1 / 39

HLA

HLA. NHAÙNH NGAÉN NST 6. HLA naèm treân caùnh ngaén NST soá 6. Cấu trúc phân tử HLA. Caùc phaân töû HLA lôùp I ñöôïc phaân laøm 3 locus : A, B, C Töông öùng caùc phaân töû HLA- A, HLA- B, HLA- C. Cấu trúc phân tử HLA.

nemo
Download Presentation

HLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HLA NHAÙNH NGAÉN NST 6 HLA naèm treân caùnh ngaén NST soá 6

 2. Cấu trúc phân tử HLA • Caùc phaân töû HLA lôùp I ñöôïc phaân laøm 3 locus : A, B, C • Töông öùng caùc phaân töû HLA- A, HLA- B, HLA- C.

 3. Cấu trúc phân tử HLA • HLA lôùp I laø moät polypeptide xuyeân maøng, phaân töû löôïng khoaûng 40.000 dalton, goàm 3 phaàn : • Phaàn ngoaøi maøng, • Phaàn trong maøng, • Phaàn xuyeân maøng.

 4. Cấu trúc phân tử HLA • Phân töû HLA lôùp I Vò trí trình dieän khaùng nguyeân cuûa phaân töû naøy naèm ôû giöõa 2 domain 1, 2 chuùng taïo neân moät raõnh, chöùa khoaûng8 – 10 a.amin. Đaây laø vò trí khaùc bieät HLA lôùp I giöõa caùc caù theå.

 5. Cấu trúc phân tử HLA • Phaân töû HLA lôùp II cuõng ñuôïc phaân boå ôû vuøng D treân nhaùnh ngaén nhieãm saéc theå soá 6, • Gaàn haït trung taâm hôn, goàm 3 vuøng DR, DQ, DP.

 6. Cấu trúc phân tử HLA • Chuùng ñöôïc maõ hoùa cho 2 phaân töû  vaø  cuûa phaân töû HLA lôùp II. • Caùc chuoãi polypeptid cuõng coù 3 phaàn, phaàn ngoaøi maøng, phaàn xuyeân maøng, phaàn trong maøng.

 7. Cấu trúc phân tử HLA • Chuoãi  goàm 1, 2. • Chuoãi  goàm 1, 2. • Phaân töû löôïng cuûa chuoãi  khoaûng 34.000 dalton vaø chuoãi  khoaûng 28.000 dalton. • Vuøng ngoaïi baøo cuûa phaân töû lôùp II chöùa 4 domain vôùi 90 aa cho moãi domain. • Hai domain cuûa chuoãi  kyù hieäu laø 1 vaø 2. hai chuoãi  kyù hieäu laø 1 2,

 8. Cấu trúc phân tử HLA • Tính ña kieåu hình cuûa gien HLA lôùp II taäp trung trong caáu truùc 1 vaø 1 cuûa raõnh peptid, taïo neân beà maët coù caáu truùc hoùa hoïc ñaëc hieäu

 9. a b Maøng teá baøo HLA Human MHC Class I a-chain and b-2m MHC Class II a and b chains

 10. PHÂN BỐ PHÂN TỬ HLA • * Phaân töû HLA lôùp I ñöôïc tìm thaáy ôû caùc teá baøo coù nhaân ôû ngöôøi. • * Phaân töû lôùp II hieän dieän chuû yeáu ôû caùc teá baøo cuûa heä thoáng mieãn dòch, bao goàm: teá baøo lympho B, ÑTB, teá baøo coù ñuoâi gai, vaø teá baøo lympho T hoaït hoùa. • Tuy nhieân, interferon gamma coù theå caûm öùng söï bieåu loä phaân töû lôùp II

 11. HLA-G: • Thuoäc thaønh phaàn HLA lôùp I. • Coù vai troø laøm giaûm hoaëc ngaên ngöøa quaù trình mieãn dòch ñoàng chuûng (alloimmune) choáng yeáu toá hoøa hôïp moâ xaûy ra giöõa ngöôøi meï vaø thai nhi. • Coù khaû naêng haïn cheá phaûn öùng ñoäc teá baøo vaø vai troø cuûa teá baøo dieät töï nhieân (NK: Natural killer cell), thoâng qua phaàn tieáp nhaän Ly 49 (thuoäc thaønh phaàn KIR: Killer cell Iglike Receptor) • Do thaønh phaàn p49, ôû teá baøo laù nuoâi cuûa nhau thai (placental trophoblast) baát hoaït.

 12. Do ñoù, chæ caàn thay ñoåi nhoû cuûa yeáu toá HLA-G cuõng coù theå daãn ñeán hieän töôïng huûy thai. • Do vai troø cuûa nhöõng teá baøo dieät töï nhieân (NK). • Chính vì thế, phaân töû HLA-G raát ít thay ñoåi.

 13. HLA TRONG DI TRUYỀN

 14. HLA TRONG DI TRUYỀN

 15. HLA

 16. HLA

 17. DANH PHÁP • HLA ( HUMAN LYMPHOCYTE ANTIGEN ) • HLA-A, HLA-B, HLA-C; • HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP • KIỂU HÌNH: HLA-A1, HLA-B7, HLA-DR3, . . . • KIỂU GENE: HLA-A* 0101, HLA-DR B* 0301. . .

