projekt wsp pracy arimr i iw w zakresie przeprowadzania kontroli wymog w wzajemnej zgodno ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI - PowerPoint PPT Presentation

nen
115 Views
Download Presentation

PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROJEKT WSPÓŁPRACY ARiMR I IW W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KONTROLI WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI Sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr…. MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia ………… 2009 roku w sprawie warunków i trybu wspólpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów Puławy, 30 – 31 marca 2009 r.

 2. Co zawiera zarządzenie? Określa warunki i tryb współpracy • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz • Inspekcji Weterynaryjnej przy wykonywaniu poszczególnych zadań oraz sposobu przekazywania informacji w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu w zakresie wymogów Wzajemnej Zgodności w odniesieniu do Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

 3. W zakresie przeprowadzania kontroli wymogów współpracują ze sobą: Na obszarze powiatu: • Kierownik biura powiatowego ARiMR • Powiatowy Lekarz Weterynarii

 4. W zakresie przeprowadzania kontroli wymogów współpracują ze sobą: • Na obszarze województwa: • Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR • Wojewódzki Lekarz Weterynarii • Powiatowi Lekarze Weterynarii właściwi dla województwa

 5. W zakresie przeprowadzania kontroli wymogów współpracują ze sobą: Na obszarze kraju: • Prezes ARiMR • Główny Lekarz Weterynarii

 6. W przypadkach uzasadnionych względami celowości PREZES AGENCJI PLW WLW Działający na obszarze kraju Podjęcie współpracy = informacja do GLW

 7. Współpraca podmiotów z terenu powiatu i województwa: • PLW Aplikacja ARiMR dostępna na stronie internetowej Wprowadzanie danych z raportów kontroliz gospodarstwa raport elektroniczny Dokonywanie korekt i uzupełnień danych • z własnej inicjatywy • Po otrzymaniu informacji od • Kierownika Biura Powiatowego ARiMR • Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR

 8. Współpraca podmiotów z terenu powiatu i województwa: • Kierownik biura powiatowego ARiMR LUB • Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR PLW Niezwłoczna informacja o błędach lub brakach w raporcie elektronicznym

 9. Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII • Przekazuje Prezesowi ARiMR czynniki do analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów: • wraz z ich wagami • z liczbą gospodarstw (objętych kontrolą wymogów w roku bieżącym ustaloną na podstawie analizy wyników kontroli wymogów z lat poprzednich) DO ZAOPINIOWANIA!!!

 10. Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII • Zatwierdza czynniki do analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów oraz liczbę gospodarstw objętych kontrolą: po zaopiniowaniu przez Prezesa ARiMR zatwierdzenie przez GLW przekazanie Prezesowi ARiMR

 11. Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII • Występuje do Prezesa ARiMR o przeprowadzenie typowania rolników do kontroli wymogów: • w oparciu o zatwierdzone czynniki ryzyka • występuje o udostępnienie listy wytypowanych gospodarstw

 12. Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII • Przekazuje Prezesowi ARiMR RaportRoczny z przeprowadzonych kontroli wymogów.

 13. Współpraca podmiotów na obszarze kraju: GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII • Przekazuje Prezesowi ARiMR w celu umieszczenia na stronie internetowej ARiMR • wzory protokołów i raportów oraz • innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli

 14. Współpraca podmiotów na obszarze kraju: PREZES ARiMR • Opiniuje przekazane przez Głównego Lekarza Weterynarii czynniki do analizy ryzyka typowania rolników do kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności

 15. Współpraca podmiotów na obszarze kraju: PREZES ARiMR • Typuje rolników do kontroli wymogów: W oparciu o: • Zatwierdzone przez GLW czynniki do analizy ryzyka • Przekazuje GLW listę wytypowanych gospodarstw

 16. Prezes ARiMR udostępnia powiatowym lekarzom weterynarii działającym na obszarze kraju: • Możliwość korzystania z aplikacji umieszczonej na stronie ARiMR W celu: • Stworzenia • Korygowania i • Uzupełniania raportu elektronicznego

 17. Prezes ARiMR udostępnia powiatowym lekarzom weterynarii działającym na obszarze kraju: • Wzory raportów i protokołów oraz innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia kontroli NA STRONIE INTERNETOWEJ ARiMR

 18. Współpraca IW i ARiMR jest realizowana również poprzez działania takie jak : • 1) przekazywanie innych dokumentów, niż raport i protokół, zawierających dane i informacje umożliwiające prawidłowe przeprowadzanie kontroli wymogów; • 2) organizowanie i przeprowadzanie wspólnych szkoleń pracowników Agencji oraz Inspekcji obejmujących zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli wymogów.

 19. W ramach współpracy w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów: • Organy IW i ARiMR, mogą zawierać między sobą porozumienia; • Prezes ARiMR i GLW, mogą tworzyć procedury - dotyczące w szczególności ustalenia terminów podjęcia działań przez poszczególne organy w ramach współpracy w zakresie przeprowadzania kontroli wymogów.

 20. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