1 / 6

Hongkong aksjer slutten ned, Kina lysbilder til laveste side

HONGKONG- Onshore kinesiske aksjer LED sine verste tap i nesten to måneder på mandag, truffet av ikke-banktjenester financials på deflated håp om mer “formelle” monetære lettere etter at den kinesiske premier siste kommentarer ikke allude til den muligheten. Kinesisk meglere og forsikringsgivere var også blant de tyngre taperne i Hong Kong. Begge sektorer er tungt investert i fastlandet kinesisk stock markeder, som ser angi for en tredje straight årlig tap. Kina Premier Wen Jiabao kommentarer over helgen lovet nye tiltak som tar sikte på å stabilisere eksportvekst, men ikke innebærer noen omtale av “formelle” policy lettere. Dette ble sett av noen markedet overvåkere som reduseres sjansene for Beijing kutte bank forbeholder krav eller renter, blir bare uker fra starten av Kinas en gang-i-tiår politiske overgang. I et to uker notat til klienter på mandag sa øker strateger det ville være vanskelig for A-aksje-markedet for å snu sin underperformance i en svak økonomi uten mer aggressiv pengepolitikk. “Det sikker ikke ser som Beijing vil flytte å kutte reserve prosenter eller priser lenger herfra. At vil vondt a aksjer mer og svakhet det vil veie på Hongkong,”sa Jackson Wong, visepresident i egenkapital salg på Tanrich verdipapirer. CSI300-indeksen for de øverste Shanghai og Shenzhen listings endte ned 2,1 prosent på 2,228.2, den laveste Lukk siden mars 2009. Mans tap var også sitt verste siden juli 9. Shanghai Composite Index skur 1.7 prosent, mens Kina bedrifter indeksen for de øverste kinesiske oppføringene i Hong Kong mistet 1,4 prosent. Omsetning i begge markeder oppholdt lackluster. Hang Seng-indeks gled 0,4 prosent til 19,798.7, sluttplasseringen like ovenfor diagrammet støtte på sin 200 dagers glidende gjennomsnitt, nå på rundt 19,764.8, en teknisk nivå den er ferdig ovenfor på alle unntatt én økt siden juli 31. Kina Life Insurance, største fastlandet forsikringsgiveren skur 3,5 prosent i Hong Kong, mens fallende 3,6 prosentpoeng i Shanghai. Det er ventet å legg

neilman
Download Presentation

Hongkong aksjer slutten ned, Kina lysbilder til laveste side

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BRADLEY ASSOCIATES: NEWS BLOG INFOMATION

  2. Hongkongaksjersluttenned, Kina lysbildertillavestesiden mars 2009 HONGKONG- Onshore kinesiskeaksjer LED sine verste tap inesten to månederpåmandag, truffetavikke-banktjenester financials på deflated håpommer “formelle” monetærelettereetter at den kinesiske premier sistekommentarerikke allude til den muligheten. Kinesiskmeglereogforsikringsgiverevarogsåblant de tyngretapernei Hong Kong. Beggesektorerertungtinvestertifastlandetkinesisk stock markeder, som ser angi for en tredje straight årlig tap. Kina Premier WenJiabaokommentarer over helgenlovetnyetiltaksom tar siktepå å stabilisereeksportvekst, men ikkeinnebærer

  3. noenomtaleav “formelle” policy lettere. Detteble sett avnoenmarkedetovervåkeresomreduseressjansene for Beijing kutte bank forbeholderkraveller renter, blir bare ukerfrastartenav Kinas en gang-i-tiårpolitiskeovergang. I et to ukernotattilklienterpåmandagsaøkerstrategerdetvilleværevanskelig for A-aksje-markedet for å snu sin underperformance i en svakøkonomiutenmeraggressivpengepolitikk. “Detsikkerikke ser som Beijing vilflytte å kutte reserve prosenterellerpriserlengerherfra. At vilvondt a aksjermerogsvakhetdetvilveiepåHongkong,” saJackson

  4. Title Wong, visepresidentiegenkapitalsalgpåTanrichverdipapirer. CSI300-indeksen for de øverste Shanghai og Shenzhen listings endtened 2,1 prosentpå 2,228.2, den lavesteLukksiden mars 2009. Mans tap varogsåsittverstesidenjuli 9. Shanghai Composite Index skur 1.7 prosent, mens Kina bedrifterindeksen for de øverstekinesiskeoppføringenei Hong Kong mistet 1,4 prosent. visepresidentiegenkapitalsalgpåTanrichverdipapirer. CSI300-indeksen for de øverste Shanghai og Shenzhen listings endtened 2,1 prosentpå 2,228.2, den lavesteLukksiden mars 2009. Mans tap varogsåsittverste

  5. sidenjuli 9. Shanghai Composite Index skur 1.7 prosent, mens Kina bedrifterindeksen for de øverstekinesiskeoppføringenei Hong Kong mistet 1,4 prosent. Kina Life Insurance, størstefastlandetforsikringsgiverenskur 3,5 prosenti Hong Kong, mensfallende 3,6 prosentpoengi Shanghai. Deterventet å legge sin førstehalvårinntjeningpåtirsdag. Dens sektor rival Ping en forsikringrapportertsisttorsdag en bedreennforventet 9.4 prosentøkningiførstehalvårprofitt. Påmandagmistetdet 2.6 i Hong Kong og 4,9 prosenti Shanghai. Kinesiskmeglerevarogsåsvak

  6. tiltross for en stat media rapport påmandagsom Beijing varklartil å utvide en pilot verdipapirer margin trading program, somvilletroligfremme sagging volumerifastlandetmarkeder. Haitongverdipapirer, mistetblant de størremeklerei mainland, 4.4 prosenti Hong Kong og 5,2 prosenti Shanghai tiltross for innlegg sent påfredagførsteomganginntektersomvaristor grad itråd med forventningene.

More Related