ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่

play fullscreen
1 / 37
ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่
278 Views
Download Presentation
nero-henson
Download Presentation

ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่ คณะทำงานการปรับปรุงรูปแบบการจัดทำผังเมืองรวม คณะทำงานชุดย่อยปรับปรุงรูปแบบการจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 21 สิงหาคม 2557 โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพฯ

 2. ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน รูปแบบใหม่ • รูปแบบใหม่ต่างจากปัจจุบันอย่างไร • รูปแบบใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร • รูปแบบใหม่แก้ปัญหาได้อย่างไร • จะทำอย่างไร และใครเป็นผู้ทำ ?

 3. รูปแบบใหม่ต่างจากปัจจุบันอย่างไรรูปแบบใหม่ต่างจากปัจจุบันอย่างไร Refocusing DPT Planning : Policy Plan + Development Plan แก้ปัญหาเมือง ปรับเปลี่ยน การควบคุม New Comprehensive Plan ชี้นำการพัฒนา

 4. สรุปสาระสำคัญจากกรณีศึกษา: ผังเมืองต้นแบบ 5 ประเทศ แผนผังสอดคล้องทุกระดับ ครอบคลุมนโยบายถึงรายละเอียด มีลักษณะเฉพาะ ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วม ฐานข้อมูลเป็นระบบ เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย มีเครื่องมือการพัฒนาเมืองที่หลากหลาย ขยายอายุผัง • มีแผนและผังที่สอดคล้องกันทุกระดับ • ผังเมืองครอบคลุมระบบเมืองตั้งแต่นโยบายถึงการปฏิบัติ มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น • ท้องถิ่นบริหารจัดการเมืองเข้มแข็ง ทั้งการวางผัง แผนงานโครงการ แผนเงิน(ทั้งเข้าและออก) • ประชาชนมีส่วนร่วมกระบวนการวางผังตั้งแต่ต้นจบจน • จัดเก็บฐานข้อมูลเป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน สื่อความด้วยสัญลักษณ์ ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย • ใช้เครื่องมือการพัฒนาเมืองที่หลากหลาย เช่น กลไกทางภาษี,TDR, Bonus, PPP มาตรการทางการเงิน เป็นต้น • ผังไม่มีการหมดอายุ แต่บังคับให้ปรับปรุงตามช่วงเวลา หรือเมื่อพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่

 5. ผังเมืองรวม การนำไปปฏิบัติ การใช้ที่ดิน* คมนาคมขนส่ง* *ควบคุม ใช้บังคับ กม. แหล่งงาน ที่อยู่อาศัย แผนนโยบาย ระบายน้ำ ไฟฟ้า งานพัฒนาเมือง ขยะ แผนงานโครงการ น้ำดี - น้ำเสีย แผนเงิน * ระบบผังเมืองไทย ในปัจจุบัน

 6. กรอบแนวคิด (Conceptual framework) การวางผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ในระยะยาว • มาตรการควบคุม* • Land use plan ฯลฯ • Regulation Strategiesfor planning Conceptual Plan* Master plan* มาตรการพัฒนา* • Land use plan ฯลฯ • Infrastructure Plan • Development Plan • Investment Plan • Data analysis เช่น • Policy • Ecology • Economic • Spatial analysis • Population • Climate change • เครื่องมือวิเคราะห์เช่น SWOT • ฯลฯ Target • การสนับสนุนทางเทคนิค • Guidance& Knowledge มาตรการทางการเงิน • Budget, Tax & Incentive • Management & Funding ประเมินผล • * ขั้นตอนที่ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน

 7. รูปแบบใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร?รูปแบบใหม่หน้าตาเป็นอย่างไร? ตัวอย่าง ผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่ คณะทำงานการปรับปรุงรูปแบบการจัดทำผังเมืองรวม คณะทำงานชุดย่อยปรับปรุงรูปแบบการจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 21 สิงหาคม 2557 โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพฯ

 8. สาระ • การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อการวางแผน • ผังแนวความคิด • ผังแม่บทการพัฒนาเมือง • แนวความคิดการพัฒนาเมือง • แผนผังประเภทต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาตามผังเมือง • แผนงานโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสารขันธ์

 9. กรอบแนวคิด การวางผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ • มาตรการควบคุม • Land use plan ฯลฯ • Zoning & Regulation Strategies for Planning Conceptual Plan Master plan Target มาตรการพัฒนา • Land use plan ฯลฯ • Infrastructure Plan • Development Plan • Investment Plan

 10. Strategies for planning (P1) Policy Plan ศูนย์อุตสาหกรรมเซรามิคประเทศ เมืองต้นแบบ LOW Co2 ศูนย์กลางโลจิสติกอนุภาค การวิเคราะห์พื้นที่ ความต้องการประชาชน Strategies น้ำไม่ท่วม Spatial Analysis เศรษฐกิจคึกคัก มีแหล่งงานเพิ่ม เดินทางสะดวก S T ปลอดมลพิษ ฯลฯ O W ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ P1

 11. Conceptual Plan (P2) • พื้นที่ทรงคุณค่าพัฒนาเชิงอนุรักษ์ พื้นที่ซึ่งมีศักยภาพการพัฒนา POSITION (A1) SETTLEMENT (A2) POLICY A3 A5 P2 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ความต้องการประชาชน A4 A6 พื้นที่ซึ่งเป็นปัญหา/ ข้อจำกัด Suitability CREATIVITY

