Download
formalne pretpostavke finansijske analize n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formalne pretpostavke finansijske analize PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formalne pretpostavke finansijske analize

Formalne pretpostavke finansijske analize

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Formalne pretpostavke finansijske analize

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Formalne pretpostavke finansijske analize Klasifikacija pozicija finansijskih izveštaja u funkciji analize

 2. Zvanični bilans stanja • Grupisanje bilansnih pozicija • princip rastuće likvidnosti u aktivi • princip rastuće dospelosti u pasivi • Daje se prioritet zlatnom bilansnom pravilu u širem smislu pri ispitivanju i oceni finansijskog položaja firme

 3. Zvanični bilans stanja u našoj zemlji- redosled pozicija

 4. Obrnuti redosled pozicija bilansa stanja u anglosaksonskim zemljama –SAD, Australija, Novi Zeland, UK • opadajuća likvidnost u aktivi i opadajuća dospelost u pasivi • daje se prednost bilansnim pravilima 1:1 i 2:1, dakle pravilima likvidnosti

 5. Bilans stanja kompanije Wal Mart

 6. Redosled pozicija po principu opadajuće likvidnosti i opadajuće dospelosti

 7. Primer • Na osnovu zvaničnog bilansa stanja izvršiti pripremu oficijelnog bilansa stanja za analizu

 8. Bilans stanja pripremljen za analizu

 9. Karakteristike bilansa stanja pripremljenog za analizu • u aktivi su pozicije poredane od gotovine, kratkoročnih potraživanja (obrtna sredstva) do stalnih sredstava • razlog: utvrđivanje likvidnosti u oceni finansijskog položaja firme

 10. Bilans uspeha • podaci iz bilansa uspeha služe za sagledavanje uspešnosti poslovanja preduzeća (zarađivačke sposobnosti) • dve metode obračuna rezultata i dva načina oblikovanja bilansa uspeha: • metoda ukupnih troškova (Srbija) • metoda troškova prodatih učinaka (anglosaksonsko računovodstvo)

 11. Zvanična shema bilansa uspeha u našoj zemlji • omogućava da se sagledaju pojedini elementi ukupnog rezultata koji je segmentiran na: • poslovna dobit, dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja, neto dobitak, neto dobitak koji pripada manjinskim i većinskim akcionarima i zarada po akciji (EPS)

 12. Nedostaci ove sheme za analizu: • ne pruža podatke za analizu troškova po užim područjima (proizvodnja, uprava, prodaja) • ne pruža informacije o rezultatu po proizvodima, grupama proizvoda, kanalima prodaje i sl.)

 13. Metoda troškova prodatih učinaka i bilans uspeha • Prednosti ove metode: • jasno izražavanje troškova po funkcijama • više slojeva rezultata (multiple-step income statement) • pogodna za konstrukciju grafikona rentabiliteta • podrazumeva dobro organizovan i razvijen obračun troškova i rezultata

 14. Dell Computer, 2002

 15. Izveštaj o tokovima gotovine • Zvanična shema je propisana Pravilnikom, naslanja se na shemu propisanu MRS 7- Izveštaj o novčanim tokovima • ima tri segmenta priliva i odliva gotovine: • prilivi i odlivi iz poslovne aktivnosti • prilivi i odlivi iz investicione aktivnosti i • prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja

 16. Izveštaj o tokovima gotovine • A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti • I. Prilivi • prodaja i primljeni avansi • primljene kamate • ostali prilivi redovnog poslovanja II. Odlivi isplate dobavljačima i dati avansi plaćene kamate porez na dobitak plaćanja po osnovu javnih prihoda III: Neto prilivi (odlivi) gotovine

 17. Izveštaj o tokovima gotovine • B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja • I. Prilivi • prodaja akcija i udela • prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme • ostali finansijski plasmani (neto prilivi) • primljene kamate • primljene dividende • II. Odlivi • Kupovina akcija i udela • kupovine N,P,O i nematerijalnih ulaganja • Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) • III. Neto prilivi (odlivi) iz aktivnosti investiranja

