html5-img
1 / 12

Z komputerem bezpiecznie i zdrowo

Z komputerem bezpiecznie i zdrowo. Autor:. Natalia Roguła. Spis treści:. Pamiętaj o lekcjach!!! Nie siedź za długo!!! Dobrze siedź!!! Nie ukrywaj się!!! Nie zmieniaj miejsca!!! Nie sam!!! Podpowiedź!!! Nie wymyślaj!!! Chowaj pliki!!! Nie jedz, nie pij!!!. Pamiętaj o lekcjach!!!.

Download Presentation

Z komputerem bezpiecznie i zdrowo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Z komputerem bezpiecznie i zdrowo Autor: Natalia Roguła

 2. Spis treści: • Pamiętaj o lekcjach!!! • Nie siedź za długo!!! • Dobrze siedź!!! • Nie ukrywaj się!!! • Nie zmieniaj miejsca!!! • Nie sam!!! • Podpowiedź!!! • Nie wymyślaj!!! • Chowaj pliki!!! • Nie jedz, nie pij!!!

 3. Pamiętaj o lekcjach!!! • Pamiętaj! Najpierw odrób lekcje, potem się baw przy komputerze!

 4. Nie siedź za długo!!! • Pamiętaj! Nie siedź przy komputerze dłużej niż godzinę dziennie!!!

 5. Dobrze siedź!!! • Pamiętaj! Dobrze siedź przed komputerem!

 6. Nie ukrywaj się!!! • Pamiętaj! W pracowni komputerowej bądź pod nadzorem nauczyciela!

 7. Nie zmieniaj miejsca!!! • Pamiętaj! W pracowni komputerowej siedź na wcześniej ustalonych miejscach! Basia Basia

 8. Nie sam!!! • Pamiętaj! W pracowni komputerowej nie włączaj komputera bez pozwolenia nauczyciela!

 9. Podpowiedź!!! • Komputer włączaj tak.

 10. Nie wymyślaj!!! • Pamiętaj! W trakcie zajęć wykonywaj polecenia wg wzkazówek nauczyciela

 11. Chowaj pliki!!! • Pamiętaj! Swoje pliki chowaj w swoim folderze!

 12. Nie jedz, nie pij!!! • Pamiętaj! W pracowni nie jedz ani nie pij!

More Related