Prionnsapail Eadar-theangachaidh - PowerPoint PPT Presentation

nell
prionnsapail eadar theangachaidh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prionnsapail Eadar-theangachaidh PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prionnsapail Eadar-theangachaidh

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
153 Views
Download Presentation

Prionnsapail Eadar-theangachaidh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mòrag NicIlleathain, Eadar-theangair, Stòrlann PrionnsapailEadar-theangachaidh 9 nithean air am bi ar n-aire

 2. A’ Chiad 3 • An seòrsastuth a tharieadar-theangachadh • Na daoine a bhiosgaleughadh • Am modh-cànain no register a thafreagarrach

 3. An SeòrsaStuth • Stuthfoghlaim • Stuthoifigeil • Stuthcruthachail • Stuthpearsanta • Stuthbhonameadhanan

 4. An Luchd-leughaidh • Clann no inbhich? • Luchd-ionnsachaidh no fileantaich? • Oifigich no am mòr-shluagh?

 5. Am Modh-cànain Cànan a tha a’ freagairt: • air a’ chuspair • air a’ mheadhan • air an luchd-leughaidh no an luchd-èisteachd


 6. An Dàrna 3 • Co-theacsa • Structaran • Blas

 7. Co-theacsa Còtha a’ bruidhinn? Thu no sibh? ‘Bu mhòr mo mhiann a bhithnamthaighfhìn’. ‘Thami agiarraidhdhachaigh’. Ceithirficheadtaigh ’s a sia Ochdadtaigh ’s a sia

 8. Structaran • Cheannaicheadh an taighairson £40 000 • Chaidh an taigh a cheannachairson £40 000 • Bha an taigh air a cheannachairson £40 000 • Cheannaichcuideigin an taighairson £40 000

 9. Tràthan • Caomhnaidhglèidhteachasnacoilltean-uisge. Thaglèidhteachas a’ caomhnadhnancoilltean-uisge. • Coisichidhsinntrìmìle san latha. Bidhsinn a’ coiseachdtrìmìle san latha. • ChoisichsinntrìmìleDihaoine. Bhasinn a’ coiseachdnuair a thuit e.

 10. Blas Tionndadhfacal air an fhacalbhonBheurla? Gàidhlignàdarra a thafurasta a thuigsinn? Chaidh dà bhuidhinn ùr a stèidheachadh airson sgrùdadh a dhèanamh air agus cuideachadh a thoirt do dh'eaconamaidh Uibhist. Dè tha a’ Bheurla a’ ciallachadh? Smaoinich air: ruitheam a’ chànain òrdugh namfaclan gnàthasan-cainnt tràthan .

 11. Mar eisimpleir... Successive additions were made to the house. Chaidhmeudachaidheanleantainneach a dhèanamh air an taigh. Chaidhpìosàsdèidhpìos a churris an taigh.

 12. Barrachd air aondòigh There was incessant rain for a month. • Bhauisge gun sgurannairsonmìos. • Cha do sguir an t-uisge fad mìos. • Lean an t-uisgeairsonmìos.

 13. Clann-sgoile • Dètha mi airsonteagasgdhaibh? • Dè an ìretuigseaca? • Dè am briathrachas as aithnedhaibh? • Dènastructaran as aithnedhaibh? agus an uair sin... • An gabh a churann an dòighnassìmplidhe? • An gabh a churann an dòighnasgiorra? • An gabh a ghiorrachadh?

 14. Eisimpleirean • Comparing and ordering numbers • A ’ dèanamhcoimeaseadaràireamhanagusganòrdachadh • Find the matching number • Lorg an àireamh a mhaidseas • Environmental damage • Milleadh air an àrainneachd • Copper has an endless recyclable life • Gabhaidhath-chuartachadh gun chrìch a dhèanamh air copar • Solving real-life problems • A’ fuasgladhcheisteanlàitheil

 15. Feuchseo! The town is thought to be 600 years old. • Thadaoine a’ smaoineachadhgubheil am baile 600 bliadhna a dh’aois. • Thathar den bheachdgubheil am baile ... • Thathas an dùilgubheil am baile ... • Saoileargubheil am baile ... • ’S dochagubheil am baile ...

 16. Cunnartan! • Eòin a’ bàsachadh a-mach Eòin a’ dol à bith • Chleachd am poileascusfeachd. Faclair-itis • Bidhsinn a’ dèanamh e gachseachdain. Bidhsinngadhèanamhgachseachdain. • Bha am balach air a bhreith air ... Rugadh am balach air ...

 17. Feuchiadseo... 1. About how much did each plant cost? 2. It shows how large the map area is compared to the British Isles. 3. Calculate the perimeter of each photograph and explain the thinking you used. 4. How could you use addition to figure out the answer?

 18. Dòighean air an cur 1. Dèantuairmse air prìsgachlus. Saoildèchosggachlus? 2. Seallaidh e chomòr ’s a thasgìre a’ mhapa an coimeasriEileananBhreatainn. Tha e a’ sealltainn ... 3. Àireamhaichcuairt-thomhasgachdeilbhagusmìnich do dhòigh-smaoineachaidh. 4. Ciamar a chleachdadhtu cur-risgus an fhreagairtobrachadh a-mach? Ciamar a b’ urrainndhut cur-ris a chleachdadhgus...

