slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
10 години пълноправно членство на България в Европейската агенция по околна среда

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

10 години пълноправно членство на България в Европейската агенция по околна среда - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

10 години пълноправно членство на България в Европейската агенция по околна среда. София, 3 юни 2011 г. Изпълнителна агенция по околна среда МОСВ. България е пълноправен член на ЕАОС от 1 август 2001г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '10 години пълноправно членство на България в Европейската агенция по околна среда' - nellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

10 годинипълноправно членство на България в Европейската агенция по околна среда

София,

3 юни 2011 г.

Изпълнителна агенция по околна среда

МОСВ

1 2001
България е пълноправен член на ЕАОС от 1 август 2001г.

Съгласно чл. 8 от Споразумение междуЕвропейската общност и Република България относно участието на България в Европейската агенция по околна среда страната предоставя информация за основните компоненти на околната среда от националната мрежа в Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (EIONET).

eionet e
Сайт на EIONET CDR

EIONET - своеобразен "възел", акумулиращ, обработващ и предоставящ екологична информация от широка мрежа източници, изградена в страните-членки на Агенцията.

EIONET събира и обработва информация за околната среда от националните мониторингови системи чрез Европейските тематични центрове.

Част от EIONET е CDR - Централното хранилище на данни с помощта на което всяка страна докладва данните си по съответните информационни потоци.

EIONET - Eвропейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда

http://cdr.eionet.europa.eu/bg

slide4
Докладване на България по приоритетни потоци

През 2010 г. България докладва информация във всички приоритетни (задължителни) области и няколко доброволни. Изпращаната информация служи за оценка на прилагането на европейското право в страната и изпълнение на множество задължения, произтичащи от членството в ЕС, ангажименти по международни споразумения (конвенции).

slide5
Замърсяване на въздуха (качество на въздуха и емисии в атмосферата)

Рамкова директива 96/62/ЕО за оценка иуправление качествотона атмосферния въздух

 • Решение 97/101/EC за обмен на информация и качество на атмосферниявъздух вмониторинговите станции
  • Данни за нивата на атмосферните замърсители за предходната година, регистрирани от пунктовете в НАСККАВ;

1998 г. – 16 ръчни пункта и 14 АИС

2010 г. – 10 ръчни пункта и 32 АИС

Докладване – чрез специаленмодул за обмен на данни “DEM”

 • Решение 2004/461/EC установяващо формат за докладване на качеството на атмосферния въздух за предходната година
  • Въпросник относно годишен доклад за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух за предходната година;

2007 г. – 23 ръчни пункта и 14 АИС

2010 г. – 9 ръчни пункта и 32 АИС

Докладване – Доклад и данни в специален формат (подаден от ЕАОС)

slide6
Замърсяване на въздуха (качество на въздуха и емисии в атмосферата)

Директива 2002/3/ЕО за нормите за нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух

 • Данни за превишения на алармени прагове за озон по месеци в периода април- септември на текущата година
 • Данни за нивата на озон за летния сезон на текущата година
 • Данни за нивата на озон за предходната година

1999 г. – 10 пункта АИС

2010 г. – 17 пункта АИС

 • Нива на озон в близко до реалното време

2008 г. - АИС в Пловдив и София

Предстои включване на нови атмосферни замърсители и автоматични

станции

Докладване – Данни в специален формат (подаден от ЕАОС)

slide7
РКОНИК и Протокола от Киото

Инвентаризация на емисии на парникови газове

Национален доклад

Докладване – задължителен формат CRF таблици и NIR доклад

Изпраща се в Секретариата на РКОНИК

Решение 280/2004/ЕО относно механизъм за мониторинг на

емисиите на парникови газове и прилагане на Протокола от Киото

Инвентаризация на емисии на парникови газове

Национален доклад

Докладване – задължителен формат CRF таблици и NIR доклад

Изпраща се в ЕАОС

Замърсяване на въздуха (качество на въздуха и емисии в атмосферата)
slide8
КТЗВДР (CLRTAP/EMEP), Решение 81/462/EEC

