dru ice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Družice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Družice

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Družice - PowerPoint PPT Presentation

nell
199 Views
Download Presentation

Družice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Družice

 2. Obsah: • Umelá družica • História • Úniková rýchlosť • Kruhová rýchlosť • Bajkonur • Družice • Zaujímavosti

 3. Umelá družica: Umelá družica (umelý satelit) je umelé kozmické teleso, ktoré sa pohybuje v prvom priblížení po uzavretej krivke (obežnej dráhe, približne po elipse) okolo prirodzeného kozmického telesa, napr. planéty alebo jej mesiaca, na rozdiel od kozmických sond, pohybujúcich sa na začiatku ich letu v gravitačnom poli Zeme po otvorených krivkách, po (parabole alebo hyperbole). Podľa špecifických vlastností obežných dráh umelých družíc potom rozoznávame ako zvláštne podkategórie družice stacionárne, polárne a heliosynchrónne .

 4. Umelé družice rozdeľujeme do kategórií najmä práve podľa centrálneho telesa, okolo ktorého sa pohybujú, rozoznávame teda napr. umelé družice Zeme, umelé družice Mesiaca, umelé družice Marsu a pod. Umelé kozmické telesá, pohybujúce sa po eliptických dráhach okolo Slnka, sa síce v začiatkoch kozmonautiky nazývali analogicky umelé družice Slnka alebo umelé planétky, ale neskôr sa pre ne vžilo skôr označenie medziplanetárna sonda, prípadne planetárna sonda. Iné delenie vychádza z hlavného použitia umelých družíc, podľa ktorého ich môžeme rozdeliť na: • Vedecké družice • Vojenské a špionážne družice • Navigačné družice • Meteorologické družice • Rádioamatérske družice • Telekomunikačné družice

 5. História: • Prvou umelou družicou Zeme sa stal Sputnik 1, vypustený z kozmodrómu Bajkonur 4. októbra 1957 • Štáty s prvou vypustenou umelou družicou:

 6. Úniková rýchlosť: • Úniková rýchlosť, tiež 2. kozmická rýchlosť je najnižšia rýchlosť, ktorou sa teleso zanedbateľne malej hmotnosti v danej výške pohybuje po parabolickej dráhe okolo centrálneho telesa. Je to teda najnižšia možná rýchlosť, pri ktorej teleso môže definitívne opustiť sféru gravitačného vplyvu planéty. • Veľkosť únikovej rýchlosti vu závisí na gravitačnom parametri centrálneho telesa μ a na výške dráhy nad povrchom r podľa vzťahu • Zo vzorca je zrejmé, že úniková rýchlosť s výškou klesá

 7. Kruhová rýchlosť • Kruhová rýchlosť tiež 1. kozmická rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohybuje po kruhovej dráhe okolo centrálneho telesa v danej výške teleso zanedbateľne malej hmotnosti. • Veľkosť kruhovej rýchlosti vk závisí na hmotnosti M (respektive gravitačnom parametri μ) centrálneho telesa a na polomere kruhovej dráhy r podľa vzťahu, kde κ je gravitačná konštanta. • Kruhová rýchlosť teda klesá nepriamo úmerne s odmocninou vzdialenosti. V tabuľke vpravo sú uvedené hodnoty kruhovej rýchlosti pre rôzne výšky kruhových dráh v gravitačnom poli Zeme, v nasledujúcej tabuľke kruhové rýchlosti prepočítané na povrch (resp. pri plynových obroch hornú hranicu mrakov - označené hviezdičkou) u ostatných planét Slnečnej sústavy.

 8. Družice: • Sputnik 1 bol prvou umelou družicou Zeme • Na obežnú dráhu bol vynesený 4. októbra 1957 o 19:28 UTC z kozmodrómu Bajkonur nosnou raketou R-7 (raketa), konštruktéra Sergeja Koroljova a aktívny bol do 8. januára 1958. Družica mala priemer 58 cm a hmotnosť 83 kg. Na sonde bol umiestnený vysielač, ktorý bol aktívny od 4. októbra do 25. októbra 1957 v pásme 20/40 MHz; jeho pípavý signál sa stal symbolom začiatku kozmickej ér

 9. parametre obežnej dráhy - výška 250 km, sklon 65°, doba obehu 96 minút, rýchlost 7,8 km/s

 10. Galileo (navigačný systém) • Navigačný systém Galileo je plánovaný kozmický systém, ktorý by sa mal stať alternatívou k americkému armádou kontrolovanému systému GPS a ruskému systému GLONASS. Jeho výstavbu realizuje Európska únia. Systém Galileo by mal být prevádzkyschopný od roku 2010. • Systém má pozostávať z 27 operačných družíc, obiehajúcimi vo výške približne 23 tisíc kilometrov nad povrchom Zeme po dráhach so sklonom 56° k zemskému rovníku v troch rovinách, vzájomne voči sebe posunutých o 60° (uzlovej priamky). Ďalšie tri družice, po jednej v každej rovine, budú tvoriť operačnú zálohu na obežnej dráhe, aby systém mohol byť pri technickom výpadku ktorejkoľvek družice okamžite doplnený na plný počet.

 11. Zaujímavosti: • Hubblov vesmírny ďalekohľad

 12. Použité zdroje: • www.sk.wikipedia.com • www.google.sk