1 / 9

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT V ORGANIZACI

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT V ORGANIZACI. JUDr. Milan Seiler. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT V ORGANIZACI. Místo auditu v řízení bezpečnostního systému Audit po mimořádné události. Místo auditu v řízení bezpečnostního systému. BEZPEČNOST = stav, kdy je velikost všech rizik v organizaci na přijatelné úrovni.

neviah
Download Presentation

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT V ORGANIZACI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT V ORGANIZACI JUDr. Milan Seiler

  2. BEZPEČNOSTNÍ AUDIT V ORGANIZACI • Místo auditu v řízení bezpečnostního systému • Audit po mimořádné události

  3. Místo auditu v řízení bezpečnostního systému BEZPEČNOST = stav, kdy je velikost všech rizik v organizaci na přijatelné úrovni BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMorganizace je a) dynamický systém b) ovlivňovaný řadou proměnlivých faktorů Řízení bezpečnostního systému vyžaduje nezávislý dohled nad procesy, které v něm probíhají

  4. Organizační cyklus bezpečnostního systému NÁVRH SYSTÉMU PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMU REALIZACESYSTÉMU PROVOZ SYSTÉMU

  5. Co je bezpečnostní audit? Nezávislý, systematický a dokumentovaný proces zaměřený na ověřování • funkčnosti a účinnosti bezpečnostního systému organizace nebo jeho částí a • jeho souladu se zájmy organizace.

  6. Co je bezpečnostní audit? VNITŘNÍ KONTROLA INTERNÍ AUDIT ZAŘAZENÍ Součást všech úrovní řízení Nástroj vrcholového vedení organizace SPOČÍVÁ Ve zjišťování odchylek stavu skutečného od stavu žádoucího V nezávislém ověřování činností probíhajících v organizaci, jehož podstatou je zjišťování rizik a jejich následné řízení PROVÁDÍ Všichni řídící pracovníci Pracoviště interního auditu CÍL Odstranění zjištěných nedostatků Zvyšování efektivnosti a účinnosti bezpečnostního systému

  7. Druhy bezpečnostního auditu: Průběh bezpečnostního auditu • Plánovaný • Mimořádný audit • Následný PROVĚŘENÍ ANALÝZA DOPORUČENÍ

  8. Audit po mimořádné události Analýza události z hlediska okolností, které její vznik a průběh umožnily nebo byly překážkou. Účelem je • vyhodnotit funkčnost všech prvků systému • analyzovat rizika • navrhnout a realizovat opatření • viditelná reakce na událost

  9. H L A V N Í K O M U N I K A C E Z Á Z E M Í V E Ř E J N Ý P R O S T O R T R E Z O R O V Á M Í S T N O S T

More Related