 19. An Treas 3 • Briathrachas • Cunbhalachd • Ceartachadh

 20. Briathrachas • GOC 2/3 • Faclair TYG • FaclairMatamataig • An Seotal • FaclairnaPàrlamaid • An Stòr-dàta • Dwelly air-loidhne • FaclanNàdair SNH • Làrach-lìnSabhalMòrOstaig

 21. Cunbhalachd Cùmris: • an aonmhodh-cànain • an aonbhriathrachas • an aonlitreachadh • na h-aonriochdairean air feadh an aonphìosobrach

 22. Ceartachadh • Thoirsùilgheur air d’ obair. • Ceartaich e gufaiceallach. • Leig le cuideigineile a dhearbh-leughadh. Chan fhaicsinnarmearchdanfhìn! • An Dearbhair Gàidhlig-air-loidhne>Taic

 23. MearachdanCumanta Asgairean & ’Se’schan e‘Se Beàrnan:a’ dol a dh’obair air a’ bhàta dh’fhosgail mi an doras Sràcanbàta / bata, balla/bàlla còàs, àsdèidh Tàthanan an-dè, a-null, co-dhiù

 24. Mar a nìthu ’s 1. Dèandàasgair‘’agusdubhàs a’ chiadfhear! 2. Click Proofing, and then click AutoCorrect Options. In the AutoCorrect dialog box, do the following: • Click the AutoFormat As You Type tab, and under Replace as you type, select or clear the "Straight quotes" with “smart quotes” check box. • Click the AutoFormat tab, and under Replace, select or clear the "Straight quotes" with “smart quotes” check box.

 25. Beàrnan Litir a dhìth – beàrn ambàta air a’ bhàta a’ chaileag agiarraidh a’ dol, a’ tighinn, a’ cur an dothog? an d’ fhuair? an d’ rinn? a thaann a th’ ann Cuideachadhairson a ràdh – gun bheàrn thogdh’fhosgail, dh’ith, dh’fhaighnich a’ dol a thogail a’ dol a dh’iarraidh, a’ dol a dh’fhalbh a Ghlaschu a dh’Inbhir Nis, a dh’aithghearr

 26. Sràcan – thafeumorra! • Gheibhsinnfois air LathanaSabaid. • Chaidh am ballatrouinneagnasgoile. • Chaidhsinncuairt air a’ bhata. • Cum a’ chèicairson Alasdair. • Tha car anns an rathad.

 27. Tàthanan – faic GOC! • an-diugh, an-dè, a-màireach • an ath-bhliadhna ACH an athbhliadhna • an ath-oidhch ACH an athoidhche • an-àirde, an-dràsta, a-null, ACH an seo, an sin • còig-deug ACH coigduinedeug

 28. Èist is sgrìobh! Thaguthbinnaig a’ bhoireannach sin. ’S e Màiri a th’ oirre. Tha Iain a’ seinn an-dràsta. A rèir a’ phrògraim, thaMàiri a’ dol a sheinnàs a dhèidh. ‘A bheilthudeiseil, a Mhàiri?’ ‘Tha, ach feumaidh mi a bhithluath. Tha mi a’ falbh a Ghlaschu air a’ phlèanaig a sia.

 29. TuilleadhMhearachdanCumanta • bi / bidh / bith • cuir / cur • clann

 30. Bi! • Bi sàmhach! Bidhmi a-staighaig 6 uairean. Am bi thusgìth? Bithidh! Cha bhimi aig m’ obair a-màireach. Tha mi a’ smaoineachadhgum bi cnatanorm. • Chaidhnadìneasaireanà bith

 31. Cuir! Cuirsin air a’ bhòrd! Agusfeuchgun cuirthusìosgucùramach e. Cuiridhmi e air a’ bhòrd... An do chuirthu sin air a’ bhòrdfhathast? Cha do chuir. Nachcuirthue air a’ bhòrdsabhad? Tha mi a’ dolgachurair a’ bhòrd... Tha mi air a churair a’ bhòrd a-nis, Miss. Tha am balach sin a’ cur caisorm. Tha mi a’ dola churlitirguphàrantan.

 32. Clann • Thaclannbheaganns a’ chlasagam. • Tha a’ chlannagobairgucruaidh. • Tha an sgoil a’ còrdadhris a’ chloinn. • Thaobairnacloinneglèmhath. • ThaGàidhligaigaonduinecloinneàsgachceathrar. • Thagachleanabha’ seinnsachòisir.

 33. ’S e/Chan e ’S ann/Chan ann ’S e tidseara thainnte. ’S annpàirt-ùinea thaiagobair. Chan e obairfhurasta a th’ ann. Chan anntrica bhiosi far nasgoile. B’ e iasgaira bhana h-athair. B’ ann air a’ chosta sear bumhotha a bha e. Cha b’ anntrica bha e aig an taigh.

 34. san/’s an • Tha e san sgoil an-dràsta • Tha mi an dùil’s an dòchas gum bi e modhail. • Tha a’ chlann a’ cluichsaphàirc. • Tha Iain ’s a bhràthaircòmhlariutha.

 35. An t-Amas Gum bi nastuthan a chruthaicheastuann an deaghGhàidhligagusnaneisimpleireanmatha don chloinn.

 36. Sin agad e!