slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"מים לשנים" PowerPoint Presentation
Download Presentation
"מים לשנים"

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

"מים לשנים" - PowerPoint PPT Presentation

nevaeh
125 Views
Download Presentation

"מים לשנים"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. "מים לשנים"

 2. "שניים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם - מתים, ואם שותה אחד מהן - מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: 'וחי אחיך עמך'- חייך קודמים לחיי חברך" (בבא מציעא, דף ס"ב, א')

 3. מושגי יסוד: • ערך • ערכים, בניגוד לסיפוק צרכים נמדדים במה שהאדם מוכן לתת למענם ולא במה שהם נותנים לאדם. אם החלטתו של אדם לדגול בדבר מביאה אותו להשיג אותו אפילו על חשבון סיפוק צרכיו, זה ערך. למענו אדם מוכן לשלם מחיר מבלי שהדבר יספק לו צורך שניתן לבטא במונחים מוחשיים כגון: כסף, כבוד, עמדה בציבור, רמת חיים גבוה, ביטחון בחיים אלא מספקת הכרעה רצונית מודעת של אדם. • דבר שאינו מעוגן במציאות אלא דבר שיש לחתור אליו מן המציאות אל מעבר למציאות. • ערכים הם סובייקטיביים. ערך נובע מרצונו של אדם כנגד טבעו ומשקף את מגמתו. בנוגע לידע כל בני האדם שווים. בתנאי שרכשו ידע הכל מסיקים את אותן המסקנות יש הסכמה ואילו הם שונים זה מזה בנוגע להכרעות ערכיות הגוררות את המעשה אשר יעשו. מתוך: "שיחות על מדע וערכים"/ישעיהו ליבוביץ'

 4. 2. דילמה בעיה (או שאלה) אשר יש בה התנגשות בין ערכים (או אינטרסים),ואשרנדרשת בה הכרעה מעשית. מרכיבי ההגדרה: • דילמה אינה מושג פסיכולוגי השייך רק לתחום חיי הנפש ושקולה להתלבטות, אלא מושג פילוסופי: היא בעיה כמו-אובייקטיבית העולה מתוך המצב כמות שהוא, ללא תלות בתהליך הנפשי שהאדם עובר באותו רגע. גם אם אדם אינו "מתלבט" במצב נתון, עדיין הוא ניצב בפני דילמה, ומעשיו הם בגדר הכרעה בין ערכים! הערכים קיימים ועומדים גם כשאיננו רואים בהם "ערכים שלנו" או אפילו כשאיננו מזהים אותם כלל כערכים • בניגוד לשאלות תיאורטיות בתחום האתיקה כגון: מהו טוב? מה מסר?, דילמות מוסריות מחייבות אותנו לנקוט עמדה ולהכריע הכרעה מעשית

 5. הדילמה: כיצד בעל המים צריך לנהוג? אוכיצד מחלקים משאב חיים מוגבל בין אנשים ? לפי אילו קריטריונים? איך מחליטים מי קודם? לחלוקלעשות הגרלהלשתות לבדלתת לחבר

 6. מה הערכים המתנגשים? ערך חיי הזולת ערך חיי עצמי וערך החיים בכלל לעומת שוויון נאמנות חברות

 7. מהם השיקולים בעד ונגד הצלת חיי עצמי? השקפה מוסרית שמנומקת בצורה רעיונית אובייקטיבית- בעד הצלת חיי עצמי השקפה מוסרית שמנומקת בצורה רגשית סובייקטיבית- נגד הצלת חיי עצמי

 8. רגשי, סובייקטיבי -ערך השוויון והחברות עולה על ערכי האני. נטישת החבר לבדו תגרום ייסורי מצפון קשים ויחוש רגשות אשם למות חברו. כיצד יוכל אותו אדם לחיות עם עצמו אחר כך...אדם אחראי לחברו ושותף לגורלו. החשוב בחיים הוא לא לחיותם בלבד אלא שיהיו ראויים מוסרית. פרגמאטי- אם ישתו שניהם הם מאריכים בינתיים את חייהם ואולי בכל זאת יקרה נס.

 9. רעיוני אובייקטיבי- טבעי+ואף ראוי (משפט) טבעי שאדם יעשה הכול כדי לשרוד. וכאן הדבר אינו כרוך בזולת אלא בניצול של משאב חיים שלו, כך שמדובר במעשה ראוי מוסרית ומוצדק גם מבחינה משפטית-וזה חידושו של רבי עקיבא –הצלת עצמו אינו מעשה בלתי מוסרי.

 10. בן פטורא- אלטרואיסט. עמדה מצפונית מוסרית • המושג "אל יראה ב"- מרפרר לסיפור הגר וישמעאל. הגר שגורשה על ידי שרה תועה במדבר. המים כלו והיא משאירה את בנה תחת שיח והולכת ויושבת מנגד. היא אינה רוצה לצפות במות ילדה. הראייה אינה פיזית גרידא אלא מתפרשת כנטילת באחריות ובאשמה. =

 11. רבי עקיבאדבריו יוצאים נגד המקובל [עד שבא ...ולימד] והם בגדר מהפיכה בעל המים רשאי ואף חייב לשתות את המים שלו, והוא אינו מחויב ואף אינו ראשי לחלוק אתם עם חברו. אין היתר בדבריו לכל אדם להציל את חייו על חשבון זולתו ולכן ברור שאסור לחסר המים לחטוף את המים מחברו. מדרש הפסוק "וחי אחיך עמך" (ויקרא כ"ה): בא בהקשר של עזרה לעני ומדגיש את האחריות ההדדית ושותפות הגורל שבין ה"שניים המהלכין בדרך". מדוע אם כן דווקא רבי עקיבא מגייס את הפסוק לטובתו? רש"י- עמך- "חייך קודמים" בדרש של רבי עקיבא מושם דגש על המילה עמך, ומכאן שאחיך נלווה אליך אך אתה קודם. עמך ולא בלעדיך. מושג הקדימות מניח שלבעל המים יש זכות מוסרית ומשפטית להשתמש במים. ערך החיים חייב להתבטא באורח מעשי: בשמירת חייהם של בני האדם עד כמה שאפשר אפילו במחיר התאכזרות.