 18. HLA

 19. HLA

 20. HLA

 21. KIỂU HÌNH SOÁ LÖÔÏNG KIEÅU HÌNH CUÛA PHAÂN TÖÛ HLA LÔÙP I HLA-A goàm: *14 kieåu hình(A01, A02, A 203, A 210, A03, A2403, A09, A10, A11, A19, A28, A36, A43, A80) * Vaø 14 phuï nhoùm :A09(A23, A24); A10(A25, A26, A34, A66); A19(A29, A30, A31, A32, A33, A74); A28 (A68, A69) Toång coäng coù 21 kieåu hình tính caû phuï nhoùm

 22. KIỂU HÌNH HLA-B coù: * 35 kieåu hình:B05, B07,B703, B08, B12, B13, B14, B15,B16, B17, B18, B21, B22, B27,B2708, B35, B37, B39, B3901, B3902, B40, BB4005, B41,B42, B46, B47, B48, B51, B53, B59, B67, B70, B73, B78, B81 * Vaø 24 phuï nhoùm :B05 (B51, B52); B12 (B44, B45); B14 (B64, B65); B15 (B62, B63, B75, B76, B77); B16 (B38, B39); B17(B57, B58); B21 (B49, B50); B22(B54, B55, B56); B 40 (B60, B61); B70 (B71, B72) Toång coäng coù 59 khieåu hình tính caû phuï nhoùm

 23. KIỂU HÌNH HLA- C coù: * 10 kiểu hình :CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10

 24. KIỂU HÌNH HLA- DR coù: * 24 kieåu hình:DR1, DR103,DR2, DR3, DR4,, DR5, DR6, DR7, DR8, DR9, DR10, DR11 (DR5), DR12 ( DR5), DR13 (DR6), DR14 (DR6), DR1403, DR1404 DR15 (DR2), DR16 (DR2), DR17 (DR3), DR18 (DR3), DR51, DR52, DR53.

 25. KIỂU HÌNH HLA- DQ : * 9 kieåu hình: DQ1, Q2, DQ3, DQ4, DQ5, DQ6, DQ7, DQ8, DQ9. HLA- DP : * 6 kieåu hình: DPW1, DPW2, DPW3, DPW4, DPW5, DPW6

 26. KIỂU HÌNH Soá löôïng caùc bieán theå alen cuûa caùc nhoùm phuø hôïp moâ chính ñaõ bieát leân ñeán moät soá raát lôùn: HLA-A: 206 HLA-B 403 HLA- C 92

 27. VAI TRÒ HLA TRONG Y HỌC • Trong gheùp • Quan heä huyeát thoáng • Phaùp Y • Nhaân chuûng hoïc… • Beänh hoïc

 28. Beänh lieân quan ñeán HLA

 29. CƠ CHẾ • Cô cheá vì sao HLA coù lieân quan ñeán beänh lyù, ngöôøi ta coù nhieàu giaû thuyeát: Coù vai troø nhö moät thuï theå gaây beänh, taïo ñieàu kieän cho yeáu toá gaây beänh xaâm nhaäp vaøo teá baøo moät caùch deã daøng hôn.

 30. CƠ CHẾ Coù söï gioáng nhau giöõa nhoùm khaùng nguyeân HLA vaø taùc nhaân gaây beänh , taïo phaûn öùng cheùo, daãn ñeán roái loaïn hoaït ñoäng dung thöù mieãn dòch cuûa cô theå.

 31. CƠ CHẾ Teá baøo trình dieän khaùng nguyeân khoâng thöïc hieän ñöôïc vai troø trình dieän khaùng nguyeân cuûa ñoái töôïng, caùc teá baøo coù thaåm quyeàn mieãn dòch khoâng nhaän ñöôïc thoâng tin do khoâng coù nhoùm phuø hôïp moâ treân teá baøo trình dieän.

 32. CƠ CHẾ • Trong truyền máu: • Máu toàn phần: * Hồng cầu, * Tiểu cầu, * Bạch cầu

 33. Kháng Thể CHIẾT TÁCH KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG HLA • Phuï nöõ mang thai • Ngöôøi truyeàn maùu nhieàu laàn • Ngöôøi sau khi gheùp taïng…

 34. KHAY TERASAKI

 35. SƠ ĐỒ: QUI TRÌNH KỸ THUẬT ĐỘC TẾ BÀO

 36. PHẢN ỨNG ĐỘC TẾ BÀO DƯỚI KÍNH HiỂN VI SOI NGƯỢC NEGATIVE (AÂM TÍNH) POSITIVE (DÖÔNG TÍNH)

 37. CÁC BƯỚC TiẾN HÀNH Chieát taùch DNA Quy trình khueách ñaïi Chu trình khueách ñaïi: 95oC trong 15 giaây 60oC trong 45 giaây 72oC trong 15 giaây Phaûn öùng lai (Hybridisation reaction) Qui trình phaùt hieän

 38. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC QUE

More Related