 12. Master plan 7 8 สวนสาธารณะ/ พื้นที่รับน้ำ(Water park) พื้นที่แก้มลิง + Treatment plant MAP-P3

 13. จากผังแม่บท สู่ การพัฒนาเมือง • ย่าน/ • พื้นที่ตามผังแม่บท • แนวความคิด • ในการพัฒนา • แนวความคิด • ทางผังเมือง • รูปแบบ และความหนาแน่น • ผัง แผน กฎ • การพัฒนาพิเศษ ก ข ค • พื้นที่อ่อนไหว ควบคุมเข้มข้น • พัฒนา ปรับปรุงเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง • พัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึง เพื่อใช้เป็นปอดและพื้นที่รองรับน้ำของเมือง • Conservation • Car-Free Zone • Transition – Multimodal • Urban Green Area • อนุรักษ์/ ความหนาแน่นต่ำ • ความหนาแน่นสูง • ความหนาแน่น ต่ำมาก • ควบคุมอาคาร ความสูง ขนาด รูปแบบ สี ป้าย การเข้าออกยานพาหนะ • การพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ ‘Overlay zone’ ของ TOD โบนัส • ควบคุมอาคาร ความสูง ขนาด รูปแบบ สี ป้าย อย่างเข้มข้น • พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ ลานกีฬา พื้นที่ชุ่มน้ำ

 14. ผังแม่บท สู่ การพัฒนาเมือง

 15. ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

 16. จากผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต สู่ ข้อกำหนดฯ • ประเภท • การใช้ประโยชน์ที่ดิน เจตนารมณ์/ วัตถุประสงค์ • ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ย่าน

 17. ตารางแสดงความสัมพันธ์ของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินกับกิจกรรม ผังเมืองรวมเมืองสารขันธ์

 18. ตารางแสดงความสัมพันธ์ของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินกับกิจกรรม ผังเมืองรวมเมืองสารขันธ์

 19. ตารางแสดงความสัมพันธ์ของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินกับกิจกรรม ผังเมืองรวมเมืองสารขันธ์

 20. แผนผังโครงข่ายคมนาคมการขนส่ง Development plan เส้นทางจักรยาน/ รถม้า จุดจอดรถม้า ถนนสายหลัก: ความเร็วสูง รถยนต์ รถบรรทุก ถนนสายรอง: รถยนต์ ขนส่งมวลชน เส้นทางจักรยาน/รถม้า สถานีระบบราง ระบบราง สถานีขนส่ง สนามบิน เพิ่มโครงข่ายระหว่างแต่ละย่าน และโครงข่ายทางจักรยานในถนนสายหลัก บริหารจัดการการจราจรในถนนบางสายเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และส่งเสริมการท่องเที่ยว MAP-PA2

 21. แผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภคแผนผังโครงการกิจการสาธารณูปโภค

 22. แผนผังที่โล่งและโครงข่ายสีเขียวแผนผังที่โล่งและโครงข่ายสีเขียว Development plan เมืองสีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก แหล่งน้ำ พื้นที่สีเขียว เพิ่มข้อกำหนดในเรื่อง ที่โล่งซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้น้ำซึมลงใต้ดิน และพื้นที่สีเขียวซึ่งช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ MAP-PA3

 23. แผนงานโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสารขันธ์ โครงการสวนแนวตั้ง ทางจักรยานในชีวิตประจำวัน เส้นทางรถม้า ทางจักรยานเพื่อออกกำลัง+ท่องเที่ยว โครงการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า จุดจอดรถม้า ปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำวัง โรงเรียนการบิน ปรับปรุงสถานีรถไฟและร้านค้าโดยรอบ ปรับปรุงสถานีขนส่ง ศูนย์การขนส่งสาธารณะ สนง.ส่งเสริมการส่งออก ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์+พิพิธภัณฑ์เซรามิค ปรับปรุงย่านศิลปะหัตถอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์การเงินการธนาคาร โครงการจัดรูปที่ดิน โครงการสวนสาธารณะ/ พื้นที่รับน้ำ 1 5 2 3 3 4 4 1 6 5 4 6 2 5 7 8 10 10 7 9 15 16 12 14 12 16 13 14 15 11 8 11 13 9 MAP – UD1

 24. แผนงานโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสารขันธ์ • การเพิ่มพื้นที่สีเขียว • ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านพาณิชยกรรมและย่านอนุรักษ์ • ยกระดับคุณภาพชีวิตในย่านที่อยู่อาศัย ที่มา: กลุ่มจัดและวิเคราะห์โครงการ และกองผังเมืองเฉพาะ

 25. ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการวางผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ สร้างความเข้าใจ ผังรูปแบบใหม่ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนามาตรฐาน ผังเมือง ปรับองค์ประกอบผัง ประสานหน่วยงาน ภายนอก ทบทวนการบริหารจัดการ ส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วม ประชาชน และสาธารณชน กระบวนงานและวิธีการวางผัง สร้างความรู้ ความเข้าใจการผังเมือง งานปรับปรุง ผังเมืองรวมรูปแบบใหม่ องค์กรที่รับผิดชอบการวางผัง บุคลากร ผู้วางผัง

 26. จบการนำเสนอ ขอบพระคุณ