Rozvoj elektronick ho zdravotnictv z pohledu ministerstva zdravotnictv l ka sk d m 3 jna 2012
Download
1 / 13

elektronické zdravotnictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Rozvoj elektronického zdravotnictví z pohledu Ministerstva zdravotnictví Lékařský dům 3. října 2012. elektronické zdravotnictví.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'elektronické zdravotnictví' - neona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozvoj elektronick ho zdravotnictv z pohledu ministerstva zdravotnictv l ka sk d m 3 jna 2012

Rozvoj elektronického zdravotnictví z pohledu Ministerstva zdravotnictvíLékařský dům3. října 2012


Elektronick zdravotnictv
elektronické zdravotnictví zdravotnictví

 • Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci eGovernment dán Usnesením vlády ČR č. 536/2008 ze 14. května 2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration – příloha ke strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby.

 • Rozvoj eGovernment = jedna z priorit Evropské unie (EU).

 • Součástí této problematiky je i digitalizace agend – pro resort Ministerstva zdravotnictví pak digitalizace agend elektronického zdravotnictví - prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií.


Elektronick zdravotnictv1
elektronické zdravotnictví zdravotnictví

 • Elektronizace zdravotnictví:

 • jedná se o dlouhodobé téma

 • obecným cílem je zvýšení kvality a bezpečí pacienta při poskytování zdravotní péče a současně i bezpečí poskytovatele zdravotních služeb

 • současně povede k úsporám při zamezení poskytování zbytné péče

 • musí mít oporu v legislativě

 • Nutné zapojit:

 • lékaře

 • pojištěnce - pacienty

 • zdravotní pojišťovny

 • asociace nezávislých odborníků


Elektronick zdravotnictv2
elektronické zdravotnictví zdravotnictví

 • Příležitosti elektronického zdravotnictví v ČR

 • Rostoucí kvalita a dostupnost datového připojení.

 • Relativně volný prostor pro vědu, výzkum a inovace.

 • Integrace mezinárodních standardů a podpora interoperability v rámci EU.

 • Postupný narůst zájmu o ICT a zvyšování gramotnosti zdravotnických pracovníků.

 • Evropská integrace a možnost využít evropské dotační programy.

 • Propojení portálů zdravotnických pojišťoven, podpora elektronizace agend a vzájemné propojení s eGovernment řešením.

 • Zavádění moderních zdravotnických technologií propojených s ICT, rozvoj digitalizace informací a využití telemedicíny pro odborníky a klienty.

 • Zavedení elektronického identifikátoru pojištěnců a zdravotnických pracovníků.

 • Pluralita poskytování i úhrad zdravotní péče.

 • Vznik národní politiky elektronického zdravotnictví.


Elektronick zdravotnictv3
elektronické zdravotnictví zdravotnictví

 • Hrozby elektronického zdravotnictví v ČR

 • Nedostatek financí ve zdravotním pojištění na zajištění kvalitní péče při stárnoucí populaci a pro žádoucí rozvoj IT.

 • Přetrvávání špatné finanční situace řady zdravotnických zařízení.

 • Nezájem zdravotnické veřejnosti o elektronická zdravotnictví.

 • Negativní dopady procesu evropské integrace, nedostatečná připravenost k využití projektových dotací z prostředků EU v ČR.

 • Dehumanizace zdravotní péče.

 • Poruchovost a jiná selhání technologií elektronického zdravotnictví.

 • Neprovázanost elektronického zdravotnictví aplikací, nízká míra interoperability, nedostatečná mezirezortní koordinace a spolupráce.

 • Pomalé zavádění poznatků vědy a výzkumu do praxe.

 • Malá pozornost vzdělávacích a výzkumných institucí při zajišťování výuky a vývoje zdravotnické informatiky v ČR a ve světě.


Elektronick zdravotnictv4
elektronické zdravotnictví zdravotnictví

 • Celkový koncept elektronického zdravotnictví dle představy MZ ČR je založen na sdílení dat, kdy data jsou sdílena pouze a jenom tehdy je-li to nezbytné k poskytování péče.

 • Základní idea Ministerstva zdravotnictví spočívá ve využití stávajících informačních systémů - NIS, PACS, ponechání elektronické formy dokumentace u primárního zdroje(původce vzniku), zajištění prostředí pro sdílení elektronické dokumentace, navázání na základní registry (eGovernment),vytvoření legislativních a technických předpokladů pro funkční sdílení.


Elektronick zdravotnictv5
elektronické zdravotnictví zdravotnictví

 • Elektronické zdravotnictví:

 • soubor informačních a komunikačních technologií, který propojuje jednotlivé zdroje informací a doplňuje je v rámci celorepublikového systému.

