bradley associates l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bradley Associates: Keskilänsi kuivuus, Käynnistä päättyy pi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bradley Associates: Keskilänsi kuivuus, Käynnistä päättyy pi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Bradley Associates: Keskilänsi kuivuus, Käynnistä päättyy pi - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Vuosikymmeninä kannattimen 26 Yhdysvaltojen pahin kuivuudesta kuin yritysten omistajille kärsivillä alueilla ja sen jälkeen kasvavat huolissaan siitä, mitä se voi tarkoittaa niiden alimman rivin osalta. Viljan vyön viljelyalueilla ovat kärsineet kanssa scorching lämpötilat ja äärimmäisen kuiviin, jotka on vioittunut kasvituotanto ja lähetetään maissi hintojen surging noin 45 prosenttia viimeisten kahden kuukauden kuluessa. Soijapapu ja vehnän hinnat ovat nähneet suuri siirtyy. Tällainen lisäys on todennäköisesti vaikuttaa jokapäiväisessä elintarvikkeiden kohteet leivät lihavalmisteisiin, jotka ovat viljan ruokituista eläimistä peräisin kustannukset. “Maissi hinnat, erityisesti todennäköisesti kautta koko vastaanottavan jalostettujen elintarvikkeiden hinnat, mukaan lukien eri eläinproteiinien, sekä kaikkea muuta käyttämällä maissi siirapin makeutusaineiden syötetään” Bank of America Merrill Lynch, taloustieteilijät [SKV 7.74 0,02 (+0.26 %) kirjoitti Kuivuuden odotetaan kuluttajille elintarvikkeiden hintojen nousun toisen kahden tai kolmen kuukauden ajan, Richard Volpe, tutkimus ekonomisti, USDA mukaan. Edelleen että mahdollinen nousu on jo yritysten omistajille, kuten Aliyyah Baylor, jotka co-owns tee omat kakku leipomon New Yorkin Harlem huolestuttava. Baylor sanoo hän on nähnyt hintojen nimikkeille, kuten munien ja jauhojen pieni nousu äskettäin ja on huolissaan siitä, että se voisi saada huonompi. "I toivoa ja rukoilla [lisää] Älä Vedä loma-kuukauteen ja että se ei vaikuta mitään muuta. Olemme juuri istunnossa jauho, mutta mitä muuta aiotaan voidaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä? “pyytää Baylor. Oakland, California Picán-ravintolassa maan koko Michael LeBlanc on eniten huolissaan siitä, miten kuivuuden saattavat vaikuttaa joitakin hänen valikosta erityisen suosittu kanan ruokia liha-kohteita. LeBlanc sanoo, hän on jäykistyssauvat huomioon seuraavan kuuden kahdeksan kuukautta, on kova kommentteja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bradley Associates: Keskilänsi kuivuus, Käynnistä päättyy pi' - neilman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bradley associates

BRADLEY ASSOCIATES

*News Blog Information*

bradley associates keskil nsi kuivuus k ynnist p ttyy pienille yrityksille
Bradley Associates: Keskilänsikuivuus, Käynnistäpäättyypienilleyrityksille

Vuosikymmeninäkannattimen 26 Yhdysvaltojenpahinkuivuudestakuinyritystenomistajillekärsivilläalueillajasenjälkeenkasvavathuolissaansiitä, mitä se voitarkoittaaniidenalimmanrivinosalta. Viljanvyönviljelyalueillaovatkärsineetkanssa scorching lämpötilatjaäärimmäisenkuiviin, jotka on vioittunutkasvituotantojalähetetäänmaissihintojen surging noin 45 prosenttiaviimeistenkahdenkuukaudenkuluessa.

slide3

Soijapapujavehnänhinnatovatnähneetsuurisiirtyy. Tällainenlisäys on todennäköisestivaikuttaajokapäiväisessäelintarvikkeidenkohteetleivätlihavalmisteisiin, jotkaovatviljanruokituistaeläimistäperäisinkustannukset. “Maissihinnat, erityisestitodennäköisestikauttakokovastaanottavanjalostettujenelintarvikkeidenhinnat, mukaanlukienerieläinproteiinien, sekäkaikkeamuutakäyttämällämaissisiirapinmakeutusaineidensyötetään” Bank of America Merrill Lynch,

slide4

taloustieteilijät [SKV 7.74 0,02 (+0.26 %) kirjoittiKuivuudenodotetaankuluttajilleelintarvikkeidenhintojennousuntoisenkahden tai kolmenkuukaudenajan, Richard Volpe, tutkimusekonomisti, USDA mukaan. Edelleenettämahdollinennousu on joyritystenomistajille, kutenAliyyah Baylor, jotka co-owns tee omatkakkuleipomon New Yorkin Harlem huolestuttava. Baylor sanoohän on nähnythintojennimikkeille, kutenmunienjajauhojenpieninousuäskettäinja on huolissaansiitä, että se voisisaadahuonompi.

slide5

"I toivoajarukoilla [lisää] ÄläVedäloma-kuukauteenjaettä se eivaikutamitäänmuuta. Olemmejuuriistunnossajauho, muttamitämuutaaiotaanvoidaanvaikuttaapitkälläaikavälillä? “pyytää Baylor. Oakland, California Picán-ravintolassamaankoko Michael LeBlanc on enitenhuolissaansiitä, mitenkuivuudensaattavatvaikuttaajoitakinhänenvalikostaerityisensuosittukananruokialiha-kohteita. LeBlanc sanoo, hän on jäykistyssauvathuomioonseuraavankuudenkahdeksankuukautta, on kovakommentteja.