1 / 25

OULUN TULLIN ROTARYKLUBI 2008 - 2009

OULUN TULLIN ROTARYKLUBI 2008 - 2009. Tuleva presidentti Juha Risteli. Oulun Tullin RK 2008-2009. Rotarytoimintaa on yritetty kehittää niin, että kaikki Suomen klubin voisivat olla aktiivisia. 1. Klubilla pitäisi olla pysyvät komiteat: 5 kpl

neena
Download Presentation

OULUN TULLIN ROTARYKLUBI 2008 - 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OULUN TULLIN ROTARYKLUBI 2008 - 2009 Tuleva presidentti Juha Risteli

 2. Oulun Tullin RK 2008-2009 • Rotarytoimintaa on yritetty kehittää niin, että • kaikki Suomen klubin voisivat olla aktiivisia. • 1. Klubilla pitäisi olla pysyvät komiteat: 5 kpl • Oulun Tullissa on ollut paljon komiteoita, jotka • ovat nyt pysyvien komiteoiden alakomiteoita • komitea voi olla sama 3 vuotta, kuitenkin niin, • että puheenjohtaja voisi vaihtua vuosittain • => edellisten vuosien toiminta siirtyy kätevästi • seuraaville vuosille, kun uusi puheenjohtaja • saa apua muilta komitean jäseniltä • - osa jäsenistä voi olla monessa paikassa!

 3. Oulun Tullin RK 2008-2009 • 2. Tuleva presidentti ja uusi hallitus laativat • tehokkaan klubin toimintasuunnitelman • vanhan ja uuden hallituksen kokous: Ti 3.6, • klo 17.00 kotonani (Lehtoranta 17, Tuira) • suunnitelma annetaan tämän jälkeen piirin aluekuvernöörille, AG Erkki Koskelalle • otetaan huomioon Oulun Tullin visio: • Oulun Tullin rotaryklubi tarjoaa maailman- • laajuisen humanitaarisen palveluväylän • aktiivisille ihmisille

 4. Oulun Tullin RK 2008-2009 • 3. Toimintastrategia 2008-2010 • vanha uusitaan vastaamaan nykyistä • toimintaa, erityisesti komiteoiden osalta • - nykyinen toimintastrategia on luettavissa • klubin internetsivuilla, kohdassa: Arkisto • - työn tekee etupäässä presidentti muun • hallituksen avustamana => internet-sivuille • => kaikki jäsenet voivat antaa ohjeita ja • muutosehdotuksia

 5. Oulun Tullin RK 2008-2009 Toimintasuunnitelmassa otetaan myös huomioon klubin arvot: Toveruus: sitä pitää koko ajan vaalia Ihmisten hyvinvointi: koko maailmassa Palvelualttius: lähiympäristössä ja kansain- välisesti Luottamus: jäsenten välillä ja siten, että klubi tekee sen minkä lupaa => tämä tulee esille myös seuraavissa neljän kysymyksen kokeessa

 6. Oulun Tullin RK 2008-2009 Neljän kysymyksen koe: 1. Onko tämä totta? 2. Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan? 3. Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita? 4. Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

 7. Oulun Tullin RK 2008-2009 Oulun Tullin rotaryklubin hallitus Presidentti: Juha Risteli Pastpresidentti: Ulla Nevala Tuleva presidentti: Aarne Oikarinen Varapresidentti: Hannu Tuhkala 1. Sihteeri: Tinni Skantsi 2. Sihteeri: Liisa Rönty-Pikkarainen Talousvastaava: Esa Pyyny 1. Klubimestari: Kari Laitila 2. Klubimestari: Raija Palomäki Nuorisovaihto: Teuvo Siikaluoma IT-vastaava: Hannu Lempinen

 8. Oulun Tullin RK 2008-2009 UUDET PYSYVÄT KOMITEAT Klubin hallitus Klubin hallitus Suhdetoiminta Palveluprojektit Rotarysäätiö Klubin hallinto Jäsenyys Juha Raimo Raimo Ulla Sakari Risteli Puumalainen Vihavainen Nevala Hakola Tehtävänä olla yhteishenkilönä piirin organisaation komiteoihin. Lisäksi raportoida rotarykauden loputtua, mitä alakomiteat ovat saaneet aikaan.

