A pedag giai kutat s fajt i szakaszai m dszerei
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI. A pedagógiai kutatás célja. Azoknak az összefüggéseknek, törvényszerűségeknek a feltárása, amelyek a személyiség fejlesztése, formálása során érvényesülnek. A pedagógiai kutatások fajtái. 1. Elméleti kutatások 2. Empirikus kutatások.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neith


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A pedag giai kutat s fajt i szakaszai m dszerei l.jpg
A PEDAGÓGIAI KUTATÁS FAJTÁI, SZAKASZAI, MÓDSZEREI


A pedag giai kutat s c lja l.jpg
A pedagógiai kutatás célja

Azoknak az összefüggéseknek, törvényszerűségeknek a feltárása, amelyek a személyiség fejlesztése, formálása során érvényesülnek.


A pedag giai kutat sok fajt i l.jpg
A pedagógiai kutatások fajtái

1. Elméleti kutatások

2. Empirikus kutatások


A pedag giai kutat munka folyamata l.jpg
A pedagógiai kutatómunka folyamata

 • A kérdés felvetődése

 • A kutatási cél kialakítása

 • Elsődleges tájékozódás

 • A hipotézis kialakítása

 • A vizsgálat tervének kialakítása, a módszerek kiválasztása

 • A mintavétel

 • A vizsgálat végrehajtása

 • Az eredmények feldolgozása

 • Az általánosítások megfogalmazása

 • A felismert törvényszerűségek gyakorlati alkalmazása


A k rd s felvet d se mit kutassunk l.jpg
A kérdés felvetődése: Mit kutassunk?

 • Társadalmi követelmények, igények kielégítése

 • Személyes érdeklődés


A kutat si c l l.jpg
A kutatási cél

 • Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása

 • A probléma rögzítése


Els dleges t j koz d s l.jpg
Elsődleges tájékozódás

 • Elsődleges megfigyelés

 • A szakirodalom tanulmányozása

 • A gyakorlati tapasztalattal rendelkezők meghallgatása


A hipot zis kialak t sa l.jpg
A hipotézis kialakítása

Mi a hipotézis?

A hipotézis = állítás, feltevés vagy elv

Milyen alapon állítunk fel hipotéziseket?

 • sejtések alapján

 • más vizsgálatok alapján

 • elmélet alapján


A hipot zisek meger s t s re szolg l m dszerek l.jpg
A hipotézisek megerősítésére szolgáló módszerek

1.A hipotézisek induktív megerősítésére szolgáló módszerek

a) feltáró módszerek:

- megfigyelés

- vizsgálat

- kísérlet

b)feldolgozó módszerek:

- mennyiségi elemzés

- minőségi elemzés

2. A hipotézisek deduktív megerősítésére szolgáló módszerek

a)a pedagógiatörténeti eredmények elemzése

b) a segédtudományok eredményeinek integrálása


A vizsg lat terv nek kialak t sa a m dszerek kiv laszt sa l.jpg
A vizsgálat tervének kialakítása, a módszerek kiválasztása

 • Az elméleti hipotézisek munkahipotézisekké alakítása

 • A módszerek, módszerkombinációk


A mintav tel l.jpg
A mintavétel kiválasztása

A minta = a vizsgálat céljaira kiválasztott

emberek sokasága, mely tükrözi az egész

csoport lényeges tulajdonságait

A mintavétel fajtái:

1.Véletlen mintavétel

2. Valószínűség szerinti mintavétel

3. Rétegzett mintavétel


A kutat s lefolytat sa l.jpg
A kutatás lefolytatása kiválasztása

 • Próbavizsgálat, próbafelmérés

 • Kisérleti csoport, kontrollcsoport

 • Vizsgálat


Az eredm nyek feldolgoz sa l.jpg
Az eredmények feldolgozása kiválasztása

 • Számszerű feldolgozás és elemzés

 • Általánosítások megfogalmazása


Empirikus kutat si m dszerek l.jpg
Empirikus kiválasztásakutatási módszerek


1 megfigyel s l.jpg
1. Megfigyelés kiválasztása

Megfigyelés = észlelés, mely lehetőséget ad

valamely olyan jelenség vagy folyamat

nyomon követésére, mely bizonyos

pedagógiai hatások eredményeképpen

következik be.


