kompetenciafejleszt s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kompetenciafejlesztés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Kompetenciafejlesztés - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Kompetenciafejlesztés. „Kompetenciaalapú nevelés-oktatás Miskolcon” /HEFOP-3.1.2-P-2004-06-0012/1.0/ Tantestületi nevelési értekezlet 2006. március 16. Fogalmak tisztázása 1. /avagy : bizony, holtig tanul a jó pap/. A feladatmegoldó folyamat összetevői:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetenciafejlesztés' - neorah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetenciafejleszt s

Kompetenciafejlesztés

„Kompetenciaalapú nevelés-oktatás Miskolcon”

/HEFOP-3.1.2-P-2004-06-0012/1.0/

Tantestületi nevelési értekezlet 2006. március 16.

fogalmak tiszt z sa 1 avagy bizony holtig tanul a j pap
Fogalmak tisztázása 1./avagy : bizony, holtig tanul a jó pap/
 • A feladatmegoldó folyamat összetevői:
  • Tájékozottság: tudatos és akaratlagos, de a szükségesnél lassúbb, bizonytalanabb
  • Jártasság: a hasonló módon való megismétlés szintje, de már tudatos önellenőrzést, odafigyelést feltételez. A következő lépés előrelátására nem képes.
  • Készség: szilárd ismereteket kívánó, adott tevékenység azonos megismétlése, reprodukálása. A készség szintű elsajátítás igen tartós, néha életre szóló.
slide3
Képesség: az emberi tevékenység során alakul ki. Szerzett ismeret + veleszületett adottság, hajlam, rátermettség, stb.
 • Képességfejlesztés: tudatos pedagógiai tevékenység. A tudás (tények, összefüggések, megoldási módok, stb.) és az értelmi tevékenységek (emlékezet, képzelet, következtetés, stb.) egyidejű fejlesztése.
 • Tehetség: az átlagosnál nagyobb képesség.
 • Tehetséggondozás: az átlagosnál nagyobb képesség felismerése, az ezzel rendelkező tanuló kiválasztása, fejlesztése. Csak differenciált oktatással érhető el.
slide4
Kompetencia: illetékességet, jogosultságot, szakértelmet, felkészültséget, hozzáértést jelent. Az „ismeretcentrikus pedagógiai észjárást” a kompetenciafejlesztés kell, hogy felváltsa.
 • Performancia: teljesítőképesség a legkülönbözőbb konfliktus-, vagy frusztrált helyzetben is.
 • Kompetencia (alkalmazható tudás) +performancia (alkalmazó képesség) = „teljesítményképes tudás”.
  • Új pedagógusmagatartást, szemléletet, értékrendet,

szakértelmet igényel!

a fogalom tiszt z sa 2 avagy mit is jelent a hogyish vj k
A fogalom tisztázása 2./avagy mit is jelent a hogyishívják?/
 • A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.
 • Tartalmi és módszertani változást jelent egyszerre.
a tartalmi m dszertani v ltoz s sz ks gess ge
Oktatáspolitikai alapdokumentumok írják elő:

Nemzeti alaptanterv

OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája

Nemzeti Fejlesztési Terv

Fokozott versenyhelyzet

Változó munkaerő-piaci igények

Az oktatás egyre inkább érzékelhető belső válsága

A tartalmi-módszertani változás szükségessége
a v ltoz st s rgeti a kialakult iskolai gyakorlat
A változást sürgeti a kialakult iskolai gyakorlat
 • Miközben szinte minden iskola pedagógiai programjának központi helyén a képességfejlesztés áll
  • sem a tanulásszervezési módszerekben,
  • sem a taneszközök alkalmazásában,
  • sem a pedagógusok tanulási folyamatban játszott szerepében,
  • sem az ismeretek funkciójában

nem történt meg a valóságos

képességfejlesztéshez

szükséges változás.

egy lehets ges v lasz kompetencia alap oktat si programcsomagok kidolgoz sa kipr b l sa
Egy lehetséges válasz:kompetencia alapú oktatási programcsomagok kidolgozása, kipróbálása
 • Komplex taneszközegyüttesek
 • Alternatívák gyűjteménye a tanuláshoz, tanításhoz
 • Változatos módszertani és tanulásszervezési megoldások
 • Differenciálás, hátránykompenzálás, tehetséggondozás
slide9
A tanulási-tanítási folyamat lényeges eleme a tevékenység, az aktivitás, a magyar iskolákra egyre jellemzőbb passzív tanulói magatartás megváltoztatása.
 • A programcsomagok magukban foglalják a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is.
 • Legfontosabb feladatuk a tanítási-tanulási folyamatok biztosítása.
kompetenciater letek
Kompetenciaterületek
 • Szövegértési-szövegalkotási
 • Matematikai
 • Idegen nyelvi
 • Informatikai
 • Szociális, életviteli és környezeti
 • Életpálya-építési
sz veg rt si sz vegalkot si kompetencia
Szövegértési-szövegalkotási kompetencia
 • Különböző műveletekre válnak képessé a tanulók:
  • információk kiválasztása
  • a szöveg struktúrájának felismerése
  • a megértettek integrálása a meglévő tudásba
  • kritikai olvasás.

A szép, folyamatos, hangsúlyos olvasás még nem jelenti, hogy a tanuló érti is a szöveget!