 9. Oulun Tullin RK 2008-2009 1.1 Ohjelmakomitea pj. Aarne Oikarinen, apuna Aila Jääski, uusi hallitus ja lopulta koko jäsenistö => tarkoitus on, että kaikki jäsenet pitävät tai ainakin osallistuvat ohjelman laatimiseen => vaihteleva ja kaikkia kiinnostava ohjelma => jäsenten esityksiä pitäisi varmaa lisätä Tuleva sihteeri on lähettänyt kaikille jäsen-kyselyn, josta voidaan toivottavasti saada ohjeita tulevaan toimintaan

 10. Oulun Tullin RK 2008-2009 1.2 Läsnäolokomitea pj. Leena Kaasila, Sinikka Kuorikoski, Erkki Rusanen Tavoitteena jatkossa 50 % läsnäolo, joista läsnäoloista 30 % pitää olla omassa klubissa - huolehtii kuukausittain läsnäoloraportista => yritetään lisätä vierailuja muihin klubeihin => annetaan vaihtoehtoisia paikkausmahdolli-suuksia, esim. teatterit, konsertit, oopperat, taidenäyttelyt, urheilutilaisuudet jne

 11. Oulun Tullin RK 2008-2009 1.3 Toveruuskomitea pj. Kirsti Uhlgren, Pirkko Hiltunen, Tiina Jytilä, Keijo Minerva, Liisa Virho-Kilponen • puutarhajuhlat elokuussa • Beaujolais-ilta 20.11.2008 (korvaa klubin pikkujoulun?) • joulukirkko • piirikonferenssi: 7.-8.2.2009 Kuusamo • muita tilaisuuksia tarpeen mukaan, pitäisi keksiä jokavuotinen ”ystävyystapahtuma”

 12. Oulun Tullin RK 2008-2009 2. Jäsenyyskomitea pj. Raimo Puumalainen, Eero Ollila, Kauko Vierimaa - jäseniä 49, joista naisia 25 ja miehiä 24 - aikaisimmin päätetty, että jäsenmäärää ei lisätä yli 50 => edellisen päätöksen mukaan voidaan ottaa vain yksi miesjäsen - rotarytietous kuuluu tälle komitealle

 13. Oulun Tullin RK 2008-2009 3. Suhdetoimintakomitea pj. Raimo Vihavainen, Kari Laitila, Hannu Lempinen, Jussi Riikonen, Mikko Törmänen, - ajanmukaiset ja jatkuvasti ajan tasalla pidettävät internetsivut - jäsenten kirjoituksia Oulu-lehteen ja mah- dollisesti mainosliitteen jatkaminen - lehdistötiedotteita, esiintyminen messuilla ja muissa tilaisuuksissa jne

 14. Oulun Tullin RK 2008-2009 4.1 Kotimaiset palveluprojektit pj. Ulla Nevala, Teija Soronen, Leena Tuomivaara • erityisliikuntaryhmän tukeminen jatkuu (kehitysvammaiset lapset) • Kemijärven MG projekti jatkuu • yritetään saada monien klubien yhteis- projekti, jossa tehdään Ouluun aikuisten leikki- ja liikuntapuisto

 15. Oulun Tullin RK 2008-2009 4.2 Kulttuurikomitea pj. Marja Sarkkinen, Mary Jane Gregory, Taina Pitkänen-Koli, Leena Salonen • joko viikkokokouksina tai vaihtoehtoisina paikkausmahdollisuuksina: teatterit, konsertit, oopperat, taidenäyttelyt, muut näyttelyt • CD-runokokoelma • uusia runo- tai lauluiltoja ja muuta mukavaa • yhteistyön jatkaminen Oulun kulttuurialan- oppilaitoksen kanssa: oppilaskonsertti

 16. Oulun Tullin RK 2008-2009 4.3 Ammattipalvelukomitea pj. Eeva Siurua, Irene Isohanni, Arto Karnaranta, Paavo Mäkeläinen - onko mahdollista elvyttää oman ammatin luennointi peruskouluille? - voiko luennoinnin tehdä sen sijaan ammatti- korkeakoululle? • RYLA:aan oli vaikea saada osallistujia, vaikka se ilmeisesti onnistui ihan hyvin

 17. Oulun Tullin RK 2008-2009 4.4 Yhteisökomitea / Family of Rotary pj. Matti Träskelin, Tuula Hautala, Jukka Kitinoja, Samuli Liuska • järjestetään koko perheen tilaisuuksia, joissa puolisot ja lapset mukana • voiko jäsenkansion elvyttää ja laittaa se klubin internetsivuille, jossa tarvitaan salasana => voi olla, että joku jäsen ei halua paljastaa yksityisestään mitään muille jäsenille

 18. Oulun Tullin RK 2008-2009 4.5 Kansainväliset palveluprojektit pj. Hannu Rahikainen, Päivi Kytömäki, Aarne Oikarinen, Kyösti Oikarinen - Intian kaivoprojekti, johon kerätään varoja 6.9.2008 pidettävällä Helena Juntusen kirkkokonsertilla - Ilempulan (Lounais-Tansania) lääkäripank- kiprojekti on saanut DSG rahoituksen - Kenia: Naloosia-projektin jatko? - mahdollinen uusi Intian projekti

 19. Oulun Tullin RK 2008-2009 4.6 Nuorisovaihtokomitea pj. Teuvo Siikaluoma, Johanna Stoffregen, Sisko Sammallahti • otetaan vuosivaihto-oppilaita aikaisempien suunnitelmien mukaan: yksi Out ja yksi In - osallistutaan kesä- tai leirivaihtoon, jos mahdollista - GSE-vaihto siirretty Rotarysäätiökomiteaan!

 20. Oulun Tullin RK 2008-2009 5. Rotarysäätiökomitea pj. Sakari Hakola, Jorma Heikkinen, Marjatta Leiviskä, Juha Risteli - GSE-vaihto • Intian kaivoprojekti (Kirkkokonsertti 6.9.) => mainossopimukset on jo tehty, joilla rahoilla konsertin kulut korvataan => lisäksi klubin pitää myydä 100 pääsylippua (25 € kpl), joka jää kaikki klubille => annetaan ainakin 1000 $ Intian kaivoihin!

 21. Oulun Tullin RK 2008-2009 • Rotarysäätiön (TRF) tukeminen • - tavoitteena 5 PHF-mitalia vuosittain • - kokonaistavoitteena on, että jokaisella • aktiivisella jäsenellä olisi PHF arvo: • 100 % PHF Club • => hallitus harkitsee, onko klubilla varaa • tähän tavoitteeseen jo ensi rotaryvuonna • - ei oteta lisää uusia jäseniä, ennen kuin • tämä asiaa päätetään • - jos tavoite ei onnistu ensi rotaryvuonna, se • varmaan onnistuu seuraavana vuonna!

 22. Oulun Tullin RK 2008-2009 • Rotarysäätiön (TRF) neljä rahastoa: • 1. Vuosirahasto (Annual Programs Fund) • 2. Maailman rahasto (World Fund) • 3. Pysyvä rahasto (Permanent Fund) • 4. PolioPlus-rahasto (PolioPlus Fund) • Bill ja Melinda Gates säätiö on haastanut • TRF:n yhteistyöhön polion hävittämiseksi • => antaa 100 miljoonaa $, jos TRF kerää • saman määrän! Tämä vastaa 1000 $ • per klubi per vuosi • => ei unohdeta PolioPlus rahastoa

 23. Oulun Tullin RK 2008-2009 Klubin talous: Rahastonhoitaja Esa Pyyny - jäsenmaksut pidetään ennallaan kuitenkin siten, etteivät läsnä olevat maksa muitten ei-osallistumista => kokoontumispaikka maksaa, johon iltapalan hinta ei riitä! => jatkossa jokainen jäsen maksaa jäsen- ja klubimaksut, ja iltapalasta ei peritä mitään • vierailijat maksavat sovitun hinnan iltapalasta • lääkäripankki peritään samanaikaisesti => mahdollinen rulettituotto laitetaan kaikki Rotarysäätiölle (varaa mukaan 2 € tähän)

 24. Oulun Tullin RK 2008-2009 Erityistehtävät Historiikki Laila Kuhalampi Tilintarkastajat Jukka Kitinoja Varalla: Marjatta Leiviskä Pirkko Hiltunen

 25. Oulun Tullin rotaryklubi 2008 - 2009 Tehokkaat klubit Tukevat Rotary-säätiötä Kasvattavat johto-henkilöitä rotarya palvelemaan Säilyttävät ja kasvattavat jäsenistöään Toimeen-panevat onnistuneita projekteja +1 kpl OK OK OK Klubijohtosuunnitelma Neljä palveluväylää

More Related