slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Нови споразум о капиталу Базел III PowerPoint Presentation
Download Presentation
Нови споразум о капиталу Базел III

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Нови споразум о капиталу Базел III - PowerPoint PPT Presentation

neila
127 Views
Download Presentation

Нови споразум о капиталу Базел III

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Нови споразум о капиталу Базел III Др Ката Шкарић Јовановић

 2. Задатак Споразума о адекватности капитала • Обезбеђење потребне ликвидности и солвентности банака • Почев од 1988. године Базел I • Измењен 1996 • 2004. усвојен је Базел II, примена у земљама ЕУ од 2007. године • 2010. Базел III, примена 2013

 3. Нови споразум о адекватности капитала - Tier II, се ослања на искуства стечена у примени досадашња два споразума, нарочито у примени Базелa II али и на сазнањима проистеклим из глобалне економско финансијске кризе.

 4. Циљeви 1. постизање равнотеже између захтева за изградњом и одржавањем стабилних финансијских система с једне стране и постизања потребног кредитног нивоа, с друге стране и 2. свођење на најмању меру ангажовања средстава државе и пореских обвезника за покриће губитака и санацију приватних финансијских институција.

 5. Циљeви • Споразум треба да допринесе дугорочној финансијској стабилности и расту. • Комбинација много строжије дефиниције капитала, виших минималних затева и увођење новог заштитног капитала треба да осигура да ће банке бити способне у далеко већој мери да се супротставе тешкоћама које се јављају у периодима економског и финансијског стреса те да подрже економски раст Nout Wellink, председник Базелског комитета за супервизију банака

 6. Инструменти за реализацију ових циљева • Строжија дефиниција капитала који чини Tier I i Tier II • Подизање захтева за минимумом common equity капитала • Увођење обавезе формирања додатног заштитног капитала и • Увођење рациа левериџа • Увођење рациа ликвидности

 7. Примена • Земље чланице морају инкорпорирати правила у национално законодавство и регулативу пре 1. јануара 2013. године, када почиње њихова примена.

 8. Повећани капитални захтеви • Базел III, уместо концепта CoreTier 1 користи common equityкоји обухвата капитал стечен продајом обичних акција и задржану добит. Тај облик капитала се сматра најподобнијим да за покриће губитака. • Учешће овог капитала се повећава са садашњих 2% на 4,5%. • Овај захтев треба да буде испуњен почев од 2013. до 2015. године

 9. Повећани капитални захтеви • Остали облици капитала у оквиру Tier-а I могу, дакле, учествовати само са 1,5% (аdditional going concern capital). • Мисли се на друге финансијске инструменте који испуњавају стриктне критеријуме, на пример преференцијалне некумулативне акције.

 10. Повећани капитални захтеви • У истом периоду захтева се повећање учешћа укуног Tier-а I, са 4% на 6%. • То значи да капитал који чини Tier II може чинити само 2% капитала. • Tier III /допунски капитал II/ који се користи за покриће тржишних ризика је потпуно укинут.

 11. Нова категорија капитала • Conservation buffer – заштитни капитал који повећава захтевани минимални капитал за 2,5% од common equity-а nakon умањења. • Сврха му је да апсорбује губитке током периода финансијских и економских криза.

 12. Нова категорија капитала • Oва категорија капитала треба да буде постепено увођена у периоду од 2016. до 2019. године. • У случају да банка током кризног периода користи овај капитал и да се њена рациа капитала приближе прописаном минимуму, тада се од стране регулаторних тела могу поставити захтеви за ограничавање расподеле добити.

 13. Антициклични капитал • Ова категорија капитала није обавезна, али се њено формирање препоручује. • Циљ је заштита банкарског сектора у периодима интензивног раста кредита. • Националним регулаторима је остављена слобода да у зависности од околности у којима банке послују уведу обавезу формирања и ове категорије капитала.

 14. Захтеви за капиталом

 15. Нови захтеви за common equity капиталом 2,5% Contracyclical buffer 2,5% Conservation buffer 4,5% Common equity tier 1

 16. Основа за умањења капитала • Свако умањење компоненти које чине капитал мора бити извршено од common equity (основног капитала), за разлику од постојећих решења где се бројна умањења врше од укупног капитала.

 17. Улагања у финансијске институције, одложена пореска средства из временских разлика и права сервисирања хипотека (mortage servicing rights), се ограничавају на 15%

 18. Транзициони аранжман • Оштри захтеви за повећањем common equity капитала и променом структуре укупог капитала ублажени су релативно дугим периодом у коме банке треба да им се прилагоде. • Прве две године, 2011. и 2012., су предвиђене за припрему за примену наведених захтева.

 19. Динамика примене минималних захтева

 20. Рацио ликвидности • Liquidity coverage ratio (LCR) • Краткорочна ликвидност до 30 дана • Располагање износима високо ликвидних средстава довољним за покриће изненадних потреба за ликвидношћу • Сток високо квалитетних ликвидних средстава /нето готовински одливима>100%

 21. Рацио дугорочне структурне ликвидности • Net stable funding ratio (NSFR) • Осигурава подударање извода са наменама финансирања • Расположиви износ стабилних извора финансирања/потребан износ стабилних извора>100%

 22. Левериџ рацио • Минимални рацио левериџа за капитал првог реда 3% • Однос капитала и укупне изложености • Праћење примене од јануара 2011, а период паралелне примене 2013-2017

 23. Испуњење захтева по овом споразуму захтева обезбеђење високих износа додатног дугорочног капитала за европске банке око 1,3 трилиона евра The Economist, 27. мaј,2010