giaù trò saûn löôïng caân baèng ban ñaàu.

2/ Do moâi tröôøng ñaàu tö ñöôïc caûi thieän neân ñaàu tö taêng 10 tyû. Xaùc ñònh giaù trò saûn löôïng caân baèng môùi

kt o ng kho ng cp x m t g 0
KT ñoùng, khoâng CP => X=M=T=G=0

a/ AD = C + I vaø Y = Yd

AD = 100 + 0,8Y

Y = 100 + 0,8Y

Y = 100/0,2 = 500 tyû

b/ ΔI = 10 => I = 60 + 0,1Y

AD = 110 + 0,8Y

Y = 110 + 0,8Y

Y = 110/0,2 = 550 tyû

b ly do to n ta i so nha n trong ne n kinh te
b. Lyù do toàn taïi soá nhaân trong neàn kinh teá

Trong neàn kinh teá luoân coù 2 hieän töôïng ñi keøm nhau:

- Chi tieâu cuûa ngöôøi mua chính laø thu nhaäp cuûa ngöôøi baùn.

- AD ñoàng bieán vôùi Y

slide46
Y = AD

10 tyû

8 tyû

10 tyû

Y

AD

6,4 tyû

8 tyû

Y

AD

6,4 tyû X 0,8

Y

AD

6,4 tyû

c so nha n to ng ca u k
c. Soá nhaân toång caàu K

Soá nhaân K laø heä soá phaûn aûnh möùc thay ñoåi cuûa saûn löôïng (Y) khi toång caàu thay ñoåi löôïng ban ñaàu (AD0) baèng 1 ñôn vò.

Y = K.AD0 (1)

AD0 = Co + Io + Go + Xo - Mo

Y = Y2-Y1

Muoán ñaït taêng tröôûng KT (ΔY) cho tröôùc

Hoûi caàn taêng toång caàu (ΔAD) bao nhieâu?

Vieäc taêng löông ñoù seõ aûnh höôûng taêng tröôûng KT (ΔY)nhö theá naøo?

Naêm nay, CP caàn taêng löông laøm AD taêng leân (ΔAD) 1.000 tyû

y 1 ado admy 1
Y1= ADo + ADmY1

Y2 = ADo +ΔADo+ ADmY2

ΔY= ΔADo+ ADm ΔY

slide49
1/ K > 1

2/ K

 Cm, Im, Tm↓, Mm↓

 Y >>> AD0

2 so nha n ca c tha nh pha n cu a to ng ca u k c k i k g k t k x k m
2. SOÁ NHAÂN CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA TOÅNG CAÀU (KC , KI , KG , KT , KX , KM ).
 • Laø heä soá phaûn aûnh möùc thay ñoåi cuûa saûn löôïng khi thaønh phaàn ñoù thay ñoåi löôïng ban ñaàu 1 ñôn vò.

KC laø soá nhaân cuûa tieâu duøng  ∆Y= KC. ∆Co (1)

∆Co

 ∆ADo = ∆Co

 ∆Y= K. ∆ADo

= K. ∆Co (2)

(1) vaø (2) => K = KC

Töông töï K = KC = KI = KG = KX = -KM

k t la so nha n cu a thue y k t to 1
KT laø soá nhaân cuûa thueá  ∆Y= KT.∆To (1)

∆Yd =-∆To

∆C0=Cm.∆Yd

=-Cm.∆To

∆To

∆Y=KC.∆Co

=K.-Cm .∆To (2)

(1) vaø (2) => KT = -K.Cm

k tr la so nha n tr ca p y k tr tro 1
KTr laø soá nhaân trôï caáp  ∆Y= KTr.∆Tro (1)

∆Yd =∆Tro

∆Tro

∆C0= Cm.∆Yd

= Cm.∆Tro

∆Y=KC.∆Co

=K. Cm .∆Tro (2)

∆C0 = ∆ADO

(1) vaø (2) => KTr = K.Cm

iv ngh ch ly cu a tie t kie m
IV. NGHÒCH LYÙ CUÛA TIEÁT KIEÄM

Neáu moïi ngöôøi caøng gia taêng tieát kieäm thì löôïng tieát kieäm seõ caøng giaûm, vì:

 C↓

 AD↓

 Y↓

 C↓

↑S

 S↓

 I↓

 M↓

 T ↓

ngh ch ly cu a tie t kie m kho ng xa y ra khi
Nghòch lyù cuûa tieát kieäm khoâng xaûy ra khi:
 • - Neáu S cuûa daân chuùng laïi ñöôïc ñöa vaøo ñaàu tö (I)vôùi moät löôïng töông ñöông  AD khoâng ñoåi  Y khoâng ñoåi nhöng S
 • - Hoaëc S ñeå mua traùi phieáu ñaàu tö cuûa chính phuû IgGAD khoâng ñoåi  Y khoâng ñoåi nhöng S.
slide56

4/ Số liệu của Thống kê Việt Nam từ năm 2000 đến 2007 được thể hiện trong bảng sau:

(Đ.v.t: ngàn tỷ)

a/ Xác định thu nhập khả dụng Yd?

b/ Xác định và nêu ý nghĩa kinh tế của tiêu dùng, tiết kiệm trung bình; tiêu dùng, tiết kiệm biên?

c/ Xác định hàm tiêu dùng, tiết kiệm theo thu nhập khả dụng Yd?

slide58

a/ Xác định thu nhập khả dụng Yd

Ta có công thức Yd = Y – Tx + Tr, thay vào bảng trên:

slide59

b/ Xác định và nêu ý nghĩa kinh tế của tiêu dùng, tiết kiệm trung bình; tiêu dùng, tiết kiệm biên

- Tiêu dùng, tiết kiệm trung bình:

APCi =

APSi =

ÝÝ nghĩa: Trong 1đ thu nhập khả dụng (Yd), tieâu dùng (C) chiếm APC đ

tiết kiệm (S) chiếm APS đ.

Theo bảng số liệu, tiêu dùng trung bình có xu hướng giảm nhẹ, tiết kiệm biên trung bình có xu hướng tăng nhẹ qua các năm.

slide60

- Tiêu dùng, tiết kiệm biên:

Trong đó: ΔCi = Ci-C(i-1) ΔS = Si-S(i-1) ΔYd = Ydi-Yd(i-1)

Ý YÙnghĩa:

Trong 1đ thu nhập khả dụng (Yd) thay đổi, tiêu dùng (C) thay đổi Cm đ

tiết kiệm (S) thay đổi Sm đ.

Theo bảng số liệu, tiêu dùng biên, tiết kiệm biên thay đổi không đáng kể qua các năm.

slide61

c/ Xác định hàm tiêu dùng, tiết kiệm theo Yd cho từng năm và cả giai đoạn 2000 – 2007

- Hàm tiêu dùng, tiết kiệm theo Yd cho từng năm:

Ta có hàm C = Co + Cm.Yd => Co = C – Cm.Yd

Và hàm S = -Co + (1- Cm).Yd

Thay giá trị các năm tương ứng vào biểu thức trên ta có bảng thể hiện

các giá trị tiêu dùng và tiết kiệm hàng năm như sau: