1 / 6

Bradley: Scrabble afspilleren har startet til snyd ved natio

ORLANDO, FLA. — en af de øverste unge Scrabble spillere i USA har været sparket ud af spillets nationale mesterskab turnering i Florida efter han blev fanget skjule tomme brev fliser, arrangørerne sagde tirsdag. John D. Williams Jr., administrerende direktør for den nationale sammenslutning af Scrabble, sagde at en mandlig spiller var skubbes ud i runde 24 28-rundens begivenhed. Den snyd blev spottet af en aktør på en nærliggende tabel, der har bemærket den skjule et par af tom fliser ved at slippe dem på gulvet, arrangørerne sagde udslyngede spiller. Tom fliser kan bruges som Joker bogstaver. Når konfronteret med turneringen direktøren, indrømmede han, arrangørerne sagde. Williams, der har tjent som administrerende direktør i 25 år og var medforfatter en bog om populære Hasbro board game i 1993, sagde dette var den første episode af snyd i en national turnering, som henledte 350 spillere i år. Han sagde dog, det har været kendt at forekomme ved mindre, regionale begivenheder. “Det sker uanset hvad. Folk vil forsøge at gøre dette,”sagde han. “Det er første gang, det er sket i et mødested dette store, men. “Det er uheldigt. Scrabble verden er Nyhedswebstederne. Internettet er Nyhedswebstederne.” Williams ville ikke identificere afspilleren ved navn eller alder, fordi han er mindreårig. Der er fire divisioner og han konkurrerer i Division 3. Han sagde Division 3 er lig med “enhver stor stue afspiller derude.” I Scrabble kampe akkumulere spillere punkter under etablere kampe ved trækker tilfældige brev fliser fra en pose 100 og forsøge at oprette ord. 98 Fliser i alt har breve på dem og to er tom. Tom fliser kan bruges som Joker bogstaver til at fuldføre ord. Udslyngede spilleren havde indgået et tidligere spil og aldrig genindsat som tom fliserne i hans sæk i et forsøg på at bruge dem efter hans skøn i den næste spil, arrangørerne sagde. Spillere i formatet nationale turnering spille flere kampe over hændelsen fem dage. Vinderen bestemmes ved en kombination af deres o

neilman
Download Presentation

Bradley: Scrabble afspilleren har startet til snyd ved natio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BRADLEY ASSOCIATES *NEWS*

  2. Bradley: Scrabble afspillerenharstartettilsnydvednationaleturnering ORLANDO, FLA. — en af de øversteunge Scrabble spillerei USA harværetsparketudafspilletsnationalemesterskabturneringi Florida efterhanblevfangetskjuletommebrevfliser, arrangørernesagdetirsdag. John D. Williams Jr., administrerendedirektør for den nationalesammenslutningaf Scrabble, sagde at en mandlig spiller varskubbesudirunde 24 28-rundens begivenhed. Den snydblevspottetaf en aktørpå en nærliggendetabel, derharbemærket den skjule et par aftom fliserved at slippedempågulvet, arrangørerne

  3. sagdeudslyngede spiller. Tom fliserkanbrugessom Joker bogstaver. Nårkonfronteret med turneringendirektøren, indrømmedehan, arrangørernesagde. Williams, derhartjentsomadministrerendedirektøri 25 årogvarmedforfatter en bog ompopulære Hasbro board game i 1993, sagdedettevar den første episode afsnydi en national turnering, somhenledte 350 spillereiår. Han sagde dog, detharværetkendt at forekommevedmindre, regionalebegivenheder. “Detskeruansethvad. Folk vilforsøge at gøredette,”sagdehan. “Deterførste gang, detersketi et mødesteddette store, men. “Deteruheldigt.

  4. Scrabble verdenerNyhedswebstederne. InternetteterNyhedswebstederne.” Williams villeikkeidentificereafspillerenvednavneller alder, fordihanermindreårig. Derer fire divisioneroghankonkurrereri Division 3. Han sagde Division 3 erlig med “enhverstorstueafspillerderude.” I Scrabble kampeakkumulerespillerepunkter under etablerekampevedtrækkertilfældigebrevfliserfra en pose 100 ogforsøge at oprette ord. 98 Fliseri alt harbrevepådemog to er tom. Tom fliserkanbrugessom Joker bogstavertil at fuldføre ord. Udslyngedespillerenhavdeindgået et tidligerespilogaldriggenindsatsom tom fliserneihanssæki et forsøgpå at brugedemefterhansskøni den næstespil, arrangørernesagde.

  5. Spillereiformatetnationaleturneringspilleflerekampe over hændelsen fem dage. Vinderenbestemmesved en kombinationafderesoverordnede post mod andrespillereog den kumulativepunktspredes over heleturneringen. Udslyngedeafspillerenfortabtallehans wins. Williams sagdederernormalt “god selvkontroli Scrabble verden” somspillereforsøger at beskytteintegritetenafstatistikkerpådetkonkurrencedygtigekredsløb. Deterfordinationalebegivenhederhenledeseniorerungespillere. Lederenindtasteonsdagssidste dag for konkurrenceernationaleog Scrabble All-Star Champion David Gibson, en 61-årig matematiklærerfra Spartanburg, S.C. Vinderenmodtager $10.000 øversteprisen.

  6. Thank You!

More Related