Az olvasásnak hatékony technikai eszközzé kell válni!

matematikai kompetencia
Matematikai kompetencia
 • Matematikai ismeretek + készségek,képességek
  • Készségek: számolás, számlálás, becslés, mérés, mértékegységváltás
  • Gondolkodási képességek: rendszerezés, következtetés, kombinativitás, bizonyítás, absztrahálás
  • Kommunikációs képességek: relációs szókincs, szövegértés, térlátás, ábrázolás
  • Tudásszerző képesség: műveletvégzési sebesség, problémaérzékenység, eredetiség és kreativitás, problémamegoldás
  • Tanulási képesség: figyelem, memória, feladatmegoldási sebesség
idegen nyelvi kompetencia
Idegen nyelvi kompetencia
 • A használható nyelvtudás a munkahely megszerzésének és megtartásának elengedhetetlen feltétele!
  • Szövegértés-szövegalkotás az adott idegen nyelven
  • Kommunikáció!!!
  • Szociokulturális ismeretek és azok alkalmazásának képessége
ikt informatikai s kommunik ci s technol gi k kompetenci ja
IKT (=informatikai és kommunikációs technológiák) kompetenciája
 • A munkaerőpiac egyes területein alapvető követelmény, más területein esélynövelő tényező.
 • Nem egyszerűen számítógép ismeretet/ használatot jelent!
szoci lis letviteli s k rnyezeti kompetenci k
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
 • Ismeretek, készségek, képességek, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének.
 • Lényegesebb elemei:
  • egészséges önbizalom,
  • öntudatos és környezetért is felelős magatartás,
  • a világgal szembeni pozitív beállítódás,
  • tolerancia,
  • őszinte kommunikáció,
  • reális énkép kialakításának képessége,
  • kommunikációs és kooperációs készség.
letp lya p t si kompetencia
Életpálya-építési kompetencia
 • Alkalmazkodóképesség a gazdaság gyorsan változó igényeihez. Azaz:
  • saját képességeik alapos ismeretének birtokában, helyzetüket,lehetőségeiket pontosan feltérképezve, tudatosan készüljenek fel a munkaerő- piaci szerepekre;
  • jól tudjanak alkalmazkodni a változó munkakörülményekhez;
  • legyenek képesek a kreatív együttműködésre.
programt pusok
Programtípusok
 • Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterülethez kapcsolódó modulok rendszere
 • Kereszttantervi /eltérő műveltségterületek tananyagába ágyazódó/ modulok rendszere
 • A tanórán kívüli keretek között felhasználható képességfejlesztő program
tartalomba gyazott k pess gfejleszt s
„Tartalomba ágyazott képességfejlesztés”
 • A zárt tudáscsomagok átadása helyett készségeket, kompetenciákat (gondolkodási, kommunikációs, tanulási, együttműködési készségeket, stb.) kell fejleszteni, amelyek képessé teszik a diákokat arra, hogy életük további szakaszaiban is tudjanak tanulni.
 • A képességfejlesztés mindig az ismeretek meghatározott körének közvetítésével ötvöződve jelenik meg.
a mindenki tan that legyen elv nek rv nyes l se
A „mindenki tanítható legyen” elvének érvényesülése
 • Előtérbe kerül, sőt kikerülhetetlen a differenciálás
 • A frontális munkaszervezést felváltja az interaktivitás, a többirányú kommunikáció, a kooperatív tanulásszervezés, a csoport- és pármunka.
a program kipr b l s nak t mogat si rendszere
A program kipróbálásának támogatási rendszere
 • Az iskolákat alkalmassá teszi a befogadásra
 • A pedagógusokat felkészíti a tanításra
 • Mentorhálózatot működtet.
sszegezve
Összegezve:
 • A koncepció alapelvei
  • A pedagógusszerep segítő, támogató jellege
  • Differenciálás, esélyegyenlőség
  • Egyensúlyteremtés
  • Motiváló tanulási környezet
  • Tevékenység-központúság
  • Mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme
  • A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája
slide27
A program kipróbálásának várható eredményei:
  • iskolakész oktatási programok,
  • tanuló-és tanárbarát taneszközök,
  • az adott programra szabott továbbképzési rendszer és tanácsadás, mentorálás,
  • informatív diagnosztikus mérési rendszerek,
  • esélyteremtő megoldások a hátrányokkal érkezőknek,
  • térségi központok kialakulása.
slide29
Milyen értéke van egy évnek, kérdi a tanuló aki nem ment át a vizsgán.

Milyen értéke van egy hónapnak, kérdi az anya, aki hamarább szülte meg gyermekét.

slide30
Milyen értéke van egy hétnek, kérdi egy heti lap kiadója.

Milyen értéke van egy órának, kérdik a szerelmesek, akik alig várják hogy találkozzanak.

slide32
Milyen értéke van egy másodpercnek, kérdi az ember, aki túlélt egy szerencsétlenséget.

Milyen értéke van egy ezred másodpercnek, kérdi az, aki az Olympián az ezüst érmet nyerte meg.

slide33
Az idő senkire sem vár, ezért élvezz minden pillanatot , mert kimondhatatlan értéke van.

Ha megosztod azt egy kedves emberrel, az értéke még nagyobbá nő.

ad