Download
bradley associates n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley: Scrabble afspilleren har startet til snyd ved natio PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley: Scrabble afspilleren har startet til snyd ved natio

Bradley: Scrabble afspilleren har startet til snyd ved natio

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Bradley: Scrabble afspilleren har startet til snyd ved natio

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BRADLEY ASSOCIATES *NEWS*

  2. Bradley: Scrabble afspillerenharstartettilsnydvednationaleturnering ORLANDO, FLA. — en af de øversteunge Scrabble spillerei USA harværetsparketudafspilletsnationalemesterskabturneringi Florida efterhanblevfangetskjuletommebrevfliser, arrangørernesagdetirsdag. John D. Williams Jr., administrerendedirektør for den nationalesammenslutningaf Scrabble, sagde at en mandlig spiller varskubbesudirunde 24 28-rundens begivenhed. Den snydblevspottetaf en aktørpå en nærliggendetabel, derharbemærket den skjule et par aftom fliserved at slippedempågulvet, arrangørerne

  3. sagdeudslyngede spiller. Tom fliserkanbrugessom Joker bogstaver. Nårkonfronteret med turneringendirektøren, indrømmedehan, arrangørernesagde. Williams, derhartjentsomadministrerendedirektøri 25 årogvarmedforfatter en bog ompopulære Hasbro board game i 1993, sagdedettevar den første episode afsnydi en national turnering, somhenledte 350 spillereiår. Han sagde dog, detharværetkendt at forekommevedmindre, regionalebegivenheder. “Detskeruansethvad. Folk vilforsøge at gøredette,”sagdehan. “Deterførste gang, detersketi et mødesteddette store, men. “Deteruheldigt.

  4. Scrabble verdenerNyhedswebstederne. InternetteterNyhedswebstederne.” Williams villeikkeidentificereafspillerenvednavneller alder, fordihanermindreårig. Derer fire divisioneroghankonkurrereri Division 3. Han sagde Division 3 erlig med “enhverstorstueafspillerderude.” I Scrabble kampeakkumulerespillerepunkter under etablerekampevedtrækkertilfældigebrevfliserfra en pose 100 ogforsøge at oprette ord. 98 Fliseri alt harbrevepådemog to er tom. Tom fliserkanbrugessom Joker bogstavertil at fuldføre ord. Udslyngedespillerenhavdeindgået et tidligerespilogaldriggenindsatsom tom fliserneihanssæki et forsøgpå at brugedemefterhansskøni den næstespil, arrangørernesagde.

  5. Spillereiformatetnationaleturneringspilleflerekampe over hændelsen fem dage. Vinderenbestemmesved en kombinationafderesoverordnede post mod andrespillereog den kumulativepunktspredes over heleturneringen. Udslyngedeafspillerenfortabtallehans wins. Williams sagdederernormalt “god selvkontroli Scrabble verden” somspillereforsøger at beskytteintegritetenafstatistikkerpådetkonkurrencedygtigekredsløb. Deterfordinationalebegivenhederhenledeseniorerungespillere. Lederenindtasteonsdagssidste dag for konkurrenceernationaleog Scrabble All-Star Champion David Gibson, en 61-årig matematiklærerfra Spartanburg, S.C. Vinderenmodtager $10.000 øversteprisen.

  6. Thank You!