 18. Izveštaj o tokovima gotovine • C. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja • I. Prilivi • uvećanje osnovnog kapitala • dugoročni i kratkoročni krediti • ostale dugoročne i kratkoročne obaveze • II. Odlivi • otkup sopstvenih akcija i udela • dugoročni i kratkoročni krediti • finansijski lizing • isplaćene dividende • III. Neto prilivi (odlivi) gotovine iz aktivnosti finansiranja

 19. Izveštaj o tokovima gotovine • G. Svega prilivi gotovine • D. Svega odlivi gotovine • Đ. neto priliv gotovine • E. neto odliv gotovine • Gotovina na početku perioda • Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine • Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine • Gotovina na kraju obračunskog perioda

 20. Izveštaj o tokovima gotovine pripremljen je za analizu u prezentiranoj zvaničnoj formi • Prednosti: • pregledno izvršen raspored priliva i odliva gotovine iz sve tri aktivnosti • posebno iskazivanje (na kraju izveštaja) načina utvrđivanja razlike u gotovini na početku i kraju obračunskog perioda

 21. Izveštaj o promenama na kapitalu pripremljen za analizu • Stanje na dan 31.12. 2005.g. • Stanje na dan 01.01.2006.g. • Ispravka materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika u tekućoj godini • Korigovano početno stanje na dan 01.01.2006.g. • Ukupna povećanja u tekućoj godini • Ukupna smanjenja u tekućoj godini • Stanje na dan 31.12. 2006.g

 22. Statistički aneks • korišćenjem podataka statističkog aneksa dobijaju se potpuniji podaci za finansijsku analizu • Statistički ankes sadrži: • informacije o pravnom licu • informacije o bruto promenama N,P,O i nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava • podatke o strukturi zaliha u preduzeću • struktura akcijskog kapitala • struktura potraživanja i obaveza • drugi troškovi i rashodi • drugi prihodi

 23. Primeri za vežbanje • Todor, Vrnjačka Banja • Rumaguma, Ruma • Galeb Metaloplastika ,Šabac • Graditelj, Novi Sad • Pivara MB, Novi Sad • Alca trgovina, Beograd • Autobanat , Zrenjanin • Inex Morava, Gadžin Han

 24. Zahtevi za vežbanje • Pripremiti bilans stanja za vizuelnu analizu: • Stalna sredstva, • Obrtna sredstva, • Ukupno poslovna imovina • Kapital • Dugoročna rezervisanja i obaveze • Ukupna pasiva • Komentarisati strukturu bilansa stanja u skladu sa pravilima finansiranja • Da li postoje neto obrtna sredstva (obrtna sredstva umanjena za kratkoročne obaveze)

 25. Pripremiti bilans uspeha za kratku, vizuelnu analizu • Poslovni prihodi • Poslovni rashodi • Poslovna dobit (gubitak) • Finansijski prihodi • Finansijski rashodi • Ostali prihodi • Ostali rashodi • Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja • Odgovoriti na sledeća pitanja: a) koji su najznačajniji prihodi i rashodi koji su uticali na ostvarenu poslovnu dobit, b) koji su to prihodi i rashodi uticali na činjenicu da je poslovna dobit veća ili manja od dobiti iz redovnog poslovanja pre oporezivanja, c) da li postoji dobitak ili gubitak poslovanja koje se obustavlja i ako postoji odakle on može da potiče

 26. Pripremiti izveštaj o tokovima gotovine za analizu • Neto priliv (odliv) iz poslovnih aktivnosti • Neto priliv (odliv) iz aktivnosti investiranja • Neto priliv (odliv) iz aktivnosti finansiranja

 27. Formati tokova gotovine , kojem formatu pripada vaša kompanija?

 28. Pripremiti izveštaj o promenama na kapitalu za analizu • Koliko iznose u tekućoj (2006.g.) sledeće pozicije: • a) neraspoređena dobit , • b) rezerve, • c) revalorizacione rezerve