European Qualifications Framework (EQF) - PowerPoint PPT Presentation

european qualifications framework eqf n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
European Qualifications Framework (EQF) PowerPoint Presentation
Download Presentation
European Qualifications Framework (EQF)

play fullscreen
1 / 18
European Qualifications Framework (EQF)
152 Views
Download Presentation
nelle-atkinson
Download Presentation

European Qualifications Framework (EQF)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. European Qualifications Framework (EQF)

 2. EQF – Status • 23. april 2008; EQF-anbefalingen formelt signert av presidentene i EU-parlamentet og Rådet

 3. EQF Hensikten med EQF er: • å legge til rette for at de nasjonale kvalifikasjonssystemene skal bli lettere å sammenligne og dermed gi økt mobilitet blant elever, studenter og arbeidstakere • å legge til rette for livslang læring

 4. EQF Anbefalingene: • Nasjonale kvalifikasjonssystemer relateres til EQF innen 2010 • Vitnemål og andre relevante dokumenter skal ha referanse til EQF-nivå innen 2012 • Kvalifikasjoner beskrives i form av læringsutbytte • Praktisere prinsipper for realkompetansevurdering (Rådet 2004)

 5. EQF Anbefalinger (fortsettelse): • Hvert land utpeker nasjonalt koordineringspunkt som skal støtte og koordinere forholdet mellom det nasjonale kvalifikasjonssystemet og EQF

 6. EQF EU-kommisjonen skal: • Etablere en EQF rådgivningsgruppe for å sikre koordinering og oppfølging av arbeidet på europeisk nivå • Følge utviklingen og rapportere til Parlamentet og Rådet om erfaringer og resultater etter 5 år og, om nødvendig, foreslå reviderte anbefalinger

 7. EQF EU-kommisjonen - implementering: • EQF Advisory Group; - AG bureau - sub-groups • EQF Advisory Group - Sub-group A; ”Criteria for referencing of national qualification levels to the EQF” • Konferanse: Implementing the EQF, 3-4 juni

 8. EQF EU-kommisjonen - implementering: • 2008 EQF prosjektutlysning (frist 15 juli) • Informasjonsmateriell; anbefalingen, brosjyre som forklarer EQF, oversikt over nivåene, plakat • EQF web platform

 9. Relevans for Norge • Anbefalingen er EØS-relevant • Norge har deltatt i forarbeidet • EQF er ett av flere virkemidler som tas i bruk for å nå Lisboa-strategiens målsetninger på utdanningsområdet • Implementering av EQF gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser

 10. Relevans for Norge • EQF nivå 6-8 er sammenlignbare med Bologna kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning • Når det gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i tilknytning til regulerte yrker, er det kvalifikasjons-direktivet som skal anvendes i EØS

 11. Oppfølging nasjonalt • Deltakelse i Learning Outcome cluster knyttet til arbeidsprogrammet E & T 2010 • Deltakelse i nordisk Leonardo-prosjekt om EQF: http://www.sweden.gov.se/sb/d/9650/a/89413 • Pilotprosjekt om kvalifikasjonsrammeverk med særskilt fokus på fag- og yrkesoppl.: http://www.utdanningsdirektoratet.no/ • Deltakelse i Advisory Group

 12. Oppfølging nasjonalt • KD vil utarbeide forslag til NQF for fag- og yrkesoppl. og vurdere videre utvikling av NQF for LLL (innen 31. des. 2008) • Referansegruppe opprettes (møte 13. mai) • Arbeidsgruppe; utvikle forslag til deskriptorer for fag-og yrkesoppl. i vg. • Arbeidsgruppe; vurdere fagskoleutdanningenes forhold til EQF

 13. Oppfølging nasjonalt Nasjonalt koordineringspunkt – oppgaver: • relatere kvalifikasjonsnivåer innenfor det nasjonale kvalifikassystemet til nivåene i EQF; • sikre åpenhet om metodene som benyttes, og sikre at beslutninger blir offentliggjort; • sørge for veiledning til berørte parter og gi dem informasjon om hvordan de nasjonale kvalifikasjonene forholder seg til EQF via nasjonale kvalifikasjonssystem; • involvere berørte parter

 14. Oppfølging nasjonalt • Oppretting av nasjonalt koordineringspunkt er under vurdering

 15. Kvalifikasjonsrammeverk som bro mellom fagskoleutdanning og høyere utdanning • Beskrivelse av læringsutbytte vil gjøre det enklere å forstå kvalifikasjoner ► enklere å vurdere overlapping og mangler ► enklere å vurdere avkorting og legge til rette for supplerende opplæring • Utvikling av overordnet nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring kan føre til smidigere overganger mellom utdanningsnivåene

 16. Kvalifikasjonsrammeverk som bro mellom fagskoleutdanning og høyere utdanning Punkter av relevans: • vektlegging av mobilitet eller LLL • type nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk • koordinering Bologna Framework og EQF • bruken av læringsutbytte i læreplaner og studieplaner • bestemmelser for vurdering av realkompetanse • bestemmelser for inntak til høyere utdanning og for avkorting • nasjonalt koordineringspunkt, ett eller flere; • undersøkelser og utredninger • deltakelse i relevante prosjekter

 17. Post-Secondary Vocational Education and Training in the Nordic Countries ISCED (International standard Classification of Education) levels 4 and 5B • Denmark; short-cycle education programmes (KVU), 5B • Norway; tertiary vocational education (fagskoleutdanning), 4 • Sweden; advanced vocational education and training (KY), 5B

 18. EQF Før 1. august: Else.HUSA@ec.europa.eu Etter 1. august: ejh@kd.dep.no