Gramatick kateg ria sla
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Gramatická kategória čísla. doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. O čom budeme hovoriť. Gramatická kategória čísla ako odrazová kategória Spôsoby vyjadrenia čísla v rozličných morfologických typoch jazykov Singulár a plurál v komunikácii. Gramatická kategória čísla ako odrazová kategória.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gramatick kateg ria sla

Gramatická kategória čísla

doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.


O om budeme hovori
O čom budeme hovoriť

 • Gramatická kategória čísla ako odrazová kategória

 • Spôsoby vyjadrenia čísla v rozličných morfologických typoch jazykov

 • Singulár a plurál v komunikácii


Gramatick kateg ria sla ako odrazov kateg ria
Gramatická kategória čísla ako odrazová kategória

 • Gramatická kategória čísla má vzťah k mimojazykovej skutočnosti

  • poukazuje na počet substancií

  • na rozdiel od čísloviek GK čísla odráža len základný rozdiel v kvantite: protiklad jedna vec (singulár) – viac vecí (plurál)

 • Z psl. slovenčina zdedila 3 gramémy:

 • sing., plurál, duál (dva objekty v párovom vzťahu)

 • zánik duálu v 14. storočí


Nes lad medzi formou a v znamom v gk slo

mnohosť

singulár

jednosť

plurál

Nesúlad medzi formou a významom v GK číslo


Sp soby vyjadrenia sla v rozli n ch morfologick ch typoch jazykov
Spôsoby vyjadrenia čísla v rozličných morfologických typoch jazykov

 • Flektívne jazyky − číslo sa spolu s rodom a pádom vyjadruje jedinou príponou (dom-om)

 • Aglutinačné jazyky − každá gramatická kategória sa vyjadruje osobitnou príponou (ev-ler-de)

 • Introflektívne jazyky − gramatické kategórie sa vyjadrujú hláskovými alternáciami v rámci slova (sing. Bruder − pl. Brüder; sing. radžulun − pl. ridžalun)


Sp soby vyjadrenia sla v rozli n ch morfologick ch typoch jazykov1
Spôsoby vyjadrenia čísla v rozličných morfologických typoch jazykov

 • Polysyntetické jazyky

  plurál sa tvorí spájaním dvoch plnovýznamových slov do jedného funkčného celku (orang=človek, orang-orang = ľudia)

 • Analytické jazyky

  gramatické tvary sa tvoria pomocou predložkových pádových morfém, oddelených od lexikálnej časti gramatického tvaru; plurál sa napr. v angl. alebo franc. tvorí pridaním morfémy -s (franc. la maison − les maisons)


Gramatick kateg ria sla

Ind typoch jazykov

Indovia


Gramatick kateg ria sla

mača typoch jazykov

mačence


Gramatick kateg ria sla

cukrík typoch jazykov

cukríky


Gramatick kateg ria sla v te rii jazykovej prirodzenosti
Gramatická kategória čísla typoch jazykovv teórii jazykovej prirodzenosti

 • Najprirodzenejšie sú tie prípady, pri ktorých sa potvrdzuje intuícia, podľa ktorej to, čo je sémanticky „viac“, má byť aj konštrukčne „viac“

 • Stupeň prirodzenosti sa zhoduje so stupňom ikonickosti.


Stupne ikonickosti
Stupne ikonickosti typoch jazykov

 • maximálna ikonickosť:

  • dom − domy

 • menšia ako maximálna ikonickosť:

  • žena − ženy

 • minimálna ikonickosť:

  • žena − žien-0

 • neikonickosť:

  • atašé (sing.) − atašé (pl.)


Typy singul ru
Typy singuláru typoch jazykov

 • Hromadný singulár (mládež, ľudstvo, diplomacia)

 • Látkový singulár (voda, múka, káva, piesok)

 • Distributívny singulár

  • ide o prideľovanie (distribuovanie) jednotliviny nadradenému množstvu.

   • Naliala chlapom po poháriku.

   • Každá sekretárka má vedieť písať na počítači.

 • Druhový singulár (Bábôčka pávooká znáša vajíčka na listy žihľavy.)


Typy plur lu
Typy plurálu typoch jazykov

 • Výlučný plurál

 • prázdniny, Vianoce, pľúca, ústa, okuliare

 • Viazaný plurál

 • vlasy, čipsy, omrvinky, piškóty, chlpy, lyže


Substant va s viazan m plur lom
Substantíva s viazaným plurálom typoch jazykov

 • Používanie singuláru pri substantívach s viazaným plurálom je štylisticky príznakové.

 • Už je ruka v rukáve.

 • Žiť z ruky do úst.

 • Deti sú samá noha, samá ruka.

 • Unikol o chlp (o vlások).

 • Dať si niečo pod zub.

 • Ani vlas sa mu na hlave neskrivil.


Literat ra
Literatúra typoch jazykov

 • Dolník, J.: Teória jazykovej prirodzenosti. Slovenská reč, 60, 1995, č. 1, s. 18 − 25.

 • Miko, J.: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1962. 254 s.

 • Ondruš, Š. − Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1981, s. 271 − 284.