Докладване

Инвентаризация на емисии на вредни вещества във въздуха;

Национален доклад;

Данни за нивата на озон на фоново ниво за периода 1 май – 31 юли и

1 април – 30 септември

Изпраща се в Секретариата на КТЗВДР

Директива 2001/81/EО за национални тавани на емисии

Докладване

Инвентаризация на емисии на вредни вещества във въздуха и прогнози

Изпраща се в ЕАОС

Замърсяване на въздуха (качество на въздуха и емисии в атмосферата)
slide9
Води - приоритетни потоци

Рамкова директива по водите 2000/60/ЕО

EWN-1: River quality (ИАОС)

EWN-2: Lake quality (ИАОС)

EWN-3: Groundwater quality (ИАОС)

ME-1: Marine data (ИАОС)

WISE – SoE Biological data (ИАОС)

WISE-SoE Emissions data (ИАОС)

EWN-4: Water Quantity Data (НИМХ/ИАОС)- информацията се

предоставя от НИМХ, обработва и докладва от ИАОС

Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейскияпарламент и наСъвета

от18 януари 2006 година засъздаване наЕвропейски регистър за

изпускането ипреноса назамърсители

slide10
Качество на повърхностните води

1997 г. - Докладвана е статистически обработена информация за качеството на водите по 7 показатели - 111 пункта на реки и 27 пункта на езера

1998 г. - Актуализация на мрежата на база Техническо ръководство на ЕАОС „The European Environment Agency’s monitoring and information network for inland water resources”

1999 г. - Включване в създадената Европейска мрежа за

мониторинг на водите - EUROWATERNET

2009/2010 г. – Докладване по всички приоритетни потоци

- 112 пункта - реки, 16 пункта - езера, 6 пункта – море.

slide13
Качество на подземните води

2000 г. - Първо докладване на данни за 74 значими подземни водни тела (ПВТ) – съгласно Technical report N-7 EUROWATERNET The European Environment Agency’s Monitoring and Information Network for Inland Water Resources – Technical Guidelines for Implementation,юни 1998 г.

2007 г. - Актуализиране на ПВТ и мониторинговите пунктове за подземни води – съгласно нови практически критерии за избор на значими ПВТ Data Dictionary - Definition of WISE-SOE Reporting: Groundwater dataset;, септември 2007 г. към Technical report N-7 EUROWATERNET

2009 г.- Изменение на ПВТ, поради промяна на границата между Дунавски Басейнов район и Черноморски Басейнов район

slide15
Докладване 2010 г. по приоритетни потоци до ЕАОС

Groundwater quality – reporting by countries

Rivers water quality – reporting by countries

Lakes water quality – reporting by countries

Emissions to water – reporting by countries

Transitional, coastal and marine waters quality – reporting by countries

Water quantity – reporting by countries

slide16
Качество на питейните води и водите за къпане

Съгласно националното законодателство компетентен орган по прилагане на Директивата за питейните води – 98/83/ЕО (Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели) и Директива 2006/7/ЕО (Наредба №5) за управление качеството на водите за къпане е Министерство на здравеопазването.

2009 г. - Първо докладване на данни за 2007 г. от мониторинга за качеството на питейната вода, провеждан съвместно от органите на държавния здравен контрол и водоснабдителните дружества в т.нар. големи зони на водоснабдяване (в които се доставят над 1 000 куб.м. вода в денонощие, или се водоснабдяват над 5 000 души). Докладването се извършва по електронен път чрез EIONET Central Data Repository във формат, съгласно изискванията на WISE.

2007-2010 г. –Два пъти годишно е докладването на данни относно мониторинга на качеството на водите за къпане чрез EIONET Central Data Repository във формат, даващ възможност за представянето им в WISE.

slide17
Качество на питейните води

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/dwd/envsavyna

В доклада за 2007 г. са включени данни за 235 големи зони на водоснабдяване

slide18
Качество на водите за къпане

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/bathing

http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/bathing/envtq3l0w

За 2009 г. България отчита 90.3% съответствие на водите за къпане спрямо по-строгите препоръчителни изисквания, с което се нарежда на 5-то място в ЕС.

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

slide19
Земно покритие

Годишен план за управление на ЕАОС (AMP)

Резултатите за промените в земното покритие се получават предимно от проекта “Корине земно покритие”. Оценка се прави на база проследяване на настъпилите промени в земното покритие за съответния период.

Данните за докладване се представят в определен от ЕАОС формат

Земеползване

Решение № 2367/2002/ЕК и Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година, относно статистическата програма на Общността 2003 – 2007, изменено с решение № 787/2004/ЕО

Докладването е през две години до ЕВРОСТАТ.

Националният статистически институт е оторизираната институция за България.

Почви

“Тематичната стратегия за опазване на почвите”и Годишен план за управление на ЕАОС

Информацията е свързана с локалните почвени замърсявания – управление на замърсени места, източници на замърсяване и разходи за решаване на замърсени терени.

Данните за докладване се представят в определен от ЕАОС формат, в чиято основа е залегнал основният набор от показатели на ЕАОС (EEA Core set of indicators).

Земно покритие и природни ресурси
slide20
Защита на природата

2002 г.- Първо докладване на защитени територии по силата на

националното законодателство- докладвани са 783 обекта.

2007 г. – начало на докладване на цифрови граници на защитените

територии, както и наметаданни в унифициран формат),

подаден от ЕАОС.

2010 г. - докладвани са 996 обекта.

slide21
Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)
 • 2009 г. - България докладва за първи път по Регламент № 166/2006 на ЕП и на Съвета, относно създаването на ЕРИПЗ и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета
 • Регламентът изисква предоставяне на специфична информация относно изпускането на замърсители във въздуха, водите и почвата и преноса извън площадката на отпадъци и замърсители в отпадъчни води
 • Докладването е ежегодно и се осъществява чрез специално разработената за целта информационна система в ИАОС, която осигурява докладване през Интернет от операторите, верифициране и потвърждаване на докладите от РИОСВ и изготвяне на националните доклади до Европейската комисия от ИАОС - http://pdbase.government.bg/forms/eprtr.jsp
 • Създаден е и публичен регистър, осигуряващ възможност за извършване на справки от данните в системата http://pdbase.government.bg/forms/public_eprtr.jsp
slide22
Оценка на докладванията по приоритетни потоци

Критерии за оценка - срок и качество

Период за оценка - май (предходна година) – април (настояща година).

Оценяване:

Докладването е изпълнило всички критерии за

качество и срок.

Докладването е в поставения срок, но е

непълно.

Докладването е след поставения срок.

Липса на докладване.

slide26
Проект "Корине земно покритие "

Проектът "Корине земно покритие " - CORINE LAND COVER е общоевропейски проект, чиято цел е създаване на дигитална база данни за земното покритие и настъпилите промени в периода 1990-2006г. с придружаващи ги база метаданни.

Проектът се инициира от ЕК и се изпълнява съвместно от ЕАОС и страните – членки.

България чрез ИАОС участва в „Корине земно покритие 1990 -1996”, „Корине земно покритие 2000” и „Корине земно покритие 2006”. През 2012 г. предстои четвъртата актуализация на базата данни „Корине земно покритие 2012”.

soer 2010
SOER 2010

През м. ноември 2010 г. Европейската агенция за околна среда публикува четвъртия доклад за състоянието и перспективите пред околната среда в Европа – SOER 2010. Докладът дава изчерпателна оценка на това как и защо се променя околната среда в Европа и какви дейности се предприемат в тази насока.

soer 20101
Докладване на националните оценки за SOER 2010 – част С

ИАОС предложи подход, отговарящ на принципите на SEIS (Обща информационна система за околната средаза Европа), за публикуване на националните материали в доклада SOER 2010 – част C

ad