1 / 28

Formalne pretpostavke finansijske analize

Formalne pretpostavke finansijske analize. Klasifikacija pozicija finansijskih izveštaja u funkciji analize. Zvanični bilans stanja. Grupisanje bilansnih pozicija princip rastuće likvidnosti u aktivi princip rastuće dospelosti u pasivi

nell
Download Presentation

Formalne pretpostavke finansijske analize

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Formalne pretpostavke finansijske analize Klasifikacija pozicija finansijskih izveštaja u funkciji analize

 2. Zvanični bilans stanja • Grupisanje bilansnih pozicija • princip rastuće likvidnosti u aktivi • princip rastuće dospelosti u pasivi • Daje se prioritet zlatnom bilansnom pravilu u širem smislu pri ispitivanju i oceni finansijskog položaja firme

 3. Zvanični bilans stanja u našoj zemlji- redosled pozicija

 4. Obrnuti redosled pozicija bilansa stanja u anglosaksonskim zemljama –SAD, Australija, Novi Zeland, UK • opadajuća likvidnost u aktivi i opadajuća dospelost u pasivi • daje se prednost bilansnim pravilima 1:1 i 2:1, dakle pravilima likvidnosti

 5. Bilans stanja kompanije Wal Mart

 6. Redosled pozicija po principu opadajuće likvidnosti i opadajuće dospelosti

 7. Primer • Na osnovu zvaničnog bilansa stanja izvršiti pripremu oficijelnog bilansa stanja za analizu

 8. Bilans stanja pripremljen za analizu

 9. Karakteristike bilansa stanja pripremljenog za analizu • u aktivi su pozicije poredane od gotovine, kratkoročnih potraživanja (obrtna sredstva) do stalnih sredstava • razlog: utvrđivanje likvidnosti u oceni finansijskog položaja firme

 10. Bilans uspeha • podaci iz bilansa uspeha služe za sagledavanje uspešnosti poslovanja preduzeća (zarađivačke sposobnosti) • dve metode obračuna rezultata i dva načina oblikovanja bilansa uspeha: • metoda ukupnih troškova (Srbija) • metoda troškova prodatih učinaka (anglosaksonsko računovodstvo)

 11. Zvanična shema bilansa uspeha u našoj zemlji • omogućava da se sagledaju pojedini elementi ukupnog rezultata koji je segmentiran na: • poslovna dobit, dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja, neto dobitak, neto dobitak koji pripada manjinskim i većinskim akcionarima i zarada po akciji (EPS)

 12. Nedostaci ove sheme za analizu: • ne pruža podatke za analizu troškova po užim područjima (proizvodnja, uprava, prodaja) • ne pruža informacije o rezultatu po proizvodima, grupama proizvoda, kanalima prodaje i sl.)

 13. Metoda troškova prodatih učinaka i bilans uspeha • Prednosti ove metode: • jasno izražavanje troškova po funkcijama • više slojeva rezultata (multiple-step income statement) • pogodna za konstrukciju grafikona rentabiliteta • podrazumeva dobro organizovan i razvijen obračun troškova i rezultata

 14. Dell Computer, 2002

 15. Izveštaj o tokovima gotovine • Zvanična shema je propisana Pravilnikom, naslanja se na shemu propisanu MRS 7- Izveštaj o novčanim tokovima • ima tri segmenta priliva i odliva gotovine: • prilivi i odlivi iz poslovne aktivnosti • prilivi i odlivi iz investicione aktivnosti i • prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja

 16. Izveštaj o tokovima gotovine • A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti • I. Prilivi • prodaja i primljeni avansi • primljene kamate • ostali prilivi redovnog poslovanja II. Odlivi isplate dobavljačima i dati avansi plaćene kamate porez na dobitak plaćanja po osnovu javnih prihoda III: Neto prilivi (odlivi) gotovine

 17. Izveštaj o tokovima gotovine • B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja • I. Prilivi • prodaja akcija i udela • prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme • ostali finansijski plasmani (neto prilivi) • primljene kamate • primljene dividende • II. Odlivi • Kupovina akcija i udela • kupovine N,P,O i nematerijalnih ulaganja • Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) • III. Neto prilivi (odlivi) iz aktivnosti investiranja

