5 finansijski me nad ment
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

5. FINANSIJSKI ME NADŽMENT. poznavanje finansijskih instrumenata, tehnika i troškova je jedan od najvažnijih zadataka M., top M. često zanemaruje poznavanje finansija i potcenjuje uticaj fin. na uspeh kompanije,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nell-morse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5 finansijski me nad ment
5. FINANSIJSKI MENADŽMENT

 • poznavanje finansijskih instrumenata, tehnika i troškova je jedan od najvažnijih zadataka M.,

 • top M. često zanemaruje poznavanje finansija i potcenjuje uticaj fin. na uspeh kompanije,

 • nepoznavanje finansija može uništiti bilo koju kompaniju, M. može da dođe u sukob sa zakonom,

 • M. finansija se u osnovi bavi sledećim aktivnostima:

  • Budžetiranjem,

  • Upravljanjem fin. alatkama,

  • Upravljanjem troškova.


5 1 bud etiranja

5.1. Budžetiranja

budžet predstavlja finansijski plan, odnosno plan priliva i odliva finansijskih sredstava,

pokazuje iz kojih izvora dolaze i zašto su finansijska sredstva potrošena,

predstavlja finansijsko oruđe koje se koristi u donošenju finansijskih odluka,

za svaki posao treba poseban B. koji se ujedinjuju u godišnje budžete,

faktori budžeta svakog pojedinačnog posla su:

Opšti istorijat predhodnih sličnih slučajeva,

Prognoze za budućnost,

Prihodi i troškovi koji se očekuju,

Izvori finansiranja (pozajmljena sredstva, plaćanja unapred, postojeća sredstva)

navedene faktore treba posmatrati u korelaciji sa planom proizvodnje i prometa.


5 finansijski me nad ment

Finansijska istorija

 • M. morada koristi prošlost kako bi bio što realniji,

 • najbolja finansijska istorija je ona koja se radi za period od tri godine,

 • M. se mora osloniti na procene, što je M. iskusniji procene su tačnije,

 • tehnika visoko- nisko gde se M. odlučuje o najgorem i najboljem scenariju,

 • ako su gubici koji se mogu dogoditi kod najgoreg scenarija podnošljivi projekat se prihvata,

 • metod je pogodan kod malih i srednjih investicionih poduhvata, gde nema puno mesta za greške.


5 finansijski me nad ment

Opšte stanje ekonomije

 • budžet kompanije često zavisi od opšteg stanja ekonomije,

 • indikator zdrave ekonomije obično uključuje nisku stopu nezaposlenosti i stabilnu stopu inflacije,

 • indikator kapitalnih investicija.

  Realno projektovanje prihoda i troškova

 • logično i realno projektovan budžet je osnova za donošenje kvalitetnih M. odluka,

 • pored realno planiranog prihoda M. mora realno da projektuje i troškove,

 • u praksi M. pravi dve tipične greške kada projektuje budžet:

  • kada precenjuje prihode,

  • kada potcenjuje rashode.

 • M. mora da zna da prihodi ulaze na jedna vrata, a troškovi izlaze na brojna vrata,

 • M. se više bavi troškovima , nego projektovanjem prihoda,

 • kvalitet budžeta više zavisi od informacija na osnovu kojih je sačinjen.


 • 5 2 upravljanje finansijskim alatima
  5.2.Upravljanje finansijskim alatima

  • finansijski M. imasvoja pravila i principe na osnovu kojih donosi odluke ili predlaže top M. donošenje strategijskih odluka,

  • najvažniji instrumenti, odnosno alatke za izvođenje zaključaka su:

   • struktuiranje računovodstvenih kodova,

   • utvrđivanje bruto i neto profitne stope,

   • utvrđivanje granice rentabilnosti,

   • obezbeđenje solventnosti.

  • - ove elemente u fin. analizi treba posmatrati u jedinstvu i međusobnim interakcijama.


  5 finansijski me nad ment

  • Struktuiranje računovodstvenih kodova

   • svaki prihod odnosno rashod mora imati račun za evidentiranje,

   • struktuiranje rač. kodova se vrši putem Jedinstvenog kontnog okvira, odnosno kontnim planom,

   • svaki račun kod ima numerički listing, što olakšava pronalaženje pojedinačnog prihoda ili rashoda,

   • npr. marketing 100, reklamiranje 101, posebno rekl. 102, brošure 103 i sl.,

   • korespondiranje sa okruženjem preko Međunarodnih računovodstvenih standarda,

   • široka primena računovodstvenih softvera.


  5 finansijski me nad ment

  • Utvrđivanje bruto i neto profita

   • finansijski cilj svakog orijentisanog biznisa je stvaranje profita,

   • profit je termin za zaradu koja premašuje ukupne troškove,

   • neprofitne organizacije-višak prihoda nad rashodima,

   • profitabilnost se izražava profitnom stopom, tj odnosom profita i ostvarenog prihoda,

   • profitna stopa je mera profitabilnosti svake kompanije,

   • stepen ostvarenja profitne stope se može sagledavati na tri načina:

    • upoređenjem planirane i ostvarene profitabilnosti,

    • upoređenjem sa drugim granskim preduzećem ili prosekom privrede,

    • upoređenjem u dva različita vremenska perioda.

   • voditi računa o korišćenju prosečnih vrednosti, zbog toga je bolje utvrditi rang kompanije (uspešno, neuspešno) i upoređenje vršti na takav način.