 • hlavním smyslem implementace těchto technologií je efektivní podpora procesů v rámci zdravotních služeb, které nejsou v současnosti podporovány vůbec nebo jen nedostatečně.

 • jedná se především o nástroje pro zdravotnickou správu, zdravotnická zařízení, zdravotnické profesionály všech skupin stejně jako samosprávu, veřejné i personalizované zdravotní informační systémy pro pacienty a občany a plátce zdravotního pojištění.


Rozvoj elektronick ho zdravotnictv z pohledu ministerstva zdravotnictv
Rozvoj elektronického zdravotnictví z pohledu Ministerstva zdravotnictví

 • Soutěž o návrh

 • MZ ČR vypisuje veřejnou soutěž na přípravu návrhu elektronizace zdravotnictví v České republice.

 • Cílem je zavedení systému sdílení dat nezbytných k poskytování péče za pomoci využití IT, který přinese kvalitnější a bezpečnější poskytování zdravotních služeb.

 • Zároveň zvýší úroveň bezpečí pro poskytovatele zdravotní péče, zamezení zbytné duplicitní péče a v konečném důsledku i úspory v systému veřejného zdravotního pojištění.

 • MZ ČR očekává od návrhu systému elektronizace zdravotnictví především zajištění zvýšení kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb. Dále jejich dlouhodobou stabilitu a v souvislosti s elektronizací agend celého sektoru zdravotnictví i dosažení cíle ve smyslu podstatného zvýšení role pacienta


Rozvoj elektronick ho zdravotnictv z pohledu ministerstva zdravotnictv1
Rozvoj elektronického zdravotnictví z pohledu Ministerstva zdravotnictví

 • Základní předpoklady soutěže o návrh na tvorbu a implementaci systému elektronického zdravotnictví:

 • maximální využití infrastruktury a služby eGoverment, zejména propojení elektronického zdravotnictví na Základní registry veřejné správy,

 • registry resortu zdravotnictví a integrační prostředí resortu zdravotnictví,

 • maximální zohlednění datových standardů definovaných na národní, evropské i světové úrovni, identifikátoru pacienta a zdravotnického pracovníka obecně používaného v  EU

 • dále maximální využití potenciálu již existujících dat poskytovatelů zdravotní péče a zkušeností z mezinárodních projektů (epSOS apod.).


Rozvoj elektronick ho zdravotnictv z pohledu ministerstva zdravotnictv2
Rozvoj elektronického zdravotnictví z pohledu Ministerstva zdravotnictví

 • Postupový harmonogram:

  • 18.9.2012 vyhlášena soutěž na návrh elektronizace českého zdravotnictví

  • 17.10.2012 lhůta pro podání návrhů

  • Návrhy vyhodnotí jedenáctičlenná komise složená většinově z nezávislých odborníků

   • MZ si vyhrazuje veškerá práva ke všem principům obdrženým v rámci veřejné soutěže o návrh

   • Vítězný návrh (ideově-filosofický design) nemusí být zároveň návrhem implementačním

   • Následná zakázka na implementaci nebude probíhat formou jednacího řízení bez uveřejnění

  • Zapojení všech subjektů zdravotnictví do následného projektu (lékaři, pacienti, zdravotní pojišťovny i asociace nezávislých odborníků)


Sout o n vrh
Soutěž o návrh zdravotnictví

 • Hodnocení návrhů bude prováděno dle hodnotících kritérií:

 • Kvalita návrhu mapování stávajícího stavu systémů vycházejících z principů elektronizace zdravotnictví

 • Kvalita návrhu budoucího stavu elektronizace zdravotnictví v České republice

 • Kvalita návrhu implementace změn v českém zdravotnictví

 • Kvalita návrhu organizace zavádění elektronického zdravotnictví v ČR

 • Kvalita návrhu komunikační strategie a PR aktivity projektu


Z kladn stavebn kameny syst mu
Základní stavební kameny systému zdravotnictví

 • Návrhy by měly reflektovat základní stavební kameny:

 • Vazba projektů elektronického zdravotnictví na infrastrukturu a služby eGovernment, zejména napojení na Základní registry veřejné správy

 • Registry resortu zdravotnictví

 • Jednotná technologická platforma resortu zdravotnictví

 • Projektový záměr Výměna informací o zdravotnické dokumentaci

 • Projektový záměr Registr radiační zátěže

 • Projektový záměr Manažerský informační systém

 • Projektový záměr Pacientský portál

 • Úprava koncepce elektronické preskripce


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost! zdravotnictví

Ing. Petr Nosek

náměstek ministra pro zdravotní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví ČR