Bevara den biologiska mångfalden Hur kan djurparker medverka Claes Andrén Nordens Ark - PowerPoint PPT Presentation

nerice
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bevara den biologiska mångfalden Hur kan djurparker medverka Claes Andrén Nordens Ark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bevara den biologiska mångfalden Hur kan djurparker medverka Claes Andrén Nordens Ark

play fullscreen
1 / 40
Download Presentation
123 Views
Download Presentation

Bevara den biologiska mångfalden Hur kan djurparker medverka Claes Andrén Nordens Ark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bevara den biologiska mångfalden Hur kan djurparker medverka Claes Andrén Nordens Ark

 2. Djurparkernas historiska belastning • Tillgodosåg sällan djurens krav på utrymme, • miljö och möjlighet att uttrycka naturliga • beteenden (ligger placerade inne i städer) • Att visa upp djur med huvudsyfte att tjäna • pengar är sällan en bra grund för god • djurhållning (finns undantag) • Sättet att hålla djuren speglar samhällets och • tidens syn på etik (cirkus, att förmänskliga djur) • Okunnighet ledde ofta till stort lidande för • djuren (skelettskador)

 3. Djurparkens framtida möjlighet • Viktiga nya regelverk, Djurparksdirektivet (EU, implementeras i svensk lagstiftning), hårda krav på etik och hållande, ställs krav på information om djurens biologi och bevarandestatus, ställs krav på aktiv medverkan i arternas bevarande i naturen, ställs krav på kollektionsplan • Många djurparker organiserade inom WAZA, EAZA, SDF, bevarandekommittéer, ex situ samarbete med koordinatorer (utbyte av genetisk lämpliga djur mellan parker) • Många parker satsar på utbildning för barn, ungdomar och beslutsfattare, guider, EAZA har utvecklat ett strategidokument – Bygga en framtid för det vilda

 4. Nordens Ark Åby säteri omfattar 383 ha (skog, äng, åker & strandängar), hällristningar, kulturhistoriskt landskap Nordens Ark grundades 1989, stiftelse, 35 anställda, omsättning 25 miljoner, 100 000 besökare Verksamhetens syfte artbevarande genom in situ projekt, utbildning och information

 5. Utbildning 2006 Vetenskaplig ledare och Professor finansierad av Sparbanksstiftelsen Väst Göteborgs universitet 4-årig Rangerutbildning Lantbruksuniversitetet 3-årig etologi & djurskydd Gymnasieutbildning Kurser i bevarandebiologi


 6. Nordens Arks Forskarskola

 7. Lantgården - lantraser

 8. Lägerskola

 9. Hotell Nordens Ark Hotell, Restaurang, Varghus Konferens, Arrangemang, Guidningar

 10. Vilda parken Vilda hotade arter där Nordens Ark kan göra en viktig insats för artens bevarande i dess naturliga miljö och där vi har lämpliga förutsättningar

 11. Lantgården Hotade nordiska lantraser där Nordens Ark samarbetar med föreningar och myndigheter

 12. Lunden Projekt där Nordens Ark leder det nationella bevarandearbetet eller gör betydande insatser för arters bevarande i första hand i Sverige

 13. Större nationella projekt Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos (CR) Fjällgås Anser erythropus (CR) Pilgrimsfalk Falco p. peregrinus (VU) Grönfläckig padda Bufo viridis (CR)

 14. Vitryggig hackspett

 15. Fjällgås

 16. Pilgrimsfalk

 17. Matning av ungar

 18. Dags för introduktion i naturen

 19. Åtgärder för grönfläckig padda

 20. Grönfläckiga paddor från Nordens Ark Etablering av en ny frilevande population

 21. Övriga projekt Utter Lutra l. lutra (VU) Vildkatt Felis s. silvestris (App. II) Lo Lynx l. lynx (VU) Vit stork Ciconia ciconia (RE) Berguv Bubo b. bubo (NT) Stinkpadda Bufo calamita (EN) Klockgroda Bombina bombina (NT) Ekoxe Lucanus cervus (NT) Ekbock Cerambyx cerdo (CR) Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus (CR)

 22. Utter Nordens Ark har bidragit med flera uttrar för återutsättning i det vilda

 23. Europeisk vildkatt Nordens Ark har deltagit i ett tyskt återinplanteringsprojekt

 24. Lodjur Nordens Ark har deltagit i ett åter- inplanteringspro- jekt med lodjur i Polen

 25. Vit stork

 26. Berguv Nordens Ark har producerat ung- fåglar för intro- duktion i norra delen av Sverige

 27. Ekoxe Ett nytt långtidsåtagande för Nordens Ark - uppfödning & återinplantering av ekoxen i områden med gammal skog

 28. Ekbocken Cerambyx cerdo Ett nytt Nordens Ark återinplanteringsprojekt

 29. Bredbandad ekbarkbock Plagionotus detritus Ett nytt Nordens Ark återinplanteringsprojekt

 30. Åtgärder för att återinplantera och bevara klockgrodan – en art som dött ut i Sverige -

 31. Restaurering av lekdammar vid Mölle fälad

 32. Åtgärder för stinkpaddan Bufo calamita

 33. Amfibiearken Nordens Ark deltar aktivt i "Amphibian Ark", ett globalt projekt för att rädda världens amfibier genom bevarande, utbildning och information

 34. Lövgroda

 35. Återskapad grodmiljö på Skoghuset, Österlen

 36. Vietnams bergsregnskog

 37. Kaskadgroda - obeskriven art

 38. Hur arbetar Nordens Ark i framtiden 1. Vår bärande idé skall genomsyra alla beslut och hela verksamheten, - medverka till att hotade arter kan bygga upp livskraftiga populationer i naturen - 2. Vi skall vara en aktiv partner till organisationer och myndigheter som arbetar med artbevarande nationellt och internationellt

 39. Hur arbetar Nordens Ark i framtiden 3. Den största delen av vår anläggning är reserverad för uppfödning av hotade arter i stor skala 4. Vi skall på ett engagerat och informativt sätt väcka intresse och stöd hos en bred allmänhet för bevarandet av den biologiska mångfalden