แผนดำเนินงาน - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แผนดำเนินงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
แผนดำเนินงาน

play fullscreen
1 / 9
แผนดำเนินงาน
139 Views
Download Presentation
nellis
Download Presentation

แผนดำเนินงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. แผนดำเนินงาน สร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข

  2. ระยะเวลาดำเนินงาน

  3. วิธีตรวจสอบคุณสมบัติเลื่อนในระดับควบวิธีตรวจสอบคุณสมบัติเลื่อนในระดับควบ ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ จากระดับปฏิบัติการขึ้นชำนาญการ คุณสมบัติ – ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการ ๒ ปี –ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามคุณวุฒิ ๔ ปี แต่กรณีได้รับวุฒิบัตรฯ ลดเหลือ ๒ ปี

  4. วิธีตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานจากระดับปฏิบัติการขึ้นระดับชำนาญการตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข, นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,แพทย์แผนไทย,นักกิจกรรมบำบัดติการคัดเลือกขึ้นตำแหน่งระดับชำนาญการ คุณสมบัติ – ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการ 5 ปี

  5. วิธีตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งต่าง ๆดังนี้ คุณสมบัติ – ดำรงตำแหน่งชำนาญการ 1 ปี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์

  6. วิธีตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานจากระดับชำนาญการขึ้นระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งแพทย์,ทันตแพทย์วิธีตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานจากระดับชำนาญการขึ้นระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งแพทย์,ทันตแพทย์ คุณสมบัติ – ดำรงตำแหน่งชำนาญการ 3 ปี - ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามคุณวุฒิ 5 ปี ที่มา หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

  7. การประเมินผลงานสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เช่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานสถิติ, เจ้าพนักงานเวชสถิติ, เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฯลฯ ระดับปฏิบัติงานขึ้นชำนาญงาน

  8. คุณสมบัติ - ปวช. หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย • (วิชาอาชีพ 2) หรือไม่ต่ำกว่านี้ ๘ ปี • ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ • 7 ปี • ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ • 6 ปี • ที่มา • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

  9. สวัสดี