 18. Izveštaj o tokovima gotovine • C. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja • I. Prilivi • uvećanje osnovnog kapitala • dugoročni i kratkoročni krediti • ostale dugoročne i kratkoročne obaveze • II. Odlivi • otkup sopstvenih akcija i udela • dugoročni i kratkoročni krediti • finansijski lizing • isplaćene dividende • III. Neto prilivi (odlivi) gotovine iz aktivnosti finansiranja

 19. Izveštaj o tokovima gotovine • G. Svega prilivi gotovine • D. Svega odlivi gotovine • Đ. neto priliv gotovine • E. neto odliv gotovine • Gotovina na početku perioda • Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine • Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine • Gotovina na kraju obračunskog perioda

 20. Izveštaj o tokovima gotovine pripremljen je za analizu u prezentiranoj zvaničnoj formi • Prednosti: • pregledno izvršen raspored priliva i odliva gotovine iz sve tri aktivnosti • posebno iskazivanje (na kraju izveštaja) načina utvrđivanja razlike u gotovini na početku i kraju obračunskog perioda

 21. Izveštaj o promenama na kapitalu pripremljen za analizu • Stanje na dan 31.12. 2005.g. • Stanje na dan 01.01.2006.g. • Ispravka materijalno značajnih grešaka i promene računovodstvenih politika u tekućoj godini • Korigovano početno stanje na dan 01.01.2006.g. • Ukupna povećanja u tekućoj godini • Ukupna smanjenja u tekućoj godini • Stanje na dan 31.12. 2006.g

 22. Statistički aneks • korišćenjem podataka statističkog aneksa dobijaju se potpuniji podaci za finansijsku analizu • Statistički ankes sadrži: • informacije o pravnom licu • informacije o bruto promenama N,P,O i nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava • podatke o strukturi zaliha u preduzeću • struktura akcijskog kapitala • struktura potraživanja i obaveza • drugi troškovi i rashodi • drugi prihodi

 23. Primeri za vežbanje • Todor, Vrnjačka Banja • Rumaguma, Ruma • Galeb Metaloplastika ,Šabac • Graditelj, Novi Sad • Pivara MB, Novi Sad • Alca trgovina, Beograd • Autobanat , Zrenjanin • Inex Morava, Gadžin Han

 24. Zahtevi za vežbanje • Pripremiti bilans stanja za vizuelnu analizu: • Stalna sredstva, • Obrtna sredstva, • Ukupno poslovna imovina • Kapital • Dugoročna rezervisanja i obaveze • Ukupna pasiva • Komentarisati strukturu bilansa stanja u skladu sa pravilima finansiranja • Da li postoje neto obrtna sredstva (obrtna sredstva umanjena za kratkoročne obaveze)

 25. Pripremiti bilans uspeha za kratku, vizuelnu analizu • Poslovni prihodi • Poslovni rashodi • Poslovna dobit (gubitak) • Finansijski prihodi • Finansijski rashodi • Ostali prihodi • Ostali rashodi • Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja • Odgovoriti na sledeća pitanja: a) koji su najznačajniji prihodi i rashodi koji su uticali na ostvarenu poslovnu dobit, b) koji su to prihodi i rashodi uticali na činjenicu da je poslovna dobit veća ili manja od dobiti iz redovnog poslovanja pre oporezivanja, c) da li postoji dobitak ili gubitak poslovanja koje se obustavlja i ako postoji odakle on može da potiče

 26. Pripremiti izveštaj o tokovima gotovine za analizu • Neto priliv (odliv) iz poslovnih aktivnosti • Neto priliv (odliv) iz aktivnosti investiranja • Neto priliv (odliv) iz aktivnosti finansiranja

 27. Formati tokova gotovine , kojem formatu pripada vaša kompanija?

 28. Pripremiti izveštaj o promenama na kapitalu za analizu • Koliko iznose u tekućoj (2006.g.) sledeće pozicije: • a) neraspoređena dobit , • b) rezerve, • c) revalorizacione rezerve

More Related