Download
bradley associates n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hongkong aksjer slutten ned, Kina lysbilder til laveste side PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hongkong aksjer slutten ned, Kina lysbilder til laveste side

Hongkong aksjer slutten ned, Kina lysbilder til laveste side

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Hongkong aksjer slutten ned, Kina lysbilder til laveste side

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BRADLEY ASSOCIATES: NEWS BLOG INFOMATION

  2. Hongkongaksjersluttenned, Kina lysbildertillavestesiden mars 2009 HONGKONG- Onshore kinesiskeaksjer LED sine verste tap inesten to månederpåmandag, truffetavikke-banktjenester financials på deflated håpommer “formelle” monetærelettereetter at den kinesiske premier sistekommentarerikke allude til den muligheten. Kinesiskmeglereogforsikringsgiverevarogsåblant de tyngretapernei Hong Kong. Beggesektorerertungtinvestertifastlandetkinesisk stock markeder, som ser angi for en tredje straight årlig tap. Kina Premier WenJiabaokommentarer over helgenlovetnyetiltaksom tar siktepå å stabilisereeksportvekst, men ikkeinnebærer

  3. noenomtaleav “formelle” policy lettere. Detteble sett avnoenmarkedetovervåkeresomreduseressjansene for Beijing kutte bank forbeholderkraveller renter, blir bare ukerfrastartenav Kinas en gang-i-tiårpolitiskeovergang. I et to ukernotattilklienterpåmandagsaøkerstrategerdetvilleværevanskelig for A-aksje-markedet for å snu sin underperformance i en svakøkonomiutenmeraggressivpengepolitikk. “Detsikkerikke ser som Beijing vilflytte å kutte reserve prosenterellerpriserlengerherfra. At vilvondt a aksjermerogsvakhetdetvilveiepåHongkong,” saJackson

  4. Title Wong, visepresidentiegenkapitalsalgpåTanrichverdipapirer. CSI300-indeksen for de øverste Shanghai og Shenzhen listings endtened 2,1 prosentpå 2,228.2, den lavesteLukksiden mars 2009. Mans tap varogsåsittverstesidenjuli 9. Shanghai Composite Index skur 1.7 prosent, mens Kina bedrifterindeksen for de øverstekinesiskeoppføringenei Hong Kong mistet 1,4 prosent. visepresidentiegenkapitalsalgpåTanrichverdipapirer. CSI300-indeksen for de øverste Shanghai og Shenzhen listings endtened 2,1 prosentpå 2,228.2, den lavesteLukksiden mars 2009. Mans tap varogsåsittverste

  5. sidenjuli 9. Shanghai Composite Index skur 1.7 prosent, mens Kina bedrifterindeksen for de øverstekinesiskeoppføringenei Hong Kong mistet 1,4 prosent. Kina Life Insurance, størstefastlandetforsikringsgiverenskur 3,5 prosenti Hong Kong, mensfallende 3,6 prosentpoengi Shanghai. Deterventet å legge sin førstehalvårinntjeningpåtirsdag. Dens sektor rival Ping en forsikringrapportertsisttorsdag en bedreennforventet 9.4 prosentøkningiførstehalvårprofitt. Påmandagmistetdet 2.6 i Hong Kong og 4,9 prosenti Shanghai. Kinesiskmeglerevarogsåsvak

  6. tiltross for en stat media rapport påmandagsom Beijing varklartil å utvide en pilot verdipapirer margin trading program, somvilletroligfremme sagging volumerifastlandetmarkeder. Haitongverdipapirer, mistetblant de størremeklerei mainland, 4.4 prosenti Hong Kong og 5,2 prosenti Shanghai tiltross for innlegg sent påfredagførsteomganginntektersomvaristor grad itråd med forventningene.