A megfigyel s l nyeges jegyei l.jpg
A megfigyelés lényeges jegyei kiválasztása

 • Céltudatos

 • Tervszerű, rendszeres

 • Objektív tényekre támaszkodik


A megfigyel s fajt i l.jpg
A megfigyelés fajtái kiválasztása

1. Tematikai és metodikai szempontok szerint:

a) kötetlen

b) kötött

2. A megfigyelő részvétele szerint:

a) közvetett - eszközök segítségével

b) közvetlen - személyes

3. A megfigyeltek tájékoztatása szerint:

a) nyílt

b) leplezett


A megfigyel s technik i l.jpg
A megfigyelés technikái kiválasztása

1. Teljes jegyzőkönyvvezetés

2. Szelektív jegyzőkönyvvezetés

3. Kategória rendszerbe rögzítés

4. Jelrendszerbe rögzítés


2 vizsg lat l.jpg
2. Vizsgálat kiválasztása

Vizsgálat = valakinek valamilyen módon való

megkérdezésével kívánunk ismereteket

szerezni


A vizsg lat fajt i l.jpg
A vizsgálat fajtái kiválasztása

1. Az interjú módszer (szóbeli megkérdezés)

2. Ankét módszer (írásbeli megkérdezés)

3. Klinikai módszer

4. Életforma vizsgálat

5. A teszt


3 a k s rlet l.jpg
3. A kísérlet kiválasztása

A kísérlet= meghatározott hipotézisekből kiindulva - új, rejtett összefüggések, törvényszerűségek feltárására alkalmas módszer


A k s rletek fajt i l.jpg
A kísérletek fajtái kiválasztása

1. Szerkezetük szerint:

a) egycsoportos

b) kétcsoportos

c) többcsoportos

2. Színterük szerint:

a) laboratóriumi kísérlet

b) természetes kísérletHol kutassunk l.jpg
Hol kutassunk? kiválasztása

 • Könyvtárak

 • Kézirattárak

 • Levéltárak


K nyvt ri kutat munka l.jpg
Könyvtári kutatómunka kiválasztása

 • Bibliográfiák

 • Lexikonok

 • Könyvek

 • Folyóiratok

 • Különgyűjtemények anyagai


Katal gusok l.jpg
Katalógusok kiválasztása

 • Betűrendes katalógus

 • Tárgyszó katalógus

 • Szakkatalógus

 • Sorozati katalógus

 • Folyóirat katalógus


K ziratt ri kutat munka l.jpg
Kézirattári kutatómunka kiválasztása

 • Jelentős személyiségek hagyatéka

  - kéziratok

  - levelezés

 • Iskolai dokumentumok

  - jegyzőkönyvek

  - osztálynaplók

  - füzetek

  - bizonyítványok

  - fényképek


Lev lt ri kutat munka l.jpg
Levéltári kutatómunka kiválasztása

Levéltár = történeti forrásértékű, végleges

őrzést igénylő iratok gyűjtőhelye

Állami levéltárak

Egyházi levéltárak


A szakirodalom felt r sa29 l.jpg
A szakirodalom feltárása kiválasztása

 • Témaválasztás

 • A téma megközelítése

 • Vázlatkészítés

 • A szakirodalom összegyűjtése, válogatás


A szakirodalom feldolgoz sa l.jpg
A szakirodalom feldolgozása kiválasztása

 • Jegyzetelés, cédulázás

 • A dolgozat formába öntése

 • A dolgozat tagolása

  - címadás

  - bevezetés

  - tárgyalás

  - befejezés

  - összefoglalás

  - bibliográfia

  - jegyzetek

  - melléklet

  - tartalomjegyzék


Pedag giai kutat s s internet l.jpg
Pedagógiai kutatás és internet kiválasztása

http://www.opkm.hu

http://www.oszk.hu

http://www.oki.hu/upsz

http://www.iskolakultura.hu

http://kozneveles.tvnet.hu

http://www.mentor-tampont.hu

http://www.pedagogia-online.hu/

human.kando.hu/pedlex/lexicon