  5 finansijski me nad ment

  c) Utvrđivanje granice rentabilnosti

  • M. je često u dilemi kakvu odluku doneti u zavisnosti od promena pojedinih varijabli proizvodnje i troškova,

  • granica rentabilnosti se izražava putem prelomne tačke,

  • sa prelomnom tačkom se mogu simulirati uticaj promena pojedinih varijabli na ukupan profit kompanije,

  • Prelomna tačka se utvrđuje u pet koraka:

   • Razvrstavanje ukupnih troškova na fiksne i varijabilne,

   • Utvrđivanje stope varijabilnih troškova,

   • Utvrđivanje stope profita,

   • Izračunavanje stope marginalne dobiti,

   • Utvrđivanje prelomne tačke.

  • PRIMER


  5 finansijski me nad ment

  • Obezbeđenje solventnosti

  • u okviru obezbeđenja solventnosti važno je smanjivanje troškova,

  • sposobnost M. da konstantno smanjuje troškove i osigura profit je uslov uspešnosti kompanije i M.,

  • prikazivanje profita, a računi prazni - insolventnost,

  • za izbegavanje insolventnosti potreban je pozitivni protok novca,

  • za obezbeđenje pozitivnog protoka novca potrebno je:

   • produžiti rokove plaćanja dobavljačima,

   • preispitivanje rokova plaćanja kupaca (skraćenje),

  • za obezbeđenje od nelikvidnosti kompanija treba da formira poseban fond.


  5 3 menad ment tro kova
  5.3. Menadžment troškova

  • ključna aktivnost svake organizacije, jer ako se prihodima moraju pokriti rashodi,

  • visoki troškovi su kao visoka temperatura u čovečijem organizmu,

  • troškovi nikad nisu optimalni, niti zadovoljavajući oni se stalno moraju preispitivati, analizirati i smanjivati,

  • troškovi se moraju adekvatno kontrolisati,

  • efikasno upravljanje troškovima podrazumeva poznavanje vrste, karakteristike i tendencije troškova od strane M.,


  5 finansijski me nad ment

  Podela troškova

  • poznavanje pojedinih vrsta troškova (fiksni, varijabilni, opšti) je azbuka M.,

  • M. mora poznavati vrste i karakteristike, jer oni različiti utiču na efikasnost organizacije,

  • sa stanovišta reagovanja na obim učinka postoje fiksni i varijabilni troškovi.


  5 finansijski me nad ment

  • Fiksni troškovi

   • nastaju nezavisno od obima učinka u organizaciji,

   • u praksi su to: amortizacija, invest. održavanje osiguranje, zakup, administracija, članarina,

   • različiti pri svakom obimu učinka: apsolutno fiksni i relativno fiksnitroškovi,

   • apsolutni fiksni nastaju samim formiranjem kompanije,

   • relativno fiksni su fiksni samo u jednom intervalu ili zoni, izlaskom iz te zone oni se menjaju,

   • uvek ih treba posmatrati na nivou organizacije.


  5 finansijski me nad ment

  • Zakonitosti u upravljanju fiksnim troškovima

   • značajno je jer opredeljuju prelomnu tačku opravdanosti ulaganja,

   • suština upravljanja fiksnim troškovima se svodi na sledeće:

   • U masi su uvek konstantni,

   • Prosečni fiksni troškovi imaju degresivni karakter, najviši su pri najnižem korišćenju kapaciteta,

   • Koeficijent elastičnosti fiksnih troškova je uvek jednak nuli, jer ne reaguje na promene u stepenu iskorišćavanja kapaciteta.

   • što se ostvare niži fiksni troškovi, ostvariće se veći profit.


  5 finansijski me nad ment

  • Varijabilni troškovi

   • troškovi čija visina zavisi od proizvodnog učinka,

   • u srazmeri su sa stepenom iskorišćenja kapaciteta,

   • konstantni su po jedinici proizvoda,

   • nema ih ako poslovni sistem nema aktivnosti pa se nazivaju „troškovima produkata“.


  5 finansijski me nad ment

  Zakonitosti varijabilnih troškova

  • kompanije imaju različite varijabilne troškove,

  • mogu biti:

   • Proporcionalni, menjaju se u istoj srazmeri kao i obim učinaka, dok se troškovi po jedinici proizvoda ne menjaju,

   • Degresivni troškovi, povećavaju se porastom učinka, ali na način da je njihov rast sporiji od rasta učinka,

   • Progresivni , rastu brže od porasta učinaka.

  • progresija ili degresija rasta troškova zavisi od strukture troškova.


  5 4 mafija ko upravljanje kapitalom
  5.4. Mafijaško upravljanje kapitalom

  • iskustva poznatih mafijaških grupa u upravljanju kapitalom,

  • u upravljanju kapitalom mora se biti „inteligentniji, ambiciozniji i energičniji od svojih takmaca, a za uspeh je potrebna sreća i rad bez skrupula“,

  • „živeti sa vukovima znači da morate znati urlikanje“,

   • Reketiranje, je zaštita od kriminalaca koje pružaju kriminalci, naplaćivanje dugova od drugih lica,

   • Pranje novca, jedan od načina upravljanja mafijaškim kapitalom, oko 25% profita se ostvari pranjem novca,

   • Drugi oblici mafijaških transakcija, lažna dokumentacija i korišćenje nenamenskih kredita koji se odobravaju na osnovu te dokumentacije.

  • finansijski menadžeri moraju biti „aždaje sa sedam glava i ruku“.