slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 j PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 j

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
nelia

Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 j - PowerPoint PPT Presentation

151 Views
Download Presentation
Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 j
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 januari 2012 Andreas Ryve, professor matematikdidaktik Cecilia Vestman, processledare Samhällskontraktet Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 2. Dagens seminarium • MDH – den samproducerande högskolan • Klassrummet – Varje lektion är viktig! • Vad finns kvar när projektet • är slut? Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 3. Högskolanisiffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30utbildningsprogram 20 påbyggnadsutbildningar 12 internationella magisterutbildningar 10forskningsutbildningsämnen 1 000 anställda 60professorer 150 aktiva forskarstuderande vid MDH 13 000studenter 3 milj.invånare i den expansiva Mälardalsregionen Västerås Eskilstuna Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 4. Vision: Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 5. Samverkan driver kvalitet Högskolans forskare får tillgång till skarpa projekt direkt i verksamheten hos kommuner, landsting eller företag Lärarutbildningen stärks genom stabil forskningsbas och bra VFU Utbildning som leder till jobb – dvs. matchning mellan utbildning och arbetsmarknad Bättre vetenskapliga publikationer Industridoktorander/ kommundoktorander/gränsgångare Ex-jobb, mentorer, praktikplatser för våra studenter Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 6. Ett exempel: Samhällskontraktet Skola, omsorg och framtidens arbetskraft – för regionens bästa! • Avtal om fördjupad samverkan offentlig sektor • Tre parter: Eskilstuna, Västerås och MDH • Avtalstid 4 år: 2009-2012 • Gemensam plattform • Professionalisera och effektivisera samverkan • Tillsammans mot gemensamma mål • Medel från kommunerna 40 Mkr Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 7. Pär ErikssonKommundirektör, Eskilstuna kommun ”Samhällskontraktet öppnar dörrar och vi ges möjlighet att ta del av; vad är det nya, vad säger vetenskapen? Som jag ser det är det en bred kompetensutveckling, där många hundra personer kommer höja sin kunskapsnivå och vidga sitt synsätt. Något som kommer hela kommunen till nytta.” Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 8. Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande - MKL Målet är att ge alla barn och unga förutsättningar att nå skolans mål och sin egen fulla potential! Särskild satsning på matematik genom Räkna med Västerås. Fyra verksamhetsdelar: • Skolutveckling • Forskning och forskarutbildning • Kompetensutveckling • Kompetensförsörjning Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 9. Med MKL vill vi bidra till… MÅL: Att alla barn ges förut-sättning att nå skolans mål och sin fulla potential! Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 10. Samproduktion med kommuner – ”Varje lektion är viktig” Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 11. Upplägg på fortsättning av presentationen Andreas Ryve Bottom-Up: Från kunskapsmål och klassrum till styrgrupp och forskarskola Inbyggd iteration i projekten Från gedigen vetenskaplig grund till ok vetenskaplig grund Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 12. Kunskap och klassrummet Elever skall ges möjligheter att utveckla många olika typer av matematiska förmågor (jmf. Styrdokument) Undervisning skall anpassas till enskilda elever med olika behov och förutsättningar (jmf. IUP) All forskning visar att det för de flesta elever är omöjligt att själv utveckla de matematiska förmågorna. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 13. ”Nivåer” på klassrumsundervisning • Etablera rutiner så att elever och lärare utnyttjar varje lektion: kommer i tid, har med sig rätt saker… • Fokus på matematik • Läraren presenterar matematik. • Diskutera algoritmer och begrepp i helklass • Diskussion av problem och matematiska resonemang. • Jämföra och diskutera rika problem utifrån många matematiska aspekter. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 14. Rik matematikundervisning Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon vill ha två glasskulor. På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 15. Strategier, representationsformer och matematiska områden Strategier: (o)systematiskt letande; enklare fall Representationsformer: Konkret material; grafiskt; aritmetiskt; algebraiskt Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 16. Strategier, representationsformer och matematiska områden Upptäcka mönster:(1+2+3…) som ger en aritmetisk talföljd och sätt att räkna ut dess summa Rekursionsformel: =+n Generella fallet: Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 17. Effektiv kompetensutveckling • Återkommande träffar under längre tid • Kollegialt lärande • Fokus på vardagsfrågor och problem hos aktören • Fokus kring praktiknära verktyg (matematiska problem, routinesofpractice,..) • Inspel av kunnig person som kan fördjupa och ge nya perspektiv på praktiken Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 18. Tänkbara teman för kompetensutveckling • Konstruktion av ,och perspektiv på, utförliga årsplaneringar för undervisning. • Välja och använda läroböcker för planering och undervisning • Formativ bedömning för undervisning • Lektionsplaneringar • Rika matematiska problem Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 19. Rektorer • Återkommande träffar med dem två gånger per termin. • Planera kompetensutvecklingsdagar • Kontrakt att lärare får tid att delta • Organisation av kollegialt lärande – fasta nätverk • Garantera att elever får undervisning • Rutiner för elevers frånvaro Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 20. Hur når vi ända ut till klassrummet? Fokusskolor Jobba med och genom matematikutv., mentorer och ämnesansvariga Seniora forskare och doktorander får ansvar för 3 skolor var i ”Räkna med Västerås”. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 21. Taxonomi för policyimplementering • New positions • Learning events (ongoing intentional learning events, discrete intentional learning events, and incidental learning events) • New organizationalroutines • New tools Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 22. Vad är viktigt gällande styrgrupper? ”Räkna med Västerås”: Verksamhetschef, MDH, Staben, Näringslivet, MKL. Referensgrupp Hur styr styrgruppen? Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 23. Vad finns kvar när projekten är slut? Vad består en lösning till problemet av? Kompetens Tools – Verktyg (Guide för konstruktion av årsplanering, …) Rutiner (årsplanering i aug., begreppsliga helklassdiskussioner varje vecka, resultatdiskussion med rektor) Positioner (Ämnesansvarig, mentor,…) Organisatoriska lösningar (Styrgrupp, ansvarig för fortsatt kompetensutv., …) Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 24. Samproduktionsmodeller Seniora forskare i skolor Seniora forskare i styrgrupper (+ observationsstudier) Kommunlicentiander i utvecklings- och forskningsprojekt (cf. Forskarskolan) Magisterstudier Kompetensutvecklingskurser inom t ex lärarlyft Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 25. Utgångspunkter för forskarskolan Doktorand jobbar inom större projekt Avhandling baserad på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt Doktorand jobbar tillsammans med hela kommunen. Vad kommer licentianden tillbaks till? Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 26. Avslutning ”Varje lektion är viktig” Utveckla kompetenser, verktyg, rutiner, positioner, och organisation för att det ska bli mer och bättre undervisning. Arbeta på olika sätt med olika kommuner. Doktorander engagerade i större forsknings- och utvecklingsprojekt. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

 27. Välkommen att kontakta oss! • Andreas Ryve, 021-101508, andreas.ryve@mdh.se • Cecilia Vestman, 016-155108, cecilia.vestman@mdh.se • www.mdh.se • www.samhallskontraktet.se Andreas Ryve & Cecilia Vestman