slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ролята на Комисията за защита на конкуренцията в процеса на възла

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Ролята на Комисията за защита на конкуренцията в процеса на възла - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Ролята на Комисията за защита на конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки. ИНИЦИАТИВА И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА; ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ролята на Комисията за защита на конкуренцията в процеса на възла' - nerea-walters


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ролята на Комисията за защита на конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки
slide2
ИНИЦИАТИВА И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА; ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
 • На обжалване подлежи всяко решение, действие или бездействие на възложителя до сключването на договор или рамково споразумение.
 • КЗК се сезира чрез подаване на жалба.
 • Инициатива – жалба може да подава всяко заинтересовано лице.

- Заинтересовано лице – всяко лице, което има или е имало интерес от сключване на договор за обществена поръчка и което е било застрашено от увреждане от твърдяно нарушение.

 • Срок – 10 - дневен от уведомяването на лицето за съответното решение или действие, а ако не е уведомено – от датата на узнаване или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Срокът е преклузивен.
slide3
ВРЕМЕННА МЯРКА - СПИРАНЕ
 • Жалбата няма суспензивен ефект – не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка освен ако КЗК наложи временна мярка – спиране.
 • Искането за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаване на жалбата.
 • Искането за налагане на временна мярка следва да е мотивирано.
 • При произнасяне по искането КЗК преценява баланса на интересите – неблагоприятните последици от забавянето на процедурата и реалната опасност от сериозно увреждане на обществения интерес или интересите на страните.
slide4
ВРЕМЕННА МЯРКА – ДОПУСКАНЕ ОТ КЗК, ОБЕЗПЕЧЕНИЕ,ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
 • В 7- дневен срок от образуване на производството КЗК на закрито заседание се произнася с определение по искането за налагането на временна мярка.
 • С това определение КЗК се произнася и по размера на обезпечението, когато допуска временна мярка – спиране.
 • Обезпечението се определя в размер едно на сто от стойността на поръчката, но не повече от 500 000 лв. Ако стойността на поръчката не може да се определи, КЗК определя размера на обезпечението до 500 000 лв.
 • Определението за налагане на временна мярка подлежи на обжалване пред тричленен състав на ВАС в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
 • Обжалването на определението не спира производството пред КЗК, нито изпълнението на наложената временна мярка.
slide5
Статистика2008 г.

1. Брой постъпили жалби през периода - 825 бр.

2. Отказ за образуване:

- основание чл. 122з от ЗОП във връзка с чл. 159, т. 8 от АПК и чл. 8, ал. 1, т. 2 от ЗЗК- 33 бр.

- основание чл. 121, ал. 6, т. 1-4 ЗОП – 121 бр.

3. Образувани производства- 652 бр.

4. Временни мерки:

- наложени временни мерки- 20 бр.

- искания за временни мерки оставени без разглеждане- 45 бр.

- отказ за допускане на временни мерки- 302 бр.

- допуснати временни мерки- 22 бр.

5. Образувани производства, прекратени с определение на КЗК

- прекратени на основание чл. 122ж, ал. 1, т. 1 ЗОП- 59 бр.

- прекратени на основание чл. 122ж, ал. 1, т. 3 ЗОП- 57 бр.

6. Решения на КЗК по същество

- жалби, оставени без уважение – 290 бр.

- случаите, в които КЗК отменя и връща по чл. 122г, ал. 1, т. 2 или установява незаконосъобразност по чл. 122г, ал. 4 ЗОП- 132 бр.

slide7
Най-често обжалван акт на възложителя
 • Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител
 • Решение за откриване на процедурата
slide8
Най-често срещани нарушения
 • Избор на вида на процедурата
 • Наличие на дискриминационни условия
 • Нарушения във връзка с разяснения по документацията
 • допускане на кандидат или участник, за когото е налице основание за отстраняване от участие в процедурата
 • отстраняване на кандидат или участник, който отговаря на изискванията на възложителя
slide9
Най-често срещани нарушения
 • прекратяване на процедурата при липса на основания за това (обстоятелствата по чл. 39)
 • сключване на договор при наличие на основание за прекратяване на процедурата
 • сключване на договор в нарушение на чл.41, ал.3 ЗОП – преди изтичане на срока за обжалване на решението или при подадена жалба с искане за налагане на временна мярка
slide10
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТОЕлена Димова – директор на дирекция “Обществени поръчки и концесии”, КЗК