 12. לכאורה העיקרון של ר' עקיבא נשמע אגואיסטי, אנטי מוסרי, מנוגד לרגש הרחמים. האם זהו רק עקרון של הישרדות (שלפיו החזק ובעל האמצעים הוא השורד) או שיש כאן גם עמדה מוסרית, ערכית? • הוויכוח בין ההוגים הציונים נסב על עקרונות מוסריים: האם על המוסר להתבסס על התבונה ועל צדק 'אובייקטיבי' כביכול (אחד העם) או שמא עליו להתבסס על הרגש ועל הגורמים הסובייקטיביים של כל סיטואציה (דמיאל)? מוסר ? הגיון, תבונה רגש

 13. דמיאל • על פי דמיאל התומך בבן פטורא עדיף לנהוג על פי רגש האחווה האנושית והרחמים גם אם כתוצאה מכך ימותו שני האנשים. לדעתו, יש ערכים שהם מעל ערך קדושת החיים, כמו: חברות, חסד, רחמים. "יש משהו שהוא נורא מן המוות. יש משהו, שאתו ואחריו, כל החיים אינם כדאיים". • גדולתו ואנושיותו של האדם המתגבר על יצר החיים שלו, כדי לתת חיים לאדם אחר הם הדבר המפריד בינינו לבין החיות. היכולת לכבוש את העצמי היא המעלה את רוחו של האדם, ומעניקה טעם ומשמעות לחיים. • דמיאל מתנגד לטיעונים של אחד-העם וטוען שמוסר אינו אובייקטיבי, שכלי, הגיוני בלבד. יש מקום לרגשות (כגון רגש הרחמים) בשיקול המוסרי. בתחושה הפנימית שלנו אנו חשים שלא נכון שאחד יחיה ואחד ימות – ולכן עדיף שימותו שניהם.

 14. אחד העם • על פי אחד העם ,התומך בר' עקיבא, הצדק המוחלט גורם ערך שווה לחיי אדם - מעבר לשיקולים של אלטרואיזם ואגואיזם: "כשם שאין לי רשות להרוס את חייו של אחר בשביל חיי אני, כך אין לי רשות להרוס את חיי בשביל חייו של אחר, כי שנינו בני אדם, וחיי שנינו - ערך אחד להם לפני כסא הצדק". • המוסר מבקש להתגבר מעל רגש הרחמים. • חידושו העיקרי של אחד העם הוא שאת דברי ר' עקיבא יש לקרוא כעיקרון מוסרי דווקא: אם אתה רוצה להיות מוסרי - כך אתה צריך [או לפחות רשאי] לפעול. הוא מנסח בעצם את סדר הקדימויות של האדם המוסרי.

 15. ערך חיי האדם שוויון רבי עקיבא דמיאל כמו שאסור לי לפגוע בחברי, אסור לי לפגוע בעצמי. לבעל היכולת להציל עצמו, בעל המים, יש קדימות, והוא מחוייב לשתות אתה המים, אם הוא רוצה לפעול בצורה מוסרי. יש הבדל בין אם אני הורג ללא הורג. בעל היכולת קיבל החלטה פאסיבית. אסור לקבל החלטה לפגוע גם אם התוצאה תהיה שפגעתי. ההבחנה בין אקטיבית פאסיבית ריקה מתוכן

 16. ההבדל בין בן פטורא לבין רבי עקיבא בקריאתהפסוק : "וחי אחיך עמך" (ויקרא כה 25): בן פטורא: וחי, אחיך עמך שוויון בין חיי עצמי לבין חיי הזולת רבי עקיבא: וחי אחיך, עמך קדימות חיי העצמי

 17. יחסם של פטורא ורבי עקיבא לציוויים מוסרים "ואהבת לרעך כמוך" • לפי רבי עקיבא כמוך- ולא יותר ממך. קדימות עצמך. • לפי בן פטורא-עקרון האהבה והשוויון. השוויון הוא ערך עקרוני בעוד שהקדימות היא תלוית הקשר. "לא תרצח" • לפי בן פטוראמעריך את ערך החיים בכך שדורש את החלת האיסור לא תרצח בכל הנסיבות. • לפי רבי עקיבא- אסור שימותו שניהם. אם הצלחנו לגרום לאדם שלא יפר את האיסור לא תרצח הרי שגרמנו למותו של אדם שלא היה צריך למות.

 18. שאלותאפשריות שהעלנו בכיתה: • מה הדילמה העולה מן הברייתא ואילו ערכים מתנגשים בה? • הציגו שיקול אחד נגד בעד הצלת חיי העצמי ואחד נגד (כתבו את סוג השיקול והסבירו אותו). • הסבירו את עמדת בין פטורא לעומת עמדת רבי עקיבא • הסבירו את עמדת רבי עקיבא ואת עמדת בן פטורא על הפסוק וחי אחיך עמך. • רבי עקיבא אמר שהכלל "ואהבת לרעך כמוך" הוא גדול בתורה. כיצד ניתן ליישב את הסתירה בין אמירה זו לעמדתו על הפסוק וחי אחיך עמך? • מה ההבחנה שעורך אחד העם בקריאתו את רבי עקיבא? מה החידוש בה?

 